Квалификационна характеристика
на специалност "Бизнес информатика"

1. Обща характеристика на специалността

   Съвременните информационни технологии (ИТ) променят перманентно и във все повече измерения света, в който живеем. Адаптирайки модерни технологии като социални мрежи, мобилни комуникации, облачни услуги, аналитични системи и т.н., бизнесът получава нови, безпрецедентни до момента възможности за иновации, спечелване на конкурентно предимство, навлизане в нови пазари.
  В условията на информационното общество и интернет базираната икономика, информацията и информационните технологии ИТ се превръщат в основен фактор за всички процеси в бизнес организациите.
        Ето защо от съвременните мениджъри се очаква да познават и креативно да използват бизнес потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
    Специалност „Бизнес информатика“ подготвя специалисти с висша икономическа квалификация, които освен задълбочени знания по икономика, получават професионални знания и развиват умения в областта на използването на ИКТ за управление на бизнеса.
    Подготовката на студентите, завършили специалност „Бизнес информатика“ им позволява да анализират информационните потребности на бизнеса в различни сфери, да проектират и разработват информационни системи за неговите нужди, да разработват и внедряват софтуерни решения на бизнес задачи и др.

2. Образователни цели

    Целта на специалност „Бизнес информатика“ е подготовка на специалисти, които:
 • от една страна, да имат задълбочени икономически знания и да познават съвременния мениджмънт на организациите;
 • от друга страна, да притежават професионални знания и умения по основните теоретични и практически проблеми, свързани с използването и приложението на ИТ в областта на бизнеса.
    Нуждата от такива специалисти е отдавна доказана в практиката – както в национален, така и в международен мащаб.

3. Организация и продължителност на обучението

      Срокът на обучение по специалност „Бизнес информатика“ в образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ е 8 семестъра, 4 календарни години. Обучението се осъществява в редовна или задочна форма и завършва с комплексен държавен изпит по специалността.

4. Знания

    Обучението на студентите от специалност „Бизнес информатика“ е организирано в два основни модула – фундаментална подготовка и специална подготовка.

     Фундаменталната подготовка се реализира чрез изучаването на икономически дисциплини, свързани с: микро- и макроикономиката, финансите, стопанското управление, счетоводството, маркетинга и др., съгласно учебния план най-вече през първите две години от обучението.

     Специалната подготовка се осъществява чрез изучаване на широк кръг дисциплини, свързани с ИКТ. В тях учебният материал е ориентиран към следните основни области: техническо осигуряване на информационни системи, операционни системи и компютърни мрежи, проектиране на информационни системи и софтуерен инженеринг, програмиране на приложни системи, уеб дизайн, уеб програмиране, развитие на съвременни информационни системи в бизнеса, управление на информационната инфраструктура.

    Обучението в специалността се задълбочава чрез изучаването на свободно избираеми и факултативни дисциплини. Същите се отнасят както за фундаменталния блок, така и за специалната подготовка.

    Студентите от специалността „Бизнес информатика“ изучават в разширен обем английски език, който е необходим на всеки ИТ специалист.

     В процеса на обучението се насърчава самостоятелното и креативното интерпретиране на придобитите знания, свързвайки ги с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.

    Обучението на студентите от специалността “Бизнес информатика” предоставя:

 • задълбочено теоретично и практическо обучение в областта на приложението и използването на ИТ в икономическата практика;
 • знания и умения за работа в съвременна информационна среда, на основата на най-модерни хардуерни и софтуерни средства;
 • тренинг за получаване на умения за работа в екип при разработване на проекти в областта на бизнес информационните системи.

    Завършилите специалност “Бизнес информатика” ще знаят как:

 • да проектират и разработват на концептуално ниво информационни системи за нуждите на съвременните бизнес организации;
 • да анализират нуждите на организациите от използването на ИТ за усъвършенстване на бизнес процесите и тяхното изпълнение;
 • на основата на задълбочен анализ, базирайки се на сериозните си познания за съвременния хардуер и софтуер да оценяват и предлагат на фирменото ръководство необходимите съвременни технически и програмни средства за по-добро изпълнение на бизнес процеси и дейности;
 • да управляват информационните ресурси с цел по-ефективното им използване;
 • да разработват софтуерни приложения според специфичните условия, съществуващи в конкретната организация, като за целта използват най-модерни платформи и програмни среди.

5. Умения

    Завършилите специалност „Бизнес информатика“ владеят методи и средства, които им позволяват да решават комплексни задачи, свързани с използването на ИТ в бизнеса. Също така, те прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.

    Студентите, завършили специалност “Бизнес информатика” ще умеят:

 • да анализират информационните потребности, да разработват варианти на проекти за внедряване, да осигурят изпълнението на ИТ проектите в конкретна бизнес среда; 
 • да анализират и проектират информационни системи и осигуряват тяхното взаимодействие с останалите информационни ресурси;
 • да прилагат интердисциплинарен подход при проектирането на информационни системи;
 • да използват съвременни програмни средства за разработване на приложения и да създават софтуерни продукти, включително и в уеб среда;
 • да организират и ръководят на съответните управленски нива информационната дейност в бизнес и нестопански организации.

6. Компетентности

   В резултат на обучението си, студентите, завършили специалност „Бизнес информатика“ получават компетентности в няколко насоки.

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • Способности за управление на процесите по внедряване на ИТ в бизнеса и управление на ИТ екипи;
 • Поемат отговорност при взимането на решения, отнасящи се до управлението на ИКТ при влиянието на трудно предвидими фактори;
 • Проявяват креативност, новаторство и инициативност в усвояването, внедряването и управлението на ИТ;
 • Преценяват знанията и компетентностите на специалистите, използващи ИТ и взимат решение за необходимостта от обучение за повишаване на тяхната екипна ефективност.

6.2. Компетентности за учене

 • Оценяват необходимостта от повишаване на личната си квалификация, преценявайки знанията и уменията, които притежават, сравнявайки ги с актуалните тенденции в развитието на ИТ и да планират необходимостта за разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • Формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения от сферата на ИТ пред специалисти в тази област, а също и пред неспециалисти;
 • Преценяват и разбират различни теми, базирайки се на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • Проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите;
 • Свободно и пълноценно да общуват с колеги и клиенти на английски език.

6.4. Професионални компетентности

 • Проучват, събират, класифицират, оценява и интерпретират данни от областта на ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • Прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • Проявяват способност за анализиране, не само в областта на ИТ, но и в интердисциплинарен контекст;
 • Използват нови стратегически подходи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

    Компетентностите, които получават завършилите специалност „Бизнес информатика“, съгласно Европейската мрежа за е-Компетенции 3.0 (European e-Competence Framework 3.0) са в пет области: планиране, изграждане, пускане в действие, предоставяне, управление. Нивата, които покриват са:

       A. Планиране

A.1.  Съответствие на информационната система с бизнес стратегията  – ниво 4.

A.5. Дизайн на архитектурата – ниво 3.

A.6. Дизайн на приложения – ниво 2.

          B. Изграждане

B.1. Разработване на приложения – ниво 2.

B.3. Тестване – ниво 2.

B.5. Документация на продукта – ниво 2.

B.6. Инженеринг на системи – ниво 3.

         C. Пускане в действие

C.1. Разработване на стратегия за информационна сигурност – ниво 4.

C.12. Дигитален маркетинг – ниво 3.

          D. Управление

D.8. Управление на информационната сигурност – ниво 2.

7. Кратка характеристика на академичния състав

    Обучението на студентите от специалност „Бизнес информатика“ по специалните дисциплини се осигурява от високо квалифициран и ерудиран академичен състав на едноименната катедра, който прави всичко възможно да поддържа актуални познанията си, съобразно най-новите направления и тенденции в тази научно-практическа област, както в европейски, така и в световен мащаб. Предподаването с използването на най-съвременните информациионни технологи  в обучението. Катедра „Бизнес информатика“ е утвърдена и уважавана у нас и в чужбина, а академичният състав успешно съчетава традиции и новаторство.

8. Професионална реализация

    Благодарение на добрите познания в областта на икономиката и ИТ, възпитаниците на специалност „Бизнес информатика“ имат широки възможности за реализация във всички сфери на бизнеса, в които се прилагат ИТ.
    Длъжностите, които могат да заемат завършилите специалност „Бизнес информатика“ са:

 • внедрители и консултанти на софтуерни системи;
 • аналитици и проектанти на информационни системи;
 • разработчици на приложни софтуерни системи;
 • супервайзъри на информационни системи, администратори на бази от данни;
 • ръководители на екипи и ИТ проекти;
 • специалисти и експерти, извършващи анализ и обработка на данни.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

  Образователно-квалификационната степен е БАКАЛАВЪР, с професионална квалификация - БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА.