ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономика на предприятието З 42 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Извадкови изследвания в бизнеса
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Управление на взаимоотношенията с публичните институции З 28 28 6 1
Индустриална икономика З 56 28 8 1
Логистика на индустриалното предприятие З 56 28 8 2
Управление на човешките ресурси З 56 28 8 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Организация на индустриалното предприятие З 56 28 7 1
Предприемачество - Първа част З 42 28 7 1
Управление на разходите З 28 28 5 1
Индустриален риск мениджмънт З 28 28 5 2
Инвестиции
Финанси на фирмата
И 28 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Предприемачество - Втора част З 42 28 7 1
Ценообразуване и ценова политика З 28 28 6 1
Организирани стокови пазари З 28 28 6 1
Анализ на индустриалния бизнес З 28 28 5 2
Екологизация на индустриалното предприятие
Управление на качеството в индустриалното предприятие
И 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие З 42 28 6 1
Управление на иновациите в индустриалното предприятие З 42 28 6 1
Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие З 42 28 6 1
Туристически бизнес и предприемачество З 28 28 6 2
Счетоводство на малкото предприятие
Финансово счетоводство
И 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Мениджмънт на малкото предприятие З 18 18 4 1
Управление на проекти в индустрията З 18 18 4 1
Интелектуална собственост в индустриалното предприятие З 18 18 4 1
Контрол върху стопанската и финансовата дейност З 18 18 3 1
Бизнес етика
Бизнес информационни системи
Изследователски методи
И 18 18 3 1
Преддипломна практика (ИБП) З 0 0 2 2
Държавен изпит (ИБП) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)