04.09.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в акредитирани докторски програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта от група 3 (списък) за период от 3 месеца.

Мобилността следва да приключи най-късно на 31.12.2023 г.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Образецът на заявление се изтегля и се записва на локално устройство. Попълва се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 септември 2023 г. (петък), 13:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
21.08.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01
Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“
 
обявява
 
конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел преподаване в УНСС – София през зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.

Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – София.

Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.

Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация, като в зависимост от формата на реализация срокът й на продължителност е съответно:
 • за присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
 • за дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.
Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • копие на сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • копие на сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • списък с публикации.
Документите за участие в конкурса се подават на хартия в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 29 септември 2023 г. (петък), 17:00 часа.
Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg
 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
21.08.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01
Конкурс за набиране на кандидати за участие на докторанти и студенти в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“
 
ПРЕОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта от група 3 (списък) за период от:
 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца;
Мобилността следва да приключи най-късно на 31.12.2023 г.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.
Образецът на заявление се изтегля и се записва на локално устройство. Попълва се офлайн, а не онлайн!

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 31 август 2023 г. (четвъртък), 09:00 часа.

Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
28.07.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 4 Управление на проекта“
1. Старши експерт /Приложение на ИКТ в предприемачеството“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в:

- анализ и оценка на дигитални ресурси и дигитално учебно съдържание за предприемачество;
- въвеждане на съвременни методи на преподаване по предприемачество чрез ИКТ;
- дигитализация и ИТ в предприемачеството;
- европейски и национални измерения на дигиталната трансформация на образованието по предприемачество.

 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи, свързани с дейността
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец);
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж и придобит опит;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър");
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 04.08.2023 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-230 – М. Велчева от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

26.07.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01
Конкурс за набиране на кандидати за участие на докторанти и студенти в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"


В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ПРЕОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2022/2023 г. или зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Образецът на заявление се изтегля и се записва на локално устройство. Попълва се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 18 август 2023 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

26.07.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01
Конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“


В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ПРЕОБЯВЯВА

конкурс за набиране на двама кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 и зимен семестър на 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор от група 2 по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца – 1 участник;
 • 4 месеца – 1 участник;

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 18 август 2023 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

26.06.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ПРЕОБЯВЯВА

конкурс за набиране на двама кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 и зимен семестър на 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор от група 2 по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца – 1 участник;
 • 4 месеца – 1 участник;

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 21 юли 2023 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

26.06.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие на докторанти и студенти в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ПРЕОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2022/2023 г. (за докторанти) или зимен семестър на учебната 2023/2024 г. (за студенти и докторанти).

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Образецът на заявление се изтегля и се записва на локално устройство. Попълва се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 21 юли 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

26.06.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидат за участие в двумесечна краткосрочна специализация с цел преподаване в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"
В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ПРЕОБЯВЯВА

конкурс за набиране на един кандидат за участие в двумесечна краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Двумесечната краткосрочна специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор от група 2 по проекта (списък), при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 21 юли 2023 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

13.06.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на Дейност 1.4. Разработване на дигитално образователно съдържание“, административен договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
1. Старши експерт/“Дигитално образователно съдържание съвместни програми“ – за разработване на дигитално образователно съдържание по учебни дисциплини на български език, включени в учебните планове на следните съвместни програми (с координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов):

ОКС „БАКАЛАВЪР“
Дисциплини, общи за специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“

 • Немски език IV част

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни с тази/тези, за която/които се кандидатства – минимум 5 години.
 • Опит в разработването на учебно съдържание по дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Публикации в областта на дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Участие в обучения за придобиване на дигитални умения или практически опит в разработване на дигитално учебно съдържание – ще се счита за предимство.

2. Експерт/“Дигитално образователно съдържание съвместни програми“ – за разработване на дигитално образователно съдържание по учебни дисциплини на български език, включени в учебните планове на следните съвместни програми (координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов):
ОКС „БАКАЛАВЪР“
Дисциплини, общи за специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“

 • Немски език IV част

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни с тази/тези, за която/които се кандидатства – минимум 3 години.
 • Опит в разработването на учебно съдържание по дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Публикации в областта на дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Участие в обучения за придобиване на дигитални умения или практически опит в разработване на дигитално учебно съдържание – ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да подават документи за разработването на дигитално образователно съдържание по повече от една дисциплина.
Дигиталното учебно съдържание по една учебна дисциплина може да се разработва самостоятелно или в екип в зависимост от постъпилите заявления и одобрени кандидати.
Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията – за допускане за кандидатстване (образец); 
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“); 
 • Автобиография (образец);
 • Документи, доказващи компетентност (служебни бележки, референции, сертификати, грамоти, свидетелства и др.):
  • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия (образец);
  • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
  • Декларация от лицето за опит в разработването на учебно съдържание, вкл. и дигитално, по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
  • Удостоверение/сертификат/или друг документ доказващ преминато обучение по дигитални образователни технологии.

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 20 юни 2023 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси”  в СА “Д. А. Ценов”.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-225 (Галя Божкова) и 0631/66-403 (Милена Димитрова) от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия ТУК.
Референция за опит в преподаването и разработването на учебно съдържание по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК.
Декларация от лицето за опит в разработването на учебно съдържание, вкл. и дигитално, по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК
Повече информация за проекта може да видите ТУК

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

01.06.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 Икономическото образование в България 2030“

ОБЯВЯВА
процедура за подбор на студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов за участие в обучения по Дейност 3.3. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения“ и Дейност 3.4. „Развитие на меки умения у студентите“към проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

 

 • Цел:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ организира обучения по повишаване на предприемаческите компетентности и развитие на меки умения у студентите, свързано с възможността за повишаване на конкурентоспособността им на пазара на труда.

 • Обхват на обучението:

Тематичните направления, които ще бъдат разгледани в рамките на обучението са свързани с:

 • Управление на времето;
 • Водене на преговори;
 • Управление на конфликти;
 • Управление на интелектуалната собственост;
 • Писане на есе, мотивационно писмо и пр.;
 • Аз като предприемач;
 • Бизнес идея. Бизнес план. Маркетингов план;
 • Форми на търговска дейност;
 • Персонал, правни отговорности и застраховка;
 • Финансово планиране. Капитал и видове източници. Стартиране на бизнеса;
 • Други, инициирани от студентите обучения за придобиване на меки умения.

III. Организация на обучението
1. Обучението ще бъде проведено в 2 групи, като обучението при едната група ще включва допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите. Обучението при втората група ще включва допълнителни дейности за развитие на предприемачески умения на студентите. Общият брой на включените по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ участници е 40 лица, които са преминали през процедура на подбор.
2. Обученията ще се проведат съгласно утвърден учебен график. Срок за приключване на обученията – 15.07.2023 г.
3. Учебна натовареност: общо 40 учебни часа за всяко обучение.
4. Място и форма на провеждане: присъствено в рамките на учебните кампуси на СА„Д. А. Ценов“ Свищов.
5. Обучител: Център за професионално обучение към „Плам“ ЕООД
6. Успешно завършилите обученията ще получат удостоверение/сертификат.

IV. Изисквания към кандидатите
1. Допустимост на кандидатите
            Допустими са всички студенти от СА „Д. А. Ценов: Свищов, които отговарят на общите критерии за допустимост:

 • Да са студенти в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ от ПН 3.8. Икономика, редовно или задочно обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, първи, втори, трети и четвърти курс.
 • Да са извършили самооценка на своята предприемаческа компетентност чрез специално изградената дигитална облачно базирана платформа за тестване на предприемачески нагласи и умения на студенти (https://forms.office.com/e/7jcnXad6rc)

2. Недопустими кандидати
(1) Недопустими са всички студенти от СА „Д. А. Ценов“ Свищов, които не отговарят на общите критерии за допустимост.
3. Предимство
При подбора предимство ще имат студентите, които не са участвали или са участвали по-малко в предходни обучения с подобна тематика.

V. Процедура за подбор
Подборът ще бъде осъществен посредством преглед на допустимостта на кандидатите и регистрираните студентски самооценки. След това ще бъдат избрани представители на студентите за участие в обученията за развитие на предприемачески и меки умения, съгласно разработена пътна карта за развитие на предприемачески умения.

1. Класиране на кандидатите
Класирането на кандидатите ще се извърши от Комисия по подбор, въз основа на съответствието с посочените изисквания към кандидатите. Ще се класират кандидатите, отговарящи на изискванията, до достигане на максималния заложен брой студенти за изпълнение на заложения индикатор по проекта (брой студенти,получили подкрепа за развитие на предприемачески умения,презентационни умения и дигитална креативност).

2. Уведомяване
Кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща за проведения подбор.

3. Кандидатстване
Класираните кандидати следва да заявят своето участие за обучение като подадат Заявление до Ръководителя на проекта (Приложение 1).
Един студент има право да участва само в едно от двете обучения.  

Заявления за участие в обученията се подават в отдел „Деловодно и административно обслужване“ всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа в срок до 09.06.2023 г.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура се обявяват на страницата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. За повече информация – гл. ас. д-р Милен Динков, отдел „Финансово управление и контрол, и ОП“, тел. 0899191646.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

01.06.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на Дейност 1.4. Разработване на дигитално образователно съдържание“, административен договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
1. Старши експерт/“Дигитално образователно съдържание съвместни програми“ – за разработване на дигитално образователно съдържание по учебни дисциплини на български език, включени в учебните планове на следните съвместни програми (с координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов):

ОКС „БАКАЛАВЪР“
Дисциплини, общи за специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“

 • Физическо възпитание и спорт I
 • Физическо възпитание и спорт II
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Физическо възпитание и спорт V

Дисциплини, общи за специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“

 • Бизнес етика
 • Английски език IV част
 • Английски език V част
 • Английски език VI част
 • Английски език VII част

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“                 

 • Културно-историческо наследство
 • Управление на веригите за доставки в туризма
 • Международен туризъм
 • Екологичен туризъм
 • Анализ на туристическия бизнес
 • Недвижима собственост в туризма
 • Логистични системи в туризма

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ 

 • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
 • Организирани стокови пазари
 • Анализ на индустриалния бизнес
 • Счетоводство на малкото предприятие
 • Изследователски методи

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“                  

 • Търговски операции в аграрния сектор
 • Бизнес психология
 • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
 • Финансова политика в аграрния сектор
 • Институционална икономика
 • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции

ОКС „МАГИСТЪР“
Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“

 • Иновационно предприемачество
 • Управление на знанията

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер (съвместна програма)“

 • Иконометрично моделиране с Gretl
 • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
 • Финансова статистика с Excel

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни с тази/тези, за която/които се кандидатства – минимум 5 години.
 • Опит в разработването на учебно съдържание по дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Публикации в областта на дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Участие в обучения за придобиване на дигитални умения или практически опит в разработване на дигитално учебно съдържание – ще се счита за предимство.

2. Експерт/“Дигитално образователно съдържание съвместни програми“ – за разработване на дигитално образователно съдържание по учебни дисциплини на български език, включени в учебните планове на следните съвместни програми (координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов):

ОКС „БАКАЛАВЪР“
Дисциплини, общи за специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“

 • Физическо възпитание и спорт I
 • Физическо възпитание и спорт II
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Физическо възпитание и спорт V

Дисциплини, общи за специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“

 • Бизнес етика
 • Английски език IV част
 • Английски език V част
 • Английски език VI част
 • Английски език VII част

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“                

 • Културно-историческо наследство
 • Управление на веригите за доставки в туризма
 • Международен туризъм
 • Екологичен туризъм
 • Анализ на туристическия бизнес
 • Недвижима собственост в туризма
 • Логистични системи в туризма

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ 

 • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
 • Организирани стокови пазари
 • Анализ на индустриалния бизнес
 • Счетоводство на малкото предприятие
 • Изследователски методи

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“               

 • Търговски операции в аграрния сектор
 • Бизнес психология
 • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
 • Финансова политика в аграрния сектор
 • Институционална икономика
 • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции

ОКС „МАГИСТЪР“
Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“

 • Иновационно предприемачество
 • Управление на знанията

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер (съвместна програма)“

 • Иконометрично моделиране с Gretl
 • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
 • Финансова статистика с Excel

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни с тази/тези, за която/които се кандидатства – минимум 3 години.
 • Опит в разработването на учебно съдържание по дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Публикации в областта на дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Участие в обучения за придобиване на дигитални умения или практически опит в разработване на дигитално учебно съдържание – ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да подават документи за разработването на дигитално образователно съдържание по повече от една дисциплина.

Дигиталното учебно съдържание по една учебна дисциплина може да се разработва самостоятелно или в екип в зависимост от постъпилите заявления и одобрени кандидати.
Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията – за допускане за кандидатстване (образец); 
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“); 
 • Автобиография (образец);
 • Документи, доказващи компетентност (служебни бележки, референции, сертификати, грамоти, свидетелства и др.):
  • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия (образец);
  • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
  • Декларация от лицето за опит в разработването на учебно съдържание, вкл. и дигитално, по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
  • Удостоверение/сертификат/или друг документ доказващ преминато обучение по дигитални образователни технологии.

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 08 юни 2023 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси”  в СА “Д. А. Ценов”.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-225 (Галя Божкова) и    0631/66-403 (Милена Димитрова) от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия ТУК.
Референция за опит в преподаването и разработването на учебно съдържание по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК.
Декларация от лицето за опит в разработването на учебно съдържание, вкл. и дигитално, по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК
Повече информация за проекта може да видите ТУК.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

31.05.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на трима кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 и зимен семестър на 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор от група 2 по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца – 1 участник;
 • 4 месеца – 1 участник;
 • 5 месеца – 1 участник.

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2023 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

31.05.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие на докторанти и студенти в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2022/2023 г. (за докторанти) или зимен семестър на учебната 2023/2024 г. (за студенти и докторанти).

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Образецът на заявление се изтегля и се записва на локално устройство. Попълва се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

31.05.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидат за участие в двумесечна краткосрочна специализация с цел преподаване в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на един кандидат за участие в двумесечна краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Двумесечната краткосрочна специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор от група 2 по проекта (списък), при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2023 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

05.05.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Дейност 1.4. Разработване на дигитално образователно съдържание“, административен договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
1. Старши експерт/Дигитално образователно съдържание съвместни програми“ – за разработване на дигитално образователно съдържание по учебни дисциплини на български език, включени в учебните планове на следните съвместни програми (с координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов):

ОКС „БАКАЛАВЪР“
Дисциплини, общи за специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика“ (съвместна програма)

 • Висша математика
 • Микроикономика
 • Основи на правото
 • Бизнес информатика
 • Основи на управлението
 • Макроикономика
 • Основи на статистиката
 • Въведение във финансите
 • Основи на счетоводството
 • Основи на маркетинга

Дисциплини, общи за специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика“ (съвместна програма)

 • Английски език I част
 • Немски език I част
 • Английски език II част
 • Немски език II част
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“

 • Английски език I модул (Туризъм)
 • Английски език II модул (Туризъм)
 • Английски език IV модул (Туризъм)
 • Немски език II модул (Туризъм)
 • Английски език V модул (Туризъм)
 • Немски език III модул (Туризъм)
 • Английски език VI модул (Туризъм)
 • Немски език IV модул (Туризъм)
 • Английски език VII модул (Туризъм)
 • Немски език V модул (Туризъм)
 • Икономика на туризма
 • Туристически ресурси
 • Управление на екипи и комуникации
 • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма
 • Туристически информационни системи
 • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
 • Управление на взаимоотношенията с туристите
 • Планиране и развитие на туризма
 • Туристически дестинации
 • Екскурзоводство
 • Предприемачество в туризма
 • Туристически организации, борси и изложения
 • Брандинг в туризма
 • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“

 • Индустриална икономика
 • Логистика на индустриалното предприятие
 • Управление на човешките ресурси
 • Въведение в агробизнеса
 • Въведение в търговията
 • Организация на индустриалното предприятие
 • Предприемачество – Първа част
 • Управление на разходите
 • Индустриален риск мениджмънт
 • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
 • Предприемачество – Втора част
 • Ценообразуване и ценова политика
 • Управление на качеството в индустриалното предприятие
 • Екологизация на индустриалното предприятие
 • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
 • Управление на иновациите в индустриалното предприятие
 • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
 • Туристически бизнес и предприемачество
 • Мениджмънт на малкото предприятие
 • Управление на проекти в индустрията
 • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Бизнес информационни системи
 • Финансово счетоводство

Специалност „Аграрна икономика“ (съвместна програма)

 • Основи на растениевъдството и животновъдството
 • Икономика на аграрното предприятие
 • Счетоводство на аграрното предприятие
 • Аграрен мениджмънт
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса
 • Аграрна екология
 • Стратегически решения в агробизнеса
 • Селски и аграрен туризъм
 • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Развитие на селските територии
 • Аграрна статистика
 • Информационни технологии в агробизнеса
 • Управление на проекти
 • Аграрно предприемачество
 • Аграрна политика
 • Устойчиво развитие на земеделието
 • Семеен, малък и предприемачески агробизнес
 • Информационни системи за управление на разходите
 • Нетрадиционни селскостопански производства
 • Производство и търговия с генномодифицирани организми
 • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор

  ОКС „МАГИСТЪР“
  Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“
 • Организация на индустриалното предприятие
 • Планиране на иновациите
 • Иновационен мениджмънт
 • Управление на иновационни екипи и комуникации

Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи (съвместна програма)“

 • Информационни системи в бизнеса
 • Дигитализация на бизнеса 
 • Системи за управление на бизнес процесите

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма)

 • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване
 • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания
 • Анализ на големи данни

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни с тази/тези, за която/които се кандидатства – минимум 5 години.
 • Опит в разработването на учебно съдържание по дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Публикации в областта на дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Участие в обучения за придобиване на дигитални умения или практически опит в разработване на дигитално учебно съдържание– ще се счита за предимство.

2. Експерт/Дигитално образователно съдържание съвместни програми“ – за разработване на дигитално образователно съдържание по учебни дисциплини на български език, включени в учебните планове на следните съвместни програми (координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов):

ОКС „БАКАЛАВЪР“
Дисциплини, общи за
специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика“ (съвместна програма)

 • Висша математика
 • Микроикономика
 • Основи на правото
 • Бизнес информатика
 • Основи на управлението
 • Макроикономика
 • Основи на статистиката
 • Въведение във финансите
 • Основи на счетоводството
 • Основи на маркетинга

Дисциплини, общи за специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“ и специалност „Аграрна икономика“ (съвместна програма)

 • Английски език I част
 • Немски език I част
 • Английски език II част
 • Немски език II част
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“

 • Английски език I модул (Туризъм)
 • Английски език II модул (Туризъм)
 • Английски език IV модул (Туризъм)
 • Немски език II модул (Туризъм)
 • Английски език V модул (Туризъм)
 • Немски език III модул (Туризъм)
 • Английски език VI модул (Туризъм)
 • Немски език IV модул (Туризъм)
 • Английски език VII модул (Туризъм)
 • Немски език V модул (Туризъм)
 • Икономика на туризма
 • Туристически ресурси
 • Управление на екипи и комуникации
 • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма
 • Туристически информационни системи
 • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
 • Управление на взаимоотношенията с туристите
 • Планиране и развитие на туризма
 • Туристически дестинации
 • Екскурзоводство
 • Предприемачество в туризма
 • Туристически организации, борси и изложения
 • Брандинг в туризма
 • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“

 • Индустриална икономика
 • Логистика на индустриалното предприятие
 • Управление на човешките ресурси
 • Въведение в агробизнеса
 • Въведение в търговията
 • Организация на индустриалното предприятие
 • Предприемачество – Първа част
 • Управление на разходите
 • Индустриален риск мениджмънт
 • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
 • Предприемачество – Втора част
 • Ценообразуване и ценова политика
 • Управление на качеството в индустриалното предприятие
 • Екологизация на индустриалното предприятие
 • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
 • Управление на иновациите в индустриалното предприятие
 • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
 • Туристически бизнес и предприемачество
 • Мениджмънт на малкото предприятие
 • Управление на проекти в индустрията
 • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Бизнес информационни системи
 • Финансово счетоводство

Специалност „Аграрна икономика“ (съвместна програма)

 • Основи на растениевъдството и животновъдството
 • Икономика на аграрното предприятие
 • Счетоводство на аграрното предприятие
 • Аграрен мениджмънт
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса
 • Аграрна екология
 • Стратегически решения в агробизнеса
 • Селски и аграрен туризъм
 • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Развитие на селските територии
 • Аграрна статистика
 • Информационни технологии в агробизнеса
 • Управление на проекти
 • Аграрно предприемачество
 • Аграрна политика
 • Устойчиво развитие на земеделието
 • Семеен, малък и предприемачески агробизнес
 • Информационни системи за управление на разходите
 • Нетрадиционни селскостопански производства
 • Производство и търговия с генномодифицирани организми
 • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор

ОКС „МАГИСТЪР“
Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“

 • Организация на индустриалното предприятие
 • Планиране на иновациите
 • Иновационен мениджмънт
 • Управление на иновационни екипи и комуникации

Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи (съвместна програма)“

 • Информационни системи в бизнеса
 • Дигитализация на бизнеса 
 • Системи за управление на бизнес процесите

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма)

 • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване
 • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания
 • Анализ на големи данни

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни с тази/тези, за която/които се кандидатства – минимум 3 години.
 • Опит в разработването на учебно съдържание по дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Публикации в областта на дисциплината/ите, за която/които се кандидатства – ще се счита за предимство.
 • Участие в обучения за придобиване на дигитални умения или практически опит в разработване на дигитално учебно съдържание– ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да подават документи за разработването на дигитално образователно съдържание по повече от една дисциплина.
Дигиталното учебно съдържание по една учебна дисциплина може да се разработва самостоятелно или в екип в зависимост от постъпилите заявления и одобрени кандидати.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията – за допускане за кандидатстване (образец); 
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“); 
 • Автобиография (образец);
 • Документи, доказващи компетентност (служебни бележки, референции, сертификати, грамоти, свидетелства и др.):
  • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия (образец);
  • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
  • Декларация от лицето за опит в разработването на учебно съдържание, вкл. и дигитално, по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
  • Удостоверение/сертификат/или друг документ доказващ преминато обучение по дигитални образователни технологии.

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 16 май 2023 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси  в СА “Д. А. Ценов”.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 (Георги Петров)  от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия ТУК.
Референция за опит в преподаването и разработването на учебно съдържание по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК.
Декларация от лицето за опит в разработването на учебно съдържание, вкл. и дигитално, по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК
Повече информация за проекта може да видите ТУК

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

19.04.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел преподаване в УНСС – София през:

 • втори семестър от обучението на студенти по прием на УНСС в споделени магистърски програми;
 • трети семестър от обучението на студенти по прием на УНСС в споделени бакалавърски специалности.

Целева група на конкурса са преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.

Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – София по дисциплини от учебните планове на съвместни (споделени) бакалавърски специалности и магистърски програми.
Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.
Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация, като в зависимост от формата на реализация срокът й на продължителност е съответно:

 • за присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
 • за дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • копие на сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • копие на сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • списък с публикации.

Документите за участие в конкурса се подават на хартия в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 19 май 2023 г. (петък), 17:00 часа. 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

29.03.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
I. По Дейност 4 Управление на проекта“
   1. Експерт „Мониторинг и контрол“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 1 година стаж
 • Опит в административно-деловодната работа по проекти
 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, информацията и комуникацията
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец);
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж и придобит опит;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър");
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 04.04.2023 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведено събеседване на 07.04.2023 г. от 17.05 ч. в залата на Ректорския съвет.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

27.02.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 Икономическото образование в България 2030“

ОБЯВЯВА
процедура за подбор на преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов за участие в обучение по чужд език (английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

I. Цел:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ организира обучение по чужд език (английски език), свързано с възможността за повишаване на квалификацията на преподавателите.  

II. Обхват на обучението:

Тематичните направления, които ще бъдар разгледани в рамките на обучението са свързани с:

 • специализирано обучение за усвояване на професионална терминология – средно ниво и ниво напреднали;
 • подобряване на уменията за преподаване на чужд език;
 • подобряване на умения за четене и писане на научни трудове на чужд език;
 • подобряване на комуникативни умения на чужд език;
 • подобряване на презентационни умения на чужд език.
   
IIIОрганизация на обучението

1. Обучението ще бъде проведено в 2 групи като продължаващо обучение в зависимост от степента и равнището на владеене на чуждия език. Общият брой на включените по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ участници е 10 лица, които са преминали през процедура на подбор.
   2. Обучението ще се проведе съгласно утвърден учебен график. Конкретният график за провеждане на обучението ще бъде обявен допълнително след избора на обучаеми. Срок за приключване на обучението – 31.05.2023 г.
   3. Учебна натовареност:
       3.1. Продължаващо обучение/усъвършенстване на чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
       3.2. Продължаващо обучение/усъвършенстване на чуждоезикови на преподаватели с продължителност 160 академични часа.
   4. Място и форма на провеждане: присъствено в рамките на учебните кампуси на СА„Д. А. Ценов“ Свищов.
   5. Обучител: Център за професионално обучение към „Интелекти“ ООД
   6. Обучението приключва с тест. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение/сертификат.

IV. Изисквания към кандидатите

1. Допустимост на кандидатите
Допустими са всички членове на академичния състав на СА „Д. А. Ценов: Свищов, които отговарят на общите критерии за допустимост.

1.1. Общи критерии за допустимост:
   (1) Кандидат – обучаемият е на ОТД в СА „Д. А. Ценов“ Свищов.
   (2) През предходната учебна година, а именно 2021/2022, кандидат – обучаемият е преподавал на студенти, обучаващи се в професионално направление 3.8 „Икономика“.

1.2. Специфични критерии за допустимост:
   (1) Общ хорариум на преподаване през последната година пред студенти от посоченото професионално направление.
   (2) Участия в предходни обучения по усъвършенстване на чуждоезикови умения.
2. Недопустими кандидати
   (1) Недопустими са всички членове на академичния състав на СА „Д. А. Ценов“ Свищов, които не отговарят на общите критерии за допустимост.
   (2) Недопустими са и всички участници в екипа за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.
   (3) Недопустими са всички членове на академичния състав на СА „Д. А. Ценов“ Свищов, които вече са били участници в обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.

V. Процедура за подбор

Подборът ще се осъществи на два етапа. На първият етап ще бъде осъществен преглед на допустимостта на кандидатите по документи. На вторият етап ще бъде оцененo  нивото на чуждоезиковата им компетентност.

1. Класиране на кандидатите
Класирането на кандидатите ще се извърши от Комисия по подбор, въз основа на съответствието с посочените изисквания към кандидатите и чрез класиране по низходящ ред, съобразно показаните резултати от проведения тест за установяване нивото на чуждоезиковата компетентност. Ще се класират кандидатите, изпълняващи изискванията, до достигане на максималния заложен брой преподаватели за изпълнение на заложения индикатор по проекта (брой преподаватели, преминали успешно предвидените курсове за повишаване на квалификацията).

2. Необходими документи
   1. Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца - Приложение №1;

3. Място и срок за подаване на документите за участие
   1. Документите за участие в подбора се подават в Отдел „Деловодно и административно обслужване“ всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 ч., в срок до 16:30 ч. на 07.03.2023 г.

4. Уведомяване
Кандидатите ще бъдат уведомявани по електронна поща на всеки етап от проведеният подбор.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. За повече информация – гл. ас. д-р Милен Динков, отдел „Финансово управление и контрол, и ОП“, тел. 0899191646.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.01.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Call for applications for staff mobility for teaching in D. A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria) under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Economic education in Bulgaria 2030"
Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility“ under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“.
The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union. 

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

opens a call for applicants for incoming teaching staff mobility during the spring semester of the academic year 2022/2023.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).
The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing (2 places are available);
 • 4 months – 120 academic hours of lecturing (1 place is available).

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.

Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • List of publications.
 • Copy of ID card.

The templates of the application form, CV and Europass language passport should be downloaded and completed offline. Do not complete the templates online! First download the file and save it on your computer. Complete the template offline!
Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 22 February 2023 (Wednesday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Info day: 20 February 2023 (Monday), 7:00 p.m. (Bulgarian time).

Questions and additional information about the call: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.01.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01
Конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“
В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 февруари 2023 г. (сряда), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
23.01.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01
Конкурс за набиране на кандидати за участие на докторанти и студенти в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“
ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2022/2023 г. (за докторанти) или зимен семестър на учебната 2023/2024 г. (за студенти и докторанти).

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Образецът на заявление се изтегля и се записва на локално устройство. Попълва се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 февруари 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.01.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"
В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“
ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца.

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на транспортен и индивидуален грант в размери, определени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 февруари 2023 г. (сряда), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

17.01.2023 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 Икономическото образование в България 2030“

ОБЯВЯВА
процедура за подбор на преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов за участие в обучения по дигитални технологии по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

   I. Цел:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование     в България 2030“ организира обучение по дигитални технологии, свързано с използване на ИКТ инструменти за дигитализиране на    обучителния процес, вкл. и на съдържание на учебни дисциплини.

   II. Обхват на обучението:

Тематичните направления, които ще бъдат разгледани в рамките на обучението са свързани с:

 • дидактически средства;
 • създаване на видео съдържание чрез OBS Studio;
 • използване на облачни технологии за съхранение и разпространение на видео съдържание;
 • подготовка на интерактивни обучителни материали в електронен вид чрез KotoBee;
 • интеграция на интерактивни обучителни материали в системата за електронно обучение на Стопанска Академия;
 • използване на платформи за синхронно и асинхронно обучение, както и Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение.
   III. Организация на обучението

1. Обучението ще бъде проведено в 2 групи. Общият брой на включените по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ участници е 15 лица, които са преминали през процедура на подбор.
2. Обучението ще се проведе съгласно утвърден учебен график. Срок за приключване на обучението – 5 февруари 2023 г.
3. Учебна натовареност: 24 учебни часа.
4. Място и форма на провеждане: присъствено в рамките на учебните кампуси на СА „Д. А. Ценов“ Свищов.
5. Обучител: Център за продължаващо обучение към Русенски университет „Ангел Кънчев“
6. Обучението приключва с тест. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение/сертификат.

   IV. Изисквания към кандидатите

1. Допустимост на кандидатите
Допустими са всички членове на академичния състав на СА „Д. А. Ценов“ Свищов, които отговарят на общите критерии за допустимост.

   1.1. Общи критерии за допустимост:
(1) Кандидат - обучаемият е на ОТД в СА „Д. А. Ценов“ Свищов.
(2) През предходната учебна година, а именно 2021/2022, кандидат – обучаемият е преподавал на студенти, обучаващи се в професионално направление 3.8 „Икономика“.

   1.2. Специфични критерии за допустимост:
(1) Степен на участие в разработване на учебни програми за учебни дисциплини включени. в учебните планове на съвместни бакалавърски и магистърски програми с УНСС.
(2) Общ хорариум на преподаване през последната година пред студенти от посоченото професионално направление.
(3) Участия в предходни обучения по усъвършенстване на дигитални умения.
2. Недопустими кандидати
(1) Недопустими са всички членове на академичния състав на СА „Д. А. Ценов“ Свищов, които не отговарят на общите критерии за допустимост.
(2) Недопустими са и всички участници в екипа за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.

3. Предимство
При подбора предимство ще имат младите учени и преподавателите, които в по-голяма степен участват в разработване на учебни програми за учебни дисциплини, включени в учебните планове на съвместни бакалавърски и магистърски програми с УНСС, не са участвали или са участвали по-малко в предходни обучения с подобна тематика или са имали по-голям хорариум на преподаваните дисциплини пред студенти от ПН 3.8. Икономика.

   V. Процедура за подбор

Подборът ще се осъществи на два етапа. На първият етап ще бъде осъществен преглед на допустимостта на кандидатите по документи. На вторият етап ще бъде оценена дигиталната компетентност на кандидатите.

1. Класиране на кандидатите
Класирането на кандидатите ще се извърши от Комисия по подбор, въз основа на съответствието с посочените изисквания към кандидатите и чрез класиране по низходящ ред, съобразно показаните резултати от проведения тест за установяване нивото на дигитална компетентност. Ще се класират кандидатите, изпълняващи изискванията, до достигане на максималния заложен брой преподаватели за изпълнение на заложения индикатор по проекта (брой преподаватели, преминали успешно предвидените курсове за повишаване на квалификацията).

2. Необходими документи
1. Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца - Приложение №1;
2. Списък на учебни програми по съвместни бакалавърски и магистърски програми с УНСС, в които кандидатът участва като съставител.

3. Място и срок за подаване на документите за участие
1. Документите за участие в подбора се подават в Отдел „Деловодно и административно обслужване“ всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 ч., в срок до 16:30 ч. на 19.01.2023 г.

4. Уведомяване
Кандидатите ще бъдат уведомявани по електронна поща на всеки етап от проведеният подбор.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. За повече информация – гл. ас. д-р Милен Динков, отдел „Финансово управление и контрол, и ОП“, тел. 0899191646.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.12.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява
конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел преподаване в УНСС – София през:

 • втори семестър от обучението на студенти по прием на УНСС в споделени магистърски програми;
 • трети семестър от обучението на студенти по прием на УНСС в споделени бакалавърски специалности.

Целева група на конкурса са преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.

Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – София по дисциплини от учебните планове на съвместни (споделени) бакалавърски специалности и магистърски програми.
Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.
Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация, като в зависимост от формата на реализация срокът й на продължителност е съответно:

 • за присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
 • за дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • копие на сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • копие на сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • списък с публикации.

Документите за участие в конкурса се подават на хартия в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg
Краен срок за подаване на документи: 20 януари 2023 г. (петък), 17:00 часа. 
Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

05.12.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:   
„Обучение на студенти по развитие на меки умения от Стопанска академия „Д. А. Ценов“,
по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01
„Икономическото образование в България 2030“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ обявява, че възнамерява да възложи на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Обучение на студенти по развитие на меки умения от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, като в т.вр. кани всички заинтересовани да подадат оферти, съгласно условията на настоящата покана, а именно:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Дейност № 3.4. Развитие на меки умения у студентите по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, включва следните дейности:
1. Развитие на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите - една група от 20 участника;
2. Допълнителни дейности за развитие на предприемачески умения на студентите - една група от 20 участника.
Общата продължителност на обученията е 40 академични часа.

Обучението по меки умения у студентите ще включва следните примерни теми:

 • Управление на времето;
 • Водене на преговори;
 • Управление на конфликти;
 • Управление на интелектуалната собственост;
 • Писане на есе, мотивационно писмо и пр.
 • Други, инициирани от студентите обучения за придобиване на меки умения.

Основният очакван резултат е студентите да получат подкрепа за развитие на презентационни умения и дигитална креативност, и получаване на документ (удостоверение/сертификат) за успешно приключило обучение по придобиване на предприемачески умения.

Начин на провеждане на обученията:

 • Присъствено, съобразно графика на учебния процес и натовареността на студентите, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма.

Допустими кандидати за участие като обучители са обучаващи организации (Центрове за професионално обучение (ЦПО), Учебни центрове и др.), разполагащи с лектори, които са водещи и утвърдени имена в съответната област. Кандидатите за обучители трябва да отговарят на следните критерии:

 • Кандидатът да разполага с лектори, които имат опит над 10 години в организацията, обезпечаването, провеждането, отчитане и оценка на обучения и инициативи за придобиване на меки умения/ключови компетентности за младежи. 
 • Кандидатът да разполага с лектори, които да имат опит над 10 години в организация, изпълнение и оценка на проекти и инициативи, фокусирани върху дейности за формиране на меки умения при младежи, включително предварителни проучвания и последващи оценки.
 • Кандидатът да разполага с лектори, които да имат опит в разработването и прилагането на помагала и пособия за обучения, ориентирани към формирането на меки умения/ключови компетентности.
 • Кандидатът да разполага с лектори, които да имат квалификации и обучения в областта на управлението, социалните умения и лидерство.
 • Кандидатът да разполага с лектори, които да преподават ключови компетентности/меки умения в образователна институция.
 • Кандидатът да може да предостави (издаде) сертификат или друг документ на обучаемите за завършено обучение;
 • Кандидатът да представи детайлна програма и описание за провеждане на обучението, което ще се проведе съобразно целевата група и очакваните резултати.

Срок за изпълнение на поръчката: До 31 май 2023 г.
Място на изпълнение на поръчката: Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2.
Прогнозна стойност на поръчката: до 2000,00 лв. без ДДС.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

Офертата се представя на хартиен носител в оригинал.
Офертата следва да бъде изготвена на български език при съблюдаване изискванията и условията на настоящата покана.
Офертата трябва да съдържа:

  • Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
  • Оферта за изпълнение на поръчката;
  • Срок на валидност на офертата – минимум 30 (тридесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.
  • Предлагана цена - без ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая. В общата стойност трябва да са включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Към офертата задължително се представят:
- Списък на лекторите / с посочени три имена, телефон и имейл адрес/
- Автобиография по европейски формат на лекторите;
- Копие от официални документи на лекторите за придобити степени и допълнителна професионална квалификация (специализация), вкл. доказателства за покриване на изискванията – референции, копия на договори, служебни бележки и др.

Офертите са представят на адрес: Отдел „Деловодно и административно обслужване“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров" № 2 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 09.12.2022 г.

За повече информация:
„Финансово управление и контрол, и ОП“
тел. 0887 91 89 47 и (0631) 66 442


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

05.12.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:   
„Обучение по чужд език (английски език) на преподаватели от Стопанска академия
„Д. А. Ценов“, по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01
„Икономическото образование в България 2030“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ обявява, че възнамерява да възложи на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Обучение по чужд език (английски език) на преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, като в т.вр. кани всички заинтересовани да подадат оферти, съгласно условията на настоящата покана, а именно:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Дейност № 2.1. Обучение на преподаватели в България по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, включва следните дейности:
1. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
2. Продължаващо обучение за чуждоезиокови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа;

Обученията по чуждоезикови умения включват следните примерни теми:

 • Специализирани за усвояване на професионална терминология – средно ниво и ниво напреднали;
 • Подобряване на уменията за преподаване на чужд език;
 • Подобряване на умения за четене и писане на научни трудове на чужд език;
 • Подобряване на комуникативни умения на чужд език;
 • Подобряване на презентационни умения на чужд език.

Начин на провеждане на обученията:

 • Присъствено, съобразно академичния календар, графика на учебния процес и натовареността на преподавателите, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма.

Допустими кандидати за участие като обучители са обучаващи организации (Центрове за професионално обучение (ЦПО), Учебни центрове и др.), разполагащи с лектори, които са водещи и утвърдени имена в съответната област. Кандидатите за обучители трябва да отговарят на следните критерии:

 • Кандидатът да разполага с лектори, които да имат доказан опит, да притежават лиценз и да гарантират високо качество на обучение;
 • Кандидатът да може да предостави (издаде) сертификат или друг документ на обучаемите за завършено обучение;
 • Кандидатът да представи детайла програма и описание за провеждане на обучението, което ще се проведе съобразно целевата група и очакваните резултати.

Срок за изпълнение на поръчката: До 31 май 2023 г.
Място на изпълнение на поръчката: Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2.
Прогнозна стойност на поръчката: до 4500,00 лв. без ДДС.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

Офертата се представя на хартиен носител в оригинал.
Офертата следва да бъде изготвена на български език при съблюдаване изискванията и условията на настоящата покана.
Офертата трябва да съдържа:

  • Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
  • Оферта за изпълнение на поръчката;
  • Срок на валидност на офертата – минимум 30 (тридесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.
  • Предлагана цена - без ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая. В общата стойност трябва да са включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Към офертата задължително се представят:
- Списък на лекторите / с посочени три имена, телефон и имейл адрес/
- Автобиография по европейски формат на лекторите;
- Копие от официални документи на лекторите за придобити степени и допълнителна професионална квалификация (специализация), вкл. доказателства за покриване на изискванията – референции, копия на договори, служебни бележки и др.

Офертите са представят на адрес: Отдел „Деловодно и административно обслужване“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров" № 2 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 09.12.2022 г.

За повече информация:
„Финансово управление и контрол, и ОП“
тел. 0887 91 89 47 и (0631) 66 442


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

05.12.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:   
„Обучение по дигитални технологии на преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01
„Икономическото образование в България 2030“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ обявява, че възнамерява да възложи на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Обучение по дигитални технологии на преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, като в т.вр. кани всички заинтересовани да подадат оферти, съгласно условията на настоящата покана, а именно:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Интензивно обучение по дигитализация на учебно съдържание на поне 15 участници /преподаватели/, разделени на две групи, с продължителност по 24 академични часа. Изпълнението трябва да включва и верифициране на резултата от обучението чрез тест и посредством документ (удостоверение/сертификат) за успешно приключило обучение.

Обучението по дигитални технологии трябва да включва следните примерни теми:

 • Използване на съвременни дидактически средства;
 • Създаване на видео съдържание чрез OBS Studio;
 • Използване на облачни технологии за съхранение и разпространение на видео съдържание;
 • Подготовка на интерактивни обучителни материали в електронен вид чрез KotoBee;
 • Интеграция на интерактивни обучителни материали в системата за електронно обучение на Стопанска Академия;
 • Използване на платформи за синхронно и асинхронно обучение, както и Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение.

Начин на провеждане на обученията:

 • Присъствено, съобразно академичния календар, като изпълнителят трябва да съгласува графика на обучението с графика на учебния процес и натовареността на преподавателите.

Допустимост и изисквания към кандидатите:

 • Допустими кандидати за участие са обучаващи организации (Центрове за професионално обучение (ЦПО), Учебни центрове и др.), които са лицензирани да извършват обучение.

Срок за изпълнение на поръчката: До 5 февруари 2023 г.
Място на изпълнение на поръчката: Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2.
Прогнозна стойност на поръчката: до 2325,00 лв. без ДДС.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена.

Ангажименти на изпълнителя:

 • Да представи детайлна програма и описание за провеждане на обучението, което ще се проведе съобразно целевата група и очакваните резултати.
 • Да изготви и представи необходимата документация за отчитане на проведените обучения: графици, присъствени списъци, сертификати, снимков материал, копия от учебни материали, копия от изпитни материали и др.
 • Да предостави (издаде) сертификат или друг документ на обучаемите за удостоверяване на завършеното обучение.
 • Всички материали следва да са визуализирани с идентификационен номер на договора на проекта и при спазване изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
 • Да осигури 2 (двама) лектори, които притежават следните компетентности:
  • доказан опит и познания в областта на информационните и комуникационните технологии за образователни цели - минимум 2 години опит в сферата на ИКТ за образователни цели;
  • познания и опит при работа с аудио-визуална компютърна техника за създаване на дигитално образователно съдържание (за създаване на видеоклипове и учебни филми) - минимум 2 години опит в работа с аудио, видео и компютърна техника;
  • опит в провеждане на обучения за развитие на дигитални умения - да има проведено минимум едно обучение и обучени минимум 20 лица в областта на дигиталните умения;

Ангажименти на възложителя:

 • Висшето училище осигурява материално-техническата база за провеждане на обучението, вкл. и необходимите за целта софтуерни продукти.
 • Висшето училище ще извърши необходимите дейности за подбор на обучаемите лица и ще предостави списъците на изпълнителя.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

Офертата се представя на хартиен носител в оригинал.
Офертата следва да бъде изготвена на български език при съблюдаване изискванията и условията на настоящата покана.
Офертата трябва да съдържа:

  • Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
  • Оферта за изпълнение на поръчката;
  • Срок на валидност на офертата – минимум 30 (тридесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.
  • Предлагана цена - без ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая. В общата стойност трябва да са включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Към офертата задължително се представят :
- Списък на лекторите / с посочени три имена, телефон и имейл адрес/
- Автобиография по европейски формат на лекторите;

- Копие от официални документи на лекторите за придобити степени и допълнителна професионална квалификация (специализация), вкл. доказателства за покриване на изискванията – референции, копия на договори, служебни бележки и др.

Офертите са представят на адрес: Отдел „Деловодно и административно обслужване“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров" № 2 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 13.12.2022 г.

За повече информация:
„Финансово управление и контрол, и ОП“
тел. 0887 91 89 47 и (0631) 66 442

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

25.10.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

ПОКАНА
ДО СТУДЕНТИ, УЧЕНИЦИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА УЧАСТИЕ В КАРИЕРНИ БОРСИ
по Дейност № 3.1. „Успешни кариери“ на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов и екипът за управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в рамките на дейност 3.1. Успешни кариери, организира общо шест броя КАРИЕРНИ БОРСИ за студенти, ученици и работодатели, които ще се проведат при следния график:

 • 29.10.2022 г. (събота), 11:00 часа;
 • 30.10.2022 г. (неделя), 11:00 часа;
 • 02.11.2022 г. (сряда), 9:30 часа;
 • 03.11.2022 г. (четвъртък), 10:00 часа;
 • 05.11.2022 г. (събота), 11:00 часа;
 • 06.11.2022 г. (неделя), 11:00 часа.

Място на провеждане:
Всички кариерни борси ще се проведат в Заседателна зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 (вдясно от сградата на Ректората).

Целева група:
Кариерните борси са предназначени за студентите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, обучаващи се в професионално направление 3.8. Икономика в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, от всички курсове и форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна), и всички потенциални кандидати от България и чужбина (в т.ч. ученици от средните училища) за обучение в разработените съвместни учебни програми между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и УНСС, както следва:

ОКС „бакалавър“:
     1. спец. „Индустриален бизнес (и предприемачество)“ (съвместна програма);
     2. спец. „Бизнес икономика с преподаване на англ. език“ (съвместна програма);
     3. спец. „Икономика на туризма“ (съвместна програма);
     4. спец. „Аграрна икономика“ (съвместна програма).
ОКС „магистър“:
     1. „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма);
     2. „Интелигентни информационни системи“ (съвместна програма);
     3. „Управление на продажбите в търговията“ (съвместна програма);
     4. „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор“ (съвместна програма);
     5. „Стратегически маркетинг“ (съвместна програма);
     6. „Екологично предприемачество“ (съвместна програма);
     7. „Бизнес иновации и мениджмънт“ (съвместна програма);
     8. „Бизнес иновации и мениджмънт“ (англ. език) (съвместна програма).
Събитията са насочени и към организациите от практиката, потенциални потребители на кадри, завършили професионално направление 3.8. „Икономика“.

Цел на събитията:
Целта на кариерните борси е да се подпомогне кариерната ориентация и реализация на студентите от Стопанска академия, обучаващи се в професионално направление 3.8. Икономика, и да се създадат/доразвият активни партньорски взаимоотношения с работодателите, взели участие в организираните форуми.
Кариерните борси са насочени към подпомагане професионалното ориентиране и кариерно консултиране на настоящи и бъдещи студенти; реализирането на партньорства с работодатели и работодателски организации; предоставяне на информация относно свободни стажантски и работни позиции; улесняване на работодателите в процеса на подбор и обучение на бъдещи кадри; организиране на кариерни форуми, практически обучения, семинари и майсторски класове с участие на представители на практиката.

Очаквани резултати:
При участие в кариерните борси, студентите от Стопанска академия/учениците ще придобият информация за компетенциите и знанията, които ще получат в рамките на обучението по определена специалност в ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“, както и информация за това като какви и къде могат да се реализират. Те ще имат възможност за лична среща с участващите потенциални работодатели, пред които да представят своите автобиографии и мотивационни писма, а работодателите – да получат непосредствена представа за техните компетентности и комуникационни умения. Чрез кариерните борси ще се скъси дистанцията между „работодател“ и „кандидат“, който би могъл да стане „служител“, и ще се подпомогне процеса на кариерна реализация на студентите на пазара на труда.
Очаква се в кариерните борси да вземат участие водещи български и международни компании, опериращи в България и чужбина, които предлагат свободни работни позиции и възможности за включване в стажантски програми. Чрез участието си в кариерни борси студентите от Стопанска академия ще имат възможността още преди дипломирането си да се ориентират на пазара на труда, да получат информация за различни работодатели и техните изисквания, да развият своите умения за търсене на работа, да установят контакти с различни компании. В резултат, студентите ще бъдат кариерно ориентирани, с което значително ще повишат своите шансове за трудова заетост и успешна професионална реализация.

Форма на провеждане:
В рамките на проекта ще се организират общо 6 (шест) кариерни борси. Предвидено е те да се проведат присъствено, всяка в рамките на отделен ден, съобразно академичния календар, графика на учебния процес и натовареността на студентите.

Приканваме студентите, учениците, работодателите и всички останали заинтересовани лица да участват в кариерните борси!
Участието на работодателските организации е напълно безплатно!

Каним всички работодатели, които желаят да се включат, да заявят на r.erusalimov@uni-svishtov.bg или y.gospodinov@uni-svishtov.bg предпочитан от тях ден от посочените шест дати, в срок минимум три дни преди съответното събитие, за да бъдат включени в програмата!

За повече информация:
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ и Координатор „Кариерни дейности“, тел. 0878 967 111

Гл. ас. д-р Юлиян Господинов
Експерт „Кариерни дейности“, тел. 0887 63 00 33

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

13.10.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

по Дейност № 3.1. Успешни кариери
на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01
„Икономическото образование в България 2030“
за организиране на КАРИЕРНИ БОРСИ за студенти и работодатели

Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов и екипът за управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

ОБЯВЯВА

Покана за подбор на кандидати
за организиране на 6 (шест) броя КАРИЕРНИ БОРСИ
в Заседателна зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, град Свищов

1. Описание на предвидените събития

Целева група:
Кариерните борси са предназначени за студентите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, обучаващи се в професионално направление 3.8. Икономика в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, от всички курсове и форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна), и към всички потенциални кандидати в България и чужбина (в т.ч. ученици от средните училища) за обучение в разработените съвместни учебни програми между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и УНСС, както следва:

ОКС „Бакалавър“
   1. спец. „Индустриален бизнес (и предприемачество)“ (съвместна програма);
   2. спец. „Бизнес икономика с преподаване на англ. език“ (съвместна програма);
   3. спец. „Икономика на туризма“ (съвместна програма);
   4. спец. „Аграрна икономика“ (съвместна програма).

ОКС „Магистър“
   1. „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма);
   2. „Интелигентни информационни системи“ (съвместна програма);
   3. „Управление на продажбите в търговията“ (съвместна програма);
   4. „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор“ (съвместна програма);
   5. „Стратегически маркетинг“ (съвместна програма);
   6. „Екологично предприемачество“ (съвместна програма);
   7. „Бизнес иновации и мениджмънт“ (съвместна програма);
   8. „Бизнес иновации и мениджмънт“ (англ. език) (съвместна програма).
Събитията са насочени и към организациите от практиката, потенциални потребители на кадри, завършили професионално направление 3.8. „Икономика“.

Цел на събитията:
Целта на кариерните борси е да се подпомогне кариерната ориентация и реализация на студентите от Стопанска академия, обучаващи се в професионално направление 3.8. Икономика, и да се създадат/доразвият активни партньорски взаимоотношения с работодателите, взели участие в организираните форуми.
Кариерните борси са насочени към подпомагане професионалното ориентиране и кариерно консултиране на настоящи и бъдещи студенти; реализирането на партньорства с работодатели и работодателски организации; предоставяне на информация относно свободни стажантски и работни позиции; улесняване на работодателите в процеса на подбор и обучение на бъдещи кадри; организиране на кариерни форуми, практически обучения, семинари и майсторски класове с участие на представители на практиката.

Очаквани резултати:
При участие в кариерните борси, студентите от Стопанска академия/учениците ще придобият информация за компетенциите и знанията, които ще получат в рамките на обучението по определена специалност в ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“, както и информация за това като какви и къде могат да се реализират. Те ще имат възможност за лична среща с участващите потенциални работодатели, пред които да представят своите автобиографии и мотивационни писма, а работодателите – да получат непосредствена представа за техните компетентности и комуникационни умения. Чрез кариерните борси ще се скъси дистанцията между „работодател" и „кандидат“, който би могъл да стане „служител“, и ще се подпомогне процеса на кариерна реализация на студентите на пазара на труда.
Очаква се в кариерните борси да вземат участие водещи български и международни компании, опериращи в България и чужбина, които предлагат свободни работни позиции и възможности за включване в стажантски програми. Чрез участието си в кариерни борси студентите от Стопанска академия ще имат възможността още преди дипломирането си да се ориентират на пазара на труда, да получат информация за различни работодатели и техните изисквания, да развият своите умения за търсене на работа, да установят контакти с различни компании. В резултат, студентите ще бъдат кариерно ориентирани, с което значително ще повишат своите шансове за трудова заетост и успешна професионална реализация.

Форма на провеждане:
В рамките на проекта ще се организират общо 6 (шест) кариерни борси. Предвидено е те да се проведат присъствено, всяка в рамките на отделен ден, съобразно академичния календар, графика на учебния процес и натовареността на студентите.
При подготовката и изпълнението на дейността Изпълнителят ще работи в екип с представителите на Кариерния център на Стопанска академия.

2. Период на провеждане на кариерните борси:
Конкретната дата за всяка от шесте кариерни борси ще бъде посочена от Възложителя в писмена заявка до Изпълнителя. Възможно е кариерни борси да се провеждат както в делнични дни, така и в събота и/или неделя, без официални празници.
За всяка кариерна борса изпълнителят следва да представи за съгласуване Програма на Възложителя с обща продължителност от 6 (шест) часа. В нея Изпълнителят трябва да предвиди както презентации за запознаване на участващите в кариерната борса студенти, ученици и работодатели с проекта, възможностите за обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, разработените съвместни учебни програми с УНСС, основни акценти на обучението по икономика и перспективи за кариерна реализация пред завършилите професионално направление 3.8. Икономика, предлаганото допълнително подкрепящо кариерната реализация обучение в Центъра за професионално обучение и Центъра за следдипломно и факултативно обучение, визитки на участващите организации-изложители, така също и достатъчно време за индивидуални и групови консултации между студентите и учениците, от една страна, и работодателите, от друга.

3. Пределна цена
Предвидената цена за 1 брой кариерна борса е в размер на 8 000 лв. с вкл. ДДС, общо за шесте кариерни борси - 48 000 лв. с вкл. ДДС. Оферти над пределната цена няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от участие.

4. Срок на договора
Договорът с избрания изпълнител се сключва до 20.10.2022 г.

5. Изисквания към кандидатите
    5.1 Да представят детайлна програма и описание за провеждане на събитията, които ще се използват, съобразно целевата група и очакваните резултати;
    5.2 Да осигурят реклама на кариерните борси чрез постери, флаери или други рекламни материали и медийно разпространение, вкл. електронни медии, на резултатите от проведените форуми, както и да съдействат за привличане на работодатели, вкл. дистанционно участие.
    5.3 Да осигурят фото и видео заснемане на кариерните борси, както и изработването на кратки видео клипове за представяне на акценти от събитията.
    5.4 Да осигурят пакети информационни материали за участниците и посетителите на кариерните борси, като предоставят следните материали:

Изделие

Изисквания

Общо

Банер

L банер, размер 100х200 см

1 бр.

Плакати

размер А3

60 бр.

Тениска

унисекс, цвят: бял, материал: памук

300 бр.

Шапка с козирка

универсален модел, цвят: бял

100 бр.

Тефтер

формат А5 (21х15 см), твърди корици, минимум 100 листа

100 бр.

Химикали

материал: пластмаса/метал

300 бр.

Чадър

сгъваем, дължина минимум 20 см, максимум 60 см, диаметър минимум 90 см,

100 бр.


Всички материали следва да са визуализирани с идентификационен номер на договора на проекта и при спазване изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Окончателният вид на всеки от посочените артикули се съгласува с Възложителя.
Артикулите е възможно да бъдат предадени всички наведнъж или на части, като материалите за всяка кариерна борса трябва да бъдат доставени минимум 3 дни преди провеждане на съответния форум, с оглед окомплектоването им.

6. Място и срок за подаване на документите за участие
Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в звено „Деловодно и административно обслужване“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Чакъров" № 2 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 17.10.2022 г.

В случай, че документите са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), е допустимо да бъдат изпратени на електронна поща rectorat@uni-svishtov.bg всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 17.10.2022 г.
Класирането на офертите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените в т. 5. Изисквания към кандидатите.
След извършване на подбора одобрената за изпълнител организация ще бъде поканена да сключи договор за провеждане на кариерните борси.

За повече информация:
„Финансово управление и контрол, и ОП“
тел. 0887 91 89 47 и (0631) 66 442

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
23.09.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“. The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union. 

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

opens a call for applicants for incoming teaching staff mobility during the academic year 2022/2023.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).
The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing;
 • 4 months – 120 academic hours of lecturing;
 • 5 months – 150 academic hours of lecturing.

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.

Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • List of publications.
 • Copy of ID card.

The templates of the application form, CV and Europass language passport should be downloaded and completed offline. Do not complete the templates online!
Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 21 October 2022 (Friday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Questions and additional information about the call:
Email: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
23.09.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 21 октомври 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
23.09.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Образецът на заявление се изтегля и се записва на локално устройство. Попълва се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 21 октомври 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
23.09.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01
В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“
ОБЯВЯВА

 

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца.

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Образците на заявление, автобиография и Европас сертификат се изтеглят и се записват на локално устройство. Попълват се офлайн, а не онлайн!
Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 21 октомври 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
21.09.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 2.1 „Обучение на преподаватели в България“, Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения “ и Дейност 3.4 „Развитие на меки умения у студентите“

1. Експерт / „Обучение“ – 1 бр.
 
Изисквания:
 
 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ програмни продукти и средства за електронно и хибридно обучение.
 • Добро познаване на изградената информационна система на СА „Д. А. Ценов“. Начините за автентификация и оторизация на потребителите. Подсистемите и връзките между тях.
 • Опит и добро познаване на съвременните методи за обучение на човешки ресурси.
 • Опит с основните процедури и работни инструкции за провеждане на предварителен контрол при поемане на задължения и извършване на разходи – минимум 3 години.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 септември  2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведено събеседване на 3 октомври 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.18.08.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел споделено преподаване в УНСС – София през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.

Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – София по дисциплини от учебните планове на съвместни (споделени) бакалавърски специалности и магистърски програми.

Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.

Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация, като в зависимост от формата на реализация срокът й на продължителност е съответно:

 • за присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
 • за дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • копие на сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • копие на сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • списък с публикации.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 септември 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

 

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

05.07.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

 • Експерт / „Учебен процес2 бр.

 
Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС „Магистър“.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Организационни и екипни умения, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с управлението на учебната документация и администрирането на учебния процес.
 • Опит в разработването и въвеждането на учебна документация – квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и др. оперативни документи, свързани с учебния процес в ОКС „Бакалавър” - минимум 5 години.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури през последните 5 години ще се счита за предимство.

            Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 11 юли 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведен писмен тест на 13 юли 2022 г. от 17.00 ч. в заседателна зала „Ректорат“.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Deadline extended: Call for applications for staff mobility for teaching in D. A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria) under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“

Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility“ under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“. The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union.  

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

extends the deadline of the call for applicants for incoming teaching staff mobility during the autumn semester of the academic year 2022/2023.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).

The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing;
 • 4 months – 120 academic hours of lecturing;
 • 5 months – 150 academic hours of lecturing

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.
.
Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • List of publications.
 • Copy of ID card.

Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 22 July 2022 (Friday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Questions and additional information about the call:
Email: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Удължен срок на конкурс за набиране на кандидати за участие на докторанти и студенти в дългосрочна мобилност с цел обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

удължава срока за кандидатстване по

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания. 

За периода на международната мобилност участниците имат право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 юли 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Удължен срок на конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

 

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

удължава срока за кандидатстване по

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 юли 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Удължен срок на конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

удължава срока за кандидатстване по

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 22 юли 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги, 
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“: 
1. Старши експерт/“Учебна документация съвместни програми“ - за разработване на учебна/и програма/и с дигитално съдържание за следните дисциплини:

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Дисциплини, общи за съвместните програми в ОКС „БАКАЛАВЪР“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Висша математика
 • Микроикономика
 • Основи на правото
 • Бизнес информатика
 • Основи на управлението
 • Английски език I 
 • Немски език I 
 • Руски език I
 • Английски език I модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт I
 • Макроикономика
 • Основи на статистиката
 • Въведение във финансите
 • Основи на счетоводството
 • Основи на маркетинга
 • Английски език II 
 • Немски език II 
 • Руски език II
 • Английски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт II

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Икономика на туризма
 • Туристически ресурси
 • Културно-историческо наследство
 • Управление на екипи и комуникации
 • Английски език IV модул (Туризъм)
 • Немски език II модул (Туризъм)
 • Руски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт III 
 • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 
 • Туристически информационни системи
 • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
 • Управление на веригата за доставки в туризма
 • Английски език V модул (Туризъм)
 • Немски език III модул (Туризъм)
 • Руски език III модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт IV 
 • Международен туризъм
 • Управление на взаимоотношенията с туристите 
 • Планиране и развитие на туризма
 • Туристически дестинации
 • Туристическо странознание
 • Английски език VI модул (Туризъм)
 • Немски език IV модул (Туризъм)
 • Руски език IV модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт V 
 • Екскурзоводство 
 • Екологичен туризъм
 • Анализ на туристическия бизнес
 • Недвижима собственост в туризма
 • Предприемачество в туризма
 • Английски език VII модул (Туризъм)
 • Немски език V модул (Туризъм)
 • Руски език V модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Туристически организации, борси и изложения
 • Брандинг в туризма
 • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
 • Логистични системи в туризма
 • Екологизация на туристическия бизнес
 • Иновации в туризма
 • Английски език VIII модул (Туризъм)
 • Немски език VI модул (Туризъм)
 • Руски език VI модул (Туризъм)
 • Преддипломна практика (ИТУР)
 • Държавен изпит (ИТУР)


Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
 • Въведение в агробизнеса
 • Въведение в туризма
 • Въведение в търговията
 • Индустриална икономика
 • Логистика на индустриалното предприятие
 • Управление на човешките ресурси
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Организация на индустриалното предприятие
 • Предприемачество - Първа част
 • Управление на разходите
 • Индустриален риск мениджмънт
 • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Предприемачество - Втора част
 • Ценообразуване и ценова политика
 • Организирани стокови пазари
 • Анализ на индустриалния бизнес
 • Управление на качеството в индустриалното предприятие
 • Екологизация на индустриалното предприятие
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
 • Управление на иновациите в индустриалното предприятие
 • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
 • Туристически бизнес и предприемачество
 • Финансово счетоводство
 • Счетоводство на малкото предприятие
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Мениджмънт на малкото предприятие
 • Управление на проекти в индустрията
 • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Бизнес етика
 • Изследователски методи
 • Бизнес информационни системи
 • Преддипломна практика (ИБП)
 • Държавен изпит (ИБП)

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Основи на растениевъдството и животновъдството
 • Икономика на аграрното предприятие 
 • Счетоводство на аграрното предприятие
 • Аграрен мениджмънт
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса 
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Аграрна екология
 • Стратегически решения в агробизнеса
 • Търговски операции в аграрния сектор
 • Селски и аграрен туризъм
 • Бизнес етика
 • Бизнес психология
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Развитие на селските територии
 • Аграрна статистика
 • Информационни технологии в агробизнеса
 • Управление на проекти
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Аграрно предприемачество
 • Устойчиво развитие на земеделието 
 • Семеен, малък и предприемачески агробизнес 
 • Аграрна политика
 • Информационни системи за управление на разходите 
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Нетрадиционни селскостопански производства
 • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
 • Финансова политика в аграрния сектор
 • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор 
 • Производство и търговия с генномодифицирани организми
 • Институционална икономика
 • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
 • Преддипломна практика (АИ)
 • Държавен изпит (АИ)

Специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [Business economics taught in English (joint program)], 
координиращо висше училище – УНСС - София

 • Управление на човешките ресурси 
 • Фирмена организация 
 • Управление на малкото предприятие
 • Бизнес предприемачество 
 • Основи на финансите 
 • Транспорт и мобилност 
 • Управление на бизнес проекти 
 • Статистика 
 • Въведение в туризма 
 • Въведение в търговията 


ОКС „МАГИСТЪР“

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“,
магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“ – на български език, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Организация на индустриалното предприятие 
 • Иновационен мениджмънт 
 • Иновационно предприемачество
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията


Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи(съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Софтуерен инженеринг
 • Информационни системи в бизнеса 
 • Дигитализация на бизнеса 
 • Системи за управление на бизнес процесите
 • Бизнес интелигентен анализ 
 • Управление на дигитално предприятие 

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма), координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Иконометрично моделиране с Gretl 
 • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания 
 • Финансова статистика с Excel 
 • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания 
 • Анализ на големи данни 
 • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване 

Специалност „Индустриален бизнес“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [„Business Innovations and Management taught in English (joint program)“],
координиращо висше училище – УНСС

 

 • Иновационно предприемачество 
 • Иновационни стратегии 
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията 
 • Управление на аутсорсинг проекти 
 • Технологичен одит 

Специалност „Счетоводство“, магистърска програма „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публични сектор (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор 
 • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор 
 • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор 
 • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор 
 • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ 
 • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор 

Специалност „Маркетинг“, магистърска програма „Стратегически маркетинг (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Дигитален маркетинг
 • Управление на маркетинговата ефективност
 • Стратегическо маркетингово планиране
 • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
 • Маркетингови бизнес – мрежи
 • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)

Специалност „Аграрен бизнес“, магистърска програма „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ координиращо висше училище – УНСС - София
 

 • Екологично устойчиво развитие на бизнеса 
 • Параметри за локализация на екопредприемачеството 
 • Дигитализация в екопредприемачеството 
 • Екологично предприемачество в туризма 
 • Устойчиво развитие на регионите 

Специалност „Икономика на търговията“, магистърска програма „Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Управление на вериги доставки 
 • Реклама и мърчандайзинг 
 • Управление на риска при продажбите
 • Сделки по търговско посредничество 

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 години.
 • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 7 публикации.
 • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
 • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
 • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да подават документи за разработването на учебни програми по повече от една дисциплина.

2. Експерт/“Учебна документация съвместни програми“ - за разработване на учебна/и програма/и с дигитално съдържание за следните дисциплини:

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Дисциплини, общи за съвместните програми в ОКС „БАКАЛАВЪР“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Висша математика
 • Микроикономика
 • Основи на правото
 • Бизнес информатика
 • Основи на управлението
 • Английски език I 
 • Немски език I 
 • Руски език I
 • Английски език I модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт I
 • Макроикономика
 • Основи на статистиката
 • Въведение във финансите
 • Основи на счетоводството
 • Основи на маркетинга
 • Английски език II 
 • Немски език II 
 • Руски език II
 • Английски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт II

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Икономика на туризма
 • Туристически ресурси
 • Културно-историческо наследство
 • Управление на екипи и комуникации
 • Английски език IV модул (Туризъм)
 • Немски език II модул (Туризъм)
 • Руски език II модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт III 
 • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 
 • Туристически информационни системи
 • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
 • Управление на веригата за доставки в туризма
 • Английски език V модул (Туризъм)
 • Немски език III модул (Туризъм)
 • Руски език III модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт IV 
 • Международен туризъм
 • Управление на взаимоотношенията с туристите 
 • Планиране и развитие на туризма
 • Туристически дестинации
 • Туристическо странознание
 • Английски език VI модул (Туризъм)
 • Немски език IV модул (Туризъм)
 • Руски език IV модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт V 
 • Екскурзоводство 
 • Екологичен туризъм
 • Анализ на туристическия бизнес
 • Недвижима собственост в туризма
 • Предприемачество в туризма
 • Английски език VII модул (Туризъм)
 • Немски език V модул (Туризъм)
 • Руски език V модул (Туризъм)
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Туристически организации, борси и изложения
 • Брандинг в туризма
 • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
 • Логистични системи в туризма
 • Екологизация на туристическия бизнес
 • Иновации в туризма
 • Английски език VIII модул (Туризъм)
 • Немски език VI модул (Туризъм)
 • Руски език VI модул (Туризъм)
 • Преддипломна практика (ИТУР)
 • Държавен изпит (ИТУР)

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
 • Въведение в агробизнеса
 • Въведение в туризма
 • Въведение в търговията
 • Индустриална икономика
 • Логистика на индустриалното предприятие
 • Управление на човешките ресурси
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Организация на индустриалното предприятие
 • Предприемачество - Първа част
 • Управление на разходите
 • Индустриален риск мениджмънт
 • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Предприемачество - Втора част
 • Ценообразуване и ценова политика
 • Организирани стокови пазари
 • Анализ на индустриалния бизнес
 • Управление на качеството в индустриалното предприятие
 • Екологизация на индустриалното предприятие
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
 • Управление на иновациите в индустриалното предприятие/
 • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
 • Туристически бизнес и предприемачество
 • Финансово счетоводство
 • Счетоводство на малкото предприятие
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Мениджмънт на малкото предприятие
 • Управление на проекти в индустрията
 • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Бизнес етика
 • Изследователски методи
 • Бизнес информационни системи
 • Преддипломна практика (ИБП)
 • Държавен изпит (ИБП)

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Основи на растениевъдството и животновъдството
 • Икономика на аграрното предприятие 
 • Счетоводство на аграрното предприятие
 • Аграрен мениджмънт
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса 
 • Английски език IV част
 • Немски език IV част
 • Руски език IV част
 • Физическо възпитание и спорт III
 • Аграрна екология
 • Стратегически решения в агробизнеса
 • Търговски операции в аграрния сектор
 • Селски и аграрен туризъм
 • Бизнес етика
 • Бизнес психология
 • Английски език V част
 • Немски език V част
 • Руски език V част
 • Физическо възпитание и спорт IV
 • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
 • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
 • Развитие на селските територии
 • Аграрна статистика
 • Информационни технологии в агробизнеса
 • Управление на проекти
 • Английски език VI част
 • Немски език VI част
 • Руски език VI част
 • Физическо възпитание и спорт V
 • Аграрно предприемачество
 • Устойчиво развитие на земеделието 
 • Семеен, малък и предприемачески агробизнес 
 • Аграрна политика
 • Информационни системи за управление на разходите 
 • Английски език VII част
 • Немски език VII част
 • Руски език VII част
 • Физическо възпитание и спорт VI
 • Нетрадиционни селскостопански производства
 • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
 • Финансова политика в аграрния сектор
 • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор 
 • Производство и търговия с генномодифицирани организми
 • Институционална икономика
 • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
 • Преддипломна практика (АИ)
 • Държавен изпит (АИ)

Специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [Business economics taught in English (joint program)], 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Управление на човешките ресурси 
 • Фирмена организация 
 • Управление на малкото предприятие
 • Бизнес предприемачество 
 • Основи на финансите 
 • Транспорт и мобилност 
 • Управление на бизнес проекти 
 • Статистика 
 • Въведение в туризма 
 • Въведение в търговията 

 


ОКС „МАГИСТЪР“


Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“,
магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“ – на български език, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Организация на индустриалното предприятие 
 • Иновационен мениджмънт 
 • Иновационно предприемачество
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията

Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи(съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

 • Софтуерен инженеринг
 • Информационни системи в бизнеса 
 • Дигитализация на бизнеса 
 • Системи за управление на бизнес процесите
 • Бизнес интелигентен анализ
 • Управление на дигитално предприятие 

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма), координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

 • Иконометрично моделиране с Gretl 
 • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
 • Финансова статистика с Excel 
 • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания 
 • Анализ на големи данни 
 • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване 

Специалност „Индустриален бизнес“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [„Business Innovations and Management taught in English (joint program)“],
координиращо висше училище – УНСС

 

 • Иновационно предприемачество 
 • Иновационни стратегии 
 • Планиране на иновациите 
 • Управление на иновационни екипи и комуникации 
 • Управление на знанията 
 • Управление на аутсорсинг проекти
 • Технологичен одит 

Специалност „Счетоводство“, магистърска програма „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публични сектор (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор 
 • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор 
 • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
 • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
 • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ 
 • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор 

Специалност „Маркетинг“, магистърска програма „Стратегически маркетинг (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

 • Дигитален маркетинг
 • Управление на маркетинговата ефективност
 • Стратегическо маркетингово планиране
 • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
 • Маркетингови бизнес – мрежи
 • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)

Специалност „Аграрен бизнес“, магистърска програма „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ координиращо висше училище – УНСС - София

 • Екологично устойчиво развитие на бизнеса 
 • Параметри за локализация на екопредприемачеството 
 • Дигитализация в екопредприемачеството 
 • Екологично предприемачество в туризма 
 • Устойчиво развитие на регионите 

Специалност „Икономика на търговията“, магистърска програма „Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – УНСС - София

 • Управление на вериги доставки 
 • Реклама и мърчандайзинг 
 • Управление на риска при продажбите
 • Сделки по търговско посредничество 

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 3 години.
 • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 публикации.
 • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
 • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
 • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.


Кандидатите могат да подават документи за разработването на учебни програми по повече от една дисциплина.

Необходими документи за участие в конкурса:

 

 • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване; 
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“); 
 • Автобиография;
 • Документи, доказващи компетентност:
 • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия; 
 • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства; 
 • Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.

  Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 юни 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.


За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-230 – М. Велчева от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК
Форма на CV ТУК.
Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия ТУК.
Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК.
Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК
Повече информация за проекта може да видите ТУК
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.06.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.5 „Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории“:
1. Експерт / „Интеграция на ИТ– съвременни технически средства за обучение“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване на съвременните технически решения за обучение.
 • Добро познаване на съвременните информационни и комуникационни технологии в областта на образованието.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ технически средства за обучение.
 • Добро познаване на изградената комуникационна инфраструктура на СА „Д. А. Ценов“.
 • Опит в приложението на Информационните и комуникационни технологии във висше училище – минимум 10 години.
 • Опит в интеграцията на съвременни технически средства за обучение – минимум 5 години.
 • Добро познаване на процесите по заприхождаване и поддръжка на  компютърна техника и технически средства за обучение.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

II. По Дейност 1.5 „Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории“ , Дейност 1.6 „Софтуерни решения за по-добри дигитални умения“, 3.1. „Успешни кариери“ и Дейност 3.2. „Информационна свързаност на кариерните центрове“:
1. Експерт / „Интеграция на ИТ– софтуерни решения за дигитално обучение и кариерно развитие“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Добро познаване не съвременните програмни продукти за електронно и хибридно обучение.
 • Добро познаване не съвременните софтуерни платформи за кариерни центрове.
 • Добро познаване на използваните в СА „Д. А. Ценов“ програмни продукти и средства за обучение.
 • Добро познаване на изградената информационна система на СА „Д. А. Ценов“. Начините за автентификация и оторизация на потребителите. Подсистемите и връзките между тях.
 • Опит в приложението на Информационните и комуникационни технологии в висше училище – минимум 10 години.
 • Опит в разработката и интеграцията на софтуерни системи – минимум 5 години.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.

III. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

 • Експерт / „Учебен процес2 бр.

 Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС „Магистър“.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Организационни и екипни умения, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с управлението на учебната документация и администрирането на учебния процес.
 • Опит в разработването и въвеждането на учебна документация – квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и др. оперативни документи, свързани с учебния процес в ОКС „Бакалавър” - минимум 5 години.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти през последните 5 години.
 • Опит в подготовката и организацията на съвместни (хибридни) програми с други висши училища.
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури през последните 5 години ще се счита за предимство.

 Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 юни 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведен писмен тест/събеседване на 30 юни 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на Заявление ТУК.
Форма на CV ТУК.
Повече информация за проекта може да видите ТУК.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

 

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2022 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 22 юни 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01


Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility“ under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“. The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union. 

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

opens a call for applicants for incoming teaching staff mobility during the autumn semester of the academic year 2022/2023.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).

The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing;
 • 4 месеца – 120 academic hours of lecturing;
 • 5 месеца – 150 academic hours of lecturing.

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.

Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • List of publications.
 • Copy of ID card.

Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 23 June 2022 (Thursday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Information days: 21st of June 2022, 5:00 p.m.  (Bulgarian time), https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Questions and additional information about the call:

Email: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

 

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца.

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2022 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 22 юни 2022 г., 17:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

23.05.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01


В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.                                                                  

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на международната мобилност участниците имат право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 юни 2022 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 21 юни 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:

Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

18.04.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел споделено преподаване в УНСС – София през учебната 2022/2023 г.

Целева група на конкурса са преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.
Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – София по дисциплини от учебните планове на съвместни (споделени) бакалавърски специалности и магистърски програми.

Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.

Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация със срок на продължителност, в зависимост от формата на реализация:

 • присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
 • дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
 • списък с публикации.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 23 май 2022 г. (понеделник), 17:00 часа.

Информационен ден по конкурса: 20 май 2022 г. (петък), 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

18.03.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Във връзка с изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

1. Експерт / „Учебен процес – ОКС „Бакалавър” – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с администрирането на учебния процес и управлението на учебната документация.
 • Опит в прилагането на технологията по подготовка, съгласуване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Бакалавър” – минимум 5 години.
 • Опит в служебната комуникация и управлението на документооборота, във връзка с осъществяването на процесите по разработване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Бакалавър” – минимум  5 години.
 • Опит в създаването, оформянето и обработването на документи от и за други звена на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, свързани с процесите по кандидатстване, обучение и дипломиране на студенти в ОКС „Бакалавър”, съгласно вътрешната нормативна уредба на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – минимум  5 години.
 • Опит в организирането и осъществяването на кандидатстудентски кампании, административното обслужване на кандидат-студенти, студенти и граждани във връзка с процесите по кандидатстване, обучение и дипломиране в ОКС „Бакалавър”, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – минимум  5 години.
 • Опит в разработването на учебни графици, генерирането на справки и отчети за състояние и статус на студенти, обучавани в  ОКС „Бакалавър”, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – минимум  5 години.
 • Познаването на технологията по приемането и обработването на информация за извършени плащания на кандидат-студенти, студенти и граждани, относно кандидатстване, обучение или дипломиране в ОКС „Бакалавър”, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ще се счита за предимство.

 

II. По Дейност 1.1 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища“, Дейност 1.2 „Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език“, Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“ и Дейност 1.4 „Разработване на дигитално образователно съдържание“:

 

 1. Експерт / „Учебен процес – ОКС “Магистър“ – 1 бр.

 

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Базови чуждоезикови умения – английски език.
 • Добро познаване на нормативната уредба в областта на висшето образование и вътрешните нормативни документи на СА, свързани с администрирането на учебния процес и управлението на учебната документация.
 • Опит в прилагането на технологията по подготовка, съгласуване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Магистър” –  – минимум  5 години.
 • Опит в служебната комуникация и управлението на документооборота, във връзка с осъществяването на процесите по разработване, приемане и въвеждане на учебна документация за ОКС „Магистър” –  – минимум  5 години.
 • Опит в създаването, оформянето и обработването на документи от и за други звена на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, свързани с процесите по кандидатстване, обучение и дипломиране на студенти в ОКС „Магистър, съгласно вътрешната нормативна уредба на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов –  – минимум  5 години.

 

III. По Дейност 3.1 „Успешни кариери“:

 1. Експерт / „Кариерни дейности“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Експертен опит в организирането и провеждането на кариерни борси, практически обучения, семинари и майсторски класове с участие на представители на практиката, реализирането на партньорства с работодатели и работодателски организации, професионалното ориентиране и кариерното развитие на студенти - минимум 1 година.
 • Комуникативност, диалогичност, отговорност, работа в екип, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Познаване на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на кариерните дейности във висшето образование, в т.ч. утвърдените от Министъра на образованието и науката индикатори за дейността на кариерните центрове.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.

IV. По Дейност 2.3 „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“:

 1. Експерт / „Вътрешна мобилност“ – 1 бр.

Изисквания:

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения.
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Еразъм+ и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
 • Опит в служебна комуникация с лица във връзка с провеждане на академични форуми, летни училища  и други подобни ще се счита за предимство.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложен образец).
 • Автобиография (CV съобразно приложен образец).
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър").
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и други документи, доказващи опита на кандидата).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 25 март 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (след осъществена проверка по документи) ще бъде проведен писмен тест на 29 март 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК.

Форма на CV ТУК.

Повече информация за проекта може да видите ТУК.

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Call for applications for staff mobility for teaching in D. A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria) under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“

Activity No. 3.6. Incoming teaching staff mobility“ under the Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“. The project is implemented with the financial support of the Operational programme  “Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European Union.  

D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS (SVISHTOV, BULGARIA)

opens a call for applicants for incoming teaching staff mobility during the summer semester of the academic year 2021/2022.

The call is targeted to the teaching staff of the associated partners of the project (list).

The length of the teaching mobility could be:

 • 3 months – 90 academic hours of lecturing;
 • 4 месеца – 120 academic hours of lecturing;
 • 5 месеца – 150 academic hours of lecturing

Minimum recommended level in English or Bulgarian proficiency should be B2 according to CLFR.

The mobile participant will receive individual grant and travel grant. Grants depend on the category of the country where the home university is located and travel distance between Svishtov and the city of the home university.
.
Application documents:

 • Application form (template);
 • CV (template);
 • Europass language passport (template);
 • Language passport;
 • Copy of ID card.

Application documents should be sent via email: international@uni-svishtov.bg

Deadline for application: 16 February 2022 (Wednesday), 5:00 p.m. (Bulgarian time).

Information days: 8th and 15th of February 2022, 5:00 p.m. (Bulgarian time), https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Questions and additional information about the call:
Email: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Project No. BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Economic education in Bulgaria 2030“, implemented with the financial support of the Operational Programme „Science and education for smart growth“, co-financed by the European structural and investment funds of the European union.

 

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Целева група на конкурса са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в специалности и програми от ПН 3.8 „Икономика“.

Дългосрочната мобилност с цел обучение или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и се удостоверяват с документ, а при отсъствие на такъв – с изпитен тест.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в заявлението си за участие в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания. 

За периода на международната мобилност участниците имат право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • (за студенти) уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
 • документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 16 февруари 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 8 и 15 февруари 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440

Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация с цел преподаване в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Целева група на конкурса са хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (професори, доценти, главни асистенти и асистенти ) на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“.

Краткосрочната специализация може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от:

 • 2 седмици;
 • 1 месец;
 • 2 месеца

при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg

Краен срок за подаване на документи: 16 февруари 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 7 и 14 февруари 2022 г., 17:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания““ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 

обявява

конкурс за набиране на кандидати за участие в дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност в асоцииран партньор от чужбина през летен семестър на учебната 2021/2022 г. 
Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“. 
Дългосрочната мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност може да бъде осъществена в асоцииран партньор по проекта (списък) за период от: 

 • 3 месеца;
 • 4 месеца;
 • 5 месеца

при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.
Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.
За периода на международната мобилност участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Европас езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в оригинал в Центъра за международна дейност и се изпращат по електронен път на имейл: international@uni-svishtov.bg 
Краен срок за подаване на документи: 16 февруари 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

Информационни дни по конкурса: 7 и 14 февруари 2022 г., 18:00 часа, https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

13.01.2022 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: 

I. По Дейност 2.2 и Дейност 3.5:
1.Експерт „Изходяща международна мобилност“ 

Изисквания: 

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения
 • Чуждоезикови умения – английски език (минимум В2)
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Еразъм+ и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство
 • Опит в служебна комуникация с чуждестранни лица във връзка с изготвяне на интелектуални продукти, осъществяване на международен обмен, провеждане на академични форуми, летни училища, транснационални срещи на екипи и консорциуми и други подобни ще се счита за предимство.

II. По Дейност 3.6:
1. Експерт „Входяща международна мобилност“ 

Изисквания: 

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения
 • Чуждоезикови умения – английски език (минимум С1)
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Еразъм+ и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство
 • Опит в служебна комуникация с чуждестранни лица във връзка с изготвяне на интелектуални продукти, осъществяване на международен обмен, провеждане на академични форуми, летни училища, транснационални срещи на екипи и консорциуми и други подобни ще се счита за предимство.

Необходими документи: 

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (съобразно приложената бланка);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж и придобит опит;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър");
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 21 януари 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.
С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведен писмен тест на 25 януари 2022 г. от 17.00 ч. в залата на Ректорския съвет в областта на нормативните изисквания и практиката на организацията и провеждането на изходящи и входящи мобилности по програми за международна мобилност. 
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК
Форма на CV ТУК

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

15.11.2021 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

Уважаеми колеги,

Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2030“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов организира пресконференция, която ще се състои на 18.11.2021 г. от 11:00 ч.
Каним всички преподаватели, служители, докторанти и студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, граждани и медийни партньори да последват връзката за вход в дигиталната аудитория за участие в пресконференцията: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/vnp-g4n-lrh-l5h
Разчитаме на Вашето присъствие!
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

08.10.2021 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 4 Управление на проекта“:

 1. Координатор „Оперативно управление“
 2. Координатор „Административно управление“
 3. Координатор „Учебен процес“
 4. Координатор „Кариерни дейности“
 5. Координатор „Мобилност“
 6. Координатор „Обучение“
 7. Координатор „Информационни технологии“
 8. Счетоводител проект
 9. Експерт „Човешки ресурси“ – 2 лица
 10. Експерт „Обществени поръчки“
 11. Юрист проект
 12. Експерт „Координация и комуникация“
 13. Експерт „Мониторинг и контрол“
 14. Технически сътрудник проект – 2 лица

Основни задължения

Административно и оперативно управление на дейности и процеси при реализация на ангажименти на СА „Д. А. Ценов“ Свищов по договор за БФП BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.

Изисквания:

Координатор „Оперативно управление“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Прилагане на правната и административна рамка за управление на проекти финансирани по оперативни програми
 • Способности за работа в екип, възлагане на задачи, оперативен контрол и комуникация
 • Умения за вземане на решения, висока степен на ориентираност към проектните изисквания, самостоятелно участие в различните нива на комуникация
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Административно управление“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в координирането и изпълнението на проекти – минимум 1 год.
 • Способности за административно управление на работни процеси, административен контрол, гъвкава комуникация и инициативност
 • Познаване на правната и административна рамка за управление на проекти финансирани по оперативни програми
 • Умения за работа с ИСУН
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Учебен процес“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в разработването на учебна документация, учебни планове, квалификационни характеристики, учебни програми
 • Познаване на законодателството в сферата на висшето образование в частта учебен процес
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Кариерни дейности“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в управлението на процеси свързани с кариерни борси, кариерно ориентиране и други аналогични
 • Познаване на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на кариерните дейности във висшето образование
 • Комуникативност, работа в екипи и инициативност, умения за вземане на решения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Мобилност“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в управлението на процеси по мобилност, вкл. и разработване на документация за мобилност
 • Познаване и прилагане на законодателството и вътрешните изисквания в сферата на мобилностите в страната и чужбина
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения
 • Чуждоезикови умения – английски език
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Erasmus и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Обучение“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в прилагането на ЗОП в образователната сфера
 • Познаване и прилагане на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на квалификационните обучения и обучения на възрастни
 • Работа с целева група, екипност, умения за вземане на решения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Информационни технологии“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на информационната сигурност и вътрешно-информационния обмен – минимум 1 год.
 • Участие в подготовка на технически задания и процедури за избор на изпълнител
 • Експертиза в областта на дигиталните решения в областта на висшето образование
 • Познаване на информационните процеси във висшите училища
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Счетоводител проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на бюджетното счетоводството – минимум 5 год.
 • Опит в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор – минимум 2 год.
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и със специализиран счетоводен софтуер, и електронни платформи
 • Познаване и прилагане на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Човешки ресурси“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на управлението на човешки ресурси – минимум 5 год.
 • Опит в областта на прилагане на разпоредбите на КТ и свързаните нормативни актове в сферата на висшето образование
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и със специализиран софтуер (ТРЗ), и електронни платформи
 • Познаване и прилагане на трудово-правните актове от вътрешната нормативна база
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Обществени поръчки“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на организирането на процедури по ЗОП – минимум 5 год.
 • Познаване на разпоредбите на националното законодателство и вътрешната нормативна база за провеждане на процедури за избор на изпълнител по европейки проекти
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и с електронни платформи (регистър на ОбП)
 • Опит в информационното поддържане на „профил на купувача“
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Юрист проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 5 години юридически стаж
 • Опит в областта на организирането на процедури по ЗОП
 • Да е участвал в комисии за избор на изпълнител по ЗОП
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Координация и комуникация“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 1 години стаж
 • Отлично владеене на английски език
 • Познаване и прилагане на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и комуникационната политика и изисквания към тях
 • Работа в екип, инициативност, творчество
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Мониторинг и контрол“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 1 години стаж
 • Опит в административно-деловодната работа по проекти
 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, информацията и комуникацията
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Технически сътрудник проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 5 години стаж
 • Опит в административно-деловодната и техническа работа
 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, информацията и комуникацията
 • Да има добри организационни и комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър");
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 15 октомври 2021 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.
Всеки кандидат подава документите лично.
С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 19 октомври 2021 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Форма на CV ТУК.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

20.09.2021 г. Съобщение по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01


В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ и дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект BGO5M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБЯВЯВА

конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. Целева група на конкурса са млади учени, преподаватели и изследователи на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта (списък) под формата на:

 • краткосрочни специализации с цел преподаване за период от 2 седмици, 1 месец или 2 месеца, при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност;
 • дългосрочна мобилност с цел обучение, преподаване или изследователска дейност за период от 3 месеца, 4 месеца или 5 месеца, при изискване за една научна публикация за реферирано научно списание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет, на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на мобилността участниците се командироват от СА „Д. А. Ценов" с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за кандидатстване (образец);
 • автобиография (образец);
 • Europass езиков паспорт (образец);
 • списък с публикации;
 • копие на лична карта.

Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за международно дейност.
Краен срок за подаване на документи: 27 септември 2021 г. (понеделник), 16:30 часа.
Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Телефон: 0631/66440
Имейл: international@uni-svishtov.bg
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   • Иновационно предприемачество
   • Иновационни стратегии
   • Планиране на иновациите
   • Управление на иновационни екипи и комуникации
   • Управление на знанията
   • Управление на аутсорсинг проекти
   • Технологичен одит
   • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
   • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
   • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
   • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
   • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ
   • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор
   • Дигитален маркетинг
   • Управление на маркетинговата ефективност
   • Стратегическо маркетингово планиране
   • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
   • Маркетингови бизнес – мрежи
   • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)
   • Екологично устойчиво развитие на бизнеса
   • Параметри за локализация на екопредприемачеството
   • Дигитализация в екопредприемачеството
   • Екологично предприемачество в туризма
   • Управленско консултиране
   • Устойчиво развитие на регионите
   • Управление на вериги доставки
   • Реклама и мърчандайзинг
   • Управление на риска при продажбите
   • Сделки по търговско посредничество
   • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
   • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 години.
   • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 7 публикации.
   • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
   • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
   • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
   • Висша математика
   • Микроикономика
   • Основи на правото
   • Бизнес информатика
   • Основи на управлението
   • Английски език I
   • Немски език I
   • Руски език I
   • Английски език I модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт I
   • Макроикономика
   • Основи на статистиката
   • Въведение във финансите
   • Основи на счетоводството
   • Основи на маркетинга
   • Английски език II
   • Немски език II
   • Руски език II
   • Английски език II модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт II
   • Икономика на туризма
   • Туристически ресурси
   • Културно-историческо наследство
   • Управление на екипи и комуникации
   • Английски език IV модул (Туризъм)
   • Немски език II модул (Туризъм)
   • Руски език II модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт III
   • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес
   • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма
   • Туристически информационни системи
   • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
   • Управление на веригата за доставки в туризма
   • Английски език V модул (Туризъм)
   • Немски език III модул (Туризъм)
   • Руски език III модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт IV
   • Международен туризъм
   • Управление на взаимоотношенията с туристите
   • Планиране и развитие на туризма
   • Туристически дестинации
   • Туристическо странознание
   • Английски език VI модул (Туризъм)
   • Немски език IV модул (Туризъм)
   • Руски език IV модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт V
   • Екскурзоводство
   • Екологичен туризъм
   • Анализ на туристическия бизнес
   • Недвижима собственост в туризма
   • Предприемачество в туризма
   • Английски език VII модул (Туризъм)
   • Немски език V модул (Туризъм)
   • Руски език V модул (Туризъм)
   • Физическо възпитание и спорт VI
   • Туристически организации, борси и изложения
   • Брандинг в туризма
   • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
   • Логистични системи в туризма
   • Екологизация на туристическия бизнес
   • Иновации в туризма
   • Английски език VIII модул (Туризъм)
   • Немски език VI модул (Туризъм)
   • Руски език VI модул (Туризъм)
   • Преддипломна практика (ИТУР)
   • Държавен изпит (ИТУР)
   • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
   • Въведение в агробизнеса
   • Въведение в туризма
   • Въведение в търговията
   • Индустриална икономика
   • Логистика на индустриалното предприятие
   • Управление на човешките ресурси
   • Английски език IV част
   • Немски език IV част
   • Руски език IV част
   • Физическо възпитание и спорт III
   • Организация на индустриалното предприятие
   • Предприемачество - Първа част
   • Управление на разходите
   • Индустриален риск мениджмънт
   • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
   • Английски език V част
   • Немски език V част
   • Руски език V част
   • Физическо възпитание и спорт IV
   • Предприемачество - Втора част
   • Ценообразуване и ценова политика
   • Организирани стокови пазари
   • Анализ на индустриалния бизнес
   • Управление на качеството в индустриалното предприятие
   • Екологизация на индустриалното предприятие
   • Английски език VI част
   • Немски език VI част
   • Руски език VI част
   • Физическо възпитание и спорт V
   • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
   • Управление на иновациите в индустриалното предприятие/
   • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
   • Туристически бизнес и предприемачество
   • Финансово счетоводство
   • Счетоводство на малкото предприятие
   • Английски език VII част
   • Немски език VII част
   • Руски език VII част
   • Физическо възпитание и спорт VI
   • Мениджмънт на малкото предприятие
   • Управление на проекти в индустрията
   • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
   • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
   • Бизнес етика
   • Изследователски методи/
   • Бизнес информационни системи
   • Преддипломна практика (ИБП)
   • Държавен изпит (ИБП)
   • Основи на растениевъдството и животновъдството/
   • Икономика на аграрното предприятие
   • Счетоводство на аграрното предприятие
   • Аграрен мениджмънт
   • Инвестиционни проекти в агробизнеса
   • Английски език IV част
   • Немски език IV част
   • Руски език IV част
   • Физическо възпитание и спорт III
   • Аграрна екология
   • Стратегически решения в агробизнеса
   • Търговски операции в аграрния сектор
   • Селски и аграрен туризъм/
   • Бизнес етика
   • Бизнес психология
   • Английски език V част
   • Немски език V част
   • Руски език V част
   • Физическо възпитание и спорт IV
   • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
   • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
   • Развитие на селските райони
   • Аграрна статистика
   • Информационни технологии в агробизнеса
   • Управление на проекти
   • Английски език VI част
   • Немски език VI част
   • Руски език VI част
   • Физическо възпитание и спорт V
   • Аграрно предприемачество
   • Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата
   • Малък и семеен агробизнес
   • Аграрна политика
   • Управленска отчетност
   • Английски език VII част
   • Немски език VII част
   • Руски език VII част
   • Физическо възпитание и спорт VI
   • Нетрадиционни селскостопански производства
   • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
   • Финансова политика в аграрния сектор
   • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор
   • Производство и търговия с генномодифицирани организми
   • Институционална икономика
   • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
   • Преддипломна практика (АИ)
   • Държавен изпит (АИ)
   • Управление на човешките ресурси 
   • Фирмена организация
   • Управление на малкото предприятие)
   • Бизнес предприемачество
   • Основи на финансите
   • Транспорт и мобилност
   • Управление на бизнес проекти
   • Статистика
   • Въведение в туризма
   • Въведение в търговията
   • Организация на индустриалното предприятие
   • Иновационен мениджмънт
   • Иновационно предприемачество
   • Планиране на иновациите
   • Управление на иновационни екипи и комуникации
   • Управление на знанията
   • Софтуерен инженеринг
   • Информационни системи в бизнеса
   • Дигитализация на бизнеса
   • Системи за управление на бизнес процесите
   • Бизнес интелигентен анализ
   • Управление на дигитално предприятие
   • Иконометрично моделиране с Gretl
   • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
   • Финансова статистика с Excel
   • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания
   • Анализ на големи данни
   • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване
   • Иновационно предприемачество
   • Иновационни стратегии
   • Планиране на иновациите
   • Управление на иновационни екипи и комуникации
   • Управление на знанията
   • Управление на аутсорсинг проекти
   • Технологичен одит
   • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
   • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
   • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
   • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
   • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ
   • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор
   • Дигитален маркетинг
   • Управление на маркетинговата ефективност
   • Стратегическо маркетингово планиране
   • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
   • Маркетингови бизнес – мрежи
   • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)
   • Екологично устойчиво развитие на бизнеса
   • Параметри за локализация на екопредприемачеството
   • Дигитализация в екопредприемачеството
   • Екологично предприемачество в туризма
   • Управленско консултиране
   • Устойчиво развитие на регионите
   • Управление на вериги доставки
   • Реклама и мърчандайзинг
   • Управление на риска при продажбите
   • Сделки по търговско посредничество
   • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
   • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 3 години.
   • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 публикации.
   • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
   • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
   • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
   • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (образец);
   1. Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“);
   • Автобиография (образец);
   • Документи, доказващи компетентност:
    • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия (образец);
    • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
    • Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец).
    • Управление на човешките ресурси 
    • Фирмена организация
    • Управление на малкото предприятие)
    • Бизнес предприемачество
    • Основи на финансите
    • Транспорт и мобилност
    • Управление на бизнес проекти
    • Статистика
    • Въведение в туризма
    • Въведение в търговията
    • Организация на индустриалното предприятие
    • Иновационен мениджмънт
    • Иновационно предприемачество
    • Планиране на иновациите
    • Управление на иновационни екипи и комуникации
    • Управление на знанията
    • Софтуерен инженеринг
    • Информационни системи в бизнеса
    • Дигитализация на бизнеса
    • Системи за управление на бизнес процесите
    • Бизнес интелигентен анализ
    • Управление на дигитално предприятие
    • Иконометрично моделиране с Gretl
    • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
    • Финансова статистика с Excel
    • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания
    • Анализ на големи данни
    • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване
    • Иновационно предприемачество
    • Иновационни стратегии
    • Планиране на иновациите
    • Управление на иновационни екипи и комуникации
    • Управление на знанията
    • Управление на аутсорсинг проекти
    • Технологичен одит
    • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
    • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
    • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
    • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
    • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ
    • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор
    • Дигитален маркетинг
    • Управление на маркетинговата ефективност
    • Стратегическо маркетингово планиране
    • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
    • Маркетингови бизнес – мрежи
    • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)
    • Екологично устойчиво развитие на бизнеса
    • Параметри за локализация на екопредприемачеството
    • Дигитализация в екопредприемачеството
    • Екологично предприемачество в туризма
    • Управленско консултиране
    • Устойчиво развитие на регионите
    • Управление на вериги доставки
    • Реклама и мърчандайзинг
    • Управление на риска при продажбите
    • Сделки по търговско посредничество
    • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
    • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 3 години.
    • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 публикации.
    • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
    • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
    • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.
    • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (образец);
    1. Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“);
    • Автобиография (образец);
    • Документи, доказващи компетентност:
     • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия (образец);
     • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец);
     • Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства (образец).