Квалификационна характеристика
на специалност "Управление на проекти"

1. Обща характеристика на специалността

    Обучението по управление на проекти през последните години става все по-актуално в редица страни по света. То се предлага в различни бакалавърски и магистърски програми, семинари и индивидуални курсове в редовна, вечерна, задочна и дистанционна форма в отговор на нарастващото търсене на специалисти с компетенции по управление на проекти.
    Специалност „Управление на проекти“ в Стопанска академия е първата програма в ОКС „бакалавър“ в България. Тя е разработена от катедра "Стратегическо планиране", имаща утвърдени позиции в теорията и практиката на проектното управление в публичния и бизнес сектора. Програмата е организирана в съответствие с най-добрите практики на водещи университети в САЩ, Великобритания и Австралия,  както и с практиката в ЕС по управление на проекти.

2. Образователни цели


    Целта на обучението по специалност "Управление на проекти" е свързана със стремежа да се отговори на изискванията на бизнеса и публичния сектор за подготовка  на висококвалифицирани специалисти, които да знаят и могат да разработват, реализират, отчитат и оценяват програми и проекти.
   Конкретните задачи, които се решават в процеса на организиране и провеждане на учебния процес, намират израз в следното:
 • Формиране на комплекс от фундаментални знания по икономика, по мениджмънт, математика и статистика, информационни технологии и др., необходими за професионалната подготовка в областта на управлението на проекти;
 • Формиране на практико-приложни умения и способности за разработване на различни типове проекти като средство за постигане на планирани цели и задачи;
 • Създаване на нагласи за отговорно отношение с развито чувство за организираност, дисциплинираност, инициативност, коректност и отговорност към колеги, работодатели и обществото;
 • Създаване на навици за непрекъснато учене и опознаване на световния опит в програмното и проектното управление, който непрекъснато се развива и обогатява в различни направления;
 • Владеене говоримо и писмено  на един западен език.
          Формулираните цели и задачи при подготовката на студенти по специалност "Управление на проекти" са съгласувани и одобрени от колективния орган на катедра "Стратегическо планиране" – катедрения съвет. Катедрата разглежда подготовката на висококвалифицирани кадри по специалността като сериозно и отговорно предизвикателство при формирането на проектно ориентирано мислене у младите хора, и на проектно ориентирано общество, което може да решава своите проблеми с модерни средства за планиране, програмиране и управление на проекти.

3. Организация и продължителност на обучението

    Обучението по специалност "Управление на проекти" е организирано в редовна, задочна и дистанционна форма. Срокът на обучение по специалността е 4 години, като  включва 8 семестъра и завършва с държавен изпит.

4. Знания


    Студентите от специалност "Управление на проекти":
 • придобиват разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания, включително свързани с най-новите постижения по:
  • стратегическо, регионално, пространствено и фирмено планиране, оформящи рамковите условия и среда за управление проекти, като инструмент за реализиране на планове и програми;
  • свързани с основни процеси в управлението на проекти - управление на разходите, времето, качеството, комуникациите, риска, договарянето и логистиката, наблюдението, оценката, вътрешния и външния одит на проекти;
  • свързани с инструменти за генериране на идеи, планиране на дейности и цялостно управление на проекти, като евристика, планов софтуер, системи за управление на уеб съдържание, гъвкаво управление на проекти и др.  
 • могат самостоятелно да интерпретират придобитите знания, като ги свързват с особеностите при различни групи и типове проекти – иновационни, инфраструктурни, социални, екологични, трансгранични, проекти, свързани с туризма и др.
 • могат критично да възприемат и разбират концепции и принципи на проектното управление, и да изразяват свое мнение по обсъждани въпроси.

5. Умения

    Студентите, завършили специалност "Управление на проекти":

 • могат да прилагат методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи, като:
  • търсене на източници за финансиране на проектни идеи, финансирани от публични и частни източници;
  • генериране на идеи, планиране на дейности и цялостно управление на проекти;
  • разработване на проектни предложения и аргументирана защита пред органите, вземащи решение;
  • разработване на инструменти за успешно реализиране, наблюдение и оценка на проекти - план за управление на проект, план за човешки ресурси, план за доставки, план за комуникациите, график, процедури и инструкции, одитна пътека
  • формиране и развитие на проектни екипи съобразно проектните цели и дейности;
 • могат да прилагат логическо мислене и да проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи
 • придобиват нагласа за проектно мислене, необходима при решаване на различни типове проблеми с икономически и социален характер.

6. Компетентности

6.1. Самостоятелност и отговорност

    Завършилите специалността:

 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност

6.2. Компетентности за учене

    Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки
 • проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.

6.4. Професионални компетентности

 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни, свързани с управлението на програми и проекти с цел решаване на конкретни задачи
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия
 • проявяват способност да анализират знанията и уменията си в по-широк или интердисциплинарен контекст
 • използват нови стратегически подходи;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

7. Кратка характеристика на академичния състав

  В катедра „Стратегическо планиране“ на основен трудов договор работят висококвалифицирани професори - доктори и доктори на науките. В обучението на студентите по специалност "Управление на проекти" също участват доценти, главни асистенти и асистенти - всички с ОНС "доктор". 

8. Професионална реализация

    Завършилите специалност „Управление на проекти“ могат да се реализират като
 • Ръководители на програми и проекти, вкл. на инвестиционни проекти
 • Експерти по разработване на политики, програми и проекти
 • Координатори проекти
 • Специалисти по бизнес планиране и проектиране
 • Оценители на проекти и др.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

    Завършилите специалност „Управление на проекти“ придобива образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „бакалавър по икономика“.