ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Международен бизнес"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Микроикономика З 42 28 6 1
Бизнес информатика З 28 28 6 1
Основи на управлението З 28 28 6 1
Въведение във финансите З 28 28 5 1
Бизнес статистика З 42 14 5 2
Английски език I модул (МБ)
Немски език I модул (МБ)
Руски език I модул (МБ)
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Стратегическо планиране З 28 28 5 1
Икономика на предприятието З 28 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Математика за икономисти З 28 28 5 2
Английски език II модул (МБ)
Немски език II модул (МБ)
Руски език II модул (МБ)
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Бизнескомуникации З 28 28 5 1
Международно търговско право З 42 28 6 1
Международни стандарти за финансово отчитане З 28 28 5 1
Международна икономика З 28 28 6 1
Фирмена интернационализация З 28 28 6 2
Философия Ф 28 28 5 2
Английски език III модул (МБ)
Немски език III модул (МБ)
Руски език III модул (МБ)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
4 семестър
Международни организации З 28 28 5 1
Управление на износа и вноса З 28 42 6 1
Международна инвестиционна политика З 28 28 6 1
Международни финанси З 28 42 6 2
Изследователски методи в бизнеса З 28 28 5 2
Английски език IV модул (МБ)
Немски език IV модул (МБ)
Руски език IV модул (МБ)
И 0 28 2 2
Банково обслужване на икономическите агенти Ф 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
5 семестър
Европейска интеграция З 28 28 5 1
Международна логистика З 28 28 5 1
Външнотърговски режими на Европейския съюз З 28 28 6 1
Международно управление на човешките ресурси З 28 42 6 2
Международни бизнес операции З 28 28 6 2
Глобален икономикс Ф 28 28 6 2
Английски език V модул (МБ)
Немски език V модул (МБ)
Руски език V модул (МБ)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
6 семестър
Търговски преговори З 28 28 5 1
Международно предприемачество З 28 28 6 1
Международен маркетингов мениджмънт З 28 42 6 1
Транснационални корпорации и банки З 28 28 6 2
Международни пазари З 28 28 5 2
Английски език VI модул (МБ)
Немски език VI модул (МБ)
Руски език VI модул (МБ)
И 0 28 2 2
Финанси на фирмата Ф 42 28 6 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
7 семестър
Междукултурни комуникации З 28 28 6 1
Международен туристически бизнес З 42 28 6 1
Международни маркетингови изследвания З 28 28 6 1
Корпоративни ПР стратегии З 28 28 6 2
Бранд мениджмънт
Иновационен мениджмънт
И 28 28 6 2
Английски език VII модул (МБ) Ф 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
8 семестър
Основи на международните проекти З 18 27 6 1
Корпоративна социална отговорност З 18 27 6 1
Основи на е-бизнеса
Презентационни умения
И 27 27 6 1
Преддипломна практика (МБ) З 0 0 2 2
Държавен изпит (МБ) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)