ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Бизнес статистика и анализи"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Икономическа статистика З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Теория на вероятностите и математическа статистика З 42 28 6 1
Статистически и иконометричен софтуер З 28 28 6 1
Демографска статистика З 42 28 6 1
Статистика на Европейския съюз З 28 28 6 2
Контрол върху статистическата отчетност З 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Иконометрия З 42 28 7 1
Статистическо изследване и прогнозиране на развитието З 42 28 6 1
Статистически анализ на структури З 42 28 6 1
Връзки с обществеността
Икономическа и социална политика
Индустриален риск мениджмънт
И 28 28 5 2
Застрахователни продукти
Инвестиции
Счетоводен софтуер
И 28 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Извадкови изследвания З 42 28 6 1
Статистически анализ на зависимости З 42 28 6 1
Статистически анализ на бизнес средата З 28 28 6 1
Статистически информационни системи З 28 28 6 2
Финансова математика З 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Аграрна статистика З 42 28 6 1
Статистика на външната търговия З 42 28 6 1
Социална статистика З 42 28 6 1
Многомерни статистически методи З 28 28 6 2
Симулационни модели на икономическата политика З 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Организация на статистическата отчетност З 27 18 5 1
Международни икономически сравнения
Регионална статистика
Статистически методи за анализ на инвестиционни проекти
И 27 18 5 1
Банково дело
Система на националните сметки
Статистически анализ на динамични зависимости
И 27 18 5 1
Информационни технологии в икономиката
Управление на проекти
И 18 18 3 1
Преддипломна практика (БСА) З 0 0 2 2
Държавен изпит (БСА) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)