Квалификационна характеристика
на специалност "Публична администрация"

1. Обща характеристика на специалността

    Обучението по специалност "Публична администрация" е в унисон с потребностите на централната и местната власт от компетентна администрация и отговаря на европейските критерии за подобен род администрация. То е съобразено с програмите за обучение на Европейския институт по публична администрация (European Institute of Public Administration - EIPA) и със стандартите на Обединените нации за развитие на образованието и обучението на публичната администрация (Standards of Excellence for Public Administration Education and Training).
    Специалност "Публична администрация" съответства на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125 от 24.06.2002) - 3.7. "Администрация и управление". В Стопанска академия "Д. А. Ценов" обучението по специалността се администрира от катедра "Стратегическо планиране", която има утвърдени позиции в теорията и практиката на териториалния мениджмънт и на управлението на организации от публичния сектор.

2. Образователни цели

    Целта на обучението по специалност "Публична администрация" е свързана със стремежа да се отговори на изискванията на публичния сектор за подготовка  на висококвалифицирани специалисти, които да знаят и могат да администрират процеси, програми и проекти в публичния сектор и да допринасят за предоставяне на качествени публични услуги на всички заинтересовани страни.
    Конкретните задачи, които се решават в процеса на организиране и провеждане на учебния процес, намират израз в следното:
 • Формиране на комплекс от фундаментални знания по мениджмънт, икономика математика и статистика, информационни технологии и др., необходими за професионалната подготовка в областта на публичната администрация;
 • Формиране на практико-приложни умения и способности за разработване на различни типове проекти като средство за постигане на планирани цели и задачи;
 • Създаване на нагласи за отговорно отношение с развито чувство за организираност, дисциплинираност, инициативност, коректност и отговорност към колеги, работодатели и обществото;
 • Създаване на навици за непрекъснато учене и опознаване на световния опит в публичната администрация, който непрекъснато се развива и обогатява в различни направления;
 • Владеене говоримо и писмено на един западен език.
            Формулираните цели и задачи при подготовката на студенти по специалност "Публична администрация" са съгласувани и одобрени от колективния орган на катедра "Стратегическо планиране" – катедрения съвет. Катедрата разглежда подготовката на висококвалифицирани кадри по специалността като сериозно и отговорно предизвикателство при формирането на отговорно мислене у младите хора, които могат да допринесат за развитието на обществото, като прилагат модерни средства за администриране и управление в организациите от публичния сектор.

3. Организация и продължителност на обучението

    Обучението по специалност "Публична администрация" е организирано в редовна, задочна и дистанционна форма. Срокът на обучение по специалността е 4 години, като  включва 8 семестъра и завършва с държавен изпит.

4. Знания

    Студентите от специалност „Публична администрация“:
 • придобиват разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания, включително свързани с най-новите постижения по:
  • основите на публичната администрация, регионалната политика и регионално развитие, публичните политики и програми;
  • управлението на процеси и управлението на човешките ресурси в публичната администрация, управлението на качеството, градското развитие;
  • свързани с основни процеси в управлението на проекти в публичния сектор- управление на разходите, времето, качеството, комуникациите, риска, договарянето и логистиката, наблюдението, оценката, вътрешния и външния одит на проекти;
  • свързани с инструменти за генериране на идеи, евристични методи и приложни изследвания в публичния сектор, тренинги по администриране и мениджмънт и др.
 • могат самостоятелно да интерпретират придобитите знания, като ги свързват с особеностите при различни групи и типове проекти в публичния сектор – иновационни, инфраструктурни, социални, екологични, трансгранични, проекти, свързани с туризма и др.
 • могат критично да възприемат и разбират концепции и принципи на публичната администрация управление, и да изразяват свое мнение по обсъждани въпроси.

5. Умения

    Студентите, завършили специалност „Публична администрация“:
 • могат да прилагат методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи, като:
  • разработване на публични политики, адекватни на проблемите в регионалните и местни общности
  • бюджетиране и финансиране на проектни идеи и дейности в публичния сектор;
  • разработване на документация за участие в публични търгове
  • стратегическо планиране на регионалното развитие, разработване и прилагане на програми и проекти на национално, регионално и местно ниво
  • формиране и развитие на проектни екипи съобразно проектните цели и дейности в публичната администрация;
 • могат да прилагат логическо мислене и да проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи
 • придобиват нагласа за прилагане инструментите на новия публичен мениджмънт в управлението на териториални общности и единици.

6. Компетентности


6.1. Самостоятелност и отговорност

 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност

6.2. Компетентности за учене

    Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки
 • проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици

6.4. Професионални компетентности

 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни, свързани с управлението на програми и проекти с цел решаване на конкретни задачи
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия
 • проявяват способност да анализират знанията и уменията си в по-широк или интердисциплинарен контекст
 • използват нови стратегически подходи;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата

7. Кратка характеристика на академичния състав

    В катедра „Стратегическо планиране“ на основен трудов договор работят висококвалифицирани професори - доктори и доктори на науките (Администрация и управление).  В обучението на студентите по специалност "Публична администрация" също участват доценти в направление 3.7 Администрация и управление, главни асистенти и асистенти - всички с ОНС "доктор". 

8. Професионална реализация

    Завършилите специалност „Публична администрация“ могат да се реализират като:

 • Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
 • Анализатори по управление и организация
 • Специалисти по администриране на политики
 • Офис мениджъри
 • Административни и изпълнителни секретари
 • Приложни специалисти в държавната администрация и др.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

    Завършилите специалност „Публична администрация“ придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „Бакалавър по администрация и управление“.