Ректорът, Академичното ръководство и Студентският съвет имат удоволствието да поканят всички студенти, професори, доценти, асистенти, докторанти и служители на АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО по случай откриването на Новата учебна 2014/2015 година, което ще се състои на 23 септември 2014 г. (вторник) от 11:00 часа в Аула "Проф. Д. Бъров" (Ауд. № 1) – Ректорат.
Ректорът, Академичното ръководство и Студентският съвет имат удоволствието да поканят всички студенти, професори, доценти, асистенти, докторанти и служители на АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО по случай откриването на Новата учебна 2014/2015 година, което ще се състои на 23 септември 2014 г. (вторник) от 11:00 часа в Аула "Проф. Д. Бъров" (Ауд. № 1) – Ректорат.
ОКС "Бакалавър" Прием 2014 ОКС "Магистър" до 19.09.2014 ОНС "Доктор" Прием 2014 Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение КАЧЕСТВО - ДОВЕРИЕ - ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕКА
       Мандатна програма 2011 - 2015 г.
КАЧЕСТВО - ДОВЕРИЕ - ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕКА
       Мандатна програма 2011 - 2015 г.
КАЧЕСТВО - ДОВЕРИЕ - ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕКА
       Мандатна програма 2011 - 2015 г.

В Стопанска академия стартира приемът на магистри

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира приемът на кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” за предстоящата академична 2014/2015 г. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50).

Приемът на документи, който започна на 28.07.2014г., за редовно обучение на икономисти ще продължи до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение, могат да подават документи до 31-ви август.

Записалите се за дистанционно обучение магистри могат да участват в проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът цели да подпомогне подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. Сред целите на проекта са още улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен – и като „бакалавър” и като „магистър”.

 

Центърът за дистанционно обучение при Стопанска академия е създаден през 1999 г. и за изминалите 15 години е дал възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в образователно-квалификационна степен „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма.

Предстои да бъде реализиран първия прием в новата  магистърска програма „Консултиране и администриране в мениджмънта”, а една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език) вече дипломира първия си випуск.

Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Официален старт на кандидатстудентска кампания 2014 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 6 януари 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 79-ата поред за висшето училище кандидатстудентска кампания. През 2014 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Приложна макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2014 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, в регионалното бюро в гр. Карлово, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 10 юли 2014 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 10 юли 2014 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Д. А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България и Математика.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище. Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
уведомяваме Ви, че конкурсните изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и „Чужди езици“ за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец септември ще се проведат на 20 септември 2014 г. /събота/ от 13:00 ч. в Ректората на СА „Д. А. Ценов“.

Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред Ректората.

Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта, а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.

Още »

Млади възпитаници на Стопанска академия създадоха нов Алумни клуб

Млади възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се присъединиха към голямото семейство на Алумни асоциацията към Свищовското висше училище. Бакалаври от випуск 2014, завършили специалност „Прогнозиране и планиране” (вече „Стратегическо и бизнес планиране”), учредиха 43-тия Алумни клуб. На проведеното в родната Алма матер учредително събрание, членовете единодушно взеха решение новият клуб да носи името на специалността, която студентите с гордост са завършили през настоящата година.

За председател на Алумни клуб „Прогнозиране и планиране – 2014 г.” бе избрана Биляна Велинова, а за протоколист – Валентин Вълчев. Учредителите на клуба от елитната специалност, приели да запазят жива връзката си със Стопанска академия, получиха първите поздравления от гостите на срещата, сред които бяха ръководителят на катедра „Стратегическо планиране” – проф. д-р Маргарита Богданова и преподаватели от катедрата.

Следвайки основните принципи на Алумни асоциацията, новите членове формулираха своите цели и задачи, свързани с подпомагане на настоящите и бъдещи студенти, обучаващи се в голямото многообразие от специалности и програми, които развива Стопанска академия, и със споделяне на професионалния опит, който предстои да натрупат в бъдеще. Като главен приоритет пред клуба се оформи подпомагането на академичния живот на висшето училище и ефективното партньорство в професионалната, социалната и бизнес сфери със Стопанска академия и с всички, които имат интерес да съдействат за поддържане положителния имидж на висшето училище. Със създаването на новия клуб членовете му потвърдиха сериозните си амбиции да затвърдят позициите на модерната специалност „Стратегическо и бизнес планиране”, като провеждат ежегодни срещи с настоящите студенти на Академията в Свищов, с цел да се развие дейността на Алумни клуба, като за това допринесат и бъдещите негови членове.

Традиционно след откриването на Алумни клуба, младите възпитаници на Стопанска академия си направиха фотоси пред сградата на Ректората и пред паметника на Дарителя, с което запечатаха емоционалния момент от своята среща.

Още »


Уважаеми колеги,
Министерството на младежта и спорта и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” – Свищов представят на Вашето внимание обяви за провеждане на конкурси за Дирекция „Младежка информация и координация” и за Дирекция „Политика за младежта”.

За повече информация посетете: http://mpes.government.bg/pages/careers/default.aspx

Още »

Все повече възпитаници на Стопанска академия се завръщат в родната Алма матер за втора магистратура

Все повече възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се завръщат в родната Алма матер за втора магистратура. Тази засилваща се през последните години тенденция, обусловена от икономическата реалност и необходимостта от разширяване на компетентности и квалификации, се изразява в две насоки. При първата, трансферът е между отделните магистърски програми в едно направление. Много често магистри, завършили „Финансов мениджмънт” сега избират да повишат квалификацията си чрез втора магистърска програма като „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” или „Валутен, митнически и данъчен контрол”. Подобна тенденция има и в обратната посока – завършилите в сферата на счетоводството, одита и контрола избират магистратура от областта на финансите. 

Втората насока се изразява в трансфер между професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. Пример за такъв трансфер са завършилите магистърски програми като „Фирмен мениджмънт и контролинг” или „Бизнес администрация”, които избират чрез втората магистратура да разширят познанията си в сферата на финансите, счетоводството, одита.

Освен със стремеж за изграждане на по-широки компетенции и усвояване на нови знания в сферата на икономиката, администрацията и управлението, конкретния си избор да завършат втора магистърска програма именно в Стопанска академия кандидатстващите аргументират още  с разнообразието от предлаганите програми и удобствата на системата за обучение и материалната база. През настоящата кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър”, желаещите да се обучават в Свищовското висше училище могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми.  Функционалността и приложимостта на уеб-базираната система, която се използва в Академията за електронното дистанционно обучение –  VJL® (Virtual Joint Learning), е отличена със специална награда на Microsoft за разработка в сферата на образованието. Специфичната учебна база, която е на разположение на магистрите, осигурява възможности за иновативно обучение със засилена практическа насоченост и за усвояване на програмни продукти в различни области на икономиката. Сред специализираните учебни аудитории са мултимедийна зала с възможности за презентации и симултанен превод, компютърна лаборатория за практико-приложни изследвания с използване на счетоводен софтуер и банкови автоматизирани информационни системи, изнесено работно място за симултанна теоретико-практическа подготовка в банковия сектор, отраслова лаборатория по предприемачество и екипни бизнес-симулации, лекторат по немски език и култура.

В по-голямата си част завръщащите се в родната Алма матер за втора магистратура са хора с амбиции за по-високи управленски позиции в публичния и в корпоративния сектор. Икономисти със степен „бакалавър” или „професионален бакалавър”, които желаят да кандидатстват за дистанционно обучение в ОКС „магистър” в Стопанска академия могат да подават документи до 19-ти септември включително. Приемът на документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се осъществява в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »


Уважаеми колеги,
Мото – Пфое ЕООД гр. София и Български червен кръст стартират програма за подпомагане допълнителното образование  и  обучение на зрелостници-сираци Випуск 2014 година. Сред специално подбраните Висши учебни заведения и Центрове за професионално обучения е Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов и Центъра за професионално обучение към нея.

Описание:

Стипендията е еднократна в 2 категории:

 • 2000,00 лв. на зрелостник, приет за студент във ВУЗ;
 •  500,00 лв. за професионално обучение в ЦПО.

Изисквания към кандидатите:

 1. 1. Да са получили диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година да са приети за студенти във ВУЗ и/или за обучение в ЦПО.
 2. 2. Да са зрелостници-сираци (без родители, само с един родител); лица, настанени в приемни семейства или да са възпитаници на домове за деца, лишени от родителска грижа в текущата година.
 3. 3. Да са записали да продължат образованието си (обучението си) в рамките на текущата година.
 4. 4. Да имат доказан доход (с документи) под 500,00 лв. на член на семейството (за зрелостници, отглеждани в домове за деца, лишени от родителска грижа - съответен документ за това).
 5. 5. Да представят заявление и допълнително изискуеми документи в Български червен кръст – Столична организация (СО на БЧК).

Допълнителни условия:

Дарената сума се получава в рамките на първата учебна година от образованието (обучението), като:

 1. 1. Половината от сумата за еднократно дарение за образование във ВУЗ се изплаща след представяне на уверение за приемане/записване в съответното ВУЗ, а останалата половина – на две равни вноски след заверяване на първи и втори семестър.
 2. 2. Половината от сумата за обучение в ЦПО се изплаща след представяне на служебна бележка за записване в съответния Център за професионално обучение, а останалата половина – след изтичане на третия месец от професионалното обучение.

Срок за кандидатстване: до 30 септември 2014 г.

За допълнителни контакти:

„МОТО-ПФОЕ” ЕООД, гр. София, 1360, район Люлин, бул. „Сливница” № 444, steniskanabala@motopfohe.bg

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - Столична организация, София, 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 76, тел. 81 22 822, sofcom@redcross.bg

Още »


Уважаеми колеги!
Уведомяваме Ви, че всички студенти-практиканти успешно приключили практиката си от месец АВГУСТ 2013г. до 30 ЮНИ 2014г.  могат да получат УДОСТОВЕРЕНИЯТА си лично в офиса на АЦККВО при следния график:

Сряда от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Петък от 13:00 ч. до 16:00 ч.

В секция НОВИНИ, както и в секцията на самия проект можете да следите за актуална информация.
Екип на проект  BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Още »


КОНКУРС ЕСЕ
по Проект № 18-2014 „Принципи на отговорното обучение по управление – концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация”, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов" научна дейност по Наредба № 9/08.08.2003 г.

Тематични направления за есе:
 1.    1. Дългосрочно оцеляване на бизнеса и отговорно управление?
 2.    2. Защо организациите – от бизнес до правителство, от училище до  университет – трябва да прилагат отговорно управление?
 3.    3. Отговорното управление.
 4.    4. Отговорно управление и корупция.
 5.    5. Отговорно управление и бедност.
 6.    6. Отговорно управление и устойчиво развитие?
 7.    7. Вашата готовност за прилагане на отговорно управление.
 8.    8. Приложим ли е моделът на IKEA за отговорно управление във всяка организация?
 9.    9. Отговорно управление и/или етично поведение?
 10.  10.Вашият избор - корпорация, ръководена от печалбата или организация за социално предприемачество?
 11.   11. На 13 септември 1970 г. в The New York Times Magazine е публикувана статията на Милтън Фридман "Социална отговорност на бизнеса е да увеличи своята печалба" (http://doc.cat-v.org/economics/milton_friedman/business_social_responsibility). Какъв е вашият коментар днес след 44 години?
 12.   12. Сътрудничество в борбата с бедността между фирми и общини – предложения и успешни практики. 

Участие в конкурса:
В конкурса могат да участват български и чуждестранни студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката и управлението.

Правила на конкурса:
Обем на есето до 3600 знака или 2 стандартни страници.

Крайният срок за изпращане на есето на адрес essay_prme@uni-svishtov.bg е 10 октомври 2014 г.

Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка.

Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов и преподаватели от чуждестранни университети, участващи в проекта. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани.

Официални езици:
Български и английски

Инициативата PRMЕ (Principle of responsible management education) се базира на 6 основни принципа:

Принцип 1. Цел: Развиване способностите на обучаваните да бъдат бъдещите генератори на устойчива стойност за бизнеса и обществото като цяло и съдействие за създаване на приобщаваща и устойчива глобална икономика.

Принцип 2. Стойности: Включване в академичните дейности и учебни програми на ценностите на световната социална отговорност, като отражение на международни инициативи като Глобалния договор на ООН.

Принцип 3. Метод: Създаване на образователни рамки, материали, процеси и среда, които позволяват прилагане на ефективен опит в обучението за отговорно лидерство.

Принцип 4. Изследвания: Ангажиране в областта на концептуалните и емпирични изследвания, които включват ролята, динамиката, влиянието на корпорациите в създаването на устойчива социална, екологична и икономическа стойност.

Принцип 5. Партньорство: Взаимодействие с мениджърите на бизнес корпорации за разширяване познанията за предизвикателствата по задоволяване на социалните и екологични отговорности и съвместно проучване на ефективните подходи за справянето с тези предизвикателства.

Принцип 6. Диалог: Диалогова подкрепа и дебат сред преподаватели, студенти, бизнес, правителство, потребители, медии, организации на гражданското общество и други заинтересовани групи и заинтересовани страни по важни въпроси, свързани с глобалната социална отговорност и устойчиво развитие.

Инициативата стартира по време на Годишната среща на Глобалния договор в Женева през 2007 г.

За повече подробности посетете www.unprme.org

Още »


Уважаеми студенти,
Уведомяваме ви, че настаняването в студентските общежития ще се извърши в периода 20-26.09.2014 год. /вкл. събота и неделя/.
В сайта на академията, в студентски ресурси-студентско досие, всеки студент може да види в кой блок е разпределен за настаняване.
След 26.09.2014 год. ненастанените студенти ще загубят правото за настаняване и местата ще бъдат обявени за второ класиране.

При настаняване се заплащат следните такси:
   1. семестриална такса за ремонт и аварии – 35,00 лв.
   2. месечна такса за охрана – 2,50 лв.
   3. застраховка – 10,00 лв.
   4. месечен наем за м. септември 2014 г. – от деня на настаняването.
   5. месечен наем за м. октомври 2014 г. (бл. 1 – 65,00 лв.; бл. 3 и 8 – 55,00 лв.)

Настанителните заповеди ще бъдат при управителите в блоковете за живеене.
Новоприетите студенти трябва да носят 2 снимки.

Още »


Уважаеми колеги,
Скъпи първокурсници,

Наред с безспорния си авторитет на водещо висше икономическо училище, СА „Д.А.Ценов” е известна с традиционно силните си позиции в студентския спорт и прекрасните условия за спорт  и отдих, които осигурява на своите студенти.

Обучението по дисциплината „Физическо възпитание и спорт” е задължително за студентите редовно обучение от всички специалности,извършва се през първите два семестъра и при изпълнение на изискванията приключва с оценка по шестобалната система, която се вписва в дипломата за висше образование.

Съобразно Вашите предпочитания Вие сами може да изберете спортната дисциплина, по която желаете да се обучавате. Учебната програма на катедра „ Физическо възпитание и спорт” включва:

аеробика, антицелулитна гимнастика, баскетбол, бодибилдинг, бадминтон, волейбол, джудо, каланетика, карате, спортен бридж, тенис на маса, тенис на корт, футбол.

Обучението се извършва на Спортния комплекс на Академията в удобно за Вас време по предварително обявен график.

Катедра „Физическо възпитание и спорт” дава възможност на всички студенти да се включат в представителните отбори на Стопанска академия по вид спорт в зависимост от тяхното желание и квалификация и по преценка на преподавателя водещ този спорт.

Записването по избрана от Вас спортна дисциплина ще се извърши в периода 23.09. – 02.10.2014 г. на Спортния комплекс на Академията от 9.00 до 13.00 часа.

Ако имате конкретни предпочитания към даден спорт, не изчаквайте крайния срок – 02.10.2014 г.

ДОБРЕ ДОШЛИ И НА ДОБЪР ПЪТ!

Още »


Уважаеми колеги,
HMG Links
обявява свободна работна позиция - Личен асистент на Изпълнителния директор с испански и английски език

HMG Links е консултантска компания в сферата на човешките ресурси.

Вие сте позитивна, отговорна и добре организирана личност?
Владеете на високо ниво испански и английски език и търсите ново професионално предизвикателство в компания, където силно ще се ценят Вашата креативност и инициативност?

Ние търсим точно Вас!

Предлагаме Ви възможността да се присъедините към успешния и сплотен екип на нашия клиент, международна компания с дългогодишни традиции и лидерски позиции в своята област, на ключовата роля  Личен асистент на Изпълнителния директор.

Основни задължения на Личния асистент:

   - Подпомага Изпълнителния директор в работния процес и прави ежедневни устни и писмени преводи
   - Отговоря за потока входяща и изходяща кореспонденция
   - Организира приемането на посетители, води протоколи на делови срещи и оперативки
   - Изготвя презентации, справки и отчети

Изисквания:

   - Много добро владеене на испански и английски език
   - Висше образование
   - Предишен опит на подобна позиция е предимство, но не е задължителен
   - Много добри презентационни и комуникативни умения
   - Способност за правилно управление на времето и задачите и внимание към детайла
   - Много добри компютърни умения – MS Office

Предлагаме Ви:

   - Професионални перспективи за ключова позиция във водеща международна организация
   - Работа в съответствие с най-високите професионални стандарти
   - Разнообразно и динамично ежедневие
   - Конкурентно възнаграждение и пакет социални придобивки

Ако сте готови да направите следващата крачка във Вашето кариерно развитие и разпознавате себе си в посочените изисквания, моля, изпратете актуалната си автобиография на български или английски език на имейл адрес: magdalena.ilieva@hmglinks.com до 30/09/2014.

Позицията е за град Шумен, но успешният кандидат може да се намира във всяка точка на България. Компанията е готова да обсъди възможности за покриване на квартирни или транспортни разходи.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Удостоверение издадено от Министерството на труда и социалната политика под № 1522/16.11.2012 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, валидно до 16/11/2017.

HMG Links
Magdalena Ilieva
Mob: +359 877 707 229
E-mail: magdalena.ilieva@hmglinks.com
http://hmglinks.com/

Още »


Уважаеми колеги,
ТехноЛогика ЕАД обявява конкурс за предложения за бъдеща експозиция на Детски интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand. Конкурсът е явен и в него може да участва всеки, който иска да предложи конкретни идеи, адаптирани устройства, макети или модели в една от следните области: информатика, роботика, машинно инженерство, математика, физика, химия, астрономия. Ще бъдат раздадени седем награди по 4000 лева, седем награди по 2000 лева и седем награди по 1000 лева.
Крайният срок за получаване на предложенията е 10 октомври 2014. Условията за конкурса са публикувани на: http://tml.technologica.com.

Мариян Ников
Администратор на Националното представителство
на студентските съвети в Република България

тел. 0882 971 008
e-mail: admin@npss.bg

Намерете ни във Facebook
Български студентски портал

Още »

Близо 1 500 младежи с шанс за работа в администрацията

За 1 457 работни места в администрацията могат да кандидатстват младежи с висше образование и без стаж по специалността от днес до края на септември в бюрата по труда в цялата страна. Позициите са заявени от централни ведомства, областни и общински администрации, които се включват в една от най-успешните програми на Агенция по заетостта (АЗ) - „Старт на кариерата”. Тя се изпълнява за 13-та поредна година. Общо 10 323 младежи са участвали в „Старт на кариерата” от 2002 до 2013 г., като около 50% от тях са останали на работа в публичната администрация или са си намерили работа при друг работодател вследствие на придобития професионален опит. На висшистите до 29-годишна възраст ще бъде дадена възможността да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност в рамките на 9 месеца. Програмата им осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и изплащане на социални и здравни осигуровки, допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, годишен платен отпуск и отпуск поради заболяване за сметка на работодателя. Възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства ще получат 547 младежи. Работни места по програмата са обявени в Министерски съвет; Народното събрание; Министерствата на външните работи, на околната среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на финансите, на труда и социалната политика, на отбраната, на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на културата, на здравеопазването, на земеделието и храните, на инвестиционното проектиране, на младежта и спорта; Омбудсмана на Република България; Патентното ведомство; Националната агенция по приходите; Националния осигурителен институт; Агенцията по заетостта; Държавната агенция за закрила на детето; Агенция „Митници”; Агенцията за социално подпомагане; Агенция по вписванията и др. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалности, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, филолози, еколози и др. В общинските администрации работните места са 799, а в областните управи – 111. Най-много от тях са за икономисти, юристи, архитекти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление и др. Кандидатите трябва да са на възраст до 29 ненавършени години (към 30 септември 2014 г. включително). Трябва да имат завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, както и да нямат трудов стаж по специалността. Желаещите могат да подават документи до 30 септември 2014 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като безработни или заети. Пълния списък на обявените работни места, както и условията и необходимите документи за кандидатстване, можете да видите на електронния адрес: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и във всички бюра по труда в цялата страна.

Още »


Уважаеми колеги,
За дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2014/2015 година.

Кандидатите за именните стипендии трябва да представят лично или по пощата във Фондация "ЕВРИКА" от 01.09.2014 г. до 15.10.2014 г. следните документи:

 1. 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация "ЕВРИКА" и Формуляр по образец;
 2. 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2014/2015 година;
 3. 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национали и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
 4. 4. Есе на тема "Моето бъдеще на специалист - мечти, планове и реалност" (до 3 страници).

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815181, както и да ползване адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org.

Приложения:

Още »

Бакалаври с висок успех предпочитат магистратури в Стопанска академия по финанси, счетоводство, мениджмънт

Кандидат-магистрите за дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, завършили ОКС „бакалавър” в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” с висок успех, най-често избират магистърски програми, свързани с финанси, счетоводство и мениджмънт. Статистиката сочи, че в по-голямата си част това са млади хора с амбиции за по-високи управленски позиции в публичния и в корпоративния сектор.

Според посочените желания на кандидатствалите до момента за настоящия прием, сред най-предпочитаните магистърски програми са  „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Финансов мениджмънт”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”, „Финансово управление в публичния сектор”, „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”. Значителен ръст на интереса на кандидат-студентите се наблюдава и към една от най-новите магистърски програми – „Financial Management” (Финансов мениджмънт на англ. език), която се развива едва от 2 години.

През настоящата кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър”, желаещите да се обучават в Свищовското висше училище могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. Освен за икономисти - възпитаници на родната Алма матер, магистърските програми в Стопанска академия се оказват привлекателни и за завършилите ОКС „бакалавър” в други висши училища като най-много са кандидатите от УНСС, Нов български университет, ИУ – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Бургаски свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Висше училище по застраховане и финанси. Не са рядкост и случаите, в които завършили в западни университети бакалавърската си степен избират да се обучават по магистърски програми в Свищов, което е своеобразен висок атестат за качеството на предлаганото обучение в дистанционна форма.

Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”, което Стопанска академия развива вече 15 години, привлича студентите не само с предлаганите магистърски програми, но и с гъвкавите възможности в технологията на кандидатстване и на обучение. Сред предвидените опции са изготвяне на индивидуален график за обучение и явяване на изпити, който да е съобразен напълно с желанието на студента, вариант за съкратен срок на обучение, възможност за провеждане на онлайн защита на дипломна работа. Само през предходната година в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Икономисти със степен „бакалавър” или „професионален бакалавър”, които желаят да кандидатстват за дистанционно обучение в ОКС „магистър” в Стопанска академия могат да подават документи до 19-ти септември включително. Приемът на документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се осъществява в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

ГРАФИК  за прием на договори на студенти-практиканти по проект "Студентски практики" за месец септември 2014 г.

Уважаеми колеги, считано от 01 септември 2014 година (понеделник) се въвежда следния нов график за прием на договори за провеждане на практическо обучение:

Дати за прием на договори
Периоди за стартиране на практиката
08 и 09 септември 2014 г.
15 септември - 19 септември 2014 г.
15 и 16 септември 2014 г.
23 септември - 26 септември 2014 г.
23 септември 2014 г.
29 септември - 03 октомври 2014 г.

Забележка:

1)  Договорите за провеждане на практическо обучение между СА и студенти-практиканти се депозират ЕДНА седмица преди началната дата на практиката в дните ПОНЕДЕЛНИК и ВТОРНИК от 13:00 ч. до 16:30 ч. в офиса на АЦККВО.

2)  ГРАФИКЪТ за провеждане на практическо обучение (съставян от студента-практикант) следва да бъде съобразен със следните изисквания:

 • КРАЕН СРОК на практиката посочен в профила на студента-практикант и в договора, депозиран в СА – 28.11.2014 година;
 • ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ – не повече от 4 часа дневно и без да се включват почивните и празнични дни;
 • ЗА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ:
 • за работещи с 8 часова продължителност на работния ден – не повече от 4 часа дневно практическо обучение;
 • за работещи с 4 часова продължителност на работния ден – не повече от 8 часа дневно практическо обучение;
 • за неработещи – до 8 часа дневно практическо обучение.

3)  ИЗИСКВАНИЯТА за провеждане на практическо обучение на студенти-практиканти, отнасящи се до режима и алгоритъма за подаване и прием на документи, остават непроменени (виж: страницата на проект „Студентски практики” – http://praktiki.mon.bg/лица за контакти от висшите училища/ СА “Д. А. Ценов” – Свищов и www.uni-svishtov.bg/Проект „Студентски практики”/Общи правила за участие).

4) Имената на преподавателите, които могат да потвърждават академично наставничество може да научите от служителите на АЦККВО (на място в офиса или на телефон: 0631 66 437).

Още »

Дистанционните магистри в Стопанска академия се обучават по система със специална награда на Microsoft

Уеб-базираната система, която се използва в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за електронно дистанционно обучение в ОКС „магистър” –  VJL® (Virtual Joint Learning), е отличена със специална награда на Microsoft. Тя е разработена и отговаря на действащите нормативни изисквания в областта на дистанционното обучение, предоставя 4-та степен на технологична осигуреност  съгласно Наредбата за дистанционно обучение. Нейната функционалност и приложимост в учебния процес е оценена чрез специалната награда на Microsoft на специализираното образователно изложение БАИТ Експо, присъдена за разработка в сферата на образованието. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система.

Дистанционното обучение, което се прилага в Свищовското висше училище от 15 години за ОКС „магистър”, е базирано върху използването на съвременните достиженията в областта на информационните технологии и тяхното приложение във висшето образование. За предстоящата учебна 2014/2015 г. кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти, придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Срокът за подаване на документи за редовно обучение на икономисти и за дистанционно на неикономисти е до 31-ви август. Кандидатстващите икономисти за дистанционна форма на обучение могат да подават документи до 19-ти септември. След записване, освен пълен комплект учебно-методични пособия и материали, дистанционните магистри получават и акаунт за достъп до системата VJL®.

Комуникацията на студентите с консултантите по учебните дисциплини може да се осъществява както чрез електронна поща от служебно получения Е-mail, така и чрез функционалните възможности на уеб-базираната система за електронно обучение VJL®.  За всяка магистърска програма има създаден и специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Студентите могат да оценяват работата на преподавателите чрез системата за осигуряване на качеството в дистанционна форма на обучение.

Правилата за дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са съставени на базата анализ на учебно-методични материали и регламентация на дистанционното обучение в учебни заведения в Европа, отговарят на изискванията на българското законодателство, решенията на Националния съвет за дистанционно обучение и препоръките от националните семинари за дистанционно обучение.

Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Юристи, инженери и лекари са преобладаващите кандидат-магистри неикономисти в Стопанска академия

Динамичните икономически условия в страната и в Европа правят все по-актуална концепцията за учене през целия живот с цел по-успешен бизнес или по-добро кариерно развитие, което е една от причините все повече хора да търсят възможности за повишаване на квалификации и компетентности. В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” през последните години се констатира засилен интерес от страна на неикономисти към придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”.

Запазва се тенденцията юристи, инженери и лекари, заемащи високи мениджърски позиции в частния бизнес или публичния сектор, да са сред преобладаващите кандидат-студенти за второ висше образование. Хора с тези професии най-често избират магистърски програми като „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Финансов контрол и външен одит”, „Здравен мениджмънт”, „Бизнес администрация”, „Международен бизнес и мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”.

За предстоящата учебна 2014/2015 г. кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Сред условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50). Приемът на документи за кандидат-студенти в ОКС „магистър” в Стопанска академия започна на 28.07.2014г. За редовно обучение на икономисти срока за подаване на документи е до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”, могат да подават документи до 31-ви август.

При дистанционното обучение, което се организира в неприсъствена форма, е възможна и опцията за съкратен срок на обучение. Допълнителен стимул за кандидат-магистрите са и атрактивните такси, включващи всички необходими учебни материали.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академията www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »


Онлайн Европейски ден на труда "Опит в чужбина - начертайте вашите умения"

На 02 октомври 2014г. ще се проведе онлайн Европейски ден на труда "Опит в чужбина - начертайте вашите умения". Той е част от серията европейски дни на труда и програмата "Младежка гаранция".
"Опит в чужбина - начертайте вашите умения" ще е най-голямото мероприятие, организирано в Брюксел с цел да осъществи връзка между кандидати и международни компании/работодатели.
Желаещите да участват в мероприятието могат да го направят чрез сайта http://www.europeanjobdays.eu/fr. На него ще се търсят кандидати, които са на възраст 18 - 30 години и имат малък или почти никакъв опит.
По време на събитието ще се предлагат:
- сезонна работа
- работа за кандидати без опит
- стажове
- програми за чиракуване
- програми за работа през ваканцията
Ако искате да участвате в онлайн деня на труда, можете да го направите на 02.10.2014г. между 13:00 и 21:00 часа българско време на http://www.europeanjobdays.eu/fr.

Още »

Студентка от Стопанска академия спечели конкурс по съвместна стипендиантска програма

Студентка от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е една от двете избрани стипендианкти за учебната 2014 - 2015 г. в конкурса по съвместната стипендиантска програма на Пенсионно осигурително акционерно дружество „ЦКБ СИЛА” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена”.

Конкурсът бе обявен за студенти от специалности в областта на социално дело и/или пенсионно осигуряване. Стипендиите, които са в размер на по 1500 лв. се отпускат на двама студенти за един семестър. Сред критериите, по които се избират бенефициентите са минимален среден успех от предходния семестър на обучението „Отличен 5.50” и социален статус на кандидатите за стипендия. Комисията, определила стипендиантите е съставена от представители на ПОАД „ЦКБ Сила” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и  представители на академичните среди.

Възпитаничката на Свищовската академия Силвия Еманоилова, която е избрана за стипендиант по съвместната програма,  през предстоящата академична година ще бъде в трети курс. Тя изучава специалност „Застраховане и социално дело” и според становището на доц. д-р Румен Ерусалимов – преподавател в катедра ЗСД, Силвия е „старателна и отзивчива”, отличава се със скромност, постоянство и упоритост, отнася се „изключително сериозно към своето обучение”. Успехът на Силвия от последния семестър е „Отличен 6.00”. Избраната за стипендиант по съвместната програма възпитаничка на Свищовското висше училище е и сред активните участници в академични прояви, посветени на застраховането и осигуряването.

Още »

Меморандум за сътрудничество подписа Стопанска академия с администрацията на МС и ИПА

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред водещите висши училища в България, обучаващи студенти в специалност „Публична администрация”, които подписаха меморандум за сътрудничество с администрацията на Министерския съвет (АМС) и Института по публична администрация (ИПА). Част от мотивите на страните в това споразумение са свързани с желанието им за подобряване на практическата подготовка на студентите по публична администрация, запознаване на преподаватели и студенти с реформите в администрацията, осигуряване на стаж за студентите в различни структури на централната и териториалната изпълнителна власт.  

 

Сред практическите действия, предвидени по реализирането на меморандума, са изнасяне на лекции за студенти от държавни служители и други лектори на ИПА, провеждане на семинари и курсове с приложен характер от преподаватели от висшите училища, предоставяне на достъп на преподавателите за участие в конференции и годишни срещи. За студентите по публична администрация се предвижда ежегодно организиране на ден на отворени врати в Министерски съвет, както и национален конкурс за есе на актуални теми, свързани с дейността на администрацията. Темата на конкурса за 2014 г. е „Моята визия за модернизирането на българската администрация”, а направленията, в които студентите могат да представят своите виждания са „Иновации и практики за добро управление”, „Отворено управление” и „Е-управление”. В конкурса могат да участват студенти от специалност „Публична администрация” от страната и чужбина, без значение от курса, степента или форма на обучение. Крайният срок за изпращане на материалите е 30 октомври 2014 г. Най-добрите три есета и техните автори ще бъдат представени на конкурса за добри практики в Европейския институт по публична администрация, EIPA Маастрихт, Кралство Нидерландия.

 
Подписаният меморандум за сътрудничество предвижда ИПА и ръководителите на катедрите от висшите училища да обсъдят възможностите за разработване на проект, чрез който да се повиши качеството и актуалността на преподаването на основните дисциплини в бакалавърска и магистърска степен на обучение по публична администрация. В документа е предвидено и съвместно издаване на годишен алманах „Публична администрация”.   

Най-изявените студенти от спец. „Публична администрация” при Стопанска академия участваха в първата инициатива, реализирана след подписване на меморандума. В рамките на „Дни на отворените врати” в Министерски съвет, свищовските студенти бяха обучавани от представители АМС и експерти на ИПА. Следващата инициатива по меморандума, в която могат да се включат  преподаватели и студенти от Стопанска академия е научно-приложна конференция на тема „Административно обслужване за гражданите и бизнеса”. Тя ще се проведе през м. ноември 2014 г. и в рамките на конференцията ще бъдат представени резултатите от конкурса за студентско есе.   

 

Още »

В Стопанска академия започна записване на новоприетите студенти

В Стопанска академия „Димитър А.Ценов” започна записването на новоприетите студенти за ОКС „бакалавър” след първо класиране. Първият записал се студент е Ирена Божанова от Свищов, приета в редовна форма на обучение в спец. „Стопански и финансов контрол”. Най-нетърпеливите да получат студентските си книжки от Свищовското висше училище се възползваха от възможността да се запишат веднага в деня на обявяване на резултатите. Близо половината от новоприетите студенти побързаха да се запишат още в първите дни. Сред тях е и Лора Борисова от гр. Видин, приетата с максимален бал 30.00 в спец. „Публична администрация”, редовно обучение.

 

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Стопанска академия се осъществява с оценка от държавен зрелостен изпит, след успешно положен кандидатстудентски изпит в Свищовското или друго висше училище, или с оценка от национални и международни олимпиади. От избралите варианта да се явят на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия, най-голям е броя на кандидатствалите с „Икономическа география на България”. И през настоящата кандидатстудентска кампания се запазва по-големия интерес към задочното обучение, според посочените желания на кандидат-студентите. Традиционно сред най-предпочитаните специалности в Свищовското висше училище са „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Стопанско управление”, „Стопански и финансов контрол”, „Международни икономически отношения”. Специалност „Финанси” е най-предпочитана и от кандидат-студентите, предпочели да участват в класирането чрез оценка от национални ученически състезания.

Записването на новоприетите студенти от първо класиране в Стопанска академия за ОКС „бакалавър” ще продължи до 17-ти юли включително. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 18-ти юли, а записването ще продължи до 23-ти.

Според предварителния график, до края на настоящата кандидатстудентска кампания в Стопанска академия ще се проведат още четири изпитни сесии. За месец юли кандидатстудентска изпитна сесия е на 26-ти, през м. август изпитите ще се проведат на 30-ти, датата за м. септември е 20-ти, а за м.октомври е 25-ти. Месечните кандидатстудентски изпити и по четирите предмета – „Икономика”, „Математика”, „Икономическа география на България” и „Чужди езици” се провеждат в един и същи ден. 

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им.

Подробна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

 

Още »

15 години Стопанска академия обучава дистанционно магистри от цял свят

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” съществува от 1999г. За изминалите 15 години от създаването на Центъра за дистанционно обучение, чрез тази образователната технология на 21-ви век Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Стопанска академия са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”.

Новата магистърска програма, за която предстои да бъде осъществен първият прием през предстоящата учебна година е „Консултиране и администриране в мениджмънта”. Една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език), която стартира преди две години, привлича все повече вниманието на желаещите да завършат ОКС „магистър” в Стопанска академия. Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50). Приемът на документи за кандидат-студенти в ОКС „магистър” в Стопанска академия започва на 28.07.2014г. За редовно обучение на икономисти срока за подаване на документи е до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”, могат да подават документи до 31-ви август.

Дистанционното обучение, което се организира в неприсъствена форма, запазва своята атрактивност сред кандидат-магистрите. Учебният процес в Стопанска академия е осигурен с модерна и високоефективна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност, достъпност и богата база електронни ресурси. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Първият кандидат-студент в Стопанска академия ще се състезава с отлична оценка при първо класиране

Кандидат-студентът, записал се първи в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще участва в първо класиране с отлична оценка. В тазгодишната кандидатстудентска кампания, която стартира през месец януари, първият подал документи на място в Кандидатстудентския център на Свищовското висше училище е Анелия Шанколова от гр. Белене. Тя кандидатства с приемен изпит по „Икономическа география на България” за редовно обучение, като първото й желание е за спец. „Аграрна икономика”. Оценката на Анелия от конкурсния изпит е Отличен 5.75 и с този резултат тя ще се състезава още при първото класиране. Според утвърдения график, резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 11 юли.

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен „ба­ка­ла­вър” се осъществява: с оценка от държавен зрелостен изпит (включително и този по професионална квалификация), положен в периода 2008-2014 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски или испански език); с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олим­пиади.

За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, избрали да положат конкурсен изпит, трябва да подадат необходимите документи  до 27 юни 2014 г., а конкурсните изпити по четирите предмета ще се проведат на 28 юни. Кандидат-студентите, предпочели  да участват в първо класиране чрез някоя от другите три опции за кандидатстване, трябва да подадат документи до 10 юли.

През 2014 година Стопанска академия предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”.

За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма матер организира всеки месец изпитни сесии. Ежемесечните сесии се провеждат само в СА „Д. А. Ценов” - Свищов, по график до медец октомври включително. Кандидат-студентите могат да положат повече от един конкурсен изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.

Таксите за участие в кампанията остават непроменени. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. Подалите документи след 10 юли, при наличие на незаети места, ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

Още »


Уважаеми колеги,
Институтът по публична администрация организира Конкурс за студентско есе на тема:
„Моята визия за модернизирането на българската администрация“

Категории:
-  Иновации и практики за добро управление;
-  Отворено управление;
-  Е-управление.

Кандидатствай онлайн на: concours@ipa.government.bg
За повече информация: +359 940 2557, concours@ipa.government.bg

 

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

Information

Още »


Уважаеми колеги,

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ
В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие

 

Още »