18.08.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел споделено преподаване в УНСС – София през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.

Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – София по дисциплини от учебните планове на съвместни (споделени) бакалавърски специалности и магистърски програми.

Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.

Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация, като в зависимост от формата на реализация срокът й на продължителност е съответно:

 • за присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
 • за дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • копие на сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • копие на сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • списък с публикации.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 септември 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

 

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

05.07.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

 • Експерт / „Учебен процес2 бр.

 
Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС „Магистър“.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Организационни и екипни умения, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с управлението на учебната документация и администрирането на учебния процес.
 • Опит в разработването и въвеждането на учебна документация – квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и др. оперативни документи, свързани с учебния процес в ОКС „Бакалавър” - минимум 5 години.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури през последните 5 години ще се счита за предимство.

            Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 11 юли 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведен писмен тест на 13 юли 2022 г. от 17.00 ч. в заседателна зала „Ректорат“.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Deadline extended: Call for applications for staff mobility for teaching in D. A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria) under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“

Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility“ under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“. The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union.  

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

extends the deadline of the call for applicants for incoming teaching staff mobility during the autumn semester of the academic year 2022/2023.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).

The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing;
 • 4 months – 120 academic hours of lecturing;
 • 5 months – 150 academic hours of lecturing

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.
.
Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • List of publications.
 • Copy of ID card.

Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 22 July 2022 (Friday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Questions and additional information about the call:
Email: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Удължен срок на конкурс за набиране на кандидати за участие на докторанти и студенти в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

удължава срока за кандидатстване по

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания. 

За периода на международната мобилност участниците имат право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 юли 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Удължен срок на конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

 

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

удължава срока за кандидатстване по

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 юли 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Удължен срок на конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

удължава срока за кандидатстване по

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 юли 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги, 
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“: 
1. Старши експерт/“Учебна документация съвместни програми“ - за разработване на учебна/и програма/и с дигитално съдържание за следните дисциплини:

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Дисциплини, общи за съвместните програми в ОКС „БАКАЛАВЪР“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Висша математика
 • Микроикономика
 • Основи на правото
 • Бизнес информатика
 • Основи на управлението
 • Английски език I 
 • Немски език I 
 • Руски език I
 • Английски език I модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт I
 • Макроикономика
 • Основи на статистиката
 • Въведение във финансите
 • Основи на счетоводството
 • Основи на маркетинга
 • Английски език II 
 • Немски език II 
 • Руски език II
 • Английски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт II

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Икономика на туризма
 • Туристически ресурси
 • Културно-историческо наследство
 • Управление на екипи и комуникации
 • Английски език IV модул (Туризъм)
 • Немски език II модул (Туризъм)
 • Руски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт III 
 • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 
 • Туристически информационни системи
 • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
 • Управление на веригата за доставки в туризма
 • Английски език V модул (Туризъм)
 • Немски език III модул (Туризъм)
 • Руски език III модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт IV 
 • Международен туризъм
 • Управление на взаимоотношенията с туристите 
 • Планиране и развитие на туризма
 • Туристически дестинации
 • Туристическо странознание
 • Английски език VI модул (Туризъм)
 • Немски език IV модул (Туризъм)
 • Руски език IV модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт V 
 • Екскурзоводство 
 • Екологичен туризъм
 • Анализ на туристическия бизнес
 • Недвижима собственост в туризма
 • Предприемачество в туризма
 • Английски език VII модул (Туризъм)
 • Немски език V модул (Туризъм)
 • Руски език V модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Туристически организации, борси и изложения
 • Брандинг в туризма
 • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
 • Логистични системи в туризма
 • Екологизация на туристическия бизнес
 • Иновации в туризма
 • Английски език VIII модул (Туризъм)
 • Немски език VI модул (Туризъм)
 • Руски език VI модул (Туризъм)
 • Преддипломна практика (ИТУР)
 • Държавен изпит (ИТУР)


Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
 • Въведение в агробизнеса
 • Въведение в туризма
 • Въведение в търговията
 • Индустриална икономика
 • Логистика на индустриалното предприятие
 • Управление на човешките ресурси
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Организация на индустриалното предприятие
 • Предприемачество - Първа част
 • Управление на разходите
 • Индустриален риск мениджмънт
 • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Предприемачество - Втора част
 • Ценообразуване и ценова политика
 • Организирани стокови пазари
 • Анализ на индустриалния бизнес
 • Управление на качеството в индустриалното предприятие
 • Екологизация на индустриалното предприятие
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
 • Управление на иновациите в индустриалното предприятие
 • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
 • Туристически бизнес и предприемачество
 • Финансово счетоводство
 • Счетоводство на малкото предприятие
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Мениджмънт на малкото предприятие
 • Управление на проекти в индустрията
 • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Бизнес етика
 • Изследователски методи
 • Бизнес информационни системи
 • Преддипломна практика (ИБП)
 • Държавен изпит (ИБП)

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Основи на растениевъдството и животновъдството
 • Икономика на аграрното предприятие 
 • Счетоводство на аграрното предприятие
 • Аграрен мениджмънт
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса 
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Аграрна екология
 • Стратегически решения в агробизнеса
 • Търговски операции в аграрния сектор
 • Селски и аграрен туризъм
 • Бизнес етика
 • Бизнес психология
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Развитие на селските територии
 • Аграрна статистика
 • Информационни технологии в агробизнеса
 • Управление на проекти
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Аграрно предприемачество
 • Устойчиво развитие на земеделието 
 • Семеен, малък и предприемачески агробизнес 
 • Аграрна политика
 • Информационни системи за управление на разходите 
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Нетрадиционни селскостопански производства
 • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
 • Финансова политика в аграрния сектор
 • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор 
 • Производство и търговия с генномодифицирани организми
 • Институционална икономика
 • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
 • Преддипломна практика (АИ)
 • Държавен изпит (АИ)

Специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [Business economics taught in English (joint program)], 
координиращо висше училище – УНСС - София

 • Управление на човешките ресурси 
 • Фирмена организация 
 • Управление на малкото предприятие
 • Бизнес предприемачество 
 • Основи на финансите 
 • Транспорт и мобилност 
 • Управление на бизнес проекти 
 • Статистика 
 • Въведение в туризма 
 • Въведение в търговията 


ОКС „МАГИСТЪР“

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“,
магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“ – на български език, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Организация на индустриалното предприятие 
 • Иновационен мениджмънт 
 • Иновационно предприемачество
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията


Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи(съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Софтуерен инженеринг
 • Информационни системи в бизнеса 
 • Дигитализация на бизнеса 
 • Системи за управление на бизнес процесите
 • Бизнес интелигентен анализ 
 • Управление на дигитално предприятие 

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма), координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Иконометрично моделиране с Gretl 
 • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания 
 • Финансова статистика с Excel 
 • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания 
 • Анализ на големи данни 
 • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване 

Специалност „Индустриален бизнес“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [„Business Innovations and Management taught in English (joint program)“],
координиращо висше училище – УНСС

 

 • Иновационно предприемачество 
 • Иновационни стратегии 
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията 
 • Управление на аутсорсинг проекти 
 • Технологичен одит 

Специалност „Счетоводство“, магистърска програма „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публични сектор (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор 
 • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор 
 • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор 
 • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор 
 • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ 
 • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор 

Специалност „Маркетинг“, магистърска програма „Стратегически маркетинг (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Дигитален маркетинг
 • Управление на маркетинговата ефективност
 • Стратегическо маркетингово планиране
 • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
 • Маркетингови бизнес – мрежи
 • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)

Специалност „Аграрен бизнес“, магистърска програма „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ координиращо висше училище – УНСС - София
 

 • Екологично устойчиво развитие на бизнеса 
 • Параметри за локализация на екопредприемачеството 
 • Дигитализация в екопредприемачеството 
 • Екологично предприемачество в туризма 
 • Устойчиво развитие на регионите 

Специалност „Икономика на търговията“, магистърска програма „Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Управление на вериги доставки 
 • Реклама и мърчандайзинг 
 • Управление на риска при продажбите
 • Сделки по търговско посредничество 

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 години.
 • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 7 публикации.
 • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
 • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
 • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да подават документи за разработването на учебни програми по повече от една дисциплина.

2. Експерт/“Учебна документация съвместни програми“ - за разработване на учебна/и програма/и с дигитално съдържание за следните дисциплини:

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Дисциплини, общи за съвместните програми в ОКС „БАКАЛАВЪР“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Висша математика
 • Микроикономика
 • Основи на правото
 • Бизнес информатика
 • Основи на управлението
 • Английски език I 
 • Немски език I 
 • Руски език I
 • Английски език I модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт I
 • Макроикономика
 • Основи на статистиката
 • Въведение във финансите
 • Основи на счетоводството
 • Основи на маркетинга
 • Английски език II 
 • Немски език II 
 • Руски език II
 • Английски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт II

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Икономика на туризма
 • Туристически ресурси
 • Културно-историческо наследство
 • Управление на екипи и комуникации
 • Английски език IV модул (Туризъм)
 • Немски език II модул (Туризъм)
 • Руски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт III 
 • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 
 • Туристически информационни системи
 • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
 • Управление на веригата за доставки в туризма
 • Английски език V модул (Туризъм)
 • Немски език III модул (Туризъм)
 • Руски език III модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт IV 
 • Международен туризъм
 • Управление на взаимоотношенията с туристите 
 • Планиране и развитие на туризма
 • Туристически дестинации
 • Туристическо странознание
 • Английски език VI модул (Туризъм)
 • Немски език IV модул (Туризъм)
 • Руски език IV модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт V 
 • Екскурзоводство 
 • Екологичен туризъм
 • Анализ на туристическия бизнес
 • Недвижима собственост в туризма
 • Предприемачество в туризма
 • Английски език VII модул (Туризъм)
 • Немски език V модул (Туризъм)
 • Руски език V модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Туристически организации, борси и изложения
 • Брандинг в туризма
 • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
 • Логистични системи в туризма
 • Екологизация на туристическия бизнес
 • Иновации в туризма
 • Английски език VIII модул (Туризъм)
 • Немски език VI модул (Туризъм)
 • Руски език VI модул (Туризъм)
 • Преддипломна практика (ИТУР)
 • Държавен изпит (ИТУР)

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
 • Въведение в агробизнеса
 • Въведение в туризма
 • Въведение в търговията
 • Индустриална икономика
 • Логистика на индустриалното предприятие
 • Управление на човешките ресурси
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Организация на индустриалното предприятие
 • Предприемачество - Първа част
 • Управление на разходите
 • Индустриален риск мениджмънт
 • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Предприемачество - Втора част
 • Ценообразуване и ценова политика
 • Организирани стокови пазари
 • Анализ на индустриалния бизнес
 • Управление на качеството в индустриалното предприятие
 • Екологизация на индустриалното предприятие
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
 • Управление на иновациите в индустриалното предприятие/
 • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
 • Туристически бизнес и предприемачество
 • Финансово счетоводство
 • Счетоводство на малкото предприятие
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Мениджмънт на малкото предприятие
 • Управление на проекти в индустрията
 • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Бизнес етика
 • Изследователски методи
 • Бизнес информационни системи
 • Преддипломна практика (ИБП)
 • Държавен изпит (ИБП)

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Основи на растениевъдството и животновъдството
 • Икономика на аграрното предприятие 
 • Счетоводство на аграрното предприятие
 • Аграрен мениджмънт
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса 
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Аграрна екология
 • Стратегически решения в агробизнеса
 • Търговски операции в аграрния сектор
 • Селски и аграрен туризъм
 • Бизнес етика
 • Бизнес психология
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Развитие на селските територии
 • Аграрна статистика
 • Информационни технологии в агробизнеса
 • Управление на проекти
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Аграрно предприемачество
 • Устойчиво развитие на земеделието 
 • Семеен, малък и предприемачески агробизнес 
 • Аграрна политика
 • Информационни системи за управление на разходите 
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Нетрадиционни селскостопански производства
 • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
 • Финансова политика в аграрния сектор
 • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор 
 • Производство и търговия с генномодифицирани организми
 • Институционална икономика
 • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
 • Преддипломна практика (АИ)
 • Държавен изпит (АИ)

Специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [Business economics taught in English (joint program)], 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Управление на човешките ресурси 
 • Фирмена организация 
 • Управление на малкото предприятие
 • Бизнес предприемачество 
 • Основи на финансите 
 • Транспорт и мобилност 
 • Управление на бизнес проекти 
 • Статистика 
 • Въведение в туризма 
 • Въведение в търговията 

 


ОКС „МАГИСТЪР“


Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“,
магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“ – на български език, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Организация на индустриалното предприятие 
 • Иновационен мениджмънт 
 • Иновационно предприемачество
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията

Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи(съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Софтуерен инженеринг
 • Информационни системи в бизнеса 
 • Дигитализация на бизнеса 
 • Системи за управление на бизнес процесите
 • Бизнес интелигентен анализ
 • Управление на дигитално предприятие 

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма), координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Иконометрично моделиране с Gretl 
 • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
 • Финансова статистика с Excel 
 • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания 
 • Анализ на големи данни 
 • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване 

Специалност „Индустриален бизнес“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [„Business Innovations and Management taught in English (joint program)“],
координиращо висше училище – УНСС

 

 • Иновационно предприемачество 
 • Иновационни стратегии 
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията 
 • Управление на аутсорсинг проекти
 • Технологичен одит 

Специалност „Счетоводство“, магистърска програма „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публични сектор (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор 
 • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор 
 • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
 • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
 • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ 
 • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор 

Специалност „Маркетинг“, магистърска програма „Стратегически маркетинг (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Дигитален маркетинг
 • Управление на маркетинговата ефективност
 • Стратегическо маркетингово планиране
 • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
 • Маркетингови бизнес – мрежи
 • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)

Специалност „Аграрен бизнес“, магистърска програма „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ координиращо висше училище – УНСС - София

 • Екологично устойчиво развитие на бизнеса 
 • Параметри за локализация на екопредприемачеството 
 • Дигитализация в екопредприемачеството 
 • Екологично предприемачество в туризма 
 • Устойчиво развитие на регионите 

Специалност „Икономика на търговията“, магистърска програма „Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – УНСС - София

 • Управление на вериги доставки 
 • Реклама и мърчандайзинг 
 • Управление на риска при продажбите
 • Сделки по търговско посредничество 

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 3 години.
 • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 публикации.
 • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
 • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
 • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.


Кандидатите могат да подават документи за разработването на учебни програми по повече от една дисциплина.

Необходими документи за участие в конкурса:

 

 • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване; 
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“); 
 • Автобиография;
 • Документи, доказващи компетентност:
 • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия; 
 • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства; 
 • Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.

  Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 юни 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.


За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-230 – М. Велчева от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК
Форма на CV ТУК.
Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия ТУК.
Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК.
Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК
Повече информация за проекта може да видите ТУК
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.5 „Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории“:
1. Експерт / „Интеграция на ИТ– съвременни технически средства за обучение“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване на съвременните технически решения за обучение.
 • Добро познаване на съвременните информационни и комуникационни технологии в областта на образованието.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ технически средства за обучение.
 • Добро познаване на изградената комуникационна инфраструктура на СА „Д. А. Ценов“.
 • Опит в приложението на Информационните и комуникационни технологии във висше училище – минимум 10 години.
 • Опит в интеграцията на съвременни технически средства за обучение – минимум 5 години.
 • Добро познаване на процесите по заприхождаване и поддръжка на  компютърна техника и технически средства за обучение.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

II. По Дейност 1.5 „Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории“ , Дейност 1.6 „Софтуерни решения за по-добри дигитални умения“, 3.1. „Успешни кариери“ и Дейност 3.2. „Информационна свързаност на кариерните центрове“:
1. Експерт / „Интеграция на ИТ– софтуерни решения за дигитално обучение и кариерно развитие“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване не съвременните програмни продукти за електронно и хибридно обучение.
 • Добро познаване не съвременните софтуерни платформи за кариерни центрове.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ програмни продукти и средства за обучение.
 • Добро познаване на изградената информационна система на СА „Д. А. Ценов“. Начините за автентификация и оторизация на потребителите. Подсистемите и връзките между тях.
 • Опит в приложението на Информационните и комуникационни технологии в висше училище – минимум 10 години.
 • Опит в разработката и интеграцията на софтуерни системи – минимум 5 години.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

III. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

 • Експерт / „Учебен процес2 бр.

 Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС „Магистър“.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Организационни и екипни умения, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с управлението на учебната документация и администрирането на учебния процес.
 • Опит в разработването и въвеждането на учебна документация – квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и др. оперативни документи, свързани с учебния процес в ОКС „Бакалавър” - минимум 5 години.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури през последните 5 години ще се счита за предимство.

 Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 юни 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведен писмен тест/събеседване на 30 юни 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

 

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2022 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 22 юни 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01


Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility“ under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“. The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union. 

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

opens a call for applicants for incoming teaching staff mobility during the autumn semester of the academic year 2022/2023.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).

The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing;
 • 4 месеца – 120 academic hours of lecturing;
 • 5 месеца – 150 academic hours of lecturing.

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.

Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • List of publications.
 • Copy of ID card.

Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 23 June 2022 (Thursday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Information days: 21st of June 2022, 5:00 p.m.  (Bulgarian time), https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Questions and additional information about the call:

Email: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

 

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца.

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2022 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 22 юни 2022 г., 17:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01


В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2022 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 21 юни 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

18.04.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел споделено преподаване в УНСС – София през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.
Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – София по дисциплини от учебните планове на съвместни (споделени) бакалавърски специалности и магистърски програми.

Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.

Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация със срок на продължителност, в зависимост от формата на реализация:

 • присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
 • дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • списък с публикации.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 май 2022 г. (понеделник), 17:00 часа.

Информационен ден по конкурса: 20 май 2022 г. (петък), 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

18.03.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Във връзка с изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

1. Експерт / „Учебен процес – ОКС „Бакалавър” – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с администрирането на учебния процес и управлението на учебната документация.
 • Опит в прилагането на технологията по подготовка, съгласуване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Бакалавър” – минимум 5 години.
 • Опит в служебната комуникация и управлението на документооборота, във връзка с осъществяването на процесите по разработване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Бакалавър” – минимум  5 години.
 • Опит в създаването, оформянето и обработването на документи от и за други звена на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, свързани с процесите по кандидатстване, обучение и дипломиране на студенти в ОКС „Бакалавър”, съгласно вътрешната нормативна уредба на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – минимум  5 години.
 • Опит в организирането и осъществяването на кандидатстудентски кампании, административното обслужване на кандидат-студенти, студенти и граждани във връзка с процесите по кандидатстване, обучение и дипломиране в ОКС „Бакалавър”, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – минимум  5 години.
 • Опит в разработването на учебни графици, генерирането на справки и отчети за състояние и статус на студенти, обучавани в  ОКС „Бакалавър”, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – минимум  5 години.
 • Познаването на технологията по приемането и обработването на информация за извършени плащания на кандидат-студенти, студенти и граждани, относно кандидатстване, обучение или дипломиране в ОКС „Бакалавър”, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ще се счита за предимство.

 

II. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

 

 1. Експерт / „Учебен процес – ОКС “Магистър“ – 1 бр.

 

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с администрирането на учебния процес и управлението на учебната документация.
 • Опит в прилагането на технологията по подготовка, съгласуване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Магистър” –  – минимум  5 години.
 • Опит в служебната комуникация и управлението на документооборота, във връзка с осъществяването на процесите по разработване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Магистър” –  – минимум  5 години.
 • Опит в създаването, оформянето и обработването на документи от и за други звена на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, свързани с процесите по кандидатстване, обучение и дипломиране на студенти в ОКС „Магистър, съгласно вътрешната нормативна уредба на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов –  – минимум  5 години.

 

III. По Дейност 3.1 „Успешни кариери“:

 1. Експерт / „Кариерни дейности“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Експертен опит в организирането и провеждането на кариерни борси, практически обучения, семинари и майсторски класове с участие на представители на практиката, реализирането на партньорства с работодатели и работодателски организации, професионалното ориентиране и кариерното развитие на студенти - минимум 1 година.
 • Комуникативност, диалогичност, отговорност, работа в екип, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Познаване на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на кариерните дейности във висшето образование, в т.ч. утвърдените от Министъра на образованието и науката индикатори за дейността на кариерните центрове.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.

IV. По Дейност 2.3 „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“:

 1. Експерт / „Вътрешна мобилност“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Еразъм+ и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
 • Опит в служебна комуникация с лица във връзка с провеждане на академични форуми, летни училища  и други подобни ще се счита за предимство.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 25 март 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведен писмен тест на 29 март 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК.

Форма на CV ТУК.

Повече информация за проекта може да видите ТУК.

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Call for applications for staff mobility for teaching in D. A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria) under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“

Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility“ under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“. The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union.  

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

opens a call for applicants for incoming teaching staff mobility during the summer semester of the academic year 2021/2022.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).

The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing;
 • 4 месеца – 120 academic hours of lecturing;
 • 5 месеца – 150 academic hours of lecturing

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.
.
Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • Language passport;
 • Copy of ID card.

Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 16 February 2022 (Wednesday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Information days: 8th and 15th of February 2022, 5:00 p.m. (Bulgarian time), https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Questions and additional information about the call:
Email: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“, implemented with the financial support of the Operational Programme „Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European union.

 

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания. 

За периода на международната мобилност участниците имат право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 16 февруари 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 8 и 15 февруари 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 16 февруари 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 7 и 14 февруари 2022 г., 17:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2021/2022 г. 
Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“. 
Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от: 

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.
Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.
За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg 
Краен срок за подаване на документи: 16 февруари 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 7 и 14 февруари 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

13.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: 

I. По Дейност 2.2 и Дейност 3.5:
1.Експерт „Изходяща международна мобилност“ 

Изисквания: 

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения
 • Чуждоезикови умения – английски език (минимум В2)
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Еразъм+ и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство
 • Опит в служебна комуникация с чуждестранни лица във връзка с изготвяне на интелектуални продукти, осъществяване на международен обмен, провеждане на академични форуми, летни училища, транснационални срещи на екипи и консорциуми и други подобни ще се счита за предимство.

II. По Дейност 3.6:
1. Експерт „Входяща международна мобилност“ 

Изисквания: 

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения
 • Чуждоезикови умения – английски език (минимум С1)
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Еразъм+ и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство
 • Опит в служебна комуникация с чуждестранни лица във връзка с изготвяне на интелектуални продукти, осъществяване на международен обмен, провеждане на академични форуми, летни училища, транснационални срещи на екипи и консорциуми и други подобни ще се счита за предимство.

Необходими документи: 

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложената бланка);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж и придобит опит;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър");
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 21 януари 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.
С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведен писмен тест на 25 януари 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет в областта на нормативните изисквания и практиката на организацията и провеждането на изходящи и входящи мобилности по програми за международна мобилност. 
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК
Форма на CV ТУК

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

15.11.2021 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,

Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2030“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов организира пресконференция, която ще се състои на 18.11.2021 г. от 11:00 ч.
Каним всички преподаватели, служители, докторанти и студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, граждани и медийни партньори да последват връзката за вход в дигиталната аудитория за участие в пресконференцията: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/vnp-g4n-lrh-l5h
Разчитаме на Вашето присъствие!
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

08.10.2021 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 4 Управление на проекта“:

 1. Координатор „Оперативно управление“
 2. Координатор „Административно управление“
 3. Координатор „Учебен процес“
 4. Координатор „Кариерни дейности“
 5. Координатор „Мобилност“
 6. Координатор „Обучение“
 7. Координатор „Информационни технологии“
 8. Счетоводител проект
 9. Експерт „Човешки ресурси“ – 2 лица
 10. Експерт „Обществени поръчки“
 11. Юрист проект
 12. Експерт „Координация и комуникация“
 13. Експерт „Мониторинг и контрол“
 14. Технически сътрудник проект – 2 лица

Основни задължения

Административно и оперативно управление на дейности и процеси при реализация на ангажименти на СА „Д. А. Ценов“ Свищов по договор за БФП BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.

Изисквания:

Координатор „Оперативно управление“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Прилагане на правната и административна рамка за управление на проекти финансирани по оперативни програми
 • Способности за работа в екип, възлагане на задачи, оперативен контрол и комуникация
 • Умения за вземане на решения, висока степен на ориентираност към проектните изисквания, самостоятелно участие в различните нива на комуникация
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Административно управление“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в координирането и изпълнението на проекти – минимум 1 год.
 • Способности за административно управление на работни процеси, административен контрол, гъвкава комуникация и инициативност
 • Познаване на правната и административна рамка за управление на проекти финансирани по оперативни програми
 • Умения за работа с ИСУН
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Учебен процес“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в разработването на учебна документация, учебни планове, квалификационни характеристики, учебни програми
 • Познаване на законодателството в сферата на висшето образование в частта учебен процес
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Кариерни дейности“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в управлението на процеси свързани с кариерни борси, кариерно ориентиране и други аналогични
 • Познаване на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на кариерните дейности във висшето образование
 • Комуникативност, работа в екипи и инициативност, умения за вземане на решения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Мобилност“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в управлението на процеси по мобилност, вкл. и разработване на документация за мобилност
 • Познаване и прилагане на законодателството и вътрешните изисквания в сферата на мобилностите в страната и чужбина
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения
 • Чуждоезикови умения – английски език
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Erasmus и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Обучение“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в прилагането на ЗОП в образователната сфера
 • Познаване и прилагане на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на квалификационните обучения и обучения на възрастни
 • Работа с целева група, екипност, умения за вземане на решения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Информационни технологии“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на информационната сигурност и вътрешно-информационния обмен – минимум 1 год.
 • Участие в подготовка на технически задания и процедури за избор на изпълнител
 • Експертиза в областта на дигиталните решения в областта на висшето образование
 • Познаване на информационните процеси във висшите училища
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Счетоводител проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на бюджетното счетоводството – минимум 5 год.
 • Опит в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор – минимум 2 год.
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и със специализиран счетоводен софтуер, и електронни платформи
 • Познаване и прилагане на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Човешки ресурси“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на управлението на човешки ресурси – минимум 5 год.
 • Опит в областта на прилагане на разпоредбите на КТ и свързаните нормативни актове в сферата на висшето образование
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и със специализиран софтуер (ТРЗ), и електронни платформи
 • Познаване и прилагане на трудово-правните актове от вътрешната нормативна база
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Обществени поръчки“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на организирането на процедури по ЗОП – минимум 5 год.
 • Познаване на разпоредбите на националното законодателство и вътрешната нормативна база за провеждане на процедури за избор на изпълнител по европейки проекти
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и с електронни платформи (регистър на ОбП)
 • Опит в информационното поддържане на „профил на купувача“
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Юрист проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 5 години юридически стаж
 • Опит в областта на организирането на процедури по ЗОП
 • Да е участвал в комисии за избор на изпълнител по ЗОП
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Координация и комуникация“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 1 години стаж
 • Отлично владеене на английски език
 • Познаване и прилагане на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и комуникационната политика и изисквания към тях
 • Работа в екип, инициативност, творчество
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Мониторинг и контрол“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 1 години стаж
 • Опит в административно-деловодната работа по проекти
 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, информацията и комуникацията
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Технически сътрудник проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 5 години стаж
 • Опит в административно-деловодната и техническа работа
 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, информацията и комуникацията
 • Да има добри организационни и комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър");
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 15 октомври 2021 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.
Всеки кандидат подава документите лично.
С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 19 октомври 2021 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на CV ТУК.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

20.09.2021 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01


В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ и дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект BGO5M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта (списък) под формата на:

 • краткосрочни специализации с цел преподаване за период от 2 седмици, 1 месец или 2 месеца, при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност;
 • дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност за период от 3 месеца, 4 месеца или 5 месеца, при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на мобилността участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Europass езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за международно дейност.
Краен срок за подаване на документи: 27 септември 2021 г. (понеделник), 16:30 часа.
Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 0631/66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   • Иновационно предприемачество
   • Иновационни стратегии
   • Планиране на иновациите
   • Управление на иновационни екипи и комуникации
   • Управление на знанията
   • Управление на аутсорсинг проекти
   • Технологичен одит
   • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
   • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
   • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
   • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
   • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ
   • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор
   • Дигитален маркетинг
   • Управление на маркетинговата ефективност
   • Стратегическо маркетингово планиране
   • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
   • Маркетингови бизнес – мрежи
   • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)
   • Екологично устойчиво развитие на бизнеса
   • Параметри за локализация на екопредприемачеството
   • Дигитализация в екопредприемачеството
   • Екологично предприемачество в туризма
   • Управленско консултиране
   • Устойчиво развитие на регионите
   • Управление на вериги доставки
   • Реклама и мърчандайзинг
   • Управление на риска при продажбите
   • Сделки по търговско посредничество
   • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
   • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 години.
   • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 7 публикации.
   • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
   • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
   • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
   • Висша математика
   • Микроикономика
   • Основи на правото
   • Бизнес информатика
   • Основи на управлението
   • Английски език I
   • Немски език I
   • Руски език I
   • Английски език I модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт I
   • Макроикономика
   • Основи на статистиката
   • Въведение във финансите
   • Основи на счетоводството
   • Основи на маркетинга
   • Английски език II
   • Немски език II
   • Руски език II
   • Английски език II модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт II
   • Икономика на туризма
   • Туристически ресурси
   • Културно-историческо наследство
   • Управление на екипи и комуникации
   • Английски език IV модул (Туризъм)
   • Немски език II модул (Туризъм)
   • Руски език II модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт III
   • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес
   • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма
   • Туристически информационни системи
   • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
   • Управление на веригата за доставки в туризма
   • Английски език V модул (Туризъм)
   • Немски език III модул (Туризъм)
   • Руски език III модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт IV
   • Международен туризъм
   • Управление на взаимоотношенията с туристите
   • Планиране и развитие на туризма
   • Туристически дестинации
   • Туристическо странознание
   • Английски език VI модул (Туризъм)
   • Немски език IV модул (Туризъм)
   • Руски език IV модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт V
   • Екскурзоводство
   • Екологичен туризъм
   • Анализ на туристическия бизнес
   • Недвижима собственост в туризма
   • Предприемачество в туризма
   • Английски език VII модул (Туризъм)
   • Немски език V модул (Туризъм)
   • Руски език V модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт VI
   • Туристически организации, борси и изложения
   • Брандинг в туризма
   • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
   • Логистични системи в туризма
   • Екологизация на туристическия бизнес
   • Иновации в туризма
   • Английски език VIII модул (Туризъм)
   • Немски език VI модул (Туризъм)
   • Руски език VI модул (Туризъм)
   • Преддипломна практика (ИТУР)
   • Държавен изпит (ИТУР)
   • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
   • Въведение в агробизнеса
   • Въведение в туризма
   • Въведение в търговията
   • Индустриална икономика
   • Логистика на индустриалното предприятие
   • Управление на човешките ресурси
   • Английски език IV част
   • Немски език IV част
   • Руски език IV част
   • Физическо възпитание и спорт III
   • Организация на индустриалното предприятие
   • Предприемачество - Първа част
   • Управление на разходите
   • Индустриален риск мениджмънт
   • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
   • Английски език V част
   • Немски език V част
   • Руски език V част
   • Физическо възпитание и спорт IV
   • Предприемачество - Втора част
   • Ценообразуване и ценова политика
   • Организирани стокови пазари
   • Анализ на индустриалния бизнес
   • Управление на качеството в индустриалното предприятие
   • Екологизация на индустриалното предприятие
   • Английски език VI част
   • Немски език VI част
   • Руски език VI част
   • Физическо възпитание и спорт V
   • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
   • Управление на иновациите в индустриалното предприятие/
   • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
   • Туристически бизнес и предприемачество
   • Финансово счетоводство
   • Счетоводство на малкото предприятие
   • Английски език VII част
   • Немски език VII част
   • Руски език VII част
   • Физическо възпитание и спорт VI
   • Мениджмънт на малкото предприятие
   • Управление на проекти в индустрията
   • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
   • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
   • Бизнес етика
   • Изследователски методи/
   • Бизнес информационни системи
   • Преддипломна практика (ИБП)
   • Държавен изпит (ИБП)
   • Основи на растениевъдството и животновъдството/
   • Икономика на аграрното предприятие
   • Счетоводство на аграрното предприятие
   • Аграрен мениджмънт
   • Инвестиционни проекти в агробизнеса
   • Английски език IV част
   • Немски език IV част
   • Руски език IV част
   • Физическо възпитание и спорт III
   • Аграрна екология
   • Стратегически решения в агробизнеса
   • Търговски операции в аграрния сектор
   • Селски и аграрен туризъм/
   • Бизнес етика
   • Бизнес психология
   • Английски език V част
   • Немски език V част
   • Руски език V част
   • Физическо възпитание и спорт IV
   • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
   • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
   • Развитие на селските райони
   • Аграрна статистика
   • Информационни технологии в агробизнеса
   • Управление на проекти
   • Английски език VI част
   • Немски език VI част
   • Руски език VI част
   • Физическо възпитание и спорт V
   • Аграрно предприемачество
   • Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата
   • Малък и семеен агробизнес
   • Аграрна политика
   • Управленска отчетност
   • Английски език VII част
   • Немски език VII част
   • Руски език VII част
   • Физическо възпитание и спорт VI
   • Нетрадиционни селскостопански производства
   • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
   • Финансова политика в аграрния сектор
   • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор
   • Производство и търговия с генномодифицирани организми
   • Институционална икономика
   • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
   • Преддипломна практика (АИ)
   • Държавен изпит (АИ)
   • Управление на човешките ресурси 
   • Фирмена организация
   • Управление на малкото предприятие)
   • Бизнес предприемачество
   • Основи на финансите
   • Транспорт и мобилност
   • Управление на бизнес проекти
   • Статистика
   • Въведение в туризма
   • Въведение в търговията
   • Организация на индустриалното предприятие
   • Иновационен мениджмънт
   • Иновационно предприемачество
   • Планиране на иновациите
   • Управление на иновационни екипи и комуникации
   • Управление на знанията
   • Софтуерен инженеринг
   • Информационни системи в бизнеса
   • Дигитализация на бизнеса
   • Системи за управление на бизнес процесите
   • Бизнес интелигентен анализ
   • Управление на дигитално предприятие
   • Иконометрично моделиране с Gretl
   • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
   • Финансова статистика с Excel
   • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания
   • Анализ на големи данни
   • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване
   • Иновационно предприемачество
   • Иновационни стратегии
   • Планиране на иновациите
   • Управление на иновационни екипи и комуникации
   • Управление на знанията
   • Управление на аутсорсинг проекти
   • Технологичен одит
   • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
   • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
   • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
   • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
   • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ
   • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор
   • Дигитален маркетинг
   • Управление на маркетинговата ефективност
   • Стратегическо маркетингово планиране
   • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
   • Маркетингови бизнес – мрежи
   • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)
   • Екологично устойчиво развитие на бизнеса
   • Параметри за локализация на екопредприемачеството
   • Дигитализация в екопредприемачеството
   • Екологично предприемачество в туризма
   • Управленско консултиране
   • Устойчиво развитие на регионите
   • Управление на вериги доставки
   • Реклама и мърчандайзинг
   • Управление на риска при продажбите
   • Сделки по търговско посредничество
   • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
   • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 3 години.
   • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 публикации.
   • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
   • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
   • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
   • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (образец);
   1. Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“);
   • Автобиография (образец);
   • Документи, доказващи компетентност:
    • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия (образец);
    • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
    • Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец).
    • Управление на човешките ресурси 
    • Фирмена организация
    • Управление на малкото предприятие)
    • Бизнес предприемачество
    • Основи на финансите
    • Транспорт и мобилност
    • Управление на бизнес проекти
    • Статистика
    • Въведение в туризма
    • Въведение в търговията
    • Организация на индустриалното предприятие
    • Иновационен мениджмънт
    • Иновационно предприемачество
    • Планиране на иновациите
    • Управление на иновационни екипи и комуникации
    • Управление на знанията
    • Софтуерен инженеринг
    • Информационни системи в бизнеса
    • Дигитализация на бизнеса
    • Системи за управление на бизнес процесите
    • Бизнес интелигентен анализ
    • Управление на дигитално предприятие
    • Иконометрично моделиране с Gretl
    • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
    • Финансова статистика с Excel
    • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания
    • Анализ на големи данни
    • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване
    • Иновационно предприемачество
    • Иновационни стратегии
    • Планиране на иновациите
    • Управление на иновационни екипи и комуникации
    • Управление на знанията
    • Управление на аутсорсинг проекти
    • Технологичен одит
    • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
    • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
    • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
    • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
    • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ
    • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор
    • Дигитален маркетинг
    • Управление на маркетинговата ефективност
    • Стратегическо маркетингово планиране
    • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
    • Маркетингови бизнес – мрежи
    • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)
    • Екологично устойчиво развитие на бизнеса
    • Параметри за локализация на екопредприемачеството
    • Дигитализация в екопредприемачеството
    • Екологично предприемачество в туризма
    • Управленско консултиране
    • Устойчиво развитие на регионите
    • Управление на вериги доставки
    • Реклама и мърчандайзинг
    • Управление на риска при продажбите
    • Сделки по търговско посредничество
    • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
    • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 3 години.
    • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 публикации.
    • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
    • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
    • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
    • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (образец);
    1. Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“);
    • Автобиография (образец);
    • Документи, доказващи компетентност:
     • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия (образец);
     • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
     • Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец).