Квалификационна характеристика
на специалност "Международни икономически отношения"

1. Обща характеристика на специалността

    Специалността е създадена в СА “Д.А.Ценов” с решение No.19 на Академичния съвет от 19.12.1990 г. в съответствие със Закона за академичната автономия под наименованието “Международен Бизнес”.
    От учебната 1993/1994г. с решение на МОН се дава право за обучение по Държавна поръчка като наименованието на специалността е съобразено с Държавния регистър и става “Международни икономически отношения” от същата учебна година. Специалността, одобрена от МОН, е включена и в новия Държавен регистър на специалностите за висше образование, регламентиран с Постановление на МС № 86 от 12 март 1997г. в раздел 4 “Икономика и управление” под точка 4.1.20 “Международни икономически отношения” с образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър по икономика”. Тя е първата в СА “Д. А. Ценов“, акредитирана от НАОА при Министерски съвет през 2003 година.
    Специалност „Международни икономически отношения” е фокусирана върху подготовката на кадри, които да познават сложността и спецификата на съвременната икономическа и политическа среда, възможностите за осъществяване на международния бизнес, съвкупността от разнородни международни дейности и специфични организационни структури на стопанските субекти.

2. Образователни цели

    Целта на обучението в специалност „Международни икономически отношения” е изграждането на компетентни специалисти, които професионално да оперират в динамична и глобализираща се среда, в контекста на различните култури и езици, с отчитане на различни социални и икономически норми на поведение, на невербално комуникиране и др.
    Това се постига чрез прилагането на групи от методи и техники в обучението: лекции по конкретни проблеми, учебни и емпирични случаи (Case Studies), презентации на академични проекти, статистически и изследователски резултати, разработване на курсови проекти, фрагментарна “смяна на роли”, Online проучвания и др.
    Важна част от обучението е изучаването на два чужди езика.

3. Организация и продължителност на обучението

    Срокът на обучението по специалността “Международни икономически  отношения” в ОКС „Бакалавър“ е с продължителност от четири години, разпределен в осем семестъра.

4. Знания

    Обучението по специалността осигурява фундаментални и конкретни знания за:
  • същността и спецификата  на съвременната глобална икономика, в частност на европейската и националните икономики;
  • съвременните тенденции и форми на проявление на фирмената интернационализация;
  • технологията и същността на външнотърговските операции на организациите и външнотърговските режими;
  • международните финанси;
  • воденето на бизнес преговори и комуникиране в мултикултурна среда;
  • функционирането на международните пазари и спецификата на международното предприемачество;
  • същността, типологията и възможностите за осъществяване на международни инвестиции;
  • видовете международни спогодби, целите и функциите на международни организации, за директивите и регулациите на Европейската съюз;
 • изграждане на лингвистичен капацитет – студентите изучават през целия курс на следването си английски език и избират втори от следните чужди езици: немски и руски.

5. Умения

    Обучението създава умения за:

 • анализиране и оценяване на протичащите икономически и цивилизационни процеси в Европейския съюз и глобалното стопанство;
 • изпреварващо и иновативно мислене при опериране на международните пазари;
 • оценяване на конкретните бизнес ситуации, изготвяне на комбинация от решения и план за действие  при възникващи проблеми с предварителна организация и избор на подходящи средства и действия;
 • разширяване и доразвиване на знанията си, придобити по време на обучението си;
 • за общуване в чуждоезикова среда, вкл. водене на преговори, дискусии и изработване на документи на чужд език;
 • за работа в бизнес мрежи – реални и виртуални.

6. Компетентности

Обучаваните в специалност „Международен бизнес” придобиват компетенции, свързани с поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на икономиката на знанието. В тях се изграждат умения за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване.  Създават се умения за поддържане на професионални взаимоотношения, изградени на основа на общи интереси за работа в екип. Формира се професионална мотивираност и отношение към бъдещата професия. Развива се аналитичното, конструктивното мислене и критична наблюдателност. 

6.1. Самостоятелност и отговорност

    Обучението създава умения за:

 • анализиране и оценяване на протичащите икономически и цивилизационни процеси в Европейския съюз и глобалното стопанство;
 • изпреварващо и иновативно мислене при опериране на международните пазари;
 • оценяване на конкретните бизнес ситуации, изготвяне на комбинация от решения и план за действие  при възникващи проблеми с предварителна организация и избор на подходящи средства и действия;
 • разширяване и доразвиване на знанията си, придобити по време на обучението си;
 • за общуване в чуждоезикова среда, вкл. водене на преговори, дискусии и изработване на документи на чужд език;
 • за работа в бизнес мрежи – реални и виртуални.

6.2. Компетентности за учене

 • аналитично мислене;
 • непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • усвояване на технически средства и работа с нови технологии.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • работа в екип;
 • презентиране и комуникация на чужд език;
 • установяване на контакти, офериране, водене на търговски преговори;
 • справяне с възражения;
 • контрол върху емоционалните реакции и способност за регулиране на конфликтни ситуации;
 • изграждане и управление на взаимоотношения с контрагенти;
 • междукултурна толерантност и управление на междукултурните различия;
 • работа с външнотърговска документация.

6.4. Професионални компетентности

 • способност за обработване и селектиране на информация;
 • управление на трудовото представяне и кариерното развитие;
 • планиране и подбор на персонал;
 • международни маркетингови проучвания и сегментиране на международни пазари;
 • прилагане на различни методи за навлизане на международните пазари;
 • управление на международните инвестиции;
 • изготвяне на доклади и отчети;
 • прилагане на познанията за глобалните бизнес регулации;
 • използване на международни методи за разплащане;
 • дигитални компетенции и др.

7. Кратка характеристика на академичния състав

    Обучението на студентите по специалността се провежда от развиващи се и търсещи ново знание професор, доценти, асистенти и представители на стопанската практика. Основната част от тях са специализирали в страни от ЕС (Германия, Англия, Испания и др.), Русия, Япония, Египет и др. Хабилитираните преподаватели имат натрупан опит от участие в международни изследователски и образователни проекти и програми, финансирани от национални, европейски и международни институции. Голяма част от нехабилитирания състав има участия в различни форми на международна мобилност, вкл. програма „Еразъм“ на ЕС, както и мобилност по двустранните договори, които СА “Д.А.Ценов” сключва с чуждестранни университети и образователни институции.

8. Професионална реализация

 • във външнотърговските отдели и дирекции на фирми, холдинги и международни компании;
 • в структурите за пазарни и международни маркетингови операции;
 • в поделения на Европейската комисия;
 • в търговски представителства в чужбина;
 • в международни икономически организации и др.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

    Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Международни икономически отношения“ с професионална квалификация БАКАЛАВЪР по ИКОНОМИКА.