Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

С нова магистърска програма стартира новият прием в Стопанска академия

В отговор на съвременните предизвикателства Стопанска академия „Димитър А. Ценов” продължава активно да развива и усъвършенства магистърското си обучение и да обновява портфолиото от престижни магистърски програми. „Управление на проекти” е новата програма за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”, с която стартира приемът за м. март 2015 г. в Свищовското висше училище. Новата магистърска програма създава и развива компетенции и умения за управление на проектния цикъл, в т.ч. проучване на потребности, разработване на проектни предложения, оценка на въздействието, изпълнение и мониторинг.

Целта на обучението по „Управление на проекти” е свързана с подготовката на висококвалифицирани ръководни кадри, експерти, професионални специалисти и консултанти, притежаващи професионални, когнитивни и социални компетенции по управление на национални и международни проекти, както за организациите от публичния сектор, така и за бизнес и неправителствения сектори. Магистрите ще изучават механизмите за финансиране на проекти от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и от други финансови източници, в различните сектори.

Над 110 са магистърските програми, по които могат да кандидатстват желаещите да придобият ОКС „магистър” в Стопанска академия при настоящия прием, за който срока за кандидатстване е от 23-ти януари до 14-ти март 2015 г. Приемът се реализира както за редовно обучение на икономисти, финансирано от обучаващите се, така и за дистанционно обучение. За дистанционна форма могат да кандидатстват не само придобилите ОКС „професионален бакалавър” или „бакалавър” по професионални направления „Икономика” или „Администрация и управление”, но и неикономисти, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” от други висши училища. Продължителността на обучението за икономисти с ОКС „бакалавър” е три семестъра, за завършилите ОКС „професионален бакалавър” е пет семестъра, а за неикономисти (второ висше) е шест семестъра. Атрактивните семестриални такси, които остават непроменени и за настоящия прием, включват всички необходими учебно-методически материали и електронни ресурси.

Дистанционното обучение се организира в неприсъствена форма като съществуват възможности за гъвкави схеми за обучение и он-лайн защита на дипломната работа. Електронната комуникация студент-преподавател се базира на функционалните възможности на системата за електронно обучение Virtual Joint Learning®” (спечелила Специална награда на „Microsoft”). Тя е изградена в съответствие с третото и четвъртото най-високи равнища на технологична осигуреност на учебните материали и ресурси в дистанционното обучение съгласно Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища. Обучението,  фокусирано в максимална степен към задоволяване интересите на студентите и нуждите на реалния бизнес, се осъществява на база на получената от СА „Д. А. Ценов” акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация и сертификация от Lloyd’s Register Quality Assurance за съответствие със стандартите за Системи за управление на качеството: ISO 9001:2008.

През последните години се наблюдава тенденция за нарастване интереса на студенти, вече придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в чуждестранни висши училища, към обучение по магистърски програми в Свищов. Кандидатстващите за второ висше образование в Стопанска  академия най-често предпочитат финансовите и мениджърските магистърски програми.  По-голямата част от кандидатите, придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в други висши училища по неикономически специалности са инженери, юристи и лекари, избиращи програми, свързани с финансовото управление на бизнеса и мениджмънт в здравеопазването.

Образователното портфолио на магистърските програми, предлагани от СА „Димитър А. Ценов” по професионални направления и специалности, както и друга актуална информация относно условията за прием м. март 2015г., се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми колеги,
Излезе брой 1/2015 на Информационния бюлетин на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов" - Свищов.

Първи брой на бюлетина може да видите(изтеглите) от ТУК

Още »


Уважаеми колеги,
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)  и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441;
e-mail: studycenter@fulbright.bg

Компютърен тест център "Фулбрайт" № 8007
администрира тестовете: iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GED
Информация: София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №17, I етаж, стая 14; тел. (02) 980 4985, 981 2215;
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Още »

Стипендии за обучение на френското правителство

Представени са стипендии за обучение, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

Политика за отпускане на стипендиите
Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България  или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.
 
Магистратура 2
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури, без включен задължителен стаж (магистратури с научна насоченост) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

Програма Коперник (PostMaster)
Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към  икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.

Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Програма « Мобилност на млади научни работници »
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 35 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия
Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст :  30 години за ниво магистратура (master 2)
 • възраст :  35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници 
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България  и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

За ниво Mагистратура 2 :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • копие на кореспонденцията с френските учебни заведение
 • копие на личната карта

За Програма Коперник :

Досието за кандидатстване се подготвя в  2 идентични екземпляраЕдиният се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България, а вторият се изпраща в Париж на посочения във формуляра « Procédure de recrutement » адрес. Всяко досие трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр
 • копия  на преведените и легализирани бакалавърска и магистърска диплома и/или съответните академични справки  
 • 2 препоръки (на френски или английски)
 • CV на френски език

За докторантури под двойно научно ръководство  :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
 • копие на личната карта

За програма « Мобилност на млади научни работници » :

 • формуляр  Dossier de bourse d’études / Dossier de bourse de stage
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване
 • копие на личната карта

Срокове
Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 • 13 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 20 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • първа седмица на април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • втора седмица на април: обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • април/юли : подаване на Dossierdeboursed’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Срокове
Програма Коперник

 • 13 март : краен срок за подаване на досие за кандидатстване
 • края на март : подбор на кандидатите по досие
 • 15 априлсъбеседване на одобрените кандидати с комисия съставена от представител на програмата Коперник, бивши  студенти Коперник и представител на Френския институт в България
 • края на юни : обявяване на окончателните резултати

Срокове
Мобилност на млади научни работници 

 • Три сесии през годината : края на февруари, края на април и края на септември

Досие за предоставяне на стипендия
След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие (Dossier de bourse d’études), което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр 
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение
 • или академична справка за студентите в последна година
 • атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение
 • копие на личната карта

Докторантите е необходимо да добавят още : 

 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • евентуално списък на публикации 

Стипендии и добавки
Стипендиите на френското правителство включват :

 • 767 евро месечна издръжка
 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно допълнително финансиране свързано със защитата на докторската дисертация.
 
Закупуване на книги и абонаменти са възможни чрез Campus France, но не е систематична практика. Необходимо е стипендиантите да се информират предварително за условията на тези добавки.

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в Campus France .

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

Контакт :
Бюро за стипендии 
Френски институт в България
ул. Славейков № 3
Бисера Коларова
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
www.institutfrancais.bg
тел : 00 359 2 937 79 14
тел : 00 359 2 937 79 64

Още »


Уважаеми колеги,

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА с подкрепата на ФОНДАЦИЯ ХАНС ЗАЙДЕЛ

организира единадесетото издание от
серията обучителни студентски семинари Paving Youth’s Way

на тема:
Конкурентни компании и конкурентоспособна икономика – възможности и ограничения

20 – 22 февруари 2015 г. 
хотел „Дружба“, Банкя

Какви са основните предизвикателства и перспективи пред конкурентоспособността на българската икономика? Конкурентоспособни ли са българските компании и какви са възможностите пред тях за навлизане на чуждестранни пазари? Какви са условията за правене на бизнес в България и на Балканите и как можем по-успешно да привличаме чуждестранни инвестиции? Това са само част от въпросите, които ще бъдат засегнати в рамките на единадесетото издание на серията от обучителни студентски семинари на ИИП – Paving Youths’ Way.

Обучението е предназначено за български граждани до 27 години, които са редовно записани във висши учебни заведения на територията на страната или чужбина и отговарят на едно от следните условия:

 • да са студенти във втори, трети или четвърти курс на бакалавърска степен;
 • да се обучават в магистърска степен;
 • да са младежи до 27 години, дипломирали се през последните шест месеца.

Организаторите покриват всички разходи на участниците:

 • Групов транспорт от София до Банкя и обратно;
 • Настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден;
 • Обучителни материали.

Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма.

За участие: Моля попълнете формуляра за кандидатстване до 24:00 часа на 8 февруари 2015 г. Резултатите от селекцията ще бъдат разпратени по ел. поща най-късно до 11 февруари 2015 г. За подробности: www.epi-bg.org.

Местата са ограничени. Участниците ще получат сертификат при успешно завършване на курса.

Още »


Уважаеми колеги,
ЗАД "Армеец" съвместно с Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА "Д.А. Ценов", обявяват свободна позиция за

СПЕЦИАЛИСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Описание и Изисквания:

ЗАД "Армеец" е най-бързо развиващата се застрахователна компания, която със своята стабилна и последователна политика на управление гарантира сигурност не само на клиентите си, а и за всички свои служители. 

За своята агенция в град Бургас, търсим да наемем

Специалист, застрахователна дейност 
/деветмесечен срочен договор/

Основни задължения:
- Консултира клиенти по всички видове застраховки; 
- Подготвя оферти и сключва застрахователни договори;
- Работи с агенти и брокери;
- Извършва проверка на работата и отчетите на застрахователните посредници;
- Обработва и класифицира различни документи;
- Администрира в информационната система на дружеството сключените застрахователни полици, сметки и добавъци.

Изисквания:
- Опит в областта на застраховането; 
- Релевантно икономическо или застрахователно образование;
- Отлична компютърна грамотност;
- Организираност и отговорност;
- Отлични комуникативни и презентационни умения;
- Умения за активно слушане и разпознаване нуждите на клиента;
- Познания за икономиката на региона.

Компанията предлага: 
- Възможност за придобиване на професионален опит и познания в застрахователна компания, предлагаща уникални продукти и услуги на българския пазар;
- Трудов договор за срок от 9 месеца;
- Коректност и лоялност в замяна на Вашите.

Необходими документи: 
-Автобиография;
-Кратко мотивационно писмо.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените по документи кандидати.

Месторабота: Бургас / България

ЗА ПОЗИЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЧРЕЗ JOBS.BG!

Още »

Студенти от Стопанска академия в Топ 10 на спортистите на община Свищов

Двама студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред 10-те най-добри спортисти на община Свищов за 2014 година. Класацията на номинираните по традиция извърши комисия, съставена от спортни деятели, спортисти, общински съветници от ПК за младежта и спорта към Общински съвет Свищов  и журналисти.

Състезателката по тенис на маса Мейджан Бакалова от Университетски спортен клуб „Д. А.Ценов” е номинирана след като приключва без загубена среща есенния сезон от първенството на „А” РГ – жени. Тя е третокурсничка от спец. „Икономика на туризма”, а треньор по тенис на маса й е ст. преподавател Елиз Караманлиева.

Освен множеството медали и купи, сред спортните постижения на Мейджан са вицешампионска титла от индивидуално първенство на България за жени и вице-студентски шампион. През м. март свищовската студентка ще спори за шампионската титла в предстоящия финал на „А” РГ в отборното първенство за жени, където във временното класиране е на 2-ро място. Финалът ще се играе в Свищов, а Мейджан Бакалова ще бъде в екип със своя треньор.  

Сред 10-те най-добри спортисти на община Свищов за 2014 г. е и Кристиян Тафраджийски – третокурсник от спец. „Стопански и финансов контрол” в Стопанска академия. Той е състезател на Общински футболен клуб „Академик” и е голмайстор на мъжкия отбор.

След официалната церемония по награждаване на най-добрите спортисти, студентите бяха поздравени и от Ректора на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов. На срещата присъстваха старши преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт” Елиз Караманлиева (тенис на маса), Силвия Николаева (джудо, аеробика, каланетика), Радослав Николов (баскетбол, бадминтон) и Асен Атанасов (футбол, волейбол).

Те връчиха на Ректора плакет от името на Университетски спортен клуб „Д. А.Ценов” за принос в развитието на студентския спорт. Преподавателите изразиха благодарност към проф. Адамов и за оказаната подкрепа при развитието на масовия спорт в общината, като подчертаха, че след проведения обучителен курс по плуване за ученици в спортната база на Академията, около 200 деца са получили сертификати за успешно завършване на обучението.        

Още »


Уважаеми колеги,
Във връзка с кампания 2015 за набиране на проектни предложения, финансирани по Наредба № 9 на МОН (посл. изм. ДВ. бр.74/15.09.2009 г.), Академичната експертна комисия взе решение за следните групи и приоритети за научно-изследователски проекти:
ПЪРВА ГРУПА ПРОЕКТИ: Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Димитър А. Ценов” подготвя студенти и докторанти
През 2015 г. тематиката на тези проекти следва да се съобрази със следните приоритети:
Приоритет I. Предизвикателства пред икономическото и управленското познание през 21 век
Приоритет II. Изследвания в контекста на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Стратегията на ЕС за Дунавския регион
Приоритет III. Качествено и конкурентоспособно образование и обучение по икономика и администрация и управление
Хоризонтален приоритет. Засилване участието на студенти и докторанти в научноизследователските проекти.
ВТОРА ГРУПА ПРОЕКТИ: Инфраструктурни проекти, които осигуряват провеждане на качествени и конкурентоспособни научни изследвания
ПОДГРУПА 2.1. Двугодишни проекти за оборудване със задължително провеждане на научно изследване през втората година по приоритетите на ПЪРВА ГРУПА ПРОЕКТИ
ПОДГРУПА 2.2. Проекти за популяризиране на научните изследвания
ТРЕТА ГРУПА ПРОЕКТИ: Частично финансиране на научни форуми
ЧЕТВЪРТА ГРУПА ПРОЕКТИ: Допълнителна финансова подкрепа за проекти, финансирани от национални и международни научни организации
ПЕТА ГРУПА ПРОЕКТИ: Проекти за подготовка за участие в международни научни програми

ИНФОРМАЦИЯ за условията за участие в конкурса ще бъде публикувана допълнително в рубриката „Новини” на академичния сайт.

Институт за научни изследвания при СА “Д. А. Ценов”

Още »


Уважаеми колеги,
ЦМСП съобщава на всички заинтересовани студенти за участие в Регионален ден на Кеймбридж в България 2015. Събитието се организира от издателство Klett – България и Cambridge University Press.
За повече информация вижте оригиналното съобщение:

Invitation to Regional Cambridge English Days Bulgaria

This year we are pleased to announce that in addition to the Cambridge Day in Sofia we are holding regional Cambridge Days in Veliko Tarnovo and Plovdiv.

Schedule and content for the days which are organised by Klett, in collaboration with Cambridge English and Cambridge University Press, are as follows.

19 February 2015
Cambridge Day in Veliko Tarnovo
PGT “Dr. Vasil Beron”, 10 Tsanko Tserkovski str.

20 February 2015
Cambridge Day in Plovdiv
Hotel Trimoncium, 2 Kapitan Raicho str.
9.30 – 10.00 Registration

10.00 – 10.15 Opening Address
Vladimir Kolev, Managing Director, KLETT Bulgaria

10.15 – 11.15 Mixed Feelings – Teaching Large Multilevel Classes
As soon as we have more than one student in a lesson, we have a mixed ability class. This presentation looks at some of the difficulties this causes and offers some practical solutions for maintaining interest and motivation in both skills and language focused lessons. The session also highlights an array of helpful, inclusive and enjoyable activities that increase personalization and learner interaction.
Terry Prosser, Cambridge University Press

11.15 – 11.30 Break

11.30 – 12.30 Speak Say Talk Tell: strategies and tasks for developing resourceful speakers in the B1 and B2 classroom
This presentation will focus on developing effective speaking strategies in learners in different discourse contexts. With reference to the Cambridge Common Scale of Speaking we will touch upon themes such as active listening, turn-taking, developing discourse, patterns of interaction and spoken register and look at practical classroom tasks and speaking activity management frameworks that help develop different forms of speaking competence in B1 and B2 learners. Issues relating to how to frame tasks in the classroom environment to optimise learner engagement in speaking activity will also be considered.
Bob Obee, Professional Support Leader, Cambridge English Language Assessment

12.30 – 14.00 Break

14.00 – 15.00 Another Time, Another Place – Developing interest and insights into different cultures
This ‘English in Mind’ presentation looks at ways of developing curiosity, interest and motivation in teenage classes with new insights and understanding of different cultures. The session will also highlight the use of coursebook content and multimedia to set up learner interaction, projects, presentations and portfolios.
Terry Prosser, Cambridge University Press

15.00 – 15.10 Break

15.10 – 16.10 The Classroom Writing Process Cycle: exploring the effective staging of B1 and B2 Writing tasks
This presentation will present a principled framework for the staging of classroom writing activity for B1 and B2 learners and look at practical examples of tasks that meet staged objectives. Reference to criteria identified in the Cambridge Common Scale of Writing will be made throughout and we will also focus on the relationship between writing work and other skills work done in class and ways of closely integrating writing input in the classroom with extended writing work done out of class. A variety of techniques for giving feedback on learner writing will be touched upon and how varying forms of feedback can be seen to develop more reflective writers.
Bob Obee, Professional Support Leader, Cambridge English Language Assessment

16.15 Raffle and Farewell

25 April 2015
Cambridge Day in Sofia
Details to follow
Please confirm your participation by February 13th  via phone at (02) 843 20 70, fax (02) 943 15 65, email: info@klett.bg  or register directly at www.klett.bg/seminari
All participants will receive a certificate of attendance.
 
We look forward to seeing you there.
Cambridge English Southern Europe

Още »


Уважаеми колеги,
АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА при СА „Д. А. Ценов” – Свищов в партньорство с FIRST ONLINE SOLUTIONS LTD. обявяват свободни позиции.

Още »

Кандидатстудентският изпит по география е най-предпочитан за първата сесия в Стопанска академия

Изпитът по „Икономическа география на България” е най-предпочитаната опция от кандидат-студентите, подали  документи да се явят на приемен изпит в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Първият подал документи в Кандидатстудентския център в Свищов за участие в първата изпитна сесия за прием 2015, която ще се проведе на 31-ви януари, също е сред избралите изпита по география, а като първо желание е посочил спец. „Индустриална бизнес икономика”. 

За учебната  2015–2016 г. Стопанска академия предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен „ба­ка­ла­вър” се осъществява: с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски или испански език); с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади. Според статистиката на Отдел „Бакалавърско обучение”, завършилите средно образование след 2008-ма година най-често избират да кандидатстват с оценка от матура.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”. Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кандидатстудентски документи, по пощата и оnline. За настоящата кампания първите документи за кандидатстване са подадени в Кандидатстудентския център в Свищов.

Таксите за участие в кампанията остават непроменени. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За да участват в първо класиране обаче, кандидатстващите трябва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Подалите документи след тази дата ще участват в следващи класирания при наличие на незаети места.

За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма матер организира ежемесечни изпитни сесии, които се провеждат само в Стопанска академия по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за еднороден тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един приемен изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии.  

Във връзка с кандидатстудентските изпити Центърът за следдипломно и факултативно обучение към Свищовското висше училище предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по „Икономика”, „Икономическа география на България”, „Математика” и „Чужди езици”. Кандидатстудентският център при Стопанска академия приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »


Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов организират традиционното издание на

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В НАПРАВЛЕНИЯ:

 • ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
 • КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ
 • ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

20 – 21 февруари 2015 г. (петък и събота)

Състезанието включва изпълнение на творчески задания: в направление „ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ“ – генериране на финансови решения в публичния сектор; в направление „КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ“ – генериране на финансови решения в бизнес структура; в направление „ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - генериране на решения за бизнес развитие на застрахователния и осигурителния пазар.

По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания; да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения; да презентират и аргументират своите идеи.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по и-мейл):
13 февруари 2015 г. (петък)

Допълнителна информация:

 • Престоят на участниците (нощувки и хранения) е за сметка на Организаторите.
 • Участниците могат да използват лична мобилна техника при решаване на заданието.

Регистрационния формуляр може да изтеглите от ТУК.

Контактна информация за потвърждаване на участието:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
ас. Иван Маринов (моб. тел. 0884/682568)

Още »


Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в традиционното издание на:

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

 • Предизвикателства пред банковия сектор на България.
 • Възможности за икономически растеж и догонващо развитие на България.
 • Перспективи пред българския бизнес.
 • Младите хора на пазара на труда в България.
 • THE IMPACT OF THE ECONOMY ON THE BUSINESS IN BULGARIA.

1. Условия на конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички икономически училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става посредством попълване на регистрационен формуляр.

2. Изисквания за оформяне на есето:

Обемът на есето трябва да бъде до 5 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 13; Word 97-2003, Line Spacing 1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

3. Важни срокове:
    - 6 март 2015  г. – краен срок за регистрация и изпращане на есето по електронен път!

4. Процедури за кандидатстване и оценка:

Подаването на есетата е само он-лайн на и-мейл: career.center@uni-svishtov.bg. В полето Subject, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на средното училище и град, и се прикачва файла, съдържащ есето.

Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели.

Регистрационния формуляр може да изтеглите от ТУК.

 ВАЖНО! Всички автори ще получат сертификати за участие в конкурса, а участниците, класирани на първите три места ще бъдат наградени на официална церемония в СА „Димитър А. Ценов“.

Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
ас. Иван Маринов (моб. тел. 0884/682568)

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
Сектор „Факултативно обучение” при СА „Д. А. Ценов” организира
интензивни подготвителни кандидатстудентски курсове по:

● Икономика
● Икономическа география на България
● Математика

Продължителност на курса – 30 уч.часа.
Цена 169 лв.

Курсовете ще се проведат в периодите*:
              - от 31 януари до 2 февруари 2015 год.;            
              - от 7 до 9 април 2015 год.

*Забележка: Курсът ще се проведе при минимум 5 курсиста.

Справки и записване в Сектор „Факултативно обучение“  или на тел. 0882 552 520,
e-mail : cfe@uni-svishtov.bg

Още »

Счетоводители победиха в четвъртото издание на „Състезание по знания” в Стопанска академия

За четвърта поредна година Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира „Състезание по знания” за възпитаниците на Свищовското висше училище. На „терена на знанията” в тазгодишната надпревара сили премериха 12 отбора с по трима студенти от различни курсове и специалности.

С пожелание за успех към участниците, състезанието откри зам.-ректорът – проф. д-р Любен Кирев. Той поздрави организаторите за инициативата и подчерта, че при икономика, основана на знанието, то е основния ресурс, основен фактор и основен продукт на производството. „Знанието става необходимост, знанието става потребност” – каза проф. Кирев като поясни, че в момента знанията се удвояват на всеки 15 години.

Състезанието по знания бе организирано в три кръга. В първия, където надпреварата бе на принципа „всеки срещу всеки”, отборите отговаряха на затворени въпроси от 10 области –  „География”, „Европейски съюз”, „Икономика”, „История”, „Кино”, „Музика”, „Политика”, „Спорт”, „Наука и Технологии”, „Изобразително изкуство”. Във втори кръг студентите трябваше да познаят лика на световноизвестна личност от категориите: политици, икономисти, български революционери, актьори, музиканти, учени, предприемачи, иноватори, спортисти и писатели. Освен съобщаване на верния отговор, организаторите бяха подготвили и интересна информация за всяка личност от снимките, което обогати познанията и на публиката. В последния кръг отборите отговаряха на 9 въпроса ( 6 затворени и 3 отворени) и решаваха логическа задача.

На финала се състезаваха „Мускетарите” и „Калитарите” – двата тима събрали най-много точки от предходния етап. Първо място завоюва отбор „Мускетарите”, в чийто състав бяха студенти от специалност „Счетоводство и контрол” – капитан Георги Боболов (2 курс), Денислав Маринов (4 курс) и Синан Чакъров (4 курс). В отбор „Калитарите” с капитан Христо Христов от Магистърска програма „Финансов мениджмънт” се състезаваха Евелина Иванова от същата МП и четвъртокурсника Йордан Аразов от спец. „Международни икономически отношения”.

Класиралите се на първите три места студенти получиха поименни грамоти и книги с икономическа насоченост. За всички участници в състезанието по знания организаторите осигуриха грамоти и предметни награди с логото на Стопанска академия. Доволни от състезанието останаха не само организатори и  участници, но и публиката, която получи като подарък много нови знания в различните области.

Още »


Уважаеми колеги,
Фирма ИНТЕГРАЛ и американската спонсорираща организация Council on International Educational Exchanges (CIEE)  за шеста година отпускат една пълна

СТИПЕНДИЯ „Ann Rainbird” ПО ПРОГРАМАТА “Work and Travel USA”

Стипендията се отпуска за студент, който е израснал без родителска грижа или е без родители. Дава се в памет на г-жа Ан Рейнбърд, която е работила дълги години в областта на международния културен обмен и е допринесла много за развитието му в България.

Стипендията дава възможност за безплатно  участие в лятната програма за културен обмен и покрива таксата за участие в програмата с осигурена работна оферта, 5-месечна застраховка, такса за виза и SEVIS, както и двупосочен самолетен билет (обща стойност на стипендията - над 2000 Щ.Д.)

Хиляди студенти пътуват всяка година по програмата Work and Travel, която им дава възможност да посетят САЩ и да работят там. Стипендията на CIEE и ИНТЕГРАЛ ще даде шанс на един изявен български студент, който не може да задели необходимите средства, да сбъдне мечтата си за пътуване до Америка.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

 1. 1. студенти редовно обучение
 2. 2. възраст 19-28 години
 3. 3. владеят английски език на средно ниво

Студентите, които отговарят на посочените условия и желаят да кандидатстват за стипендията, трябва да попълнят РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР в офисите на ИНТЕГРАЛ и да предоставят следните документи:

 1. 1. уверение с посочена година на завършването и достигнат успех от последната сесия;
 2. 2. копие от студентската книжка /всички попълнени страници/;

При подаването на документите кандидатите ще попълнят кратък въпросник на английски език и ще преминат събеседване с консултант на Интеграл. Показаната мотивация, знанията по английски и успехът от последната сесия ще оформят крайното класиране.

Формулярите за участие и посочените документи ще се приемат до 28 февруари 2015 г. (включително), а името на победителя ще е ясно до 5 март 2015, когато фирма “Интеграл” ще оповести резултатите от проведения подбор.

Сайтът, на който са публикувани  подробностите, е: http://wat.integral.bg/bg/wat-usa-info/WAT%20Scholarship

Още »


Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015г.  „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема: „Корпоративна социална отговорност – европейски и  национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail:unieconom@abv.bg ;

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
 • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  по пощата или лично в офиса на СИБ и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес:
 • Награди по конкурса: първо,участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2015г.”  ще се състои на 11 юни 2015г.,  Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 • Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

АНОТАЦИЯ на конкурса.

Още »

Студент извади кръста от р. Дунав на Йордановден в Свищов

22-годишният Васил Хаджийски – студент в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, извади кръста от водите на река Дунав в Свищов на Йордановден. Васил е от Пазарджик, обучава се в специалност „Икономика на туризма”, 4-ти курс. Студентът бе сред близо 30 смелчаци, които участваха в тазгодишния ритуал по хвърлянето на кръста на Богоявление, който традиционно се провежда в местността „Паметниците”. При температура на водата 3,2 градуса и минус 5 на въздуха, в ритуала се включиха мъже от Свищов, селата на общината, София, Русе, Пазарджик, Плевен, Бяла и Павликени. Най-младият от участниците бе на 12 години, а най-възрастният на 86.

След ритуала Васил сподели, че скача след кръста за четвърти път – два пъти е участвал в ритуала в родния си град и два пъти в Свищов, но тази година го хваща за първи път. Пожела си здраве за него и семейството му. 

По традиция късметлията, уловил кръста, бе дарен от Общината, кмета и от общинския съветник Бойко Александров. Всички участници в ритуала също получиха парични награди и почерпка от организаторите – Архиерейското наместничество и общинското звено „Масова физкултура и спортна база”.

Още »

По европейски проект Стопанска академия усъвършенства системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” приключи реализирането на проект „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”. Резултатите от реализирания проект представиха на нарочна пресконференция членове на проектния екип с ръководител проф. д-р Иван Върбанов.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. „Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 157 369,76 лева, която покрива 100% от проектния бюджет” – съобщи проф. Върбанов. Той поясни, че общият резултат, постигнат от реализирания в продължение на 20 месеца проект, е надграждане и модернизиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Стопанска академия, което е ключово условие за превръщане на висшето училище в учеща се организация, способна да предостави качествени услуги в образованието и обучението.

Проведените обучения за целевата група на проекта, включваща хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представи по време на пресконференцията доц. д-р Петя Иванова – координатор „Обучения”. Тя поясни, че за всички проведени обучения, с изключение на езиковите, са подготвени специално за целите на проекта учебни пособия, предоставени на всеки от обучаемите. За обученията по английски език е използван учебник по системата „Business Result” на издателство Oxford, а обучението по немски език е осъществено по учебник от системата Menschen. След приключване на съответния курс по различните обучения, участващите преподаватели са анкетирани с цел да бъде оценена полезността за тях. „Резултатите от анализа на анкетите показва, че обученията са оценени високо от доминиращата част обучаеми” – каза доц. Иванова. По думите й, показателен е и факта, че най-честите предложения и препоръки са за продължаване на съответното обучение в следващо (по-високо) ниво, както и за системно и периодично провеждане на съществуващите курсове. Заключителен етап на всяко обучение е било връчването на сертификати за придобити компетенции на успешно преминалите курса.

„В рамките на проекта е разработен и инструментариум за повишаване качеството на подготовката на преподавателите” – поясни проф. д-р Маргарита Богданова, координатор „Системи и инструменти”. Тя подчерта, че разработеният методически инструментариум за идентифициране на изискванията към подготовката на студентите осигурява информация за тенденциите в развитието на обществените очаквания и на пазара на труда към подготовката на специалисти в областта на икономиката, администрацията и управлението. „Една от най-важните дейности по проекта бе изграждане на  система за квалификация и кариерно развитие, която да се  базира на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси. Той дефинира не само необходимите знания и умения, но и ценностите и нагласите, както и необходимото поведение за добро представяне на преподавателите” – каза още проф. Богданова. Тя поясни, че след осъществена обществена поръчка и сключен договор с Българска Стопанска камара са разработени четири компетентностни модела с по 10 до 12 компетенции за различните преподавателски позиции, съгласно ЗРАС (Закон за развитието на академичния състав).

Чрез реализирането на проекта са разработени още критерии и индикатори за измерване на кариерното развитие на преподавателите. Системата за кариерно развитие е апробирана и ползвателите са обучени. Предстои окончателното внедряване на системата за кариерно развитие, и публикуването й в локалната мрежа на Стопанска академия.

Още »


Уважаеми колеги,
Централноевропейският университет обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2015/2016 година.

Студенти и преподаватели от целия свят учат и работят в Централноевропейския университет /ЦЕУ/в Будапеща. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават междудисциплинно образование  и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

Академични области и програми (MA, MPA, MS, LLM, MBA, PhD, SJD):

Бизнес /МВА/, Когнитивни науки /PhD/, Икономика, Екология  /изследвания и политика/, Социални изследвания на пола, История, Международни отношения и европейстика, Право, Математика и нейните приложения, Медиевистика, Национализъм, Философия, Политология,Публични политики, Социология и социална антропология.

ЦЕУ в числа:

   -общ брой студенти - 1400
   -държави, от които идват студентите - 92
   -съотношение студенти/преподаватели - 8:1
   -стипендии за студенти в докторски програми - 94%
   -стипендии за студенти в магистърски програми - 82%

ЦЕУ предоставя на своите студенти значителна финансова помощ и многобройни стипендии. Университетът е заинтересован да привлича талантливи студенти от целия свят. Поради тази причина се отпускат значителен брой стипендии, за които кандидатите за обучение в университета могат да кандидатстват.

Срок за кандидатстване за академичната 2015-2016

- 1 февруари 2015 – за кандидати по всички магистърски и докторски програми

За повече информация: www.ceu.hu

Подробна информация за програмите на CEU Business School можете да намерите тук: http://business.ceu.hu/ 

За консултации в България: Веска Карастоянова Институт Отворено общество-София,
тел.: 930 66 19, e-mail: vkarastoyanova@osi.bg

Още »


Уважаеми колеги,
ЦМСП съобщава на всички заинтересовани студенти, че могат да участват в лятно училище, организирано от университета в гр. Льо Ман - Франция, партньор на СА по програма "Еразъм+". Периодът за провеждането е 24 юни - 17 юли 2015г. Условията кандидатстване и издръжка са обявени в поканата.

Покана(EN) за участие.

Покана(FR) за участие.

Още »

Застрахователно и осигурително дружества стартираха инициатива за стипендиантски програми в Стопанска академия

Отговорни към младите хора и готови да подпомогнат тяхното обучение, две дружества осигуриха две еднократни стипендии на студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. През настоящата академична година, Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане” АД и Пенсионно осигурително дружество „Топлина” АД поставиха началото на инициатива, чрез която обявиха конкурси за стипендианти за зимния семестър на учебната 2014/2015 година.

Според условията на конкурсите, право да кандидатстват имат студенти от Стопанска академия в редовна форма на обучение в ОКС „Бакалавър”, успешно завършили минимум четири семестъра, с минимален среден успех от курса на обучението до момента „Отличен – 5.50”. За конкурса на застрахователната компания имаха право да кандидатстват студенти от спец.  „Финанси”, а за стипендията на осигурителното дружество – студенти от спец. „Застраховане и социално дело”. Всяка от стипендиите е в размер на 500 лева, като бенефициентите се определят от комисии, съставени от представители на академичната общност и съответното дружество. Сред критериите за избор на стипендианта са среден успех, социален статус и аргументация в мотивационното писмо на кандидата.  

В стартиралата тази година инициатива, в двата конкурса за стипендианти кандидатстваха студенти с отличен успех от 3-ти и 4-ти курс на посочените в предварителните условия специалности.

За стипендиант на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД комисията избра четвъртокурсничката Маврина Пурлантова от спец. „Финанси”. Маврина е от гр. Попово, от трите години на следване в Стопанска академия е постигнала среден успех 5.87 и ще използва получената стипендия за защита на сертификат на Кеймбридж за владеене на английски език.

Еднократната парична стипендия в размер от 500 лв., осигурена от ПОД „Топлина” АД бе присъдена на Силвия Еманоилова – III курс, спец. ЗСД. Силвия е от гр. Гулянци, средният й успех от първи и втори курс е 5.90 и възнамерява да използва стипендията си за семестриални такси по време на обучението си.   

Двете студентки получиха стипендиите си под формата на символичен чек по време на официалната церемония за честване на студентския празник в Свищовското висше училище, а реалното изплащане на сумите е по банков път съгласно подписан договор със стипендианта. Стипендиите връчи доц. д-р Александър Личев, изп. директор на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.

Доц. Личев сподели, че стипендиантската програма не е еднократен акт към студентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, а частица от инициативите в резултат на партньорството между бизнеса и висшето образование с грижа към младите хора. Отговорни към бъдещето на България, двете дружества избират Свищовската Алма матер за реализация на своята идея, тъй като тук са създадени първите български катедри по финанси и застраховане и социално дело, чиито възпитаници са най-търсени като експертни и ръководни кадри във финансовия, застрахователния и осигурителния сектори. Изпълнителният директор на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД очерта контурите и на предстоящата стажантска програма на дружеството, чрез която студентите от Академията ще имат възможност както да се докоснат до професията „застраховател”, така и да се възползват от възможността за реализация на собствени доходи.

Още »

Стопанска академия реализира проект за изграждане на интегрирана система за управление, финансиран от Европейския социален фонд

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” приключи реализацията на проект за изграждане на интегрирана система за управление, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Това информираха по време на нарочна пресконференция за официално оповестяване на резултатите членове на проектния екип, ръководен от проф. д-р Теодора Димитрова – зам.-ректор на Стопанска академия.

Проектът, с наименование „Изграждане на интегрирана система за управление на СА „Д. А. Ценов” - Свищов” е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-3.1.08 – 0015. Осъществен е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 489 326,36 лв., която покрива 100% от проектния бюджет. Проектните дейности са изпълнени в периода 28.01.2013 г. -  28.12.2014 г.

Основната цел на проекта бе повишаване качеството на образователния и научен продукт в Свищовското висше училище чрез усъвършенстване на основните, управленските и поддържащите процеси в институцията.

„Стопанска академия е доказан лидер в областта на изграждането на ефективни системи за управление. С настоящия проект ние усъвършенстваме целия процес на управление чрез предоставяне на академичното ръководство на ефективен инструмент за взимане на информационно базирани управленски решения” – каза по време на пресконференцията проф. д-р Божидар Божинов – координатор „Оперативно управление на проекта” и директор на Академичен компютърен център. По думите му, изградената интегрирана система от своя страна повишава и ефективността на самите решения, а това влияе положително на качеството на учебния процес.   

Пред присъстващите представители на медиите бяха представени конкретните дейности по проекта и постигнатите резултати. Освен, че е изграден модел за интегрирана система за управление на Стопанска академия, са разработени и интегрирани критерии и индикатори за оценка на ефективността на свързаните основни, управленски и поддържащи процеси във висшето училище. Разработени са и са внедрени стандарти за управление на информацията, свързана с основните, управленските и поддържащите процеси. Разширена е автоматизираната информационна система чрез усъвършенстване на съществуващите и добавяне на нови модули, подкрепящи информационното обслужване на процесите в Академията. По проекта е изградена  информационна система за връзка с бивши възпитаници на Стопанска академия (тип алумни), чрез която на завършилите се предоставят възможности за електронно общуване в специализирани клубове и лична комуникация с други алумни на Академията. Възможно е публикуване и споделяне на информация, записване за участие в събития, участие в анкетни проучвания, коментиране и други функционалности по примера на световно развитите социални мрежи. Алумни Системата е достъпна на адрес: http://alumni.uni-svishtov.bg.

Проф. д-р Божидар Божинов подчерта,че проектните цели са изпълнени, както и всички проектни индикатори, което е доказателство за добрия капацитет на СА „Д. А. Ценов” в подготовката и управлението на проекти.

Връзката на реализирания проект с качеството на обучение коментира на пресконференцията проф. д-р Георги Герганов – координатор „Правна съвместимост, обществени поръчки и съответствие със законодателството на ЕС” и финансов мениджър на Стопанска академия. Той поясни, че когато има разписани правила, които оптимизират управлението и съкращават формализма, тогава се улеснява комуникирането между управляващите органи и студентите, а липсата на яснота в процедурите би затруднила самите обучавани. „Създадената интегрирана система може да бъде актуализирана при необходимост в бъдеще, а освен това опита на Стопанска академия може да бъде ползван и от други висши училища” – каза още проф. Герганов.

Изградената по проекта интегрирана система обединява всички използвани до момента във висшите училища управленски системи, поясни проф. д-р Георги Иванов – координатор „Проектиране, разработване и внедряване на системи за управление“ на проекта. „Ние интегрирахме всичките тези системи, премахнахме дублирането и вече всички процеси се управляват в една единна рамка, което е изключително улеснение както за административния състав и преподавателите, така и за студентите” – каза проф. Иванов. Той подчерта, че изграждането на тази интегрирана система позволява намаляване до голяма степен на документооборота и опростяване на административните процедури. По думите му, като трайна устойчивост на проекта е предвидено постигане на т.н. „зелена академия” – намаляване на хартиените носители, свързани с управлението и преминаване почти изцяло на електронен документооборот, което е бъдещето за всяка една организация.   

В заключение проф. д-р Георги Герганов подчерта, че успешното реализиране на един проект зависи до голяма степен от взаимоотношенията в екипа. По думите му, реализираните дейности от ръководения от проф. Димитрова проектен екип са резултат както от добрите взаимоотношения, така и от компетенциите на служителите и сертифицирани в съответната област преподаватели, участвали в екипа на проекта. 

Още »

Дипломиране на абсолвенти от ОКС „бакалавър” випуск 2010 на факултет „Стопанска отчетност”

Абсолвентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от випуск 2010, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите към факултет „Стопанска отчетност” получиха своите дипломи на тържествени церемонии. Облечени с академични тоги и шапки, под звуците на фанфарни сигнали, дипломантите посрещнаха в аулата на родната Алма матер зам.-ректорът по обучение и научни изследвания – проф. д-р Любен Кирев, деканът на факултета – проф. д-р Атанас Атанасов и ръководителите на катедри. Сред гостите на церемониите бяха преподаватели, асистенти и докторанти, родители, близки и приятели на абсолвентите.

Приветствие към дипломантите от името на академичното ръководство и от името на Ректора – проф. д-р Величко Адамов, произнесе проф. д-р Любен Кирев. Той поздрави абсолвентите за успешното дипломиране и за избора на висше училище като подчерта, че в България няма институция, организация, голяма корпорация или фирма, в които да няма възпитаници на Стопанска академия. Проф. Кирев увери абсолвентите от ОКС „бакалавър”, че вратите на Свищовската Алма матер остават „широко отворени” за тях и при всички останали възможности за обучение – ОКС „магистър”, ОНС „доктор”, следдипломно и професионално обучение. Здраве, успешна професионална реализация и  „На добър час” в живота, пожела проф. Кирев на абсолвентите, а към техните родители изрази искрена благодарност.

Поздравления дипломантите получиха и от деканът на факултет „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов. Той подчерта, че зад дипломите, които получават настоящите абсолвенти се крие не само резултата от 4-годишен упорит, всеотдаен и ползотворен труд, но в тях е запечатан и спомена на незабравимия студентски живот. „Време, в което вие се обучавахте, трупахте знания, умения, опит, но и същевременно установявахте професионални контакти, изграждахте приятелства, а някои срещнаха и любовта на живота си” – обобщи проф. Атанасов. Той заяви, че връчването на дипломите е съпътствано с много положителни емоции, вяра и надежда за успешна професионална реализация. „Гордейте се с постигнатото, продължавайте да се развивате и занапред, и носете с гордост в сърцата си Стопанска академия” – пожела на дипломантите деканът на факултет „Стопанска отчетност”. В тяхна чест прозвуча студентският химн Gaudeamus igitur и бе изпълнен ритуала по полагане на Галилеевата клетва.

Стопанска академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния  призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено в името на хуманизацията на света.

Ритуалът по полагане на клетвата проведе проф. д-р Атанас Атанасов, а дипломантите на факултет „Стопанска отчетност” с ръка на сърце заявиха: „Аз, възпитаникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам: да пазя името на Академията, която разкри пред мен света на науката; да защитя достойно професионалната си подготовка; да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верен на своя народ, да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъда достоен гражданин на Отечеството си! Заклех се!”. След полагане на клетвата в чест на дипломантите прозвуча „Многая лета”.

В трите специалности, администрирани от катедрите към факултет „Стопанска отчетност” се дипломираха 402 студенти. Със среден успех от следването си между 6.00 и 5.51, и оценка от държавен зрелостен изпит 6.00, обучението си в ОКС „бакалавър” завършиха 12 души. Сред тях е единственият пълен отличник на випуск 2010 – Ирина Пъшева от спец. „Счетоводство и контрол”, постигнала среден успех от следването 6.00. От спец. „Стопански и финансов контрол” с най-висок успех – 5.80 е Славка Сиромашка.

Дипломите на отличниците на випуска, придружени с грамоти за отличен успех, връчиха зам.-ректорът и деканът на факултета. Ръководителите на водещите катедри също поздравиха абсолвентите и връчиха дипломите по съответните специалности. Връчването на дипломите бе съпътствано с представяне на всяка една от специалностите относно целта на обучението, осигурените фундаментални и конкретни знания, сферите на кариерна реализация.

Церемониите приключиха с обща снимка на дипломантите  пред сградата на Ректората и ритуалното хвърляне на шапки.

Отличници на випуск 2010 от факултет „Стопанска отчетност” по специалности са:

Спец. „Счетоводство и контрол” – Ирина Пъшева, Марин Стоянов, Славина Ангелова, Мариана Стоянова, Георги Иванов, Петя Дончева, Станислава Илиева, Маргарита Василева; Спец. „Стопански и финансов контрол” – Славка Сиромашка, Петя Георгиева, Мариела Грабчева, Габриела Първановска.

Още »

Дипломиране на абсолвенти от ОКС „бакалавър” випуск 2010 на факултет „Финанси”

Абсолвентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от випуск 2010, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите към факултет „Финанси” получиха своите дипломи на тържествени церемонии. Облечени с академични тоги и шапки, под звуците на фанфарни сигнали, дипломантите посрещнаха в аулата на родната Алма матер зам.-ректорът по обучение и научни изследвания – проф. д-р Любен Кирев, деканът на факултета – проф. д-р Румяна Лилова и ръководителите на катедри. Сред гостите на церемониите бяха доц. д-р Николай Нинов – директор на Академичен центът за кариерно консултиране и връзки с обществеността, преподаватели, асистенти и докторанти от водещите катедри, родители, близки и приятели на абсолвентите.

Поздравително слово към дипломантите от името на академичното ръководство и от името на Ректора – проф. д-р Величко Адамов, произнесе проф. д-р Любен Кирев. „Знанието е власт, а властта е знание” – каза проф. Кирев подчертавайки, че днес при икономиката, основана на знанието, сред основните ресурси и фактори на производство е знанието. Зам.-ректорът поздрави абсолвентите за положения труд през изминалите четири годи и изрази увереност, че придобитите знания, умения и компетенции, и дипломите, които получават ще бъдат като трамплин за тяхното личностно и професионално израстване.

„Днес от абсолвенти на Стопанска академия вие се превръщате в наши представители в публичната сфера, във финансовата сфера, в реалния сектор, в европейските структури” – заяви деканът на факултет „Финанси” в обръщението си към дипломантите. Връщайки ги мислено в началото на учебната 2010-2011 година, проф. Лилова им припомни  вълненията, с които преди 4 години за първи път са изкачили стълбите пред Ректора, напрежението и безсънните нощи по време на изпити, емоциите след успешното приключване на първата изпитна сесия, незабравимите мигове на смях и веселие. В приветствието си към дипломантите, деканът на факултет „Финанси” им пожела да имат много избори в живота си, при професионалната им реализация и по всеки път, който ще поемат. „До върховете се стига летейки като орлите или пълзейки като влечугите. Аз ви желая да летите! Вие имате крила, вашите крила са знанията, които получихте в Стопанска академия” – каза още проф. Лилова. Тя отдаде заслуженото признание и на родителите на дипломантите за тяхната подкрепа през годините и за доверието, което са гласували на Свищовското висше училище. 

В чест на абсолвентите прозвуча студентският химн Gaudeamus igitur и бе изпълнен ритуала по полагане на Галилеевата клатва. Стопанска академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния  призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено в името на хуманизацията на света.

Ритуалът по полагане на клетвата проведе проф. д-р Румяна Лилова, а дипломантите на факултет „Финанси” заявиха: „Аз, възпитаникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам: да пазя името на Академията, която разкри пред мен света на науката; да защитя достойно професионалната си подготовка; да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верен на своя народ, да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъда достоен гражданин на Отечеството си! Заклех се!”. След полагане на клетвата в чест на дипломантите прозвуча „Многая лета”.

В трите специалности, администрирани от катедрите към факултет „Финанси” се дипломираха 502 студенти. Със среден успех от следването си между 5.98 и 5.50, и оценка от държавен зрелостен изпит 6.00, обучението си в ОКС „бакалавър” завършиха 38 души. С най-висок успех – 5.98. е Иван Ламбев от спец. „Застраховане и социално дело”. Еднакъв среден успех от следването си 5.95 постигнаха   Адрияна Борисова и Весела Звезделинова от спец. „Финанси и кредит”. Отличникът на спец. „Приложна макроикономика” е Марияна Стоилова със среден успех 5.78.

Дипломите на отличниците на випуска, придружени с грамоти за отличен успех, връчиха зам.-ректорът и деканът на факултета. Ръководителите на водещите катедри също поздравиха абсолвентите и връчиха дипломите по съответните специалности. Връчването на дипломите бе съпътствано с представяне на всяка една от специалностите относно целта на обучението, осигурените фундаментални и конкретни знания, сферите на кариерна реализация.

В рамките на церемониите бе презентирана и алумни инициативата на Стопанска академия. Директорът на академичния център за кариерно консултиране – доц. Нинов също поздрави абсолвентите и представи „Алумни” асоциацията, към която завършилите в Стопанска академия имат възможност да се присъединят. 

Церемониите приключиха с обща снимка на дипломантите  пред сградата на Ректората и ритуалното хвърляне на шапки.

Отличници на випуск 2010 от факултет „Финанси” по специалности са:

Спец. „Финанси и кредит” – Адрияна Борисова, Весела Звезделинова, Гергана Здравкова, Кристин Петкова, Христо Христов, Теодора Айвазова, Тюркян Мехмед, Симона Николова, Юлияна Бориславова, Нели Стефанова, Павлин Савов, Светлана Тепелиева, Ирена Христова, Женя Стайкова, Александър Маринов, Ажда Нуман, Лили Бънкова, Евелина Иванова, Полина Русева, Вержиния Владимирова, Александра Ангелова, Петя Сурдова, Тони Петрова, Полина Павлова, Левент Ибрямов, Севил Расим, Галя Драшанска, Мирослав Димитров, Теодора Генчева, Георги Георгиев;

Спец. „Застраховане и социално дело” – Иван Ламбев, Йоанна Миткова, Емилия Ненчева, Цветомир Димитров; Спец. „Приложна макроикономика” – Марияна Стоилова.

Още »

Еразъм преподавател от Познан с мобилност в Стопанска академия

Гостуващ преподавател по програма „Еразъм” от Познански икономически университет реализира в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” мобилност с цел преподаване и тренинг мобилност. Със съдействието на Центъра за международно сътрудничество и проекти, администриращ програмата в Свищовското висше училище, асистентът от катедра „Счетоводство” в полския университет – Лукаш Матушак, изнесе поредица лекции пред студенти и осъществи едноседмично обучение. 

По силата на сключеното двустранно Еразъм-споразумение между двете висши училища, до момента е осъществяван само обмен на студенти, но благодарение на изградените дългогодишни взаимоотношения са реализирани различни съвместни инициативи. Именно от свои колеги, участвали в международни конференции в Стопанска академия, Матушак разбира за висшето училище в Свищов.

Роден в Познан и завършил Икономическия университет в родния си град, Лукаш Матушак е преподавател в катедра „Счетоводство” от 2004 г. Пред потоци свищовски студенти от специалност „Счетоводство и контрол” и специалност „Финанси” гостът изнесе три лекции на английски език по финансово счетоводство. Коментирайки основополагащите принципи на счетоводството, лекторът обясни на студентите как информацията, която извличат може да стане по-достоверна и по-използваема. Гостът бе впечатлен от „много добрата атмосфера” в аудиторията и „голямата активност” на студентите при решаване на поставения им казус, което той отдаде на добрата подготовка на възпитаниците на Стопанска академия. В рамките на едноседмичното си обучение Еразъм-преподавателят от Познанския икономически университет обсъди с колегите си – домакини бъдещи съвместни научни дейности и публикации.     

Впечатлен от гостоприемството и организацията на престоя му, гостът изказа сърдечни благодарности на катедрения Еразъм-координатор, на директора и на целия екип на Международния център при Стопанска академия. 

Лукаш Матушак бе първият представител на Познанския икономически университет, осъществил преподавателска мобилност в Свищовското висше училище, а през следващия семестър негова колежка също ще бъде гост-лектор в Стопанска академия.

Още »

Одобрени проекти на СА „Д. А. Ценов” по конкурс „Българска научна периодика – 2014”

След успешно подготвена документация за кандидатстване по национален конкурс „Българска научна периодика – 2014” на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката са одобрени и финансирани през издателската 2015 г. две от водещите научни периодични издания на СА „Д. А. Ценов” – списание „Народностопански архив” и списание „Бизнес управление”. Общата стойност на финансовата подкрепа за двете издания е 11500 лв., с които се обезпечават всички разходи по отпечатване на 4 бр. годишно във формат на български и английски езици.

Подготвените от Редакционните съвети на списание „Народностопански архив” с главен редактор проф. д-р Андрей Захариев и списание „Бизнес управление с главен редактор проф. д-р Любен Кирев са и единствените финансово подкрепени научни периодични издания с икономически профил в България за издателската 2015 г. сред общо 86 одобрени за финансиране проектни предложения на висши училища, институти на БАН и издателства. И двете списания, с проектна подкрепа на СА „Д. А. Ценов”, са достъпни за читатели в Уеб-среда чрез самостоятелни сайтове на български и английски език: www.uni-svishtov.bg/NSArhiv

http://www.uni-svishtov.bg/businessmanagement/

Списание „Народностопански архив” е първото академично икономическо списание в България. То е било и продължава да бъде сред водещите икономически научни периодични  издания в страната, което отстоява  високия си авторитет.  Списанието е и първото в СА „Д.А. Ценов” с публикуван специализиран годишен обзорен брой на английски език (от 2008 г.). От 2013 г. списанието излиза двуезично (на български и английски езици) в регулярност от 4 кн. годишно с 5 бр. статии във всяко издание (общо 20 статии годишно).

Списание „Бизнес управление” е водещо и единствено специализирано издание по мениджмънт в страната. Издава се от СА „Д. А. Ценов” от 1991 г. Поддържа рубрики като мениджмънт теория и практика; бизнес практика; международен бизнес; маркетинг; информационни технологии; рецензии, прегледи, практически опит. На страниците на списанието се отразяват главните тенденции и принципи на управлението на икономиката и бизнеса в условията на пазарна икономика, отстояват се и популяризират най-напредничавите новаторски и реформаторски идеи в съвременния мениджмънт. От 2013 г. списанието излиза двуезично (на български и английски езици) в регулярност от 4 кн. годишно с 5 бр. статии във всяко издание (общо 20 статии годишно).

И двете списания са  включени от 2010 г. в Central and Eastern European Online Library, а от 2012 г. са международно реферирани в EBSCO Publ.

Още »


Уважаеми колеги,
European University Institute във Флоренция, Италия предлага на Вашето внимание докторски програми по икономика - макроикономика, микроикономиа и иконометрия.
Програмите предоставят чудесни възможности за талантливи млади икономисти.

За повече информация посетете - http://eui.eu/ECO и
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme/Index.aspx

Още »