Официален старт на кандидатстудентска кампания 2014 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 6 януари 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 79-ата поред за висшето училище кандидатстудентска кампания. През 2014 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Приложна макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2014 г.;
  • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
  • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
  • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, в регионалното бюро в гр. Карлово, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 10 юли 2014 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 10 юли 2014 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Д. А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България и Математика.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище. Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от трето класиране за ОКС "Бакалавър".
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.
Записването е в периода от 24 до 28 юли 2014 г. от 08:00 до 17:00 ч. всеки делничен ден, събота и неделя от 09:00 до 16:00 ч.

Още »

Меморандум за сътрудничество подписа Стопанска академия с администрацията на МС и ИПА

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред водещите висши училища в България, обучаващи студенти в специалност „Публична администрация”, които подписаха меморандум за сътрудничество с администрацията на Министерския съвет (АМС) и Института по публична администрация (ИПА). Част от мотивите на страните в това споразумение са свързани с желанието им за подобряване на практическата подготовка на студентите по публична администрация, запознаване на преподаватели и студенти с реформите в администрацията, осигуряване на стаж за студентите в различни структури на централната и териториалната изпълнителна власт.  

 

Сред практическите действия, предвидени по реализирането на меморандума, са изнасяне на лекции за студенти от държавни служители и други лектори на ИПА, провеждане на семинари и курсове с приложен характер от преподаватели от висшите училища, предоставяне на достъп на преподавателите за участие в конференции и годишни срещи. За студентите по публична администрация се предвижда ежегодно организиране на ден на отворени врати в Министерски съвет, както и национален конкурс за есе на актуални теми, свързани с дейността на администрацията. Темата на конкурса за 2014 г. е „Моята визия за модернизирането на българската администрация”, а направленията, в които студентите могат да представят своите виждания са „Иновации и практики за добро управление”, „Отворено управление” и „Е-управление”. В конкурса могат да участват студенти от специалност „Публична администрация” от страната и чужбина, без значение от курса, степента или форма на обучение. Крайният срок за изпращане на материалите е 30 октомври 2014 г. Най-добрите три есета и техните автори ще бъдат представени на конкурса за добри практики в Европейския институт по публична администрация, EIPA Маастрихт, Кралство Нидерландия.

 
Подписаният меморандум за сътрудничество предвижда ИПА и ръководителите на катедрите от висшите училища да обсъдят възможностите за разработване на проект, чрез който да се повиши качеството и актуалността на преподаването на основните дисциплини в бакалавърска и магистърска степен на обучение по публична администрация. В документа е предвидено и съвместно издаване на годишен алманах „Публична администрация”.   

Най-изявените студенти от спец. „Публична администрация” при Стопанска академия участваха в първата инициатива, реализирана след подписване на меморандума. В рамките на „Дни на отворените врати” в Министерски съвет, свищовските студенти бяха обучавани от представители АМС и експерти на ИПА. Следващата инициатива по меморандума, в която могат да се включат  преподаватели и студенти от Стопанска академия е научно-приложна конференция на тема „Административно обслужване за гражданите и бизнеса”. Тя ще се проведе през м. ноември 2014 г. и в рамките на конференцията ще бъдат представени резултатите от конкурса за студентско есе.   

 

Още »


Уважаеми колеги-дипломанти!
Уведомяваме Ви, че студенти-практиканти, които ще се явяват на държавен изпит на 28 юли и 29 юли 2014 г. и са приключили успешно практическото си обучение през месеците август, септември, октомври, ноември, декември, както и тези приключили практиката до 31.01.2014 г.  могат да получат УДОСТОВЕРЕНИЯТА си лично в офиса на АЦККВО при следния график:

Понеделник (28.07.2014 г.)

от 08:00 ч. до 12:00 ч.

Вторник  (29.07.2014 г.)

от 08:00 ч. до 12:00 ч.

Другите удостоверения са в процес на обработка. В секция НОВИНИ, както и в секцията на самия проект можете да следите за актуална информация.
Екип на проект  BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Още »

В Стопанска академия започна записване на новоприетите студенти

В Стопанска академия „Димитър А.Ценов” започна записването на новоприетите студенти за ОКС „бакалавър” след първо класиране. Първият записал се студент е Ирена Божанова от Свищов, приета в редовна форма на обучение в спец. „Стопански и финансов контрол”. Най-нетърпеливите да получат студентските си книжки от Свищовското висше училище се възползваха от възможността да се запишат веднага в деня на обявяване на резултатите. Близо половината от новоприетите студенти побързаха да се запишат още в първите дни. Сред тях е и Лора Борисова от гр. Видин, приетата с максимален бал 30.00 в спец. „Публична администрация”, редовно обучение.

 

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Стопанска академия се осъществява с оценка от държавен зрелостен изпит, след успешно положен кандидатстудентски изпит в Свищовското или друго висше училище, или с оценка от национални и международни олимпиади. От избралите варианта да се явят на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия, най-голям е броя на кандидатствалите с „Икономическа география на България”. И през настоящата кандидатстудентска кампания се запазва по-големия интерес към задочното обучение, според посочените желания на кандидат-студентите. Традиционно сред най-предпочитаните специалности в Свищовското висше училище са „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Стопанско управление”, „Стопански и финансов контрол”, „Международни икономически отношения”. Специалност „Финанси” е най-предпочитана и от кандидат-студентите, предпочели да участват в класирането чрез оценка от национални ученически състезания.

Записването на новоприетите студенти от първо класиране в Стопанска академия за ОКС „бакалавър” ще продължи до 17-ти юли включително. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 18-ти юли, а записването ще продължи до 23-ти.

Според предварителния график, до края на настоящата кандидатстудентска кампания в Стопанска академия ще се проведат още четири изпитни сесии. За месец юли кандидатстудентска изпитна сесия е на 26-ти, през м. август изпитите ще се проведат на 30-ти, датата за м. септември е 20-ти, а за м.октомври е 25-ти. Месечните кандидатстудентски изпити и по четирите предмета – „Икономика”, „Математика”, „Икономическа география на България” и „Чужди езици” се провеждат в един и същи ден. 

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им.

Подробна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

 

Още »

Евро проекти на Стопанска академия са сред добрите практики по оперативните програми

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представи два от реализираните евро проекти пред журналисти от Велико Търново. Висшето училище в Свищов бе включено в пътуващ семинар за журналисти, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново. В рамките на двудневното събитие, представители на печатни и електронни медии от областния град имаха възможност да се запознаят с успешно реализирани в региона проекти, финансирани от европейските фондове в периода 2007-2013 г. В общините от Великотърновска област журналистите от регионалните медии се срещнаха на място с бенефициенти (общински администрации, фирми, учебни заведения и неправителствени организации), реализирали проекти по оперативните програми „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ), „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Регионално развитие” (ОПРР), „Административен капацитет” (ОПАК) и др.

Стопанска академия представи проекти за студентски стажове и обучителни курсове за безработни лица. „Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове” е проект, чиято подготовка стартира през м. септември 2007 г. – годината, в която България става равноправен член на ЕС. „Ние бяхме едни от пионерите, които участваха е европейски програми за финансиране на проекти по евро фондовете” – сподели проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на проекта. Той припомни за трудностите, с които екипът се е сблъскал относно методиката на финансиране по евро програмите, но подчерта, че благодарение на оказаната от академичното ръководство помощ проектът е реализиран. 

Общата цел на проекта е била подобряване качеството на образователните услуги чрез въвеждане на адаптивни механизми за стартиране на кариерата. В рамките на проекта 60 възпитаници на Стопанска академия са провели студентска практика от 45 работни дни в седем фирми от областите Велико Търново, Габрово, Плевен и София. Всеки стажант е получил задачи, свързани с характера на осъществяваната от организацията-партньор дейност и съобразно спецификата на заеманата стажантска позиция.

„С проблемите на пазара на труда пряко се сблъскаха две от целевите групи на проекта – от една страна  организациите-партньори и студентите от друга” – коментира още проф. Шишманов. По думите му, включвайки се в проекта, фирмите са получили възможност сами да предложат практически ориентирано обучение на стажантите и опит, който съответства на техните специфични изисквания. Така студентските практики могат да бъдат използвани като механизъм за подбор на персонал, обучен според изискванията на конкретната трудова среда и професионална област. От своя страна студентите, взели участие в планираните стажове, са проверили приложимостта на своите знания и компетенции,  и са развили умения за работа в реална среда. „За тях натрупаният професионален опит представлява важно конкурентно предимство при стартиране на бъдеща реализация” – подчерта ръководителят на проектния екип. Наред с това проектът е включвал и обучение на преподаватели, насочено към запознаване със съвременните работни процеси и технологии, използвани в практиката.

„Крайният резултат от изпълнението на проекта се свързва с установяването на устойчив модел на взаимодействие между Стопанска академия и бизнеса, ориентиран към осигуряването на конкурентни знания и умения у студентите и повишаване приложимостта на висшето образование като цяло” – каза проф. Шишманов. Той подчерта, че за интереса на бизнеса от подобно взаимодействие свидетелства назначаването на работа на част от стажантите в някои от организациите-партньори.

Вторият проект, който Стопанска академия представи пред журналистите като добра практика е за обучение на безработни лица, попадащи в категориите на уязвимите групи. Проект „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”, реализиран от Центъра за професионално обучение при Стопанска академия, представи доц. д-р Пенка Шишманова – ръководител на проекта и директор на ЦПО. Целевата група по проекта е обхванала 60 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Свищов. Сред обучаваните по проекта са младежи до 29 години, безработни лица над 50-годишна възраст, жени, отсъствали продължително от работа  поради майчинство или отглеждане на дете, хора с увреждания, представители на уязвими етнически групи и др. Най-голяма група – 67 % са били лицата със средно  образование, а вишистите са били 30 %.

В рамките на проекта сформираните групи са преминали обучения за професионална квалификация по част от професиите „Продавач-консултант”, „Офис-секретар” и „Оператор на компютър”, обучения по чужд език (английски, нива А1 и А2) и мотивационни обучения. По време на проведените професионални или чуждоезикови обучения на безработните лица са изплащани стипендии в размер на 8,00 лв. за всеки присъствен учебен ден и транспортни разходи за живеещите извън гр. Свищов. Всеки един от целевата група е получил индивидуално разработен план за професионално развитие и усъвършенстване, удостоверение за професионално обучение по съответната професия и европассертификат на български и английски език за придобити професионални компетенции.

В края на представянето на проекта доц. Шишманова сподели, че няколко от курсистите са започнали работа веднага след приключване на обучението. Тя също подчерта ролята на академичното ръководство и оказваната помощ при реализиране на проекта.

Още »


Уважаеми колеги,
на
02.07.2014 г. е обявен Национален конкурс за кандитатстване по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Повече информация можете да откриете ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Излезе брой 4/2014 на Информационния бюлетин на Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов“ - Свищов.

Четвърти брой на бюлетина може да видите(изтеглите) от ТУК.

Още »

15 години Стопанска академия обучава дистанционно магистри от цял свят

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” съществува от 1999г. За изминалите 15 години от създаването на Центъра за дистанционно обучение, чрез тази образователната технология на 21-ви век Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Стопанска академия са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”.

Новата магистърска програма, за която предстои да бъде осъществен първият прием през предстоящата учебна година е „Консултиране и администриране в мениджмънта”. Една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език), която стартира преди две години, привлича все повече вниманието на желаещите да завършат ОКС „магистър” в Стопанска академия. Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50). Приемът на документи за кандидат-студенти в ОКС „магистър” в Стопанска академия започва на 28.07.2014г. За редовно обучение на икономисти срока за подаване на документи е до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”, могат да подават документи до 31-ви август.

Дистанционното обучение, което се организира в неприсъствена форма, запазва своята атрактивност сред кандидат-магистрите. Учебният процес в Стопанска академия е осигурен с модерна и високоефективна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност, достъпност и богата база електронни ресурси. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Каратисти от Стопанска академия тренираха с майстори от Япония

Възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от Спортен карате клуб „Академик” участваха в тренировъчен лагер, на който присъстваха петима японски инструктори и зам.-председателят на Световната федерация по киокушин кан – фуко-канчо Тсуоши Хирошиге (8 дан).

Международният летен лагер, който отново се проведе в курортен комплекс Камчия, събра около 700 бойци от  Япония, Германия, Русия, Беларус, Сърбия и България. От СКК „Академик” участваха 12 състезатели, водени от   сенпай Митко Божанов (I дан). Според треньора на свищовските студенти, участието в това едноседмично обучение дава възможност на трениращите киокушин да овладеят важни технически елементи и тънкости от най-твърдия стил карате.

Ежедневно участниците в обученията провеждаха по две тренировки, като сутринта се наблягаше на техниката в карате, а вечер на съревнованията в дисциплината „Кумите”. За носителите на черни и кафяви пояси бе организиран и семинар по Яйдо – древно японско бойно изкуство за водене на бой с меч.

В края на тренировъчния лагер се проведе изпит за технически степени в киокушин карате. Каратистите демонстрираха пред изпитната комисия нивото, на което са овладели основните техники, способността за придвижването в различни позиции, „Ката”, умения за водене на бой, физическа сила и издръжливост. Кандидате за 4 кю (зелен пояс) и нагоре трябваше да покажат уменията си за водене на бой и по правилника Шинкен шобу, при който боя се води с боксови ръкавици и се включват още удари с ръце към главата, захвати, ключове, поваляне и техники за отказване на опонента.

Свищовските каратисти успешно преминаха изпитанията, и това им позволи да се издигнат в йерархията на киокушин карате – коментира сенпай Митко Божанов. Той подчерта, че четвъртокурсника от Стопанска академия Димитър Запрянов достигна сериозно ниво в най-твърдият боен стил карате като защити 4 кю (зелен пояс).

Още »


Уважаеми колеги,

От 11.07.2014 год. до 05.09.2014 год. отдел „Студентска политика” ще приема документи за общежитие за учебната 2014/2015 год. на студентите от първи курс. От 11.07.2014 год. до 27.07.2014 год. документите ще се приемат в Студентски дом на културата на СА „Д. А. Ценов” – Свищов /непосредствено до Кандидатстудентския център/, където ще се извършва и записването на новоприетите студенти.

От 28.07.2014 год. до 05.09.2014 год. документите ще се приемат в отдел „Студентска политика” /непосредствено зад офиса на Общинска банка, където се заплаща семестриалната такса/.

 Подробности за необходимите документи ще намерите ТУК.

Още »

Стопанска академия удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” професор от Молдовската икономическа академия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” проф. д-р ик.н. Сергей Антонович Охрименко – ръководител Лаборатория „Информационна безопасност” на Молдовската икономическа академия в гр. Кишинев, Молдова. Сред гостите на тържествената церемония по присъждане на почетното звание бяха съпругата на номинирания професор – Татяна Охрименко и дъщеря им Марина.

Научната и обществена дейност на проф. Охрименко пред академичната общност в Свищов представи зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие проф. д-р Теодора Димитрова. По думите й, номинираният за почетен професор на Свищовското висше училище е „професор по звание и призвание”, това е човек, за който България е втора родина, а Стопанска академия е втори дом, „човекът, който подпомогна изграждането не само на виртуален, но и на реален мост между Стопанска академия и Молдовската икономическа академия”.

Сергей Антонович Охрименко завършва висше образование през 1974 г. в Кишиневския политехнически институт, икономически факултет. Докторската си дисертация за получаване на научната степен доктор на икономическите науки защитава през 1995 г. пред Специализирания научен съвет при Финансовата академия при Правителството на Руската федерация.     

През 2001 г. проф. Охрименко застава начело на Лабораторията по информационна безопасност в Молдовската икономическа академия. За времето от тогава до днес под негово ръководство са проведени десет международни научни конференции, посветени на информационната безопасност, в които участват студенти, магистри и докторанти от Стопанска академия. Сред държавите, участвали в тези форуми са САЩ, Русия, Украйна, Швеция, Норвегия, Франция, Индия. Проф. Охрименко е организатор и участник във видеоконференцията „Информационна безопасност”, проведена между студенти от Стопанска академия и Молдовската икономическа академия.

Сергей Антонович Охрименко е професор в катедра „Кибернетика и икономическа информатика” и преподава дисциплини, свързани с проектиране на икономически информационни системи и информационна безопасност на бизнеса. Автор е на повече от 150 научни разработки сред които са монографии, учебник и учебни пособия, статии във водещи научни списания в различни държави. Инициира създаване на творчески колектив за написване на учебника „Въведение в информационния бизнес”, който получава официалния гриф и препоръките на Министерството на образованието на Русия по него да се обучават студентите от икономическите висши учебни заведения на Русия, Беларус и Украйна. Член е на експертната група към ЮНЕСКО „Формиране на съвременно информационно общество – проблеми, перспективи, иновационни подходи”, а също така е избран за вицепрезидент на Европейската Асоциация по безопасност.

При представянето на номинирания, проф. Димитрова подчерта, че с прякото участие на проф. Охрименко е сключен дългосрочен договор за сътрудничество между Молдовската икономическа академия и Стопанска академия. Той участва в редица съвместни проекти за международно сътрудничество между двете висши учебни заведения. Има значителен принос в организацията на международни научно-практически конференции, летните студентски училища, студентския обмен, съвместните публикации. Използвайки виртуални видео-технологии, проф. Охрименко организира и провежда двустранни докторантски сесии между Стопанска академия и Молдовската икономическа академия. Инициатор е за написване на съвместни научни статии и доклади заедно със свищовски преподаватели в областта на информационната безопасност.

Ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов, връчи на проф. Охрименко почетните символи за званието „Доктор хонорис кауза” – дипломи в рамка и в тубус, и специален плакет. По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Охрименко благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му „чест и признание” чрез удостояването му със званието „Доктор хонорис кауза” на Стопанска  академия. Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе бе на тема „Сенчеста информационна икономика”.

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия.

Проф. Охрименко посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище, а непосредствено след това заедно с ректора  поднесоха цветя пред паметника на Дарителя - Димитър Ценов.

Още »

Новата европейска програма Еразъм+ бе представена в Стопанска академия

Обучителен семинар по новата европейска програма „Еразъм+” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Екипът на Центъра за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП) към Свищовското висше училище представи пред катедрените Еразъм координатори нови моменти на Програмата, която ще стартира от следващата учебна година. „Еразъм+” ще обедини седем програми, съществували до края на 2013 г. : „Учене през целия живот” („Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Грюндвиг”, „Учебни визити”); „Младежта в действие”; „Еразмус Мундус”; „Темпус”; „Алфа”; „Edulink”; Програма за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. Новата европейска програма се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето, професионалното, образованието за възрастни и младежкия сектор.  

Стопанска академия вече е университет – партньор и по новата европейска програма. Получената Еразъм харта е за периода 2014-2020 г. и дава право на Свищовското висше училище да осъществява всички видове мобилности, свързани с висшето образование, както и да участва в съвместни международни проекти по „Еразъм+”. Програмата разширява обхвата на държавите, което увеличава и възможностите на студенти, преподаватели и административен персонал за осъществяване на избраните мобилности. Освен държавите-членки на Европейския съюз, сред страните участнички в Програмата са Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция. Мониторингът по изпълнение на Програмата ще се осъществява чрез електронна платформа, достъпна както за Националната агенция „Център за развитие на човешките ресурси”, така и за Европейската комисия.

Освен представяне на нови моменти по „Еразъм+”, в рамките на работната среща бяха обсъдени и промените в индивидуалния учебен план на студентите по време на мобилността им в чуждестранен университет (Learning Agreement). За представяне на предстоящи промени в други документи, касаещи новата програма, ЦМСП ще организира и  последващи  обучителни семинари.

Европейската програма, насърчаваща международното сътрудничество при повишаване качеството на обучение във висшето образование, привлича все повече студенти за реализиране на мобилности с цел обучение или практика, констатира екипът на ЦМСП. Това потвърди и Владимир Вишньов – един от чуждестранните студенти, реализирал мобилност в Стопанска академия през летния семестър на настоящата учебна година.

Владимир е третокурсник по спец. „Управление” в Латвийския университет в Рига – най-голямото висше училище в Латвия, основано през 1919 г. За първи път се обучава по програма Еразъм, като сред мотивите му да избере точно България и конкретно Стопанска академия е възможността да се обучава изцяло  на английски, но същевременно в извънаудиторната си заетост да може свободно да комуникира на руски език. Освен качеството на обучение и усъвършенстване на езиковите познания по избрания работен език, чуждестранният студент подчерта и  прилаганите в Стопанска академия интерактивни форми на обучение. Сред предимствата, за които Владимир иска да разкаже на своите колеги и приятели в Рига, е „възможността да откриеш един по-различен свят”. По думите му, всяка държава е уникална, но това което той е успял да види и преживее в България ще остави незабравими спомени. „Свищов е място, където може да учиш, да се забавляваш, да създаваш нови контакти и приятелства, да опознаваш нови култури” – сподели Еразъм студентът от Латвия. При реализиране на своята мобилност с цел обучение, Владимир е създал ценни приятелства със студенти и от други държави. Посетил е различни български градове, запознал се е с историята и културата на страната ни, а при изкачването до Рилските езера за първи път в живота си е видял „сняг до колене”. Преди да напусне Свищов студентът от Латвийския университет сподели, че веднага щом ще прибере в родния си дом ще приготви за близките си традиционната за България шопска салата. Всички изпити в Стопанска академия  Владимир Вишньов е взел с отлични оценки и възнамерява отново да се възползва от възможностите, които новата европейска програма „Еразъм+” ще предостави на студентите.

Още »


Уважаеми колеги,

За трета поредна година УниКредит Булбанк стартира програмата „Моята банка на бъдещето“. Тя се реализира съвместно с онлайн платформата www.kosher.bg (разработена от JobTiger) и е предназначена за студенти от различни университети и специалности, свързани с банковия бизнес – финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, информационни технологии, счетоводство и др. Иновативната програма предоставя възможност на участниците да работят по реални бизнес казуси с подкрепата на мениджъри от банката, които да бъдат техни ментори. По време на програмата за участниците ще бъдат организирани и допълнителни обучения.

Програмата „Моята банка на бъдещето“ открива нови хоризонти за развитие пред младежите, давайки им възможност да се докоснат до реалната бизнес среда и да почерпят опит и знания от нея като:

  • се срещнат с най-добрия учител – практиката;
  • научат нови неща и се включат в специално разработени за програмата обучения;
  • работят по реални проекти и представят своите идеи пред мениджмънта;
  • получат шанс да се включат в стажантската програма на УниКредит Булбанк и да започнат своята кариера заедно с нас.

За да се включат в програмата, студентите трябва да регистрират онлайн клуб по банкиране в платформата www.kosher.bg и да изразят желанието си да участват в програмата „Моята банка на бъдещето 3.0“. Срокът за записване е не по-късно от 7 септември 2014г., след което от банката ще се свържат с клубовете, за да ги информират за следващите стъпки. Програмата ще стартира в края на септември и ще приключи в началото на декември. Тази година участниците ще могат да избират между 5 проекта в областите: Корпоративна социална отговорност, Бизнес клиенти, Банкиране в социалните мрежи, Технологични и бизнес иновации, Банкиране на дребно и информационни технологии.

Как преминаха миналогодишните издания на програмата може да видите на Facebook страницата и корпоративния блог на банката.

Още »

Танцов клуб „СА НОВЕ” с втора награда от фолклорния фестивал „Жива вода”

Танцов клуб „СА.НОВЕ” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” завоюва втора награда в петото издание на фолклорния фестивал „Жива вода”. Ежегодният форум се организира от Община Две могили и Народно читалище „Развитие 1908” – с. Каран Върбовка. Сред целите на фестивала е да стимулира интереса и любовта на поколенията към българското народно творчество, да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на специфични народни обичаи и танци, да стимулира  създаването и популяризирането на нови авторски творби на фолклорна основа с поучително съдържание, от които поколенията да черпят мъдрост и поука.

Тазгодишното издание на двудневния фолклорен форум събра в местността „Аязмото” до манастира „Света Марина” в с. Каран Върбовка над 1500 деца, младежи и самодейци над 35-годишна възраст от областите Варна, Добрич, Търговище, Силистра, Габрово, Стара Загора, Велико Търново, Троян, Ловеч, Плевен и Русе. Фестивала откри кметът на Община Две могили - Николай Христов, а изпълненията на участниците бяха оценявани от жури в състав доц. д-р Пелагия Векилова, Вяра Косева, Богдан Донев – хореограф на ФТТ „Найден Киров” и Кристина Димитрова. Деца и младежи се състезаваха в 10 категории, а възрастните самодейци – в 14.

Танцов клуб „СА НОВЕ” се класира на второ място в категория „Танцови състави”. С участието си в този фестивал свищовските танцьори за първи път представиха на сцена новия танц „Задявка”, поставен през пролетния творчески сезон. Вторият танц, с който се състезава танцовия клуб към Стопанска академия е отработената постановка „Пъстър гайтан”, съчетаваща мотиви от различни етнографски области на България.

Според художествения ръководител на танцов клуб „СА НОВЕ” –  Елка Иванова, поредната награда от конкурсен форум отново доказва, че участващите в клуба преподаватели и служители на Стопанска академия с нестихващ ентусиазъм съхраняват и популяризират уникалността на българския фолклор.

Още »

Първият кандидат-студент в Стопанска академия ще се състезава с отлична оценка при първо класиране

Кандидат-студентът, записал се първи в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще участва в първо класиране с отлична оценка. В тазгодишната кандидатстудентска кампания, която стартира през месец януари, първият подал документи на място в Кандидатстудентския център на Свищовското висше училище е Анелия Шанколова от гр. Белене. Тя кандидатства с приемен изпит по „Икономическа география на България” за редовно обучение, като първото й желание е за спец. „Аграрна икономика”. Оценката на Анелия от конкурсния изпит е Отличен 5.75 и с този резултат тя ще се състезава още при първото класиране. Според утвърдения график, резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 11 юли.

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен „ба­ка­ла­вър” се осъществява: с оценка от държавен зрелостен изпит (включително и този по професионална квалификация), положен в периода 2008-2014 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски или испански език); с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олим­пиади.

За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, избрали да положат конкурсен изпит, трябва да подадат необходимите документи  до 27 юни 2014 г., а конкурсните изпити по четирите предмета ще се проведат на 28 юни. Кандидат-студентите, предпочели  да участват в първо класиране чрез някоя от другите три опции за кандидатстване, трябва да подадат документи до 10 юли.

През 2014 година Стопанска академия предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”.

За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма матер организира всеки месец изпитни сесии. Ежемесечните сесии се провеждат само в СА „Д. А. Ценов” - Свищов, по график до медец октомври включително. Кандидат-студентите могат да положат повече от един конкурсен изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.

Таксите за участие в кампанията остават непроменени. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. Подалите документи след 10 юли, при наличие на незаети места, ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

Още »

Уважаеми колеги,
Националното представителство на студентските съвети в Република България организира XII-ти „Летен университет”, който ще се проведе  от 22 – 28  Август 2014 година в к.к. „Албена”.

"Летен университет" е проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри" през 2002 година, провеждащ се повече от 11 години и имащ за основна цел да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища.

Чрез провеждането на „Летен университет ‘2014”, ние, от Националното представителство на студентските съвети  целим  да създадем предпоставки за активна социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт сред студентите.

В рамките на проекта, който ще се продължи 7 дни в престижния к.к. „Албена”, студентите ще имат възможност да участват в масови спортни мероприятия, академични лекции и отворени дискусии с известни личности и партньорски организации на Националното представителство на студентските съвети.

Право на участие имат всички студенти от Висшите училища в Република България. Настаняването на студентите е организирано в хотел „Добруджа”, к.к. „Албена”.

Забележка: При запълване капацитета на хотел „Добруджа”, домакините от к.к. Албена ще осигурят настаняване на участниците в друг хотел при същите условия.

Срок за подаване на заявки: 03 Август 2013 година
Срок за превод на такса участие: 04 Август 2013 година. 

ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ПО ПРОЕКТА ЩЕ НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ!

Официална страница на проекта ТУК
Официална страница на проекта във Facebook ТУК
Официално събитие на проекта във Facebook ТУК
Рекламни сувенири на проекта със свободен достъп ТУК

При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. 0882 971 013, 0882 971 008, e-mail: summer@npss.bg 

Мариян Ников
Администратор
на Националното представителство
на студентските съвети в Република България

тел. 0882 971 008
e-mail: admin@npss.bg

Намерете ни във Facebook - Български студентски портал


Покана за участие:
Наредба:
Групово заявление за участие:
Индивидуално заявление за участие:
Плакат:

Още »

Студентска екоинициатива за опазване на околната среда в Стопанска академия

Третокурсници от специалност „Екомениджмънт” реализираха своя идея, целяща опазване на околната среда в района на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Студенти от 62-ра група поставиха нови кошчета за отпадъци в зона за отдих в градинка пред сградата на Ректората.

Идеята на екомениджърите идва в едно от междучасията, когато забелязват, че студенти оставят след себе си отпадъци по земята до пейките вместо да ги изхвърлят в близки до мястото кошчета. Решават да намерят вариант и да поставят по едно кошче между две пейки, като се надяват това да провокира колегите им да опазват околната среда и по-конкретно красивото място за отдих, обособено сред цветя, дървета и зелени площи. Със задачата да издири в интернет фирма-доставчик на кошчета се заема Любослав Петков. Свързва се с управителя на Софийска фирма, и още в първия телефонен разговор студента разбира, че идеята на Свищовските екомениджъри веднага е радушно приета. Изненадата за инициаторите е, че фирмата не само ще достави кошчетата, но и ще ги подари за каузата. Студентите срещат подкрепа и от ръководството на Стопанска академия, и така осъществяват крайната цел – между пейките вече са монтирани новите кошчета за отпадъци, върху които със стикери са обозначени инициаторите и дарителите. 

„Чрез личен пример искаме да насърчим екологосъобразно мислене, поведение и навици у младите хора, и да покажем че от нас зависи в каква околна среда ще живеем” – коментираха младите екомениджъри след като реализираха тази своя макар и малка на пръв поглед, но прекрасна екоинициатива.

Още »

Научноизследователски екипи от Стопанска академия представиха реализирани едногодишни проекти

Резултатите от научноизследователски проекти, разработени през 2013 г. със съдействието на Института за научни изследвания (ИНИ) при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, представиха изследователските екипи в рамките на научна сесия под надслов „Конкурентоспособност на българската икономика”. Традиционната за Свищовското висше училище сесия за презентиране на научноизследователските проекти откри зам.-ректорът по обучение и научни изследвания проф. д-р Любен Кирев.  От името на ректора – проф. д-р Величко Адамов и от академичното ръководство, проф. Кирев приветства авторите на научните изследвания като подчерта ролята и значението на научно-изследователската дейност в съвременното общество на знанието и при прехода към икономика, основана на знанието. „Знанието се превръща в основен ресурс и основно благо за водещите икономики в света, а без научни изследвания няма как да има знания. Ако през 19-ти век практиката изпреварваше науката, то днес науката и научните изследвания се явяват като подготвително звено на самото производство и един от водещите центровете за научни изследвания това са висшите учебни заведения” – подчерта проф. Кирев.

Като „празник за науката в Стопанска академия” определи научната сесия директорът на Института за научни изследвания, проф. д-р Маргарита Богданова. Тя поясни, че през 2013 г. са разработени общо 27 проекти, финансирани по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката от средствата за държавно финансиране за присъща научна дейност на висшите училища. 22 от проектите са стартирани и приключили в рамките на отчетния период, а 5 проекта са двугодишни и ще бъдат финализирани през месец ноември 2014г.    

В реализирането на научноизследователските проекти, разработени през 2013 г., участват преподаватели от всички факултети, студенти и докторанти на Стопанска академия. Тематиката на проектите е изключително разнообразна и варира според научните интереси на съответните екипи, които в рамките на проведената научна сесия представиха резултатите от своите изследвания.  Част от изследванията са насочени към предизвикателства пред банковия сектор, застраховането, електронната търговия, маркетингова ефективност, прогнозиране на продажби, рискове при пазарното поведение, интегрирана счетоводна информационна система в практиката на предприятията. Изследвани са практиката по управление на проекти, приложението на екологични стандарти, проучван е потенциала за осъществяване на зелена икономика и разкриване на зелени работни места в  публичния и частен сектор в България, както и перспективите в устойчивото развитие на бизнес-структурите в селските райони, свързани с концепцията за устойчиво природоползване на ЕС.

Сред тематиката на реализираните проекти са правни, отчетни и контролни аспекти на обществените поръчки в публичния сектор, моделът за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България. Част от реализираните научноизследователски проекти са свързани със симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика и борбата с бедността като предизвикателство пред обучението по икономика и управление. Направено е сравнително изследване на дейностите и резултатите при прилагането на смесено обучение в чуждоезикови и не-чуждоезикови дисциплини в Стопанска академия.

Основните резултати от работата по приключилите през 2013 г. проекти са представени под формата на студии, публикувани в 21-ви том на Алманах „Научни изследвания” – „Конкурентоспособност на българската икономика”. Печатното издание съдържа 17 студии от 52 автори – 22 хабилитирани преподаватели, 11 нехабилитирани преподаватели, 11 докторанти и 8 студенти.

Резултатите от стартиралите през 2013 г. двугодишни проекти ще бъдат представени като студии в издание на Алманаха през 2015 г.

Още »

Студенти от Стопанска академия – най-добрите млади икономисти на България

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” завоюваха първите места в 10-тия национален конкурс „Млад икономист - 2014”, организиран от Съюза на икономистите в България. Тазгодишното, юбилейно издание на конкурса, се проведе под надслов  „Гласът на младите за силна икономика”, а темата на есето бе  „Зелената икономика – възможности и предизвикателства”. В надпреварата, целяща да провокира мисленето и изследователското търсене на младите хора при отговора на важните въпроси на прехода към зелена икономика в България, участваха близо 100 ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст. Своите идеи, позиции и становища за предизвикателствата и възможностите на зелената икономка, авторите представиха индивидуално или в екип с една разработка.

Победители в категория „Студенти” са третокурсничките от Стопанска академия Силвия Сашева и Теодора Вилиянова от спец. „Финанси”, които участваха с екипна разработка. На първо място е класирано и есе на екип студенти от УНСС и Икономически университет, гр. Варна. Втори в надпреварата е възпитаник на Aston University, Birmingham, а на трето място е класиран студент от Варненския ИУ.

Победителят в категория „Докторанти” – Милен Митков, също е възпитаник на Стопанска академия. Свищовският докторант от катедра „Застраховане и социално дело”, който в миналогодишното издание на конкурса спечели второ място и специална награда, сега изпревари свои колеги от УНСС и СУ „Св.Климент Охридски”, класирани съответно на второ и трето място.

Сред отличените със специални награди участници в тазгодишната надпревара е третокурсничката от спец. „Счетоводство и контрол” в Свищовското висше училище – Пламена Димитрова. Грамота за достигане до последния кръг получи Нина Йосифова, докторант в Стопанска академия, факултет „Стопанска отчетност”.

Победителите в 10-то издание на конкурса „Млад икономист” получиха наградите си на официална церемония в Деня на икономиста. Церемонията по награждаване бе открита с приветствено слово от председателя на УС на СИБ – проф. д.ф.н. Кръстьо Петков и председателя на Федерацията на научно-техническите съюзи – проф. Иван Ячев. Наградите на класираните на  първите места в категория „Студенти” връчи проф. д-р Митко Димитров – директор на Института за икономически изследвания на БАН, а в категория „Докторанти” – проф. д-р Любен Кирев, зам.-ректор на Стопанска академия.

В рамките на церемонията бяха обявени и наградите за призьорите от Генералния спонсор на конкурса – Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Специалната награда на Ректора на Свищовското висше училище –  „Едноседмичен безплатен академичен семинар” се присъжда на класираните на първо, второ и трето място участници. Отличените със специални награди също ще могат да участват в семинара. Специалната награда на Академичния съвет е прием на учениците, класирали се на първите три места без приемен изпит за студенти в Стопанска академия от учебната 2014-2015 г.

Сред гостите на церемонията по награждаване на победителите в конкурса „Млад икономист – 2014” бяха още членове на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България и представители на академичните ръководства на икономически висши учебни заведения в страната ни.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е удостоена с почетна грамота от Съюза на икономистите в България за заслуги и принос в развитието и утвърждаването на Националния конкурс „Млад икономист”.

Още »

Випускници на Стопанска академия учредиха Алумни клуб 30 години след дипломирането си

Възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от випуск 1984 г. на специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело” учредиха 42-рия поред клуб към Алумни асоциацията на Свищовското висше училище. Учредителното събрание се проведе по време на другарска среща по повод 30-годишнината от завършване на випуска. За председател на клуба бе избран доц. д-р Людмил Несторов, за председател на учредителното събрание – Галя Йоцова, а за протоколист – проф. д-р Поля Ангелова. Присъстващите се обединиха около идеята клубът да носи името на престижната специалност, която са завършили, а именно „Финанси, кредит и застрахователно дело – випуск 1984 г.”.

Учредяването на Алумни клуба ще предостави възможности за споделяне на ценния професионален опит, който притежават успешно реализиралите се  във различни сфери негови членове, както и подпомагане на настоящите и бъдещите студенти, обучаващи се в специалностите и програмите, които развива Стопанска академия.

Като основна задача клубът си поставя подпомагане на академичния живот и ползотворно партньорство в професионалната, социалната и бизнес сфери с Академията и други заинтересовани страни. Членовете на клуба изразиха желанието си за провеждане на ежегодни срещи, за запазване на приятелството и сътрудничеството между студентите, завършили Свищовското висше училище, и разширяване на Алумни клуба с привличането на нови членове. Бившите възпитаници на специалността, вече утвърдени професионалисти, се обединиха в стремежа си за представяне на Академията на национално и международно ниво, повишаване и защитаване академичната репутация на училището.

Освен с учредяването на Алумни клуба, мили спомени от студентските години и приятни емоции от завръщането в родната Алма матер, присъстващите от випуск 1984 г. на спец. „Финанси, кредит и застрахователно дело” ще запомнят другарската си среща и с изненадите, подготвени от организаторите. За първи път те имаха възможност да облекат академични тоги и шапки – церемония, която през последните години се превръща в традиция за другарските срещи в Стопанска академия и допринася за емоционалните преживявания на випускниците. Освен това за присъстващите бе осигурено посещение на Академичния музей, който не е съществувал в този вид при тяхното дипломиране. Чрез снимки, документи, експонати и презентация от уредника на музея, випускниците имаха възможност да проследят историята на Академията от нейното създаване през 1936 г. до днес.

Спазвайки установената традицията, учредителите на новия Алумни клуб се фотографираха пред паметника на Дарителя Димитър Ценов, пред Ректората и пред паметника на дарителите в градинката пред Стопанска академия, с което изразиха своята почит и признателност.

Още »

Практически обучения осигуряват на свищовските студенти нови знания и умения за успешна професионална реализация

Близо 6000 студенти и преподаватели участват в реализацията на проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньори по проекта на Стопанска академия са Българска стопанска камара (БСК), Асоциацията на земеделските производители в България и Асоциацията на дунавските общини.

Общата цел на проекта еМодернизиране на образователния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов” за повишаване пригодността за заетост на студентите в съответствие със социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 152 358,84 лева. Продължителността на проектните дейности е 18 месеца, а целевата група включва 5 789 студенти и 167 преподаватели от водещи катедри в Свищовското висше училище. Сред  реализираните през изминалата една година дейности по проекта са проведените 38 семинарни занятия и 11 майсторски класове за студенти, водени от изявени специалисти от практиката, и 35 посещения на студенти в реална работна среда. Това стана ясно по време на пресконференция в Стопанска академия, в която участваха ръководителят на проекта проф. д-р Любен Кирев, координаторът доц. д-р Анелия Радулова и ръководителят на Център за оценка на компетенциите към БСК – Томчо Томов.

От името на Академичното ръководство на Свищовското висше училище, проф. Кирев изрази сърдечни благодарности към екипа на Българска стопанска камара за „изключително ползотворното сътрудничество с толкова надежден партньор” в рамките на проекта. Проф. Кирев сподели, че в израз на желанието и на двете страни за продължаване на сътрудничеството и реализиране на нови съвместни инициативи, вече се подготвя сключването на меморандум между Стопанска академия и БСК. 

Предимствата, които реализацията на проекта осигурява за свищовските студенти подчерта по време на пресконференцията и Томчо Томов. „Екипът на БСК беше изключително улеснен в работата си при взаимодействието със Стопанска академия по този проект по две причини. Първо – тук действително има традиции по отношение на търсенето на връзката с бизнеса и с реалните потребности на пазара на труда. Втората причина е отговорността на академичния състав към резултатите от обучението на студентите и към последващата  им реализация в практиката” – заяви Томов. По думите му, от десетки години вече работодателите в Европа и в България „не купуват квалификации”, а реални умения и компетенции, т.е. наемат хора, които имат реални практически умения. В тази връзка доц. Радулова сподели, че след проведените до момента по проекта 14 работни срещи-дискусии с представители на практиката, са сключени 15 меморандума за сътрудничество, което още повече задълбочава връзката между Стопанска академия на ниво катедри, факултети и академично ръководство от една страна и  работодателските организации от друга.

С представители на практиката са обсъдени 41 учебни програми във водещи специалности, в резултат на което са актуализирани 26 учебни програми за ОКС „Бакалавър”. В голяма степен актуализацията на учебните програми в Стопанска академия се базира на разработените от водещия партньор по проект – БСК, базисни компетентностни модели за 15 водещи специалности от ОКС „Бакалавър“, които отчитат набора от качества (знания, опит, умения, личностни характеристики и др.), необходими за заемане на съответната работна позиция от специалисти с висше икономическо образование.

Според Томчо Томов, жизненият цикъл на едно висше образование днес вече е много по-кратък поради динамиката на промените – между 7 и 9 години при различните науки, и все по-необходимо става продължаващото обучение през целия живот, при което практическите форми трябва да имат по-голям дял в образованието. Във връзка с качеството на обучение, проф. Кирев подчерта, че според рейтинговата система на МОН за висшите училища през 2013 г., Стопанска академия заема  трета позиция от 26 икономически ВУЗ-а не само по теоретично, но и по практическо обучение на студентите, а според приема сред работодателите е на второ място.  

В рамките на реализираните до момента проектни дейности е апробиране на актуализираните учебни програми в академична среда и въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване. Изработени са критерии за оценяване степента на знания на студентите, като са включени показатели, отчитащи нивото на постигнатите умения и усвоените нови знания, адекватни на потребностите на бизнеса – знание тип „знам как”.

Предстои публикуване на Анализ на приоритетните специалности в Стопанска академия в контекста на конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво, основан на задълбочени научни и емпирични изследвания. Ще бъде изработена и Стратегия за развитие на специалностите в СА в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.

Още »


Уважаеми колеги,
Институтът по публична администрация организира Конкурс за студентско есе на тема:
„Моята визия за модернизирането на българската администрация“

Категории:
-  Иновации и практики за добро управление;
-  Отворено управление;
-  Е-управление.

Кандидатствай онлайн на: concours@ipa.government.bg
За повече информация: +359 940 2557, concours@ipa.government.bg

 

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

Information

Още »


Уважаеми колеги,

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ
В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие

 

Още »