ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Аграрна икономика"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Въведение в агробизнеса З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Основи на растениевъдството и животновъдството З 42 28 6 1
Икономика на аграрното предприятие З 42 28 6 1
Счетоводство на аграрното предприятие З 42 28 6 1
Аграрен мениджмънт З 42 28 6 2
Инвестиционни проекти в агробизнеса З 42 28 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Аграрна екология З 28 28 6 1
Стратегически решения в агробизнеса З 28 28 6 1
Търговски операции в аграрния сектор З 28 28 6 1
Селски и аграрен туризъм З 28 28 6 2
Бизнес етика
Бизнес психология
И 28 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм З 28 28 6 1
Контрол върху стопанската и финансовата дейност З 28 28 6 1
Развитие на селските райони З 28 28 6 1
Аграрна статистика З 28 28 6 2
Информационни технологии в агробизнеса
Управление на проекти
И 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Аграрно предприемачество З 28 28 6 1
Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата З 42 28 6 1
Малък и семеен агробизнес З 28 28 6 1
Аграрна политика З 28 28 6 2
Управленска отчетност З 42 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Нетрадиционни селскостопански производства З 27 18 6 1
Регламенти и стандартизация на аграрното производство
Финансова политика в аграрния сектор
И 27 18 5 1
Производство и търговия с генномодифицирани организми
Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор
И 18 18 4 1
Институционална икономика
Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
И 18 18 3 1
Преддипломна практика (АИ) З 0 0 2 2
Държавен изпит (АИ) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)