Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов отпуска целево собствени средства за подпомагане на научноизследователската дейност на докторанти (Решения на АС №4 от 29 януари 2020 г.).

Кой може да участва?
Право да кандидатстват за целеви средства за подпомагане на научноизследова­телската дейност имат всички докторанти, зачислени в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, обучаващи се в първа, втора и трета година на обучение по съответната докторска програма, но не по-късно от три месеца до приключване на срока на докторантурата.

Условия за участие
Целевите средства са предназначени за:

1. участие в научни форуми (национални и международни научни конференции, кръгли маси, публични лекции и др. в областта на докторската програма);
2. закупуване на научна литература за целите на научноизследователската дейност на докторанта;
3. закупуване на достъп до специализирана информация в областта на научните изследвания на докторанта;
4. закупуване на специализиран софтуер, спомагащ обработката на информация за целите на научните изследвания на докторанта;
5. обучения в областта на докторската програма от сертифицирани институции;

 

Начин на кандидатстване
Формуляри за кандидатстване (Приложение 6) за целеви средства за подпомагане на научноизследователската дейност на докторанти могат да се подават до 10-то число на месеца (с изключение на месеците: юли и август) в Института за научни изследвания, в 1 оригинален екземпляр на хартия и в електронен формат на ini@uni-svishtov.bg.
Потвърждение за предоставяне на целеви средства за подпомагане на научните изследвания на докторанти се получава след заседание на Академична експертна комисия в срок до 20 работни дни от датата на подаване на формуляра.

Начин на отчитане
Получилите целеви средства за подпомагане на научноизследователската дейност докторанти в СА “Д. А. Ценов“ се задължават не по-късно от един месец след усвояването им да подадат Формуляр за отчитане на постигнатите резултати (Приложение 7) в Института за научни изследвания в 1 оригинален екземпляр на хартия и в електронен формат на ini@uni-svishtov.bg.