ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Финанси"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Финанси на фирмата З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Инвестиции З 28 42 6 1
Теория на парите З 28 42 6 1
Техника на данъчното облагане З 28 42 6 1
Въведение в банковото дело З 28 42 6 2
Цени и ценова политика З 28 42 6 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Персонални финанси З 42 28 6 1
Международни финанси З 28 42 6 1
Бюджет и бюджетна политика З 42 42 7 1
Мита и митническа политика З 42 28 6 2
Системи за управление на уеб съдържание
Управление на проекти
Управление на фирмата
Финансов контролинг във фирмата
Финансова статистика
И 28 28 5 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Финансов анализ З 28 42 7 1
Банков анализ З 28 42 6 1
Поведенчески финанси З 28 28 5 1
Бизнес оценяване З 28 28 6 2
Финансово счетоводство З 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Банкова администрация
Банково обслужване на икономическите агенти
Банково обслужване на инвестиционните дружества
Портфейлен мениджмънт във фирмите
И 42 28 7 1
Банково счетоводство
Бюджетно счетоводство
Счетоводство на инвестиционните предприятия
Управленско счетоводство
И 28 28 6 1
Корпоративно банкиране
Търговско банкиране
Управление на портфейла
Управление на портфейла в публичния сектор
И 42 28 7 1
Иновационен мениджмънт
Корпоративно застраховане
Кредитно застраховане
Пенсионно и здравно осигуряване
И 28 28 5 2
Международен бизнес
Одит в публичния сектор
Управление на банковия инвестиционен портфейл
Финансово разузнаване
И 28 28 5 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Капиталови пазари
Мениджмънт на кредитните институции
Финансова администрация
Финансово-икономическо оценяване на проекти
И 27 27 6 1
Моделиране доходността на дълговите инструменти
Управление на банковата сигурност
Финансова политика на ЕС
Финансови пазари
И 18 27 6 1
Анализ на дълговите пазари
Инвестиционно посредничество
Лихвена политика в публичния сектор
Оперативен финансов мениджмънт
И 18 27 6 1
Държавен изпит (Ф) З 0 0 10 2
Преддипломна практика (Ф) З 0 0 2 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)