ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Икономика на търговията"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Микроикономика З 42 28 6 1
Висша математика З 28 28 5 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Въведение в търговския бизнес З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Икономика на търговията З 42 28 6 1
Икономика на услугите З 28 28 6 1
Търговско предприемачество З 28 28 6 1
Квалитология на стоките и услугите З 28 28 6 2
Управление на човешките ресурси З 28 28 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Търговски комуникации З 28 28 6 1
Организация и технология на доставките З 42 28 6 1
Управление на собствеността З 28 28 6 1
Антикризисно управление З 28 28 6 2
Брандинг
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес
И 28 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Борси и борсови операции З 28 28 6 1
Търговско представителство и посредничество З 42 28 6 1
Организация и технология на продажбите З 28 28 6 1
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса З 28 28 6 2
Електронна търговия
Търговско застраховане
И 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Оценка на бизнеса З 28 28 6 1
Борсов анализ и отчетност З 28 28 6 1
Търговски операции с интелектуална собственост З 42 28 6 1
Разходи, себестойност, цени З 28 28 6 2
Управление на корпоративни проекти З 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Търговски операции с недвижими имоти З 36 18 6 1
Търговско моделиране
Управление на дистрибуцията
И 27 18 5 1
Международна инвестиционна политика
Международни търговски политики
И 27 18 4 1
Бизнес етика
Психология в търговията
И 18 18 3 1
Преддипломна практика (ИТЪР) З 0 0 2 2
Държавен изпит (ИТЪР) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)