ОКС "Бакалавър", задочна форма
Учебен план на спeциалност "Публична администрация"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 14 14 5 1
Икономикс З 21 14 6 1
Основи на правото З 14 14 5 1
Бизнес информатика З 14 14 6 2
Основи на управлението З 14 14 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 28 2 2
2 семестър
Регионална политика и регионално развитие З 14 14 6 1
Основи на статистиката З 14 14 5 1
Въведение във финансите З 14 14 6 1
Основи на счетоводството З 14 14 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 14 14 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 28 2 2
3 семестър
Основи на публичната администрация З 21 14 6 1
Основи на маркетинга З 14 14 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 14 14 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
И 14 14 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 14 14 6 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 14 2 2
4 семестър
Управление на процеси в публичната администрация З 14 14 7 1
Управление на човешките ресурси в публичната администрация З 14 14 6 1
Публични политики и програми З 14 14 6 1
Административно право и процес З 14 14 5 2
Териториално и селищно устройство З 14 14 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 14 2 2
Факултативен блок I ФИ 14 14 6 2
5 семестър
Управление на проекти З 14 14 6 1
Финансово-бюджетно планиране З 14 14 6 1
Публични търгове и обществени поръчки З 14 14 6 1
Териториално планиране и регулиране З 14 14 6 2
Изследователски методи
История на административните институции
Публична икономика и избор
И 14 14 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 14 2 2
Факултативен блок II ФИ 14 14 6 2
6 семестър
Управление на качеството З 14 14 6 1
Електронно управление З 14 14 6 1
Управление на иновациите З 14 14 6 1
Регионален маркетинг З 14 14 6 2
Градско развитие
Одит в публичния сектор
Развитие на селските райони
И 14 14 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 14 2 2
Факултативен блок I ФИ 14 14 6 2
7 семестър
Етика в публичния сектор З 14 14 6 1
Стратегическо планиране З 14 14 6 1
Системи за управление и контрол в публичния сектор З 14 14 6 1
Управление на инфраструктурни проекти З 21 14 7 2
Публични финанси и бюджет
Регионална статистика
И 14 14 5 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 14 2 2
Факултативен блок II ФИ 14 14 6 2
8 семестър
Тренинг по администриране и мениджмънт З 9 9 4 1
Административно обслужване З 9 9 4 1
Управление на екипи и комуникации З 9 9 4 1
Приложни изследвания в публичния сектор
Стилистика и реторика
И 9 5 3 1
Евристични методи
Протокол в публичната администрация
И 9 5 3 1
Преддипломна практика (ПА) З 0 0 2 2
Държавен изпит (ПА) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)