ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Стопански и финансов контрол"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Техники за самоотбрана I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Техники за самоотбрана II З 0 28 0 2
3 семестър
Теория на контрола З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
Спортна стрелба I З 0 28 0 2
4 семестър
Финансово счетоводство З 28 28 6 1
Теория на икономическия анализ З 28 28 6 1
Управление на човешките ресурси З 28 28 6 1
Методика на контрола З 42 28 6 2
Бюджет и бюджетна политика
Техника на данъчното облагане
И 28 28 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
Спортна стрелба II З 0 28 0 2
5 семестър
Анализ на данни с Excel З 28 28 6 1
Банково и бюджетно счетоводство З 42 28 6 1
Данъчен контрол и администрация З 28 28 6 1
Митнически контрол З 42 28 6 2
Контрол върху инвестициите
Финансово разузнаване
И 28 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
6 семестър
Туристически бизнес З 28 28 6 1
Анализ на производствения и търговски бизнес З 28 28 6 1
Банков и валутен контрол З 28 28 6 1
Управление на риска в контрола З 28 28 6 2
Документиране в данъчния контрол
Опростени митнически процедури
И 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
7 семестър
Основи на криминалистиката и криминологията З 28 28 6 1
Професионално поведение в контрола З 28 28 6 1
Финансов анализ З 28 42 6 1
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
Вътрешен контрол З 28 28 6 2
Управленско счетоводство З 28 28 6 2
8 семестър
Извадкови изследвания в контрола и анализа
Международно сътрудничество
И 18 18 3 1
Анализ на ефективността З 18 18 3 1
Данъчно-процесуално право
Финансово право
И 18 18 3 1
Държавен изпит (СФК) З 0 0 10 2
Одит З 36 36 6 1
Преддипломна практика (СФК) З 0 0 2 2
Управление на проекти
Централна и местна администрация
И 18 18 3 1
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)