ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Бизнес информатика"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I модул (БИ) З 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II модул (БИ) З 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Основи на програмирането З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III модул (БИ) Ф 0 28 2 2
4 семестър
Операционни системи З 42 28 6 1
Уеб дизайн З 42 28 7 1
Бази от данни З 42 28 6 1
Техническо осигуряване на информационни системи З 42 14 6 2
Бизнес контролинг З 28 28 5 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Английски език IV модул (БИ) Ф 0 28 2 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Въведение в информационните системи З 28 28 6 1
Обектно-ориентирано програмиране З 42 28 7 1
Системен анализ и проектиране на информационни системи З 42 28 6 1
Компютърни мрежи З 28 28 6 2
Информационна сигурност и защита на данните
Симулационно моделиране в бизнеса
И 28 28 5 2
Системно програмиране в .Net Ф 28 28 5 2
Английски език V модул (БИ) Ф 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Уеб програмиране с ASP.NET З 42 28 7 1
Информационна инфраструктура З 28 14 5 1
Управление на проекти З 28 28 6 1
Системи за управление на уеб съдържание З 28 28 6 2
Въведение в програмирането на Java
Застраховане в ИТ сектора
И 28 28 6 2
Английски език VI модул (БИ) Ф 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Софтуерен инженеринг З 28 28 6 1
Интелектуална собственост З 28 28 6 1
Дигитален маркетинг З 28 28 6 1
Уеб програмиране с JavaScript и PHP З 42 28 6 2
Контрол върху стопанската и финансовата дейност З 28 28 6 2
Английски език VII модул (БИ) Ф 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Бизнес софтуер З 18 18 3 1
Финансов анализ с Excel
Фирмена интернационализация
И 27 27 4 1
Транснационални компании
Управление на екипи и комуникации
И 18 18 3 1
Мултимедийни технологии
Статистически и иконометричен софтуер
И 27 27 4 1
Електронна търговия
Системи с изкуствен интелект
И 27 27 4 1
Преддипломна практика (БИ) З 0 0 2 2
Държавен изпит (БИ) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)