ОКС "Бакалавър", дистанционна форма
Учебен план на спeциалност "Управление на проекти"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Въведение в проектното управление З 42 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
4 семестър
Стратегическа рамка за управление на проекти З 28 28 6 1
Регионално планиране З 28 28 6 1
Фирмено планиране З 28 28 6 1
Управление на човешките ресурси З 28 28 6 2
Методи за стратегически изследвания З 28 28 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Финансиране и бюджетиране на проекти З 28 28 6 1
Интегрирани процеси в проектното управление З 28 28 6 1
Пространствено планиране З 28 28 6 1
Договаряне и логистика на проекти З 28 28 6 2
Институционална икономика
Проекти за регионално развитие
И 28 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Управление на качеството З 28 28 6 1
Мониторинг и контрол на проекти З 28 28 6 1
Управление на програми З 28 28 6 1
Иновационни проекти З 28 28 6 2
Стратегии в туризма
Устойчиво развитие на туризма
И 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Планов софтуер З 28 28 6 1
Управление на инфраструктурни проекти З 28 28 6 1
Управление на риска в проект З 28 28 6 1
Комуникационни стратегии в проектното управление З 28 28 6 2
Одит на проекти
Управление на социални и екологични проекти
И 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Тренинг по управление на проекти З 18 18 4 1
Гъвкаво управление на проекти З 18 18 4 1
Евристика З 18 9 3 1
Системи за управление на уеб съдържание З 18 18 4 1
Проектно лидерство и комуникационни умения
Управление на трансгранични проекти
И 18 9 3 1
Преддипломна практика (УП) З 0 0 2 2
Държавен изпит (УП) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)