Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Модерни дистанционни форми на комуникация привличат кандидат-магистрите в Свищов

Модерните форми за комуникация, осигурени при дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Свищовското висше училище. Важна роля кандидатстващите за настоящия мартенски прием отдават още на възможностите за ползване на учебни ресурси, и на индивидуалните и груповите взаимодействия, които ще бъдат осъществявани между тях и преподавателите по съответните магистърски програми.

Пролетният прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Броят на магистърските програми е над 110 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като за тях могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или  завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Комуникацията между екипа, ангажиран в дистанционна форма на обучение и обучаемите се осъществява по различни начини. Системата за електронно обучение VJL® (Virtual Joint Learning) на Стопанска академия, отличена със специална награда на Microsoft, дава възможност за групова и индивидуална комуникация. Използвайки своя личен профил, студентът може да постави интересуващия го въпрос по електронен път към ръководителя на магистърската програма, към преподавател-тутиляр или преподавател-консултант. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система. Взаимовръзката чрез електронната система за обучение има елементи и на групова комуникация в случаите, когато се касае за използването на функционалността „Форум”. За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Комуникациите по телефон или чрез корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия също се използват при взаимодействие между съответния преподавател и обучавания студент в дистанционна форма.

Сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Стопанска академия е и възможността за онлайн защитата на дипломната работа, което е типичен пример за използване на системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype). При онлайн защитата, която е компонент от организацията на учебния процес, студентът и преподавателите от Държавната изпитна комисия са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

В рамките на един семестър, за дистанционните магистри се организират и двукратни присъствени консултации, което е друга форма на комуникация, осъществявана между студент и преподавател.

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия съществува вече повече от 15 години и чрез този иновативен проект Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  ОКС „магистър”. Само в рамките на една година системата за дистанционно обучение на Академията е използвана от студенти в 114 държави от всички континенти на света.

Освен че защитава през годините лидерски позиции при дистанционното обучение на магистри, Свищовското висше училище привлича и все по-голям интерес към редовната форма на обучение. През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма. Според кандидат-магистрите, сред  атрактивните предимства за тях са модерната учебна база предоставяща им за ползване компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, възможността за участие в стажантски програми и чуждестранни студентски бригади, както и правото за кандидатстване за европейски стипендии или социално подпомагане при определени условия. 

Актуална информация за условията за прием м. март 2015 г., както и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »


УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“, ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“, ФАКУЛТЕТ „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ“ И ФАКУЛТЕТ „ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“, ОТКРИВАНЕТО НА НАУЧНИЯ ФОРУМ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 2 АПРИЛ 2015 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 13.00 Ч. В АУД. 1 (РЕКТОРАТ), КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ АУДИТОРИИТЕ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ!

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж;
 • Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения;
 • Публичните финанси в контекста на финансовата рамка 2014-2020;
 • Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020”;
 • Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи;
 • Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail ffinance@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Счетоводството, като информационна и контролна система;
 • Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката;
 • Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fso@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Мениджмънт и маркетинг” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес;
 • Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението;
 • Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор;
 • Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация;
 • Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fmm@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Производствен и търговски бизнес” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020";
 • Предизвикателствата пред националния аграрен сектор;
 • Перспективи за развитие на търговския бизнес;
 • Перспективи за развитие на туристическия бизнес.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fptb@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети -  м. Март, провел се на 28.03.2015 г.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »

Сертификати за езикова подготовка връчи Стопанска академия на свищовски ученици

Сертификати за езикова подготовка по испански език връчи Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство. Свищовските средношколци проведоха 5-месечен езиков курс в академичния Център за професионално обучение. Езиковата им подготовка е част от дейностите по проект „Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството”, реализиран по програма „Еразъм+” от гимназията, по който 10 ученици ще проведат двуседмична производствена практика през месец юли в испанския град Валенсия.

В езиковия курс бяха включени 12 средношколци от професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, избрани на първи етап от подбора. Обучението включваше изучаване на испански език, ниво А1 – развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на туризма и по-конкретно ресторантьорството.

Обучението на учениците в Стопанска академия завърши с връчване на сертификати за успешно проведена езикова подготовка по испански език. Сертификатите връчи зам.-ректорът проф. д-р Любен Кирев като пожела на учениците приятни мигове във Валенсия и да покажат своите знания и умения пред испанските партньори.

Сред гостите на официалната церемония, които поздравиха учениците, бяха зам.-кметът на община Свищов Емил Димитров,  доц. д-р Пенка Шишманова – директор на Центъра за професионално обучение към Стопанска академия, директорът на ПГ по ЛПС – инж. Веска Николова и Луис-Густаво Контрерас – ръководител на Испански център във Велико Търново и преподавател на групата от средношколци. Л. Контрерас награди най-прилежните си курсисти с грамоти от Испанския център и им пожела да бъдат уверени в себе си, в своите знания и да изкарат една незабравима практика в Испания.

Езиковата подготовка, която учениците получиха в Стопанска академия, ще спомогне за по-успешното провеждане на производствената практика в Испания. В рамките на мобилността им по проекта, свищовските ученици ще работят в испански ресторанти, напътствани от местни наставници.

Още »

Уважаеми колеги,
Студентският съвет при СА „Д. А. Ценов” организира „Благотворителна кампания 2015”. Приканваме всеки, който има възможност да се включи в събирането на дрехи, играчки и други необходими принадлежности за деца над 10 години, да заповяда в офиса на Студентски съвет (Блок № 1) от 10:00 до 17:00ч. до 03.04.2015г.
Нека по случай идните великденски празници да подарим усмивка на Дом за деца в неравностойно положение „Слънчице”, с.Горски Сеновец, обл. Велико Търново.

Още »


Уважаеми колеги,
Стартира кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2014/2015 г. по проект „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
От 01.04.2015 г. до 28.04.2015 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии за успех и специални стипендии на хартиен носител във Висшите училища е 30.04.2015 г.
Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване” http://eurostipendii.mon.bg/

Образец на удостоверение за кандидатстване за специална стипендия  ТУК.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от второ класиране за ОКС "Магистър" прием Март 2015 г. на завършилите ОКС "бакалавър" / "магистър" по икономически/неикономически специалности и след ОКС "професионален бакалавър" за редовна и дистанционна форма на обучение.

Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »


Уважаеми колеги,
АЦККВО при Стопанска академия и ДЗИ обявяват СТАРТ НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2015

СТАЖ 2015 започва с Форум Кариери, който ще се проведе на 10 и 11 март в София, ет. 5 на НДК.

Какво ви предлагаме?

 • Работа по план за развитие
 • Ментор
 • Реална бизнес среда, практически задачи и проекти
 • Запознаване с водещите практики на KBC Group
 • Първа крачка във вашата професионална кариера
 • Възможност да опознаете ДЗИ като работодател

След приключването на стажа най-успешните стажанти могат да получат предложения за удължаване на стажа, за постоянна работа или работа по проекти, или ще бъдат включени в активната ни база данни като потенциални служители на ДЗИ

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА?
Стажантската програма е подходяща за вас, ако сте студент в горен курс на обучение (бакалавърски и магистърски програми) по следните специалности – икономика и финанси, застрахователно и социално дело, бизнес администрация, информационни технологии, човешки ресурси и имате:

 • отлична компютърна грамотност
 • владеете английски език
 • знания и интереси в областта на застраховането и/или съответната област на стажантската програма
 • мотивация за усъвършенстване и интерес за развитие в определена професионална област
 • добри комуникативни умения
 • инициативност и организираност
 • желание за работа в екип

Вижте областите, в които ще проведем стажантски програми.
Всеки стажант в ДЗИ извървява свой собствен уникален ПЪТ, в който му помагаме да стартира професионалното си развитие.

КАНДИДАТСТВАНЕ
За участие в стажантската ни програма, регистрирайте се ТУК.
Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.
Очакваме вашите въпроси на career@dzi.bg, както и в страницата ни във Facebook.

Още »

Стопанска академия удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” председателя на СИБ проф. дфн Кръстьо Петков

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” проф. дфн Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България. На официална церемония в Свищовското висше училище, научната и обществена дейност на проф. Петков пред академичната общност представи зам.-ректорът по обучение и научни изследвания – проф. д-р Любен Кирев.

Кръстьо Петков е български учен и политик, чиято професионална кариера стартира в секция „Социология” на Научноизследователския институт по труда в София през 1968 г., веднага след завършване на висшето му образование. По-късно е бил университетски преподавател, директор на Института по социология на БАН, основател и първи председател на КНСБ, народен представител. Понастоящем проф. дфн Кръстьо Петков е председател на УС на Съюза на икономистите в България. Автор е на над 500 публикации. Сред признанията за неговата дейност в международен план е награждаването му с един от най-високите белгийски ордени „Командир на короната” от краля на Белгия.

Мотивите за решението на Академичния съвет за удостояване на проф. Петков с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска академия, по време на тържествената церемония представи ректорът проф. д-р Величко Адамов. Част от мотивите са свързани с особените заслуги на проф. Петков към икономическата общност в България, утвърждаване авторитета на Стопанска академия в национален и международен мащаб, забележителните му научни постижения в областта на икономическата и социалната теория.

Преди да връчи почетните символи на новия Доктор Хонорис кауза –  дипломи в рамка, медал и плакет, ректорът подчерта, че освен виден учен проф. Петков е и приятел на Стопанска академия.     

По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Кръстьо Петков благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му „висока чест и признание” чрез удостояването му със званието „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска  академия.

Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе бе на тема „Моите учители и партньори в науката и политиката (Седем истории с продължение)”.

С тази лекция, по нестандартен начин проф. Петков представи своите „учители” в живота и в науката, сред които са известни икономисти, високообразовани преподаватели, изследователи и политици с национална и международна известност. „Човекът, пред когото се прекланям е Махатма Ганди” – каза проф. Кръстьо Петков и завърши академичното си слово цитирайки неговата фраза „Истината е Господ”.

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия. Проф. Петков посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище.

Още »


Уважаеми колеги,
АЦККВО при Стопанска академия и фирма "AURUBIS" обявяват две свободни позиции за Controlling supervisor и Interim accountant.

Още »

„Национални дни на кариерата” 2015 отново срещна свищовските студенти с бизнеса

„Национални дни на кариерата 2015 - Добра Кариера, Добър Живот” за поредна година срещна „лице в лице” студентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с бизнеса. Най-големият форум за студентски стаж и кариера в страната се проведе за осми път в Свищовското висше училище. Форумът даде възможност на над 1500 студенти да посетят щандовете на участващите 26 фирми и институции от страната, представящи бизнеса и държавната администрация.

Националните дни на кариерата откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова, която приветства от името на академичното ръководство организаторите и участниците. Тя подчерта, че това е форум, целящ по-добри възможности за реализация и развитие на младите и образовани хора в страната ни. Проф. Димитрова благодари на JobTiger за дългогодишното и ползотворно партньорство в името на „бъдещето на България”. Адмирирайки участието на представените фирми, зам.-ректорът заяви, че те са на територията на Висшето училище, обучило 150 000 успешно реализирани възпитаници как чрез доброто управление на парите да управляват света. „Вие се намирате в един оазис, който изобилства от добре подготвени кадри в областта на финансите, застраховането и социалното осигуряване, приложната макроикономика, счетоводството, стопанския и финансов контрол, статистиката и иконометрията, маркетинга, планирането, стопанското управление, екомениджмънта, бизнес информатиката, търговията, туризма, аграрната икономика, индустриалната бизнес икономика, публичната администрация, международните отношения” – каза проф. Димитрова. В обръщението си към студентите, тя пожела да намерят професията, която търсят – тази, която ще им донесе най-голямо лично удовлетворение и най-голям успех. По повод големия християнски празник Благовещение, в който бе открит форума, проф. Димитрова пожела на всички присъстващи здраве, усмивки и добронамереност.

Приветствие към участниците и към организаторите на форума отправи кметът на Свищов, Станислав Благов. „Стопанска академия е едно висше училище с утвърдена и засилваща се репутация в икономическото развитие на страната ни” – каза Станислав Благов. Говорейки за високата безработица, той подчерта, че „дните на кариерата” е изключително важен форум и за Свищов. По думите на кмета, и бизнесът, и местната администрация в общината изключително много разчитат на Стопанска академия.

Свищовските студенти и домакините, приветстваха и самите  организатори на националния кариерен форум. Управителят на JobTiger Светлозар Петров сподели, че този форум се провежда защото „бизнесът има нужда от младите хора”, а освен това студентите имат възможност да намерят желаната работна позиция или стажантска програма. Катерина Куртева – асистент „Човешки ресурси” в Нестле България, пожела на студентите успех, да не спират да  търсят това, което искат да намерят и смело да преследват мечтите си.

Сред гостите на откриването на осмото поредно издание на дните на кариерата в Свищов бяха зам.-ректорът проф. д-р Любен Кирев, зам.-кметът Пламен Александров, деканите, ръководители на катедри, директори на академични центрове и звена. Участващите във форума фирми и организации представи директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността към Свищовското висше училище – доц. д-р Николай Нинов. Той подчерта, че с всяка изминала година все повече студенти проявяват интерес към участие в дните на кариерата.

След официалното откриване на националния форум, студентите имаха възможност да посетят обособените щандове на представените фирми и институции, и да се запознаят с предлаганите от тях стажантски програми и работни места. В неформален разговор с консултанти и мениджъри на фирми студентите коментираха конкретните изисквания на работодателите за дадена позиция, а част от тях дори подадоха на място автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване по стажантски програми. За втора поредна година, чрез предоставената от Стопанска академия възможност, и ученици от Държавната търговска гимназия в Свищов посетиха щандовете на представените фирми.

Полезна информация и ценни съвети възпитаниците на Стопанска академия получиха и по време на организираните съпътстващи националния форум презентации, уъркшопи и казуси от участващи във форума компании и организации. Презентацията на Нестле България бе на тема „Нестле се нуждае от младите хора в Алианса на младежта”, а JobTiger представи информация за изготвяне на CV, на мотивационно писмо и как може да бъде „спечелен работодателя”. Хилтън – София участва с презентация на тема „Вашето изключително бъдеще в Хилтън”.

Неправителствената организация „Заедно в час” проведе обучение за презентационни умения, като в рамките на срещата, на студентите бяха поставени и практически задачи, свързани с планиране на презентацията, изготвяне на слайд и анализиране на сценично поведение.  Участници в „Национални дни на кариерата – 2015” в Стопанска академия:

 1. 1. JobTiger
 2. 2. Нестле България АД
 3. 3. UniCredit Bulbank
 4. 4. Агенция по заетостта
 5. 5. EY (Ernst & Young)
 6. 6. ПроКредит Банк (България)
 7. 7. АВВ България
 8. 8. Идеал Стандарт - Видима АД
 9. 9. TELUS International Europe
 10. 10. Център за развитие на човешките ресурси
 11. 11. Societe Generale Expressbank
 12. 12. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”
 13. 13. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
 14. 14. IPSOS
 15. 15. ЗК Лев Инс АД
 16. 16. „Никон М” ООД
 17. 17. Фондация „Заедно в час”
 18. 18. AIESEC Свищов
 19. 19. Хотелска верига „Хилтън” – София
 20. 20. ПОД „Топлина” АД
 21. 21. ЗД „Бул Инс” АД
 22. 22. Хотел „Пламена Палас” – Приморско
 23. 23. Караджъ Турс
 24. 24. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД
 25. 25. Кемапул ЕООД
 26. 26. Боровец – хотел „Самоков”  
Още »

Специализирани „работилници” за студентите от Стопанска академия проведоха организаторите на „Национални дни на кариерата” 2015

Предварителни специализирани „работилници” за студентите от Стопанска академия „Димитър  А. Ценов” проведоха организаторите на „Национални дни на кариерата” 2015 - JobTiger и Nestle България. По традиция, обучението се проведе като предхождаща проява дните на кариерата в Свищов. Гост-лектори бяха управителят на JobTiger Светлозар Петров, Мартин Мънев – специалист „Подбор” в JobTiger и Катерина Куртева – асистент „Човешки ресурси” в Нестле България.

„Възпитаниците на Стопанска академия имат уникален шанс, защото Свищов е сред седемте академични центрове в България, където чрез националния форум студентите имат възможност да се срещнат с консултанти и мениджъри на фирми, предлагащи стажантски програми и работни места” – подчерта директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността към Свищовското висше училище, доц. д-р Николай Нинов. Откривайки срещата, той информира, че форумът „Национални дни на кариерата” се провежда вече 14 години, 12 от които е с генералното спонсорство на Нестле България, а за Стопанска академия е осмо издание.

Ползите, които студентите могат да извлекат за себе си от  най-големия в страната форум за студентски стаж и кариера, изтъкна в обръщението си към свищовските възпитаници Светлозар Петров. По думите му, подготовката и самото участие в дните на кариерата дават  възможност на студентите „да си сверят часовниците” като се запознаят със света на бизнеса и разберат какво търсят фирмите като качества, знания и умения в младите хора. Друг положителен ефект за студентите е, че се избягва стреса от „първата среща с работодател в офис”, т.к. форумът се провежда в позната за студента, неформална обстановка. Управителят на JobTiger информира, че всеки един от шест студенти намират работа или стаж от посещението на щандовете на участващите в националния форум компании. Оценявайки високо дългогодишното сътрудничество със Стопанска академия, Светлозар Петров сподели, че част от екипа на JobTiger са възпитаници на Свищовското висше училище, с които са се срещнали именно в провежданите през годините дни на кариерата.

Уъркшопът на JobTiger бе свързан с предварителната подготовка на студентите за участие в националния форум, както и с полезни съвети при търсене на работа. Говорейки за изготвянето на добре структурирана автобиография и мотивационно писмо, Мартин Мънев заяви, че това са „инструментите”, които представят даден кандидат за работа или стаж и създават първото впечатление у работодателя. Той подчерта, че често кандидатстващия изобщо не стига до среща или интервю с работодателя именно заради недостатъчната или неатрактивна информация в тези два много важни документа. Пред студентите гост-лекторът представи и полезни за тях сайтове с обяви за стажантски програми и работни позиции.

„Нестле се нуждае от младите хора” – заяви пред свищовските студенти Катерина Куртева, асистент „Човешки ресурси” в Нестле България, говорейки за инициативата на компанията „Алианс за младежта”. По повод младежката заетост, тя информира, че безработните младежи до 25 г. в страната ни са 43 000 и представи инициативата на Нестле България да назначи до 2016 г. 150 младежи на работа и 180 стажанти. Катерина Куртева сподели, че самата тя се „запознава” с компанията още като студентка във 2-ри курс именно на в „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот”. Гост-лекторът представи бизнес категориите, в които оперира Нестле и заеманите пазарни дялове. Освен това Куртева информира свищовските студенти какви стажантски програми и работни позиции предлага компанията, къде може да се намери информация за тях и какви знания,  компетенции и качества търси и цени Нестле България в младите хора.

Говорейки за подготовката на студентите при кандидатстване за работа, гост-лекторите подчертаха, че висшето училище е един силен старт за кариерно развитие не само чрез подготовката, която дава като теоретичните знания, но и чрез възможностите, които осигурява за участия на студентите в проекти, научни форуми, студентския обмен, студентски практики и др. 

Още »


Уважаеми колеги,
Обявени са студентски конкурси във връзка с провеждането на Петата международна конференция - Fifth International Conference on Establishment Surveys (ICES-V), която ще се проведе в Женева – Швейцария в периода 20-23 юни 2016 г.

Победителите от двата студентски конкурса ще представят там своите научни разработки.

Повече информация, относно двата конкурса и условията за участие може да намерите на следният адрес: http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/student-contests/

Кандидатите трябва да заявят своето намерение за участие в конкурсите до 30 април 2015 г., като използват за целта онлайн формата за регистрация, която е достъпна на същия интернет адрес.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на имейл: ices-v.contest@bfs.admin.ch.

Още »


Уважаеми колеги,
Фирма „МОТО-ПФОЕ” ЕООД и БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - столична организация организират дарителска програма "С ТЕНИСКА НА БАЛА". Тя е насочена към завършващите средното си образование деца без родители. През 2014 г. 19 абитуриенти, лишени от родителска грижа, са получили стипендии по 2000 лева всяка за по-нататъшното си обучение във висше училище.
Съгласно Регламента за кандидатстване за стипендии по програмата "С тениска на бала" приетите във висши училища и одобрени по програмата зрелостници ще получат еднократно дарение в размер на 2000 лева на студент. Средствата се изплащат при следните условия: половината от сумата - за образование във висшите училища - след представяне на уверение за записване в съответното висше училище, а остатъкът - на две равни вноски - след заверяване съответно на първи и втори семестър.
Повече информация за кампанията може да се намери на страницата на програмата www.steniskanabala.bg.
 

Още »

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

24 – 25 АПРИЛ 2015 г. (петък и събота)

В състезанието могат да вземат участие ученици от последен и/или предпоследен гимназиален курс, които се обучават в икономическа специалност и техен придружител (по възможност преподавател). Състезанието включва изпълнение на творчески задания в областта на управлението на проекти – генериране на оптимизационни решения за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания; да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения; да презентират и аргументират своите идеи.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по и-мейл): 17 април 2015 г. (петък)

Регистрационният формуляр за участие може да изтеглите от ТУК.

ВАЖНО! Всички участници ще получат сертификати от състезанието, а класираните на първите места ще бъдат наградени на официална церемония в СА „Димитър А. Ценов“.

Допълнителна информация:

·      Престоят на участниците е за сметка на Организаторите.
·      Участниците могат да използват лична мобилна техника при решаване на заданието.

Контактна информация за потвърждаване на участието:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
ас. Иван Маринов (моб. тел. 0884/682568)

Още »

Нови възможности за мобилност по програма „Еразъм+” представиха в Стопанска академия

Новите възможности за мобилност на студенти, преподаватели и административен състав по програма „Еразъм+” представи екипът на Центъра за международно сътрудничество и проекти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В приветствието си към присъстващите, директорът на Центъра – проф. д-р ик.н. Таня Горчева подчерта, че проявения голям интерес е съвсем основателен, тъй като новото издание на програмата разширява възможностите за придобиване на международен опит и сравняване на различните системи на обучение във висшето образование. Пред присъстващите студенти, докторанти, преподаватели и служители, екипът представи условията и начините за кандидатстване, етапите на селектиране, грантовете и други стимули за кандидатстващите по новата програма.

От презентациите за студентската мобилност стана ясно, че студентите могат да разпределят продължителността на 12 – месечния си престой в чужбина за участие по програмата с цел обучение и/или практика за всяка една степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор) и форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна). Други нови моменти са свързани с разширяването на програмата извън Европа и осигуряването на онлайн езикова подкрепа. Освен гранта, който получават, еразъм студентите запазват и правото си на институционална стипендия в Стопанска академия по време на обучението си в чужбина.

Интерес за присъстващите студенти бе и информацията за „Еразъм+” практика. Студентска мобилност с цел практика в предприятие или организация по специалността в чужбина, възпитаниците на Стопанска академия могат да реализират в над 30 държави, за които месечния грант е между 650 и 700 евро, като сума е извън заплащането от работодателя. Стажовете дават възможност на студентите да усвоят нови умения и квалификации, да разширят професионалните си хоризонти, да придобият задълбочено познаване на бизнеса и социалните отношения в една различна от България страна. Както мобилността с цел обучение, така и мобилността с цел практика допринасят за подобряване и на езиковите познания на студентите.   

Програма „Еразъм+” дава възможности за мобилност на преподаватели с цел преподаване и на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение. За тези видове мобилности могат да кандидатстват всички преподаватели и служители от Стопанска академия, като в рамките на една академична година правото на участие се предоставя само веднъж. Одобрените и от изпращащата, и от приемащата организация получават индивидуален грант, чието предназначение е да покрие предвидените разходи, включително тези за път, настаняване и изхранване, дневни, застраховки и др.     

Освен за новите моменти по програма „Еразъм+”, присъстващите на срещата бяха информирани и за подписаните от Стопанска академия нови 16 договора за мобилност с така наречените „партниращи страни” във връзка с разширяването на европейската програма към страните извън Европейския съюз. По-голямата част от новоподписаните договори са с партньорски университети, с  които Свищовското висше училище поддържа дългогодишни връзки. „Разширяването на европейската програма „Еразъм+” към страни, извън общността, ще позволи не просто да се заздравят контактите с чуждестранните партньори, но и да се акцентира върху възможността за усъвършенстване на обучението и повишаване качеството на образователните услуги, в което Стопанска академия има завоювани позиции в резултат на дългогодишните усилия  на ръководството и на академичния състав” – поясни проф. Горчева.  

Присъстващите на информационната среща имаха възможност да зададат своите въпроси към екипа на международния център, и да чуят информация и впечатления от възпитаник на Стопанска академия, осъществил последната към момента мобилност в чуждестранно висше училище по програма „Еразъм+”.

Още »

Стопанска академия награди победителите в традиционния годишен национален конкурс за ученическо есе

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ награди победителите в тазгодишното издание на традиционния национален конкурс за ученическо есе, организиран от академичното ръководство и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Право на участие в конкурса имаха ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички икономически училища в България. В надпреварата се допускаха само индивидуални участници, които можеха да изберат тема за своите разработки от предварително определени направления.

Резултатите от конкурса бяха обявени на официална церемония в Стопанска академия по повод награждаване на победителите в 11-то национално ученическо състезание по икономика. Приветствайки участниците, зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие“ проф. д-р Теодора Димитрова информира, че в различните тематични направления на конкурса са участвали 146 есета от цялата страна. На всички тях зам.-ректорът пожела  настъпилата вече пролет да озари живота им, да изпълни с мир, любов и хармония дните им, да възкреси надежди, да им донесе толкова сила и устрем, че да могат да превърнат в реалност всеки свой копнеж.

Ученическите разработки оцени комисия, съставена от академични преподаватели от Стопанската академия. За есе на тема „Предизвикателства пред банковия сектор на България“, I–во място завоюва Петромил Геренски от Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен. На II–ро място се класира Фатме Ибрахим от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, а на III–то място е Мария Димитрова от Търговска гимназия – гр. Бургас.

Като най-добро есе на тема „Възможности за икономически растеж и догонващо развитие на България“, комисията определи разработката на Анатолий Парушев от ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян. II–ро място в това направление зае Еджем Ахмедали от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, а трета награда получи Мария Петрова от ПАГ „Н. Вапцаров“ – гр. Бяла Слатина.

От представените ученически разработки на тема „Перспективи пред българския бизнес“, I–во място бе присъдено на Севинч Мустафа от ПГИ „Алеко Константинов“ – гр. Кърджали. II–ра награда заслужи Нурджан Асан от ФСГ „Васил Левски“ – гр. Добрич, а на III–то място се класира Надя Неделкова от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин.

За есе на тема „Младите хора на пазара на труда в България“, I–во място комисията присъди на Екатерина-Виктория Миронова от НТБГ – гр. София. На II–ро място се класира Белгин Халим от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, трето място зае Венислава Венелинова от ТГ „Васил Априлов – гр. Червен бряг.

Наградите на присъстващите на церемонията участници, класирани на призовите места, връчи проф. Димитрова.

Още »


Уважаеми колеги,
AIESEC Свищов за поредна година организира форум "Бизнесът в действие" 2015.

"Бизнесът в действие" е 3-дневен интерактивен бизнес форум, който ще се проведе на 3, 4 и 5 април.
Платформа за изграждане на моста между студентите и топ компаниите в България.
Целите на събитието са обогатяване на практическите знания на студентите чрез решаване на бизнес казуси, скъсяване на дистанцията, поставяне на правилни очаквания между бизнеса и студентите и изграждането на визия на бъдещите лидери на България.

Начало на събитието от 9.00 часа в Корпус „Юг“.
Краен срок за кандидатстване 01.04.2015 г.

Форма за кандидатстване: http://goo.gl/forms/M3jXDLLS0k

Тазгодишните ни партньори ще се включат с казуси в 4 направления:
Бизнес:
- Милкана ( разработване на нови пазари )
- Стопанска Академия
- Societe Generale Експресбанк ( Разработване на нов продукт )
- Устрем ( Човешки ресурси )
Маркетинг:
- Епо Нова
Teaching:
- Заедно в час

Научете повече на: http://bip.aiesec.bg/

Още »

Учители и академични преподаватели дискутираха в Свищов перспективи за сътрудничество между средното и висшето икономическо образование в България

Методическа среща отново събра в Свищов учители от средни училища в България и преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Форумът бе организиран като традиционна съпътстваща проява на 11-то национално ученическо състезание по икономика в Свищовското висше училище, което се проведе в направленията „Търговия“, „Туризъм“, „Иновации в бизнеса“, „Счетоводство“ и „Икономикс“. Поредното издание на средношколската надпревара предизвика рекорден брой нови участници сред общо 25-те представени средни училища от страната.

В методическата среща участваха около 30 учители от ПГТМ – Ботевград, Търговска гимназия – Бургас, ПГТ – Велико Търново,  Неврокопска професионална гимназия – Гоце Делчев, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС – Исперих, ФСГ – Монтана, ПГСС – Попово, ПГТ – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев“ – Сандански, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, НТБГ – София, СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан, ФСГ –Хасково, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин и ПГИ – Шумен. От страна на домакините в работната среща участваха директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов, директорът на Център за следдипломно и факултативно обучение и Център за професионално обучение – доц. д-р Пенка Шишманова, ръководителите на катедрите, съорганизатори по отделните направления – проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания“ и ръководител катедра „Обща теория на икономиката“, проф. д-р Любчо Варамезов – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител катедра „Търговски и туристически бизнес“, доц. д-р Станислав Александров – ръководител катедра „Счетоводна отчетност“ и преподаватели от четирите катедри.

С „Добре дошли“ в Свищов и в Стопанска академия, новите партньори в лицето на участващите за първи път в състезанието училища, както и традиционните участници,  приветства зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие“ проф. д-р Теодора Димитрова. „Радвам се, че сте приели радушно инициативата на Стопанска академия“ – каза проф. Димитрова и благодари на учителите за всеотдайния труд и любов, с които възпитават и обучават своите ученици.  

Проф. Димитрова връчи на учителите поименни сертификати за участие, а от всяка една от четирите катедри те получиха като подарък за училищните библиотеки комплект специализирани учебници. Учители споделиха, че това е много ценен за тях подарък, т.к. по някои дисциплини, по които те преподават, изобщо няма учебници.

Директорът на Академичния кариерен център отчете факта, че все повече средно общообразователни училища проявяват интерес към участие в националното ученическо състезание по икономика в Стопанска академия, въпреки, че тази инициатива първоначално е била насочена към икономическите училища.

В рамките на срещата пред учителите бяха представени постиженията и атрактивното портфолио от специалности, които четирите катедри развиват в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, както и възможностите, които Стопанска академия осигурява за продължаващо обучение. В неформална обстановка, двете страни дискутираха предизвикателствата и перспективите за сътрудничество между средното и висшето икономическо образование в България.

Учителите имаха възможност да коментират с представителите на академичната общност възможностите на Свищовското висше училище да подпомага учителите при обновяване на учебни програми, планове и помагала по преподаваните от тях дисциплини. Бяха обсъждани и възможности за бъдещо партньорство и съвместни инициативи, способстващи икономическото образование в средните училища.

Още »

Възпитаници на едно и също училище завоюваха първите места в направления „Икономикс“ и „Счетоводство“ в 11-то национално състезание за средношколци в Стопанска академия

11-то издание на националното ученическо състезание по икономика събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ възпитаници на 25 средни училища от страната. Поредното издание на иновативната за България проява на Свищовската Алма матер се проведе в направленията „Търговия“, „Туризъм“, „Иновации в бизнеса“, „Счетоводство“ и „Икономикс“. Състезанието се оказа предизвикателство за средношколци от ПГТМ – Ботевград, Търговска гимназия – Бургас, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, ПГТ – Велико Търново,  Неврокопска професионална гимназия – Гоце Делчев, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС – Исперих, ФСГ – Монтана, ПГСС – Попово, ДФСГ „Интелект” – Плевен, ПГТ – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев“ – Сандански, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, ПГИ – Сливен, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, НТБГ – София, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора, СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан, ФСГ – Хасково, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин и ПГИ – Шумен. По брой на училища, участващи за първи път в националното състезание, 11-то издание постави нов рекорд за изминалите 4 години от началото на тази инициатива.

С приветствие от името на академичното ръководство, националното ученическо състезание откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие“ проф. д-р Теодора Димитрова. Представяйки Стопанска академия, тя припомни делото на Димитър Ценов, който със завещанието си от преди 103 години изрича заръката в родния му град Свищов да се създаде Висше търговско училище по подобие на германските висши училища и в него да се преподават стопанските науки, банковото дело, застраховането и търговските науки. Проф. Димитрова представи данни от анкетно проучване за Европа, според което днес възпитаниците на Стопанска академия се чувстват „оптимално подготвени за своята професионална кариера“ и то благодарение на образованието, получено именно в Свищов. „Радващ факт е и, че преобладаваща част от нашите възпитаници искат да направят успешна професионална реализация в България“ – каза още проф. Димитрова. В обръщението си към учениците, тя им пожела да се потопят в неповторимата академична атмосфера на Свищовската Алма матер и в „магията на казусите“, с които преподавателите от ресорните катедри ги предизвикват да покажат своите знания, умения и ефективни решения.

Сред гостите на официалното откриване бяха проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания“, проф. д-р Анета Денева – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес“, проф. д-р Атанас Атанасов – декан на факултет „Стопанска отчетност“, преподаватели, студенти и докторанти, учители, придружаващи учениците.

Приветствия към участниците в състезанието отправиха ръководителите на катедрите, съорганизатори по отделните направления и директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов. По повод Международния ден на щастието, в който бе открито 11-то национално ученическо състезание, доц. Нинов призова участниците да прибавят към своя дрескод и прекрасните си усмивки.

Състезанията в направления „Икономикс“ и „Счетоводство“ бяха организирани в рамките на един ден. Ученическата надпревара бе под формата на решаване на индивидуален тест в заявеното направление, което изискваше солидни познания в съответната област.

Като ръководител на катедра „Обща теория на икономиката“, в приветствието си към участниците зам.-ректорът проф. д-р Любен Кирев подчерта, че в последните десетилетия се налага мисленето, че светът навлиза в нов тип икономика – икономика, основана на знанието. „В тази икономика основен продукт и основен ресурс е знанието, а знанието се придобива чрез учене“ – каза проф. Кирев. Перефразирайки руски учен, той подчерта, че ако една страна е образована, тя ще бъде и богата. Говорейки за ползите от висшето образование, проф. Кирев обърна внимание на учениците, че с придобитите знания те намаляват риска от това да изпаднат в групата на безработните. Цитирайки конкретни данни, той подчерта, че най-нисък е процента на безработните с висше образование, а заплащането е най-високо. По думите му, образованието е трамплин към израстване в кариерата и реализиране в по-престижни сфери на стопанската дейност. „Такива знания се предават в Стопанска академия и не случайно ние тук казваме „Днес свищовски магистър, утре български министър“ – заяви проф. Кирев с пожелание към учениците за успех и в състезанието, и в живота.

От името на катедра „Счетоводна отчетност“, учениците и техните учители приветства ръководителят на катедрата – доц. д-р Станислав Александров. Той изказа благодарност и към ръководствата на училища за предоставената на средношколците възможност да дойдат в Свищов, да се докоснат до академичната атмосфера и да премерят сили със свои връстници от цялата страна. Говорейки за успешно реализираните възпитаници на Стопанска академия, доц. Александров подчерта, че действащият министър на финансите е възпитаник именно на специалност „Счетоводство и контрол“ и пожела успех на избралите състезателно направление „Счетоводство“.

В оспорваната индивидуална надпревара, и в двете направления първите места завоюваха възпитаници на едно и също училище. В състезанието по „Икономикс“ учениците решаваха индивидуален тест от 60 въпроса, обхващащи микро– и макроикономика. Със сбор от 52 точки при 60 възможни, на първо място се класира Йовка Църкова от ТГ „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора.

В направление „Счетоводство“, където тестът от 30 въпроса  включваше основи на счетоводството, финансово и управленско счетоводство, на първо място се класира Теодора Кючюкова от Старозагорската Търговска гимназия.

Според председателстващите комисиите – ръководителите на двете катедри, всички участници в тези направления са показали много добри познания в съответната област.

Още »

Нови туристически обекти разработиха участниците в направление „Туризъм“ в 11-то национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия

Рекорден брой нови участници се включиха в 11-то издание на национално ученическо състезание по икономика, което се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в направленията „Търговия“, „Туризъм“, „Иновации в бизнеса“, „Счетоводство“ и „Икономикс“. В средношколската надпревара участваха възпитаници на ПГТМ – Ботевград, Търговска гимназия – Бургас, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, ПГТ – Велико Търново,  Неврокопска професионална гимназия – Гоце Делчев, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС – Исперих, ФСГ – Монтана, ПГСС – Попово, ДФСГ „Интелект” – Плевен, ПГТ – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев“ – Сандански, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, ПГИ – Сливен, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, НТБГ – София, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора, СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан, ФСГ –Хасково, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин и ПГИ – Шумен.

Участниците приветства от името на академичното ръководство зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие“ проф. д-р Теодора Димитрова. „Вие присъствате днес тук в Свищов, в Стопанска академия, на територията на знаещите, на можещите, на победителите в най-приказното време на годината – тогава, когато в природата се заражда ново начало“ – каза проф. Димитрова. Припомняйки началото на създаването на Висшето училище в Свищов, тя подчерта, че днес най-високата оценка и най-голямото признание за Стопанска академия са дадените от нейните вече близо 150 000 възпитаници. Зам.-ректорът цитира данни от анкетно проучване през 2014 г., в което възпитаници на Свищовската Алма матер в сравнение с Европа поставят най-висока оценка на висшето училище, в което са обучавани. Сред ключовите показатели за направената оценка са качество на преподаване, репутация сред работодателите, връзка с държавната администрация и бизнеса, по-ниска месечна издръжка, административни услуги, IT инфраструктура, академично оборудване, професионална помощ и кариерно ориентиране, готовност на преподавателите да помагат, достъпност в обучението. С пожелание за успех в състезанието, проф. Димитрова призова учениците избирайки висше училище за продължаване на своето образование, през есента отново да се завърнат в „приказната атмосфера“ на Стопанска академия.  

Сред гостите на официалното откриване на двудневната ученическа надпревара бяха проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания“, проф. д-р Анета Денева – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес“, проф. д-р Атанас Атанасов – декан на факултет „Стопанска отчетност“, преподаватели, студенти и докторанти, учители, придружаващи учениците. Приветствия към участниците в състезанието отправиха още директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов и ръководителите на катедрите, съорганизатори по отделните направления.

В обръщението си към участниците в направление „Туризъм“, ръководителят на катедра „Търговски и туристически бизнес“ – доц. д-р Светослав Илийчовски подчерта, че състезанието се открива в Международния ден на щастието. „Вие днес сте в родния град на Щастливеца, както сам е нарекъл себе си Алеко Константинов, който е и учредител на организираното туристическо движение в България“ – каза доц. Илийчовски. Освен успешно представяне в избраното състезателно направление, той пожела на участващите средношколци след 4 години да държат в ръцете си диплом за висше образование от Стопанска академия със специалност „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедрата поясни, че това състезание е предизвикателство към учениците за проява на творчество, демонстрация на идеи и показване на  предприемачески дух при решаване на бизнес заданието.

Влизайки в ролята на предприемачи, които осъзнават актуалните пазарни потребности, предизвикателствата на променящата се среда и високите изисквания в сферата на туризма, участващите екипи трябваше да направят перманентен анализ и да предприемат изпреварващи действия по пътя към предприемачеството в туристическия бизнес. С цел успешното бъдещо развитие и позиционирането на туристическия пазар, Стопанска академия предизвика учениците да разработят нов туристически обект. Предвид, че работят на българския пазар, участниците в направление „Туризъм“ трябваше да създадат къща за гости, представяйки традиционния бит и регионалната култура. Представянето на идеята бе свързано с избор на продажбени средства и идеи за промотиране на предлаганите в дадената къща за гости продукти и услуги.

Комисия, председателствана от доц. д-р Симеонка Петрова, класира на първо място Отбор №3 „Западни Родопи“ с ментор Гергана Петрова – IV курс, спец. „Икономика на туризма“.

В състава на отбора победител бяха Роман Владев от ТГ – Бургас, Иванина Печева от ПГТ – Плевен, Силвия Борисова от ДТГ – Свищов и Стоянка Талатинова от НТГ – Пловдив.

Още »

С промотиране на нова търговска марка и продукт се състезаваха средношколците в направление „Търговия“ в 11-то национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ за пореден път предизвика средношколци от цялата страна да премерят сили в национално ученическо състезание по икономика. 11-то издание на националната проява се проведе в направленията „Търговия“, „Туризъм“, „Иновации в бизнеса“, „Счетоводство“ и „Икономикс“. От участвалите 25 училища, новите участници поставиха поредния рекорд за всички проведени до момента издания. В петте направления на състезанието участваха  ученици от ПГТМ – Ботевград, Търговска гимназия – Бургас, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, ПГТ – Велико Търново,  Неврокопска професионална гимназия – Гоце Делчев, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС – Исперих, ФСГ – Монтана, ПГСС – Попово, ДФСГ „Интелект” – Плевен, ПГТ – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев“ – Сандански, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, ПГИ – Сливен, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, НТБГ – София, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора, СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан, ФСГ –Хасково, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин и ПГИ – Шумен.

С „Добре дошли“ от името на академичното ръководство, учениците и техните учители приветства зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие“ проф. д-р Теодора Димитрова. Тя припомни, че Академията, която дава възможност на учениците да представят своите знания и иновативни идеи, е създадена благодарение на дарението на родолюбивия търговец и предприемач, видния свищовец – Димитър Апостолов Ценов, направено през 1912 г.  Проф. Димитрова подчерта, че към 2015 г. Свищовската Алма матер има близо 150 хил. успешно реализирани възпитаници в сферата на икономиката, администрацията и управлението, обучавани в 17 атрактивни бакалавърски специалности, в над 100 пазарно ориентирани магистърски програми, в 13 престижни докторски програми и в над 100 иновативни програми за продължаващо обучение. Зам.-ректорът пожела на учениците успешно представяне в избраното състезателно направление. По повод Международния ден на приказката, който съвпадна с официалното откриване на състезанието, проф. Димитрова пожела на участниците да бъдат „герои“ за себе си, за своите съученици, за учителите си, за родните училища, за своите родители и „герои за Стопанска академия“.

Сред гостите на официалното откриване на двудневната ученическа надпревара бяха проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания“, проф. д-р Анета Денева – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес“, проф. д-р Атанас Атанасов – декан на факултет „Стопанска отчетност“, преподаватели, студенти и докторанти, учители, придружаващи учениците. Приветствия към участниците в състезанието отправиха още директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов и ръководителите на катедрите, съорганизатори по отделните направления.

В приветствието си, ръководителят на катедра „Търговски и туристически бизнес“ – доц. д-р Светослав Илийчовски подчерта, че чрез иновативната си проява, каквото е национално ученическо състезание, Стопанска академия  поддържа и развива ефективна форма на сътрудничество между Висшето училище и средното образование. Обръщайки се към участниците в направление „Търговия“, доц. Илийчовски припомни, че Свищов е бил известен с видни търговци още от възрожденския период, които са го превърнали в значим град с търговско и пристанищно значение. „Именно благодарение на дарението на един такъв търговец и предприемач, днес съществува Стопанска академия“ – каза ръководителят на катедра „Търговски и туристически бизнес“. Той изрази надежда, че след избора на това състезателно направление, участващите ученици като бъдещи студенти ще изберат същия град и същата специалност. Доц. Илийчовски пожела на участниците след 4 години да бъдат отново в същата аудитория, но вече на официална церемония по дипломирането им като бакалаври в специалност „Икономика на търговията“.

Участниците в направление „Търговия“ трябваше да се представят като мениджърския екип на търговска верига, който осъзнава актуалните пазарни потребности, предизвикателствата на променящата се околна среда и високите изисквания в сферата на търговията. От тях се изискваше перманентен трезв анализ и изпреварващи действия по пътя към отстояване на лидерската позиция на дадена търговска верига. С цел успешното бъдещо развитие и позиционирането на търговска верига, Стопанска академия предизвика екипите да разработят и  предложат нов продукт „българско сирене“ с новата им марка. Представянето на продукта бе свързано с избор на средства за промотиране на новата търговска марка и продукт, които ще бъдат продавани в тяхната верига.

Генерираните оптимизационни решения в сферата на търговския мениджмънт и презентаторските умения на екипите оценяваше комисия с председател доц. Илийчовски.

На първо място се класира Отбор №5, състезаващ се под името „Кауфланд“ с ментор Наталия Николова – III курс, спец. „Икономика на търговията“. В състава на отбора победител бяха Нейлин Ахмед от ПГИ „Робер Шуман” – Разград, Пепа Томанова от НТГ – Пловдив и Елис Димитрова от ПГТ – Велико Търново.

Още »

Решения за бизнес развитие представиха участниците в направление „Иновации в бизнеса“ от 11-то национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия

11-то национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ се проведе в направленията „Търговия“, „Туризъм“, „Иновации в бизнеса“, „Счетоводство“ и „Икономикс“. Поредното издание на средношколската надпревара предизвика рекорден брой нови участници сред общо 25 представени средни училища от цялата страна. В отделните направления на състезанието сили премериха възпитаници на ПГТМ – Ботевград, Търговска гимназия – Бургас, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, ПГТ – Велико Търново,  Неврокопска професионална гимназия – Гоце Делчев, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС – Исперих, ФСГ – Монтана, ПГСС – Попово, ДФСГ „Интелект” – Плевен, ПГТ – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев“ – Сандански, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, ПГИ – Сливен, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, НТБГ – София, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора, СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан, ФСГ –Хасково, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин и ПГИ – Шумен.

С приветствие от името на академичното ръководство, двудневната национална проява откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие“ проф. д-р Теодора Димитрова. Учениците и придружаващите ги учители тя посрещна с „Добре дошли в единствената академия в страната, в която се изучават специализирани икономически науки“. Официалното откриване на състезанието бе в Международния ден на приказката и проф. Димитрова представи накратко историята на Стопанска академия като „приказка с щастлив край“. Започвайки с думите „Имало едно време един велик българин, достоен гражданин, виден предприемач, свищовец – Димитър Апостолов Ценов“, зам.-ректорът поясни, че благодарение на щедрия дарителски жест от 5 млн. златни лева, преди 103 години Димитър Ценов идейно създава Висшето търговско училище в Свищов, което днес има близо 150 хил. успешно реализирани възпитаници в сферата на икономиката, администрацията и управлението. С пожелание за успешно представяне в състезанието, проф. Димитрова пожела на учениците да бъдат герои в своята приказка с щастлив край.

Сред гостите на официалното откриване бяха проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания“, проф. д-р Анета Денева – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес“, проф. д-р Атанас Атанасов – декан на факултет „Стопанска отчетност“, преподаватели, студенти и докторанти, учители, придружаващи участниците в ученическото състезание.

Приветствия към участниците в състезанието отправиха директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов и ръководителите на катедрите, съорганизатори по отделните направления.

Ръководителят на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – проф. д-р Любчо Варамезов, изрази голямото си уважение към учителския труд, а учениците поздрави за решението им да се включат в поредното състезание по икономика, организирано от Стопанска академия. Обръщайки се към участниците в направление „Иновации в бизнеса“, проф. Варамезов заяви, че всеки човек по природа е съзидателен и креативен, но е много важно да има и подходяща среда, която да поощрява и стимулира иновативните хора. „В тези два състезателни дни Стопанска академия ви предоставя отлична възможност да демонстрирате своите знание и своите нови идеи. Вие тук ще можете и да обменяте своите идеи, така че всеки от вас ще си тръгне обогатен с много повече идеи“ – каза проф. Варамезов. Той подчерта, че една идея, която се приема като неперспективна и нерационална, може да промени живота на човек, може да промени посоката на развитие на една компания или на един отрасъл. „Дайте простор на вашето въображение, бъдете уверение в себе си и в своите идеи, проявете иновативност, упоритост и последователност“ – апелира към участниците ръководителят на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“.

Учениците, състезаващи се в направление „Иновации в бизнеса“, влязоха в ролята на мениджърски екип на фирма, отговорни за цялостното управление на иновационния процес – от организацията на креативния процес до превръщането на идеите в иновации. От тях се изискваше да направят обстоен анализ както на иновационния потенциал на предприятието, така и на иновационния климат в България. Стопанска академия предизвика ученическите екипи да разработят и обосноват конкретен иновационен проект (в управлението, в маркетинга, в технологиите, в продуктите, в организацията на персонала и др.), съобразен с фирмените иновационни цели.

Комисията, председателствана от проф. Варамезов, избра за победител в направление „Иновации в бизнеса“ Отбор №3 с ментор Маврина Пурлантова и състав Габриела Христова от ТГ – Бургас, Михаела Тодорова от СОУ „Христо Ботев“ – Тутракан, Ивелина Найденова от ПГТМ – Ботевград и Павлин Владимиров от ДТГ – Свищов.

Преди да връчи наградите, проф. Варамезов сподели, че комисията е била приятно изненадана, но и много затруднена при избора на победител заради представени от ученическите екипи оригинални и ефективни решения за бизнес развитие.   

Още »

Представители на Камарата на независимите оценители в България обучаваха възпитаници на Стопанска академия

Практическо обучение за студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведоха представители на Камарата на независимите оценители в България, Регионална колегия Плевен-Ловеч. Обучението, организирано от катедра „Търговски и туристически бизнес”, бе за студенти от специалностите „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма”, ІV курс, редовно обучение, и бе свързано с изучаваните от тях дисциплини „Оценка на бизнеса” и „Оценка на туристическия бизнес”.

Представяйки гост-лекторите при откриване на срещата, ръководителят на катедра „Търговски и туристически бизнес” – доц. д-р Светослав Илийчовски подчерта, че този иновативен начин за обучение на студентите от  специалисти от практиката е вече традиция за катедрата. Освен академичен преподавател и титуляр по двете дисциплини, доц. Илийчовски е и лицензиран оценител на недвижими имоти, на финансови активи и финансови инструменти, член е на Камарата на независимите оценители в България, Регионална колегия Плевен-Ловеч. Като представител и на теорията, и на практиката, ръководителят на катедрата очерта ползите, които ще имат участващите в обучението студенти от ценните съвети и споделен личен опит от специалистите.  

Темата на практическото занятие „Проблеми и предизвикателства пред бизнес оценяването в България” представиха Красимир Братанов – председател на Регионалната колегия Плевен-Ловеч на Камарата на независимите оценители в България и Здравка Петрова, зам.-председател.

Лекторите изясниха основните ситуации, при които се налага извършването на оценка – приватизационни сделки; оценки, свързани с Агенцията по вписванията; оценки свързани с публични съдебни изпълнители и с частни съдебни изпълнители; оценки, свързани със застраховки; оценки, свързани с банково кредитиране и други. Като оценител на машини и съоръжения, Красимир Братанов представи примери от своята практика, свързани именно с този вид оценки.  Здравка Петрова, която е оценител на недвижими имоти,  коментира спецификата на оценките в тази област. Лекторите обърнаха внимание и на проблемите, които се срещат при бизнес оценяването в България. Запознавайки студентите с предимствата на оценителската професия, те  обясниха през какви модули преминава курса за придобиване на сертификат за оценител. 

Показател за интереса от страна на студентите бе проявената от тяхна страна висока активност. В рамките на последвалата дискусия те потърсиха отговори от специалистите на конкретни въпроси. Част от питанията на студентите бяха свързани с оценката на земеделски земи, с хонорарите за различните видове бизнес оценки и сравняването на практиката по бизнес оценяване у нас и в други европейски държави.

Още »

Над 20 фирми ще участват в „Национални дни на кариерата” 2015 в Свищов

Над 20 фирми ще участват в „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот” 2015 в Стопанска академия „Димитър  А. Ценов”, информира по време на пресконференция доц. д-р Николай Нинов – директор на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Стартът на тазгодишното – осмото за Свищов издание на най-големия форум за студентски стаж и кариера в страната, ще бъде даден на 25-ти март в 10:00.

Национални дни на кариерата се организират от 2002 г.  от JobTiger, а Нестле България e генерален спонсор за 12-та поредна година. По традиция, форумът в Стопанска академия ще бъде придружен от предварителни специализирани „работилници” (уъркшопи) – поясни на пресконференцията управителят на JobTiger Светлозар Петров. По време на тези срещи студентите ще имат възможност да се запознаят в детайли с подготовката на автобиография и мотивационно писмо, както и да получат ценни съвети за поведението си по време на интервю за работа. За улеснение на студентите, ще бъде представена и кратка предварителна информация за фирмите, които участват в „Национални дни на кариерата” 2015 в Стопанска академия. 

Свищов е сред седемте академични центрове в България, където студентите имат възможност да се срещнат с представители на различни фирми и да проучат предлаганите условия за стажове и работни места. Студентите ще могат да посетят и щандовете на JobTiger и Нестле България.

„Като продължение на усилията в подкрепа на развитието на младежите, през 2015 г. Нестле България и партньорите ѝ от JobTiger стартират съвместното провеждане на отворени часове за CV консултации в рамките на инициативата „Alliance for YOUth” („Алианс за младежта”)” – информира на пресконференцията Христина Тошкова,  специалист „Корпоративни връзки” в Нестле България. На щандовете на JobTiger и Нестле ще присъстват специалистите по подбор на персонал в двете компании, които ще провеждат безплатни кариерни консултации на посетителите.  

Коментирайки резултатите от изминалите издания на националния форум, организаторите подчертаха, че един от шестима студенти си намира работа или стаж в желаната компания. Освен това, зад много от щандовете на фирмите-участници в „Национални дни на кариерата” стоят хора, започнали кариерното си развитие именно чрез някои от предишните издания на форума.

На дните на кариерата в Стопанска академия, за втора поредна година са поканени да присъстват и ученици от всички средни училища в Свищов.

Още »


Уважаеми колеги,
ЦМСП представя на вниманието на всички студенти, вкл. специализанти и докторанти, академичен, изследователски и административен персонал информация, относно четвърта по ред покана за кандидатстване за индивидуална мобилност по програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“, на която програмен оператор е МОН.

Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование” е създадена за студенти, вкл. специализанти и докторанти, академичен, изследователски и административен персонал от висши училища и научни организации от България и страните-донори, желаещи да участват в индивидуален академичен/научен обмен (мобилност).

По тази мярка на програмата са предвидени по една покана за набиране на кандидати за всеки семестър до пролетния/летния семестър на академичната 2015/2016 г. включително. Настоящата покана ще остане отворена в продължение на 2 месеца.

Поканата за набиране на проектни предложения е публикувана съответно на български и на английски език:

     BG- EEA Fund_CALL 4 MOBILITY IN HIGHER EDUCATION MEASURE march 2015_BG
     BG- EEA Fund_CALL 4 MOBILITY IN HIGHER EDUCATION MEASURE march 2015_EN

 Заявленията за участие в конкурса на програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП”, мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ компонент „Мобилност на студенти“ и компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал“ може да намерите съответно на български и на английски език тук:

     BG - формуляри проекти за мобилност
     EN - application forms

Още »

Шампионска титла завоюва отбора по тенис на маса на Стопанска академия

Отборът по тенис на маса към Университетски спортен клуб „Д. А. Ценов” завоюва шампионската титла в държавното отборно първенство на „А” РГ – жени, Северна България. Златните медали за тима на Стопанска академия завоюваха Мейджан Бакалова – третокурсничка от спец. „Икономика на туризма”, ст. преподавател Елиз Караманлиева – играещ треньор по тенис на маса и Анелия Мутафова. 

Пролетният сезон, който е финален за първенството, се проведе в Свищов при домакинството на Спортен клуб „Свилоза”. В приветствието си към участниците при откриването на тридневния турнир, кметът Станислав Благов подчерта, че в Свищов е една от най-силните школи по тенис на маса, развивана и чрез университетския спорт. Припомняйки за завоюваните титли и медали от местни тенисисти, кметът призова участващите състезатели да се присъединят към свищовската академична общност. 

За традициите на Свищов в този спорт свидетелстваше и оспорваната битка за шампионската титла, която бе между двата местни отбора. В двата полусезона на държавното първенство за Северна България, в което участват 9 отбора, срещите се играят на принципа „всеки срещу всеки”, като за крайното класиране резултатите се обобщават. В есенния сезон студентският тим зае второ място във временното класиране след този на СК „Свилоза”, но във финалния кръг трите дами от УСК „Д. А. Ценов” показаха надмощие. И през трите състезателни дни  отборът на Стопанска академия беше подкрепян от присъстващите в залата студенти, преподаватели, служители на Висшето училище, както и от други любители на този спорт в града. 

Наградите, осигурени за първенството от Община Свищов, връчи зам.-кметът Пламен Александров.   

Още »


Уважаеми колеги,
Информационен портал за неправителствени организации в България (NGOBG.info) обявява свободна  позиция за „СТАЖАНТ”.

Имате ли интерес към неправителствения сектор?
Помагали ли сте с доброволен труд?
Имате ли активна гражданска позиция?
Ако отговорът е ДА, то вероятно ще  ви е интересно да стажувате при нас - НПО Порталът е отворен за стажанти.

Ако сме ви заинтригували, ето малко повече информация за работата при нас:

 • Проучване на активни граждански организации и техните инициативи;
 • Срещи с представители на избраните НПО;
 • Изготвяне на текстове,  представящи организациите и резултатите от тяхната дейност и/или репортажи за техни събития;
 • Отразяване на събития от неправителствения сектор (конференции, дискусии, кампании и др.)

За повече информация посетете www.ngobg.info или пишете на editor@ngobg.info.

Още »

По случай 60 години от своето основаване,
катедра „Стратегическо планиране” при СА „Д. А. Ценов”
организира на 16 април 2015 г.


СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”

В конференцията могат да вземат участие студенти от направления Икономика и Администрация и управление на всички български университети.

Основните тематични направления на конференцията са:

1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж

За участие е необходимо да се попълни и изпрати Заявка за участие, както и да се подготви доклад в общ обем до 4 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително изнесена на конференцията. На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към заявките за участие, докладите и презентациите са поместени в линковете, както следва:

За улеснение може да се използват и да се работи директно в шаблоните. Техните параметри са настроени, според изисквания за участие. Достатъчно е само участниците да изтрият ненужната информация, да попълнят празните места, след което да въведат своите текстове и данни.

Имената на файловете със заявката за участие, доклада и презентацията се изписват на кирилица във формата Код_Имена_На_Автора.docx, съответно Код_Имена_На_Автора.pptx.

Пример: Ако студентът се казва Георги Иванов Петров, то файлът със заявката за участие следва да бъде озаглавен Заявка_Код_Георги_Иванов_Петров.docx, файлът с доклада - Код_Георги_Иванов_Петров.docx, а презентацията върху доклада - Код_Георги_Иванов_Петров.pptx. Кодът съответства на избраното тематично направление на доклада (1, 2 или 3).

Студентите, желаещи да участват в Студентската научна конференция, следва да изпратят Заявката за участие на e-mail: 60splanning_stud@uni-svishtov.bg в срок до 19.03.2015 г.

Докладите и презентациите към тях се изпращат на същия e-mail в срок до 17.00 ч. на 20.03.2015 г.

Всички постъпили в срок доклади ще бъдат разгледани от редакционен съвет, който ще избере най-добрите от тях за публикуване в сборник от Студентската научна конференция.

За повече подробности и информация:
катедра „Стратегическо планиране”, Веселка Димитрова - инспектор катедра
тел. (0631) 66 296, e-mail: 60splanning_stud@uni-svishtov.bg

Още »

Международна юбилейна научно-практическа конференция на тема:
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”

посветена на 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

Свищов, 24-25 април 2015 г.

Катедра „Стратегическо планиране“ при СА „Д. А. Ценов“ - Свищов организира международна юбилейна научно-практическа конференция, на която ще бъдат обсъдени въпроси в следните тематични направления:

1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
4. Методология на преподаването на планови дисциплини във висшите училища


Конференцията ще стартира работа на 24.04.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Ректората на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател  
Проф. д-р Величко Адамов - Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Членове  
Проф. д-р Любен Кирев - Зам.-ректор „Обучение и научни изследвания”
Проф. д-р Теодора Димитрова - Зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие”
Проф. д-р Виолета Краева - Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Проф. д-р Маргарита Богданова - Ръководител катедра „Стратегическо планиране”
Проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново

КОНТАКТ

Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Стратегическо планиране”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лице за контакти: Веселка Димитрова
Тел.: (0631) 66 296
email: 60splanning@uni-svishtov.bg

Резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510
http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:

Още »


Уважаеми колеги,
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)  и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441;
e-mail: studycenter@fulbright.bg

Компютърен тест център "Фулбрайт" № 8007
администрира тестовете: iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GED
Информация: София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №17, I етаж, стая 14; тел. (02) 980 4985, 981 2215;
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
Сектор „Факултативно обучение” при СА „Д. А. Ценов” организира
интензивни подготвителни кандидатстудентски курсове по:

● Икономика
● Икономическа география на България
● Математика

Продължителност на курса – 30 уч.часа.
Цена 169 лв.

Курсовете ще се проведат в периодите*:
              - от 31 януари до 2 февруари 2015 год.;            
              - от 7 до 9 април 2015 год.

*Забележка: Курсът ще се проведе при минимум 5 курсиста.

Справки и записване в Сектор „Факултативно обучение“  или на тел. 0882 552 520,
e-mail : cfe@uni-svishtov.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015г.  „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема: „Корпоративна социална отговорност – европейски и  национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail:unieconom@abv.bg ;

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
 • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  по пощата или лично в офиса на СИБ и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес:
 • Награди по конкурса: първо,участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2015г.”  ще се състои на 11 юни 2015г.,  Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 • Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

АНОТАЦИЯ на конкурса.

Още »