Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Одобрени проекти на СА „Д. А. Ценов” по конкурс „Българска научна периодика – 2014”

След успешно подготвена документация за кандидатстване по национален конкурс „Българска научна периодика – 2014” на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката са одобрени и финансирани през издателската 2015 г. две от водещите научни периодични издания на СА „Д. А. Ценов” – списание „Народностопански архив” и списание „Бизнес управление”. Общата стойност на финансовата подкрепа за двете издания е 11500 лв., с които се обезпечават всички разходи по отпечатване на 4 бр. годишно във формат на български и английски езици.

Подготвените от Редакционните съвети на списание „Народностопански архив” с главен редактор проф. д-р Андрей Захариев и списание „Бизнес управление с главен редактор проф. д-р Любен Кирев са и единствените финансово подкрепени научни периодични издания с икономически профил в България за издателската 2015 г. сред общо 86 одобрени за финансиране проектни предложения на висши училища, институти на БАН и издателства. И двете списания, с проектна подкрепа на СА „Д. А. Ценов”, са достъпни за читатели в Уеб-среда чрез самостоятелни сайтове на български и английски език: www.uni-svishtov.bg/NSArhiv

http://www.uni-svishtov.bg/businessmanagement/

Списание „Народностопански архив” е първото академично икономическо списание в България. То е било и продължава да бъде сред водещите икономически научни периодични  издания в страната, което отстоява  високия си авторитет.  Списанието е и първото в СА „Д.А. Ценов” с публикуван специализиран годишен обзорен брой на английски език (от 2008 г.). От 2013 г. списанието излиза двуезично (на български и английски езици) в регулярност от 4 кн. годишно с 5 бр. статии във всяко издание (общо 20 статии годишно).

Списание „Бизнес управление” е водещо и единствено специализирано издание по мениджмънт в страната. Издава се от СА „Д. А. Ценов” от 1991 г. Поддържа рубрики като мениджмънт теория и практика; бизнес практика; международен бизнес; маркетинг; информационни технологии; рецензии, прегледи, практически опит. На страниците на списанието се отразяват главните тенденции и принципи на управлението на икономиката и бизнеса в условията на пазарна икономика, отстояват се и популяризират най-напредничавите новаторски и реформаторски идеи в съвременния мениджмънт. От 2013 г. списанието излиза двуезично (на български и английски езици) в регулярност от 4 кн. годишно с 5 бр. статии във всяко издание (общо 20 статии годишно).

И двете списания са  включени от 2010 г. в Central and Eastern European Online Library, а от 2012 г. са международно реферирани в EBSCO Publ.

Още »

   Уважаеми абсолвенти от факултет „Финанси“, честито дипломиране!
   Церемонията по връчването на дипломите за висше образование ОКС "Бакалавър" на дипломантите от факултет „Финанси“- випуск 2010 ще се проведе на 19.12.2014 г.
   Във връзка с осигуряването на Вашето незабравимо изживяване апелираме за спазване на  часовете за получаване на ритуални тоги и своевременно заемане на местата в Аудитория 1.
Подробен график на церемонията може да намерите тук
    На всички, които не са положили подписи върху дипломата си напомняме, че следва да сторят това в срок до сряда, 17-ти декември. Неположилите подписи (виж тук) няма да получат дипломите си по време на церемонията.

Проф. д-р Р. Лилова, Декан на факултет "Финанси"

Още »

Млади изследователи от Стопанска академия представиха свои разработки в „Докторантска научна сесия 2014”

„Докторантска научна сесия 2014” провокира рекорден брой млади изследователи да представят свои студии и статии в традиционния, но и уникален форум за Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Свищовското висше училище е единственото, което организира научен форум за своите докторанти, а след това публикува презентираните разработки в специалното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”. Научната сесия и Алманахът са създадени със Заповед на Ректора на Стопанска академия от 15.10.2008 г. През първата година (2008 г.) участие във форума вземат 16 докторанти, а в настоящото – седмо издание участниците са 58, което е 20 %-ен ръст спрямо предходната година. Част от участниците в първото издание, вече са научни ръководители на настоящи докторанти.

Докторантската научна сесия, организирана от редакционния съвет на годишния алманах, откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” – проф. д-р Теодора Димитрова, главен редактор на изданието. Проф. Димитрова поздрави участниците и техните научни ръководители за положения труд, и им пожела ползотворно представяне, нестихващ ентусиазъм в научните изследвания и реализиране на иновативните им научни идеи в българската икономика.

В приветствието си към участниците, зам.-главният редактор на Алманаха – проф. д-р ик.н. Таня Горчева подчерта, че за Стопанска академия е традиция  докторантите да представят на специализиран форум своите творчески търсения и да доказват степента на напредналост по трудната пътека на академичното си израстване. Освен членовете на редколегията на Годишен алманах, сред гостите на официалното откриване на форума бяха декани на факултети, ръководители на катедри, научни ръководители на докторанти.

В научната сесия участваха докторанти, които се обучават по акредитираните докторски програми в редовна, задочна и самостоятелна форми. Поради увеличеният брой, участниците за първи път бяха разделени в три паралелно работещи секции. Първа секция обедини докторанти от всички катедри към факултет „Мениджмънт и маркетинг”, а редколегията бе представена от проф. Горчева и доц. д-р Ирена Емилова. Във втора секция своите разработки презентираха докторанти от факултет „Стопанска отчетност”, факултет „Производствен и търговски бизнес”, катедра „Застраховане и социално дело” и катедра „Обща теория на икономиката”. Сред участващите в дискусията преподаватели, научни ръководители и докторанти, бяха и членовете на редколегията доц. д-р Румен Ерусалимов и доц. д-р Николай Нинов. В трета секция, в която редколегията бе представена от главния редактор на Годишния алманах – проф. Димитрова, и членове на комисията доц. д-р Анелия Радулова и доц. д-р Александър Ганчев, научните си разработки презентираха докторанти от катедра „Финанси и кредит”.

За тазгодишното издание на научната сесия са разработени общо 21 студии и 37 статии. В рамките на регламентираното време всеки докторант представи своята разработка, а присъстващите студенти и преподаватели имаха възможност да задават въпроси към авторите или да изразят мнение. Презентираните разработки ще бъдат публикувани в следващия брой на академичното печатно издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано през 2015г. Публикациите на млади изследователи в Годишния алманах са разделени в два раздела – „студии” и „статии”, и представят лични виждания, тези и изводи на докторантите по разработените от тях теми.

Още »

Ректорът на СА “Д. А. Ценов” – Проф. д-р Величко Адамов – подписа протокол за намерения за сътрудничество между франкофонски университети в Европа

Ректорът на Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – Проф. д-р Величко Адамов –  подписа протокол за намерения в присъствието на Проф. Йон Кукуй, президент на Университета Валахия в град Търговище – Румъния и Доктор хонорис кауза на Стопанска Академия, с което се поставя началото на едно широкомащабно сътрудничество между франкофонски университети в Европа. С подписания документ Свищовската академия ще стане член на Академична международна франкофонска мрежа. Чрез университетската мрежа се организира обучение по икономика и управление в бакалавърска и магистърска степен, което завършва с издаване на френска диплома. Проектът с наименование Campus européen francophone предвижда  създаване на консорциум, в който ще участват няколко френски университета като партньори, включително Университетите Вал де Марне, Ноувел Сорбон и Пантеон - Асас в Париж. Основна фигура и координатор на академичната мрежа е френският институт CEDIMES.

Предвижда се в началната фаза на проекта наред с френските университети да участват университети от Румъния, България и Хърватия. Най-рано в проекта ще бъде включен Университетът Валахия в град Търговище - Румъния – през 2015 г. През 2016 г. ще бъде включена Стопанска Академия. През третата година ще се включи Хърватия чрез университета в град Риека, а идеята е в последствие към проекта да бъдат включени и университети от други Средиземноморски страни.

Още »

Изявени студенти от Стопанска академия участваха в инициативата на Президента „Младежка визия за развитие на България“

Възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, постигнали най-високи академични резултати, за поредна година получиха покана за участие в инициативата на Президента на страната ни „Младежка визия за развитие на България”. Срещата на държавния глава с абсолвенти до 35-годишна възраст, завършили с отличие, има за цел да насърчи участието на млади хора в процеса на вземане на решения. Идеята е младите хора да могат да дадат своя ценен принос за развитието на страната. Тяхното участие в определянето на приоритетите за развитие на България, в намирането на отговор на обществените проблеми и предизвикателства е от съществено значение, за да могат всички млади хора да използват пълноценно своите способности и да намират приложими, целенасочени и устойчиви решения. Във връзка с това, инициативата се реализира за трета поредна година като основната тема за дебат на тазгодишния форум бе „Европейският и евроатлантическият избор на България и пътят й на развитие в резултат на този избор”. След откриване на срещата от Президента Росен Плевнелиев, участниците проведоха дискусии по панели, наподобяващи Съветите към държавния глава. Заседанията на консултативните съвети по приоритетни въпроси за развитието на страната ни бяха ръководени от секретарите и съветниците на Президента, отговарящи за съответната дейност.

Стопанска академия бе представена от четирима абсолвенти, завършили с отличие образователно-квалификационна степен „магистър”, а по настоящем докторанти и асистенти в Свищовското висше училище. Галя Георгиева и Никола Илиев бяха поканени да участват в Съвета по социални политики. По време на заседанието участниците имаха възможност да представят свои тези, предложения и решения на тема: „Политиките в подкрепа на уязвимите групи в България в контекста на членството й в  ЕС”. Другите двама свищовски възпитаници – Ради Димитров и Живко Тодоров участваха в Съвета по правни въпроси, който заседава по подтемата „Правовата държава в контекста на членството на Република България в Европейския съюз”. При закриване на форума, Президентът лично поздрави участниците, а студентите от Стопанска академия си направиха и снимки за спомен с държавния глава.

Още »

СА „Д. А. Ценов” почете 95-годишния юбилей на Старопрестолната гимназия по икономика

На 6 декември 2014 г. в гр. Велико Търново бе тържествено отбелязана 95-годишнината на Старопрестолната гимназия по икономика. Гимназията е традиционен партньор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Нейни възпитаници заемат челни места в многобройните организирани от Академията ученически състезания. Значителен брой абитуриенти на гимназията успешно кандидатстват и записват бакалавърски специалности в СА „Д. А. Ценов”, като над половината от учителския състав, начело с директора на гимназията Дора Тодорова са сред възпитаниците на свищовската Алма матер. На тържественото заседание на педагогическия съвет на Старопрестолната гимназия по икономика все участие заместник-председателят на Общото събрание на Стопанска академия проф. д-р Андрей Захариев, който връчи от името на ректора и академичната общност юбилеен плакет, цветя и поздравителен адрес.

В подписания от Ректора проф. д-р Величко Адамов поздравителен адрес се отправиха към директора, възпитаниците и учителите на гимназията „най-топли пожелания за  кураж, самочувствие и увереност по пътя, който ви предстои да извървите напред и нагоре, за безспирни успехи и институционално лидерство”.

След тържествения педагогически съвет учители, ученици и гости се включиха във факелното шествие по паважа на Стария Търновград до паметника "Майка България".

Още »


Уважаеми колеги,
European University Institute във Флоренция, Италия предлага на Вашето внимание докторски програми по икономика - макроикономика, микроикономиа и иконометрия.
Програмите предоставят чудесни възможности за талантливи млади икономисти.

За повече информация посетете - http://eui.eu/ECO и
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme/Index.aspx

Увеличи Увеличи

Още »

Третото Национално ученическо състезание по банкиране събра в Стопанска академия над 100 средношколци

Възпитаници на 18 средни икономически училища в България участваха в третото поредно издание на Национално ученическо състезание по банкиране, организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, което се състоя в навечерието на професионалния празник на банкера – 6 декември. Състезанието се провежда като част от концепцията на ръководството на висшето училище в Свищов по изпълнение на поетия към представителите на средните икономически училища в страната ни, ангажимент за тясно сътрудничество в областта на икономическата наука и образование.

В тазгодишното състезание участваха средношколци от: Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград; Търговска гимназия – Бургас; Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”; СОУ Васил Кънчов – Враца; ПГЛПИ „Атанас Буров” – Г. Оряховица; Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново; ПГИ – Перник; Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” – Плевен; Национална търговска гимназия – Пловдив; ПГИ „Робер Шуман” – Разград; Държавна търговска гимназия „Д. Хадживасилев” – Свищов; Национална търговско-банкова гимназия – София; ТГ „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора; ПГИИ „Джон Атанасов” – Търговище; ФСГ „Атанас Буров” – Хасково; Търговска гимназия „Васил Априлов” – Червен бряг; ПГИ – Шумен; Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив. Организацията на двудневната проява осъществиха първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия и Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО).

Състезанието откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова, която е и ръководител на магистърска програма „Банков мениджмънт”. От името на ректора – проф. д-р Величко Адамов и от името на академичното ръководство, проф. Димитрова приветства учениците и придружаващите ги учители.

„Първата българска финансова катедра ви предизвиква да разкриете себе си, да покажете своята личностна изява и да докажете кой кой е в средното икономическо образование“ – каза проф. Димитрова в обръщението си към средношколците от икономическите училища. Тя подчерта, че българските работодатели „отдавна знаят кой кой е във висшето икономическо образование” цитирайки последната анкета на сп. Мениджър, в която Стопанска академия е обявена за лидер в обучението по застраховане, финанси и счетоводство от 300 топ мениджъри в България. „Вие днес ще имате възможността да се убедите, че ние сме най-добрите в това, което правим – така както са убедени нашите над 140 000 възпитаници, успешно реализирани не само в банковия сектор, но и в публичните и корпоративните финанси” – каза още зам.-ректорът. Проф. Димитрова пожела на участниците в националното състезание по банкиране много спортен хъс, борбеност, иновативност, креативност, толерантност, екипност и успех.

С „Добре дошли в града на финансистите и банкерите на България”, участниците приветства ръководителят на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев, който е и зам.-председател на Общото събрание на Стопанска академия. Той обърна внимание на гостите, че Свищов е града и на първия български финансов министър – Григор Начович, града на Алеко Константинов, града в който се намира най-доброто извънстолично висше училище в България. На учениците, участващи в състезанието проф. Захариев пожела: „Днес на елитните български гимназии по икономика – абитуриент, утре на Академия „Ценов” – студент, а след това отличник-абсолвент”.   

Сред гостите на официалното откриване бяха деканът на факултет „Финанси” – проф. д-р Румяла Лилова, зам.-кметът на Община Свищов – Пламен Александров, ръководители на банкови и финансови институции, академични преподаватели, учители от средните училища.

Участващите в състезанието средношколци от едно училище бяха разпределени на случаен принцип в различните 27 отбора от по четирима състезатели. Всеки от екипите носеше името на българска банка, което бе изтегляно чрез жребий. Ученическите отбори имаха ментори в лицето на изявени студенти от Стопанска академия – част от които са били участници в предишни издания на състезанието, а днес вече са студенти в Свищовската Алма матер.

Като мениджърски екип на търговска банка, всеки отбор трябваше да разработи иновативна комплексна оферта за банково обслужване на институционалния клиент Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, като в предложението присъства и цялостно финансово обслужване на състава от преподаватели, служители от административния и помощния персонал на Висшето училище, докторантите и студентите в редовна и задочна форма на обучение. Привличането на Стопанска академия, нейните служители и учащи, имаше за цел постигане на значителен ръст на клиентската база и приходите от продажби на търговската банка, която ученическите екипи представляваха.

При презентацията на казусите отборите бяха разделени в две секции, а представянето им оценяваха комисии от академични преподаватели, ръководители и представители на банкови институции, зам.-кмета Пламен Александров. Основните критерии, по които мениджърските екипи бяха оценявани са иновативност, ефективност, приложимост, презентиране и аргументация. Обявяването на резултатите и церемонията по награждаване се състояха в аулата на Стопанска академия в навечерието на професионалния празник на банкера.

Във всяка от двете секции бяха присъдени 1-во, 2-ро и 3-то място, а освен това банковите институции и Община Свищов връчиха корпоративни индивидуални награди на отбора-фаворит. Така всеки отбор получи награда и губещи нямаше, а както подчерта при награждаването проф. д-р Теодора Димитрова – бяха излъчени „най-добрите от най-добрите”. Тя сподели, че при представянето си участниците са надминали очакванията на организаторите и това много е затруднило комисиите при класирането на отборите.

В секция 1 наградите на Ректора връчи председателят на комисията проф. Димитрова. Победител в тази секция стана Отбор № 6  („Инвестбанк” АД) в състав Кристиана Методиева от ПГИ – Перник, Силвия Петрова от ПГИ – Дряново, Стефани Пеева от ДФСГ – Плевен и Митко Митев от ПГИ – Шумен, с ментор Силвия Заркова – IV курс спец. „Финанси”. На второ място се класира Отбор № 9 („Първа инвестиционна банка” АД) с участници Полина Димитрова от СОУ „Васил Кънчов” – Враца, Андрея Ангелова от ДТГ – Свищов, Георги Георгиев от НТБГ – София, Боряна Петрова от ПГИ – Шумен и ментор Михаела Апостолова – I курс спец. „Финанси”. Трето място заеха състезателите на Отбор № 14 („Българска банка за развитие” АД) – Яница Чилингирова от НТГ – Пловдив, Петко Драганов от ТГ – Бургас, Рая Георгиева от ПГИ – Шумен и Ирена Дениславова от ДТГ  – Свищов с ментор Антонио Дичев – III курс спец. „Финанси”.

В секция 2 наградите на Ректора връчи председателят на комисията проф. Захариев. Победител е Отбор № 18 („Алфа банк” – клон България) в състав Стефани Панталеева от ТГ – Червен бряг, Петър Николушев от Търговска гимназия – Бургас, Мария Яньова от ПГИ – Благоевград и Стоянка Талатинова от НТГ – Пловдив, с ментор ментор Александра Петрова – II курс, спец. „Финанси”. Второто място заеха състезателите на Отбор № 24 („Сосиете Женерал Експресбанк” АД) – Кристияна Колева от ДТГ – Свищов, Мариян Соколов от ФСГ – Хасково, Мелания Славкова от НТБГ – София, Михаела Тодорова от Варненска търговска гимназия с ментор Гергана Георгиева – курс III спец. „Финанси”. Трети се класира Отбор № 25 (Търговска банка „Д” АД) с участници Николина Вакадинова от ПГИ – Благоевград, Радослав Цветков от НТБГ – София, Ксения Христова от Варненска търговска гимназия, Десислава Колева от ТГ – Ст. Загора и ментор Женя Стефанова – IV курс спец. „Финанси”.

Награди бяха връчени от факултет „Финанси“, катедра „Финанси и кредит”, от магистърските програми в направление „Финанси”, от АЦККВО, от банкови и финансови  институции, от Община Свищов. Подобаващо за състезание по банкиране, част от наградите имаха и финансово изражение, а най-атрактивните сред тях бяха банкноти с лика на Алеко Константинов.

Наградата на Община Свищов зам.-кметът Пламен Александров връчи на Отбор №9 „Първа инвестиционна Банка АД”, а директорът на Общинска банка АД, клон Свищов – Пламен Георгиев, награди едноименния Отбор №4. Двата отбора, състезавали се с името на една банка – Отбор №17 „Обединена българска Банка АД – 1” и Отбор №16 „Обединена българска Банка АД – 2” получиха награди от директора на клона на банката в  Свищов – Кирил Кирилов. Директорът на Банка ДСК, клон Свищов – Цоло Цоловски връчи награда на Отбор №2 „Банка ДСК ЕАД”, а Отбор №13 „Райфайзенбанк (България) ЕАД” бе награден от директора на банковия клон в Свищов – Живко Павлов. Състезателите на Отбор №24 „Сосиете Женерал Експресбанк АД” получиха отборната си награда от Пламен Пенков директор на клон Свищов, а Отбор №6 „Инвестбанк АД” награди Елка Христова - директор на местния банков клон. Отбор №23 „ПроКредит банк АД” получи награда от банката, с чието име се състезава, която връчи Елена Станчева – експерт връзки с клиенти. Директорът на банковия клон на Алианц Банк България в Свищов – Бисер Илиев награди едноименния Отбор №19, а Отбор №18 „Алфа банка – клон България” получи наградата си от директора на клон Свищов – Весела Колчева.

УниКредит Булбанк, представена от Милена Стефанова-Владова – експерт подбор, управление „Човешки ресурси” присъди две награди – за едноименния Отбор №12 и за Отбор №3 „Te-Дже Зираат Банкасъ - клон София”. Изпълнителният директор на „Бул Инс” АД – доц. д-р Стоян Проданов, който е и преподавател в катедра „Финанси и кредит”, връчи награда на Отбор №8 „Българо-американска кредитна банка АД”. Застрахователна компания „Лев Инс” АД, представена чрез Павел Димитров – член на Управителния съвет, също осигури две награди, с които бяха отличени Отбор №25 „Търговска банка "Д" АД” и Отбор №15 „Тексим Банк АД”. „Булброкърс” ЕАД с управител на офис Свищов – Николай Илиев, отличи като свой фаворит Отбор №10 „Сибанк ЕАД”, а ДЗИ с управител на местния офис Стефан Велчев, награди Отбор №1 „Банка Пиреос България АД”. Експертът по връзки с клиенти на ЗАД ОЗК-Застраховане АД, Бояна Дюлгерова връчи корпоративни награди на три отбора - №14 „Българска банка за развитие АД”, №20 „Централна кооперативна банка АД”, №22 „ТИ БИ АЙ Банк ЕАД”.

Стопанска академия връчи награди на учителите, придружаващи учениците, както и на представителите на практиката, подкрепили инициативата на Свищовското висше училище.

По традиция, в рамките на двудневното национално ученическо състезание по банкиране се проведе  методическа среща между домакините на форума и гостуващите средношколски учители.

От страна на Стопанска академия участваха зам.-ректорът проф. д-р Теодора Димитрова, ръководителят на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев и директорът на  Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов. Част от дискутираните теми обхванаха нови съвместни инициативи между висшето училище в Свищов и средните икономически учебни заведения в България. Към ГАЛЕРИЯТА със снимки, отразяваща събитието.

Още »

Финансистите на Стопанска академия с лаборатория по банкови науки

В навечерието на Деня на банкера, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе официално открита лаборатория за научни изследвания по банкови науки. Специализираната аудитория е създадена по едноименен инфраструктурен проект към Института за научни изследвания, реализиран от екип на катедра „Финанси и кредит”.  

Трикольорната лента за официалното откриване преряза ректорът проф. д-р Величко Адамов, а по стар български обичай гостите бяха посрещнати с хляб и сол.  Сред уважилите тържеството бяха зам.-ректорите проф. д-р Любен Кирев и проф. д-р Теодора Димитрова, ръководителят на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев, преподаватели, докторанти и студенти.

Новата придобивка за студентите от спец. „Финанси” – лабораторията по банкови науки, представи ръководителят на проекта доц. д-р Марин Маринов. Той поясни, че целта на проекта е да подпомага студентите в изучаването на финансовата теория и практика в частта банково дело. „С изграждането на тази аудитория се продължава една традиция, чието начало се постави преди няколко години от проф. д-р Величко Адамов с изграждането на аудитория по финансово дело – традиция, кореспондираща с управленската програма на настоящото ръководство „Качество, доверие, инвестиции в човека” – каза доц. Маринов.

Той поясни, че тази изследователска база ще предостави допълнителна възможност за свищовските студенти да изградят и усъвършенстват своите умения, знания и професионални качества в областта на финансите и банковото дело в съответствие със съвременните пазарни изисквания. „Всичко това беше постигнато с помощта на академичното ръководство” – подчерта ръководителят на проекта и изказа благодарности от името на целия проектен екип – ас. Марияна Павлова, ас. Ренета Росева, ас. Цветан Павлов и от името на студентите от спец. „Финанси”. Доц. Маринов честити в аванс на всички присъстващи предстоящите празници – Деня на банкера, студентския празник, Коледа с пожелание за повече доброта през новата година.

Новооткритата лаборатория по банкови науки е оборудвана с необходимите компютърни конфигурации и софтуер, а интериорът е допълнен с пано, изтъкано от парични знаци и цитати на Хенри Форд, Наполеон Бонапарт, Джон Кенет Голбрайт, Атанас Буров и други велики личности, свързани с науката за парите, банкерите, банковата и паричната системи.

Още »

В навечерието на студентския си празник най-изявените възпитаници на Стопанска академия получиха награди и признания

В навечерието на празника на българските студенти – 8-ми декември, най-изявените възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получиха награди и признания. По традиция студентския празник бе честван с академично тържество, на което се награждават отличници и първенци в науката, спорта и обществено-полезна дейност.

Сред гостите на тържествената церемония бяха акад. Николай Йорданов – член на Академията на ООН във Вашингтон, Явор Хайтов – зам.-председател на 43-то Народно събрание, Сергей Цветарски – председател на Националния статистически институт, Йордан Ангелов – епархийски съветник във Великотърновска епархия, Пламен Александров – зам.-кмет на Община Свищов, ръководители на финансови институции и фирми.

С поздравително слово, академичното тържество, посветено на студентския празник, откри ректорът проф. д-р Величко Адамов. Цитирайки госта акад. Йорданов, според който „някои дни обещават да бъдат богати на събития, други не”, ректорът заяви, че празника на студентите е не само събитие, но и едно доказателство за обвързаност с каузата на образованието, на науката и прогреса.

„Студентския празник е събитие, което за пореден път ни кара да се чувстваме горди от това, че сме част от голямото семейство на Стопанска академия” – каза проф. Адамов. Той подчерта, че висшето училище в Свищов е дало на България над 140 000 възпитаници, които са заемали и заемат важни ръководни постове в отраслите на икономиката и политиката. Ректорът припомни, че в Стопанска академия са създадени и се развиват и до днес първата финансова школа, първата школа по застраховане, развиват се авторитетни школи по счетоводство, управление, международни отношения, издадено е и продължава да се издава първото икономическо списание. В своето приветствие, проф. Адамов акцентира и върху приноса на Дарителя Димитър Ценов за създаването и развитието на Стопанска академия. Заедно с пожеланията за здраве, веселие и успех, в обръщението си към студентите ректорът отправи забавни препоръки и съвети по повод празника, но не на шега апелира към тях никога да не забравят, че са възпитаници на Стопанска академия.

Приветствия към студентите и академичната общност на Стопанска академия отправиха официалните гости на тържеството. Акад. Йорданов подчерта, че висшето училище в Свищов е дало и продължава да дава на страната ни „достатъчен брой” научни работници и служители във висшия ешелон на държавното управление. „Вашите учители са вашите освободители, продължете техния път” – пожела на свищовските студенти акад. Йорданов.

С нескрито вълнение Явор Хайтов сподели, че за него Свищов освен студентски град е и „града на любовта”, защото любовта между него и съпругата му, която беше сред гостите на тържеството, е пламнала именно когато тя е била студентка в Стопанска академия. „За мен е особена привилегия, радост и чест да съм ваш гост” – каза Явор Хайтов и увери студентите и академичната общност, че би се отзовал на всяка покана да гостува в Стопанска академия, където по думите му  един сплотен колектив  постига високи резултати.

Високото ниво на подготовка на студентите в Свищов подчерта в приветствието си и Сергей Цветарски. Припомняйки, че Свищов още по времето на Османската империя е бил наричан „научната столица на България” председателят на Националния статистически институт заяви, че това е „икономическата” научна столица на страната ни. Сергей Цветарски сподели, че голяма част от кадрите на НСИ са възпитаници на Стопанска академия.

От официалната трибуна своите колеги поздрави и председателят на Студентския съвет – Йордан Гълъбов. Той подчерта, че студентите имат отговорната мисия „да защитават изконните ценности на нашия народ – духовност, наука и култура, да отстояват същността на образователното дело и да съграждат с много любов интелекта и духа на българския народ”. Председателят на Студентския съвет пожела на възпитаниците на Стопанска академия здраве, късмет във всяко начинание и сила за да се преборят с всяко препятствие по пътя си.

Кулминация в тържественото честване на студентския празник е връчването на ежегодните награди – грамоти и еднократни парични стипендии, на най-изявените студенти. Наградата на Ректора за отличен успех в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в размер на 500 лева получиха четвъртокурсничките Кристина Георгиева – спец. „Международни икономически отношения” и Цвета Цветанова – спец. „Застраховане и социално дело”, постигнали еднакъв среден успех от годините на следване „Отличен” 5.97.

Като председател на фондация „Димитър Ценов”, проф. Адамов връчи и две награди за отличен успех от Фондацията, също от по 500 лв. на Мирослава Костова – спец. „Финанси” и на Венета Петкова – спец. „Маркетинг”, четвъртокурснички със среден успех от годините на следване „Отличен” 5.94.

За изминалата една година фондация „Димитър Апостолов Ценов” при Стопанска академия е подпомогнала финансово, чрез пълно или частично възстановяване на семестриална такса, 96  студенти – полусираци, близнаци и със затруднено материално положение. Общата сума на изплатените помощи възлиза на 11739 лв. През същия период на студенти с отличен успех и за награди на победители в конкурси са предоставени 3510 лв.

По традиция, Студентски съвет връчи награди в няколко различни категории. За отличен успех през годините на следване в ОКС „бакалавър”, председателят на Студентския парламент връчи награди от по 200 лева на четвъртокурсниците от спец. „Счетоводство и контрол” Мария Илчева, Силвия Дамянова и Денислав Маринов, постигнали среден успех „Отличен” 5.93. Награди за отличен успех в размер на по 100 лева получиха Кристияна Милинова –  спец. „Финанси” и Миряна Георгиева – спец. „Стопанско управление”, и двете в IV курс със среден успех „Отличен” 5.90. За  активна студентска и обществено-полезна дейност, Студентски съвет отличи с награди от по 200 лв. Олга Любенова  – IV курс, спец. „Маркетинг” и второкурсничките от спец. „Счетоводство и контрол” Виктория Тодорова, Найда Панова и Йоанна Йоновска. В категорията „За високи спортни постижения” бяха отличени спортисти на Стопанска академия, завоювали призови места от Национални студентски шампионати през 2014 г. Наградата на Ректора и академичното ръководство получи студентския отбор по кик бокс със завоювани 2 златни, 4 сребърни и 4 бронзови медала. В същата категория Студентски съвет връчи две награди – на женския тим по тенис на маса, класирал се отборно на второ място в страната с 3 сребърни медала и на златната медалистка по джудо Евру Закирова – ΙI курс, спец. „Икономика на туризма”.

Зам.-кметът на Община Свищов – Пламен Александров, връчи ежегодната награда на Общински съвет, учредена на името на Григор Начович – пръв Министър на финансите след Освобождението, за студент от Стопанска академия завършил с отличие трети курс, спец. „Финанси” или спец. „Стопански и финансов контрол”. Наградата получи Красимир Милев  – IV курс, спец. „Финанси” със среден успех от III курс „Отличен” 6.00 и от годините на следване „Отличен” 5.90. Пламен Александров прочете  поздравителен адрес от кмета Станислав Благов по повод студентския празник.

Еднократна парична стипендия в размер от 500 лв. бе присъдена от Общинска застрахователна компания (ОЗК) – „Застраховане АД” на студент от спец. „Финанси”, редовно обучение. Стипендията получи Маврина Пурлантова – ІV курс, която й връчи доц. д-р Александър Личев, изп. директор на застрахователната компания. Доц. Личев връчи и еднократната парична стипендия също в размер на 500 лв. от Пенсионно осигурително дружество „Топлина” АД, предназначена за студент от спец. „Застраховане и социално дело”. Наградата получи третокурсничката Силвия Еманоилова.

Чрез грамоти и предметни награди бяха отличени студенти за принос в утвърждаването на лидерската позиция на Стопанска академия чрез достойно представяне в национални студентски форуми. Зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие – проф. д-р Теодора Димитрова връчи награди на лауреатите на Десетия национален конкурс „Млад икономист - 2014”, организиран от Съюза на икономистите в България, на Милен Митков – победител в категория „докторанти”,  понастоящем д-р по икономика и асистент в катедра „Застраховане и социално дело” и на екипа на Силвия Сашева и Теодора Вилиянова - ІV курс, спец. „Финанси”, победители в категория „студенти”. В същата категория проф. Димитрова награди и лауреатите в националното студентско състезание „Регионално развитие и заетост в ЕС – перспективи за България след 2014 г.”. Екипът от студенти на Стопанска академия, който спечели първото място, в състав Антония Захариева, Емрах Реджебов, Димчо Цанев и Диана Христова, с ръководител Драгомир Маринов – докторант в катедра „Стратегическо планиране”, посетиха столицата на Европейския съюз и Европейския парламент в Брюксел, като награда за завоюваното първо място на състезанието.

За принос в утвърждаването на лидерската позиция на Стопанска академия чрез достойно представяне в национални студентски форуми бяха отличени още  Боряна Антонова и Никола Илиев – победители в конкурса за стипендианти на Българската народна банка за 2014 г. Двамата са участвали в конкурса с есета на тема „Фактори, влияещи върху кредитния растеж в България” като студенти в редовно обучение по магистърска програма „Финансов мениджмънт”. Понастоящем Никола е редовен докторант в катедра „Финанси и кредит”. За академичната 2013/2014 г. и двамата са били стипендианти на фондация „Атанас Буров”.

В същата категория проф. Димитрова връчи награди на победителите в конкурса за стипендии на фондация „Атанас Буров” Живко Тодоров – като студент от магистърска програма „Финансов мениджмънт”, а в момента вече редовен докторант в катедра „Финанси и кредит”, и на Ради Димитров, участвал в конкурса като магистър по „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, а понастоящем асистент в катедра „Счетоводна отчетност”.

Танцовият клуб „СА.НОВЕ” при Стопанска академия също получи награда от зам.-ректора за участия и завоювани отличия в престижни фолклорни форуми – златен медал от Национален шампионат по народни изкуства „Евро фолк 2013”, сребърен медал от III Световен шампионат по фолклор „World Folk 2013”, Син плакет (най-високото отличие) от Международния фолклорен фестивал „Разиграно оро 2013” в Охрид, Република Македония, втора награда на Националния фолклорен фестивал „Жива вода” 2014.

След тържествената церемония, гостите посетиха Академичния музей, а след това поднесоха цветя пред паметника на Дарителя Димитър Ценов.

Още »


Уважаеми колеги,
Стартира кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.
по проект „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
От 08.12.2014 г. до 13.01.2015 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии за успех и специални стипендии на хартиен носител във Висшите училища е 16.01.2015 г.
Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване” - http://eurostipendii.mon.bg/

Образец на удостоверение за кандидатстване за специална стипендия - ТУК.

Още »

„Заедно в час” – програма за лидерство и развитие

В рамките на 1 и 2 декември 2014 година, Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” – Свищов в партньорство с фондация „Заедно в час” проведе пред обучаващите се „Обучение за управление на времето” и информационна сесия по едноименната програмата. В рамките на двете мероприятия, г-ца Велислава Романова и екипът й, запознаха присъстващите с целта на фондацията и програмата, а именно „всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Всяко дете в страната да се обучава от учители, които успешно подкрепят своите ученици да развият максимално потенциала си”. В презентацията  бе поставен акцент върху факта, че „Заедно в час” „работи дългосрочно за осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, заедно със своите съмишленици и завършилите успешно програмата за мотивиращи учители”.

За постигане на така поставената цел, „Заедно в час” работи със специфичен подход за привличане на млади хора да работят като учители за две години. За да получат децата качествено образование, трябва да се обучават от най-талантливите и мотивирани учители, които успяват да поведат учениците си към успех. Този подход работи успешно вече в над 30 държави на 6 континента, като се прилага от организации партньори в световната мрежа Teach For All. Стъпките за изпълнение на целта, посочени от г-ца Романова са: 1) прецизно подбиране на способни специалисти от разнородни области, които имат подходящи нагласа, качества и амбиция да променят живота на своите ученици чрез образованието; 2) екипът на роден университет обучава участниците в програмата, за да придобият професионална квалификация „учител“. В обучението са интегрирани практики от международния модел „Преподавай като лидер“. Младите учители се научават да посрещат предизвикателства в класната стая: да планират уроците, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в активно участие в учебния процес и да си сътрудничат с останалите учители и администрацията на училището, за да допринесат максимално за успеха на своите ученици; 3) осигуряване на работни места като учители за период от две години в училища, които работят с ученици от социално и икономически затруднени общности. Тези училища са партньори на „Заедно в час” и очакват техните учители; 4) през двете години преподаване се работи постоянно в подкрепа на младите учители. Те преминават през сериозна програма за професионално развитие, която спомага за успеха им като учители, лидери и професионалисти. Като част от тази програма им се осигуряват ментори в лицето на утвърдени бизнес и академични партньори; и 5) в дългосрочен план се поддържа връзка със завършилите програмата. Независимо от сектора, в който ще продължат да се развиват, те остават активно ангажирани с мисията на Заедно в час, за да постигнем заедно системна и дълготрайна промяна във възможността всяко дете в България да има възможност за добро образование.

В рамките на проведеното през първият ден обучение за управление на времето (Time Management), присъстващите научиха как да приоритизират и групират задачите си; как да управляват времето си, да създават и използват личен график; как да управляват енергията си; и да повишат ефективността си.

Обучението и презентацията преминаха при засилен интерес от страна на студентите, които припознаха в програмата още една възможност за успешна кариерна реализация.

Още »


Уважаеми колеги,
Фирма „Bulmarket DM“ обявява свободна позиция за длъжността Financial analyst.

Bulmarket DM Ltd. is looking for an experienced and energetic person for the position: Financial analyst

With main responsibilities, as follows:

 • Establish and follow accountancy standards procedures and software data;
 • Preparation of internal reports PL, CF, BS under project activities;
 • Administrative support of financial models for new projects;
 • Budget planning and presentation of budget result - monthly/quarterly;
 • Plan/fact comparative reports and deviations
 • Investment project analyze;
 • Management accountability transform under IFRS;
 • Budget limits control, under specified requirements;

The perfect candidate will correspond exactly to position`s

Requirements:

 • High school education in Economics;
 • Excellent command of English – both spoken and written;
 • Very good computer skills – Excel proficiency;
 • Attention to details and very high level of accuracy;
 • Good communicative and organizational skills;
 • Self-motivated and strict in keeping his/her obligations.

For the position Financial analyst  

Company offers:

 • Motivated remuneration;
 • Working with a highly motivated and professional team.

За контакти:
Anna PANCHEVA | HR manager
BULMARKET DM Ltd. | anna.pancheva@bulmarket.bg | +359 82 817454 (Office)|
+359 88 2 906 454(mobile) | +359 82 844862 (Fax)

Още »Благодарствено писмо от г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на "Асоциация на българските градове и региони".
 

Още »Благодарствено писмо от г-н Димитър Иванов, изпълнителен директор на "Национален Клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи".
 

Още »

Благодарствено писмо от Председателя на Съюза на икономистите в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР, УВАЖАЕМИ ПРОФ. ЗАХАРИЕВ,

Приемете моите поздравления  и сърдечни благодарности за отличната подготовка и провеждане на международната конференция, посветена на Бъдещето на Долен Дунав – регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура, която се състоя  с голям успех  на 24 ноември в гр. Свищов.

За мен и за представителите  на Съюза на икономистите в България, бе чест и удоволствие да работим съвместно с Вас и Вашия екип по един, надяваме се, дългосрочен проект, който да доведе до нови възможности за икономическо, социално и научно развитие на региона.

Впечатляващото участие на научни, обществени  и частни  организации и фирми, както и на гости и лектори от чужбина, показва , че съществува голям интерес към  представените теми и практически опит.

Бих искал да изразя нашата признателност и благодарност за перфектното партньорство, за безупречната организация, отзивчивост и завладяващ академичен дух  по време на цялата конференция и при провеждане на семинара-награда за победителите в конкурса  „Млад икономист 2014 г.”

С пожелания за здраве, нови вдъхновени съвместни проекти и инициативи в регионален и национален мащаб.

С уважение, Проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА на ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Благодарственото писмо може да бъде свалено от ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии по връчването на дипломите за висше образование, ОКС "Бакалавър" на дипломантите випуск 2010 от всички факултети ще се състоят както следва:

Факултет "Финанси" - 19.12.2014 г. /петък/ по следния ГРАФИК

Факултет "Стопанска отчетност" - 20.12.2014 г. /събота/ по следния ГРАФИК

Факултет "Мениджмънт и маркетинг" - 13.12.2014 г. /събота/ по следния ГРАФИК

Факултет "Производствен и търговски бизнес" - 12.12.2014 г. /петък/ по следния ГРАФИК

Още »


Уважаеми колеги,
ДБТ Свищов обявява набирането на студенти за лятна ваканционна заетост във ФРГ през 2015 г. по процедурата на анонимния подбор при следните условия за кандидатстване:

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.1 Да са на възраст от 18 до 35 години;
1.2 Да са студенти в редовна форма на обучение;
1.3 Да не са последен курс на семестриално обучение;
1.4 Да имат основни познания по немски език /най- малко 3 години занимания по немски/;
1.5 Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия;
1.6 Студентите не трябва да ограничават избора си на работно място до един регион или населено място;
1.7 Студентите трябва да приемат работно място във възможно най-много сектори.

2. Кандидатите следва да представят следните документи:

2.1 Заявление /свободен текст/ на български език. В заявлението е необходимо да декларират, че са изучавали немски език най-малко 3 години и са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция /задължително се посочват точните начална и крайна дата/, както и че притежават необходимите средства за финансиране заминаването си  за Германия.
2.2 Уверение от висшето училище, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение.

Не се приемат уверения, в които данните за курса и семестъра на следване са посочени с римски цифри и се изисква в него изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на семестриално обучение. 

Документи се приемат до 05.01.2015 г. в ДБТ Свищов ст. 1 и ст. 3.

Още »