ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Маркетинг"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Управление на човешките ресурси З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Потребителско поведение З 42 28 8 1
Маркетингови изследвания З 42 28 8 1
Продуктова и иновационна политика З 42 28 8 2
Бизнес интелигентни системи З 28 28 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Емпирични изследователски методи З 42 28 7 1
Интегрирани маркетингови комуникации I част З 28 28 5 1
Дистрибуционна политика З 42 28 8 1
Връзки с обществеността
Управление на проекти
И 28 28 5 2
Предприемачество
Социална психология
И 28 28 5 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Интегрирани маркетингови комуникации II част З 42 28 8 1
Ценова политика З 42 28 8 1
Маркетинг на услуги З 42 28 8 2
Графичен дизайн
Системи за управление на уеб съдържание
И 28 28 6 2
Логистика Ф 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Маркетингова аналитика З 42 28 7 1
Бранд мениджмънт З 28 28 6 1
Дигитален маркетинг І част З 28 28 5 1
Маркетингов мениджмънт I част З 42 28 7 2
Правна уредба на интелектуалната собственост
Правна уредба на маркетинговата дейност
И 28 28 5 2
SPSS и R за бизнес аналитика Ф 42 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Дигитален маркетинг ІІ част З 18 18 4 1
Маркетингов мениджмънт ІІ част З 18 18 4 1
Международен маркетинг З 36 18 5 1
B2B маркетинг З 27 18 5 1
Преддипломна практика (М) З 0 0 2 2
Държавен изпит (М) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)