ОТДЕЛ "БАКАЛАВЪРСКО И МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Ръководител отдел Тел.: (0631) 66 225 Редовно обучение Тел.: (0631) 66 226
Задочно обучение Тел.: (0631) 66 227 Информационна и контролна дейност Тел.: (0631) 66 234
 
ФРОНТ ОФИС "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Инспектор Тел.: (0631) 66 281 Отговорник, спомагателна дейност Тел.: (0631) 66 281
 

АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (АЦККВО)

Тел.: (0631) 66 437 Email: career.center@uni-svishtov.bg
 
УЧЕБЕН КОРПУС "ЮГ"
Рецепция Тел.: 0882 552510 Домакин Тел.: 0882 552515
 
СПОРТЕН КОМПЛЕКС
Тел.:0882 552510
 
УЧЕБНА БАЗА "СЕВЕР"
Домакин Тел.: 0882 552513 Администратор Тел.: 0882 552513
 
ОФИС "СТУДЕНТСКА ПОЛИТИКА"
Тел.: (0631) 66 371
 
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Тел.: 0882 552522
 
КНИЖАРНИЦА
Тел.: (0631) 66 273
 
ОТДЕЛ "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ"
Ръководител отдел в битовото обслужване
Тел.: 0887 116615
 
СТОЛ 1
Домакин Тел.: (0631) 66 401
 
БЛОК 1
Управител общежитие Тел.: 0889 404496 Портиер Тел.: 0889 404482
 
СТУДЕНТСКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА
Тел.: (0631) 66 380
 
СПИСАНИЕ "НАРОДОСТОПАНСКИ АРХИВ"
Тел.: 0889 882 298
 
СПИСАНИЕ "БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ"
Тел.: (0631) 66 298
 
МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКО СПИСАНИЕ "ИКОНОМИКА 21"
Тел.: (0631) 66 338
 
ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ "ДИАЛОГ"
Тел.: (0631) 66 205
 
ГОДИШНИК НА СА "Д.А.ЦЕНОВ"
Тел.: (0631) 66 364
 
АЛМАНАХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Тел.: (0631) 66 370
 
БИБЛИОТЕКА "СТОПАНСКИ СВЯТ"
Тел.: (0631) 66 272
 
ГОДИШЕН АЛМАНАХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ
Тел.: (0631) 66 250
 
ВЕСТНИК "АЛМА МАТЕР"
Тел.: (0631) 66 335
 
ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"
Тел.: (0631) 66 362
 
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Финансов директор Тел.: (0631) 66 442 Финансов контрольор Тел.: (0631) 66 413
Организатор/СФУК
Тел.: (0631) 66 412
Организатор обществени поръчки и управление на академична собственост
Тел.: (0631) 66 411
 
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Главен счетоводител Тел.: (0631) 66 223
Счетоводство ССО Тел.: (0631) 66 209  
 
ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Ръководител отдел Тел.: (0631) 66 373
 
ОТДЕЛ "ДЕЛОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Тел.: (0631) 66 249
 
ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ"
Тел.: (0631) 66 372
 
СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СА "Д.А.ЦЕНОВ" към НБС "ВОН" към КНСБ
Тел.: (0631) 66 380, 66 381
 
СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА"
Тел.: (0631) 66 237
 
АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА "АКАД. Н.МИХОВ"
Директор Тел.: (0631) 66 335 Заемна Тел.: (0631) 66 277
 
АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"
Директор Тел.: 0882 552512 Технолог Тел.: 0882 552516
 
ДОМ НА НАУЧНИЯ РАБОТНИК
Тел.: 0882 552504
 
БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОТДИХ
Организатор почивно дело Тел.: (0631) 66 365 Учебна база - Орешак, обл. Ловеч Тел.: 0884 684568
Учебна база - Кранево, обл. Добрич Тел.: 0579/6 64 90
 
ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА И ДОМАКИНСТВО"
Организатор академична инфраструктура
и домакин
Тел.: (0631) 66 410