ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Застраховане и социално дело"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Икономически основи на превенцията на риска и социалната политика З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Икономика на застраховането З 28 28 6 1
Икономика на социалното осигуряване З 42 28 6 1
Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване З 28 28 6 1
Икономика и организация на социалното подпомагане З 42 28 6 2
Бюджет и бюджетна политика
Международни финанси
И 28 28 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Организация на застраховането З 42 28 6 1
Организация и управление на социалното осигуряване З 42 28 6 1
Организация и управление на здравеопазването и здравното осигуряване З 42 28 6 1
Застрахователен пазар
Основи на социалната работа
И 28 28 6 2
Допълнително социално осигуряване
Общо застраховане
И 42 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Лично застраховане З 28 42 6 1
Здравно застраховане З 28 28 6 1
Въведение в актюерството З 28 42 6 1
Отчитане на застрахователната дейност
Трудов пазар и безработица
И 28 28 6 2
Капиталови пазари
Осигурително право
И 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Актюерска техника в животозастраховането З 28 42 6 1
Застрахователен анализ
Моделиране и прогнозиране на социалнозащитните дейности
И 42 28 6 1
Застрахователно право
Пазар на социалнозащитни продукти и услуги
И 28 28 6 1
Осигурителен процес и технология на общественото осигуряване
Презастраховане
И 42 28 6 2
Икономика и организация на социалните услуги и дългосрочните социални грижи
Информационни системи и технологии в застраховането
И 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Демоикономика З 18 18 4 1
Предприемачество в застраховането
Социална икономика
И 27 18 5 1
Актюерска техника в общото застраховане
Технология на осигурителните отношения във фирмата
И 27 18 5 1
Застрахователно посредничество
Международни стандарти и координация на социалнозащитните системи
И 27 18 4 1
Преддипломна практика (ЗСД) З 0 0 2 2
Държавен изпит (ЗСД) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)