ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Макроикономика"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Микроикономика второ равнище З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Икономически теории З 28 28 6 1
Иновации и иновационна политика З 28 28 6 1
Макроикономика второ равнище З 28 28 6 1
Предприемачество З 28 28 6 1
Публична икономика и избор З 28 28 6 1
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Държавно регулиране на икономиката З 28 28 6 1
Институционална икономика З 28 28 6 1
Стратегическо и бизнес планиране
Управление на проекти
И 28 28 6 1
Съвкупни разходи в националната икономика З 28 28 6 1
Човешки капитал З 28 28 6 1
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Данъчно право
Изследователски методи
И 28 28 6 1
Икономически растеж и развитие З 28 28 6 1
Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции З 28 28 6 1
Сравнителни икономически системи З 28 28 6 1
Съвременни икономически теории З 28 28 6 1
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Глобален икономикс З 28 28 6 1
Електронна търговия
Електронно управление
И 28 28 6 1
Икономика на знанието З 28 28 6 1
Икономическа и социална политика З 28 28 6 1
Методика на икономическите изследвания З 28 28 6 1
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Държавен изпит (МИ) З 0 0 10 2
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса
Инвестиционни проекти
И 27 18 3 1
Икономика на България З 27 18 4 1
Преддипломна практика (МИ) З 0 0 2 2
Приложна икономика З 27 18 3 1
Стопанска конюнктура З 27 18 4 1
Транснационални корпорации и банки З 27 18 4 1
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)