АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО

РЕКТОР - тел.: (0631) 66 200, 

 Контактна информация за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Адрес за кореспонденция:
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
5250 Свищов
ул. "Ем. Чакъров" 2

 СЕКРЕТАРИАТ

Тел.: (0631) 66 201, 0882 552509
факс: (0631) 87 355, 0882 612736, 

 Банкови сметки в лева:

Студентски такси за обучение в
ОКС "Професионален бакалавър", ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и за ОНС "Доктор"
:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

Такси за обучение срещу заплащане в следдипломни и факултативни форми:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 33 SOMB 9130 3142 6078 00

Фондация "Д. А. Ценов"

Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG 10 SOMB 9130 1043 7291 01