ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Счетоводство и контрол"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Финансово счетоводство - първа част З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Данъчно и осигурително право З 28 28 6 1
Данъчен контрол и администрация З 28 28 6 1
Финансово счетоводство - втора част З 42 28 6 1
Финанси на фирмата З 28 28 6 2
Бюджет и бюджетна политика
Въведение в банковото дело
Инвестиции
Международни финанси
И 28 28 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Счетоводни стандарти З 42 28 6 1
Управленско счетоводство З 42 42 7 1
Бюджетно счетоводство З 28 42 7 1
Отчитане на външнотърговските сделки З 28 28 5 2
Предприемачество
Управление на риска
Финансова математика
И 28 28 5 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Банково счетоводство З 42 42 7 1
Счетоводство на застрахователните предприятия З 28 42 6 1
Счетоводство на осигурителните предприятия З 28 42 6 1
Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел З 28 28 6 2
Счетоводство на предприятията с туристическа дейност
Счетоводство на предприятията с търговска дейност
И 28 28 5 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Независим финансов одит З 28 14 5 1
Вътрешен контрол З 28 28 6 1
Икономически анализ З 42 28 7 1
Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия З 28 28 6 2
Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност
Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност
И 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Счетоводен софтуер З 18 36 4 1
Счетоводен софтуер в банките З 18 27 4 1
Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия З 18 18 4 1
Счетоводство на инвестиционните предприятия З 27 18 4 1
История на счетоводството
Професионална етика в счетоводството
Търговска кореспонденция
И 18 0 2 1
Преддипломна практика (CK) З 0 0 2 2
Държавен изпит (CK) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)