ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Икономика на туризма"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I модул (Туризъм) З 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II модул (Туризъм) З 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Въведение в туризма З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III модул (Туризъм) Ф 0 28 2 2
Немски език I модул (Туризъм)
Руски език I модул (Туризъм)
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Икономика на туризма З 28 28 7 1
Туристически ресурси З 42 28 7 1
Културно-историческо наследство З 28 28 6 1
Управление на екипи и комуникации З 28 28 6 2
Английски език IV модул (Туризъм) З 0 28 2 2
Немски език II модул (Туризъм)
Руски език II модул (Туризъм)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес З 42 42 7 1
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма З 28 28 7 1
Туристически информационни системи З 28 28 6 1
Риск мениджмънт на туристическото предприятие
Управление на веригата за доставки в туризма
И 28 28 6 2
Английски език V модул (Туризъм) З 0 28 2 2
Немски език III модул (Туризъм)
Руски език III модул (Туризъм)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Международен туризъм З 42 28 7 1
Управление на взаимоотношенията с туристите З 28 28 7 1
Планиране и развитие на туризма З 28 28 6 1
Туристически дестинации
Туристическо странознание
И 28 28 6 2
Английски език VI модул (Туризъм) З 0 28 2 2
Немски език IV модул (Туризъм)
Руски език IV модул (Туризъм)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Екскурзоводство З 28 28 7 1
Екологичен туризъм З 28 28 7 1
Анализ на туристическия бизнес З 28 28 6 1
Недвижима собственост в туризма
Предприемачество в туризма
И 28 28 6 2
Английски език VII модул (Туризъм) З 0 28 2 2
Немски език V модул (Туризъм)
Руски език V модул (Туризъм)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Туристически организации, борси и изложения З 27 18 5 1
Брандинг в туризма З 27 18 5 1
Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
Логистични системи в туризма
И 27 18 4 1
Екологизация на туристическия бизнес
Иновации в туризма
И 27 18 4 1
Преддипломна практика (ИТУР) З 0 0 2 2
Държавен изпит (ИТУР) З 0 0 10 2
Английски език VIII модул (Туризъм) Ф 0 18 2 1
Немски език VI модул (Туризъм)
Руски език VI модул (Туризъм)
ФИ 0 18 2 1
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)