Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Модерни дистанционни форми на комуникация привличат кандидат-магистрите в Свищов

Модерните форми за комуникация, осигурени при дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Свищовското висше училище. Важна роля кандидатстващите за настоящия мартенски прием отдават още на възможностите за ползване на учебни ресурси, и на индивидуалните и груповите взаимодействия, които ще бъдат осъществявани между тях и преподавателите по съответните магистърски програми.

Пролетният прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Броят на магистърските програми е над 110 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като за тях могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или  завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Комуникацията между екипа, ангажиран в дистанционна форма на обучение и обучаемите се осъществява по различни начини. Системата за електронно обучение VJL® (Virtual Joint Learning) на Стопанска академия, отличена със специална награда на Microsoft, дава възможност за групова и индивидуална комуникация. Използвайки своя личен профил, студентът може да постави интересуващия го въпрос по електронен път към ръководителя на магистърската програма, към преподавател-тутиляр или преподавател-консултант. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система. Взаимовръзката чрез електронната система за обучение има елементи и на групова комуникация в случаите, когато се касае за използването на функционалността „Форум”. За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Комуникациите по телефон или чрез корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия също се използват при взаимодействие между съответния преподавател и обучавания студент в дистанционна форма.

Сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Стопанска академия е и възможността за онлайн защитата на дипломната работа, което е типичен пример за използване на системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype). При онлайн защитата, която е компонент от организацията на учебния процес, студентът и преподавателите от Държавната изпитна комисия са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

В рамките на един семестър, за дистанционните магистри се организират и двукратни присъствени консултации, което е друга форма на комуникация, осъществявана между студент и преподавател.

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия съществува вече повече от 15 години и чрез този иновативен проект Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  ОКС „магистър”. Само в рамките на една година системата за дистанционно обучение на Академията е използвана от студенти в 114 държави от всички континенти на света.

Освен че защитава през годините лидерски позиции при дистанционното обучение на магистри, Свищовското висше училище привлича и все по-голям интерес към редовната форма на обучение. През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма. Според кандидат-магистрите, сред  атрактивните предимства за тях са модерната учебна база предоставяща им за ползване компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, възможността за участие в стажантски програми и чуждестранни студентски бригади, както и правото за кандидатстване за европейски стипендии или социално подпомагане при определени условия. 

Актуална информация за условията за прием м. март 2015 г., както и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »

Уважаеми членове на Академичния състав на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“,
Катедра „Стратегическо планиране“, най-учтиво Ви кани на официалното откриване на Международна юбилейна научнопрактическа конференция на тема: „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране”, която ще се проведе на 24 април 2015 г. /петък/ в аула „Проф. Д. Бъров“ (аудитория 1), Ректорат от 10.30 часа.

С уважение,
Проф. д-р Маргарита Богданова
Ръководител на катедра „Стратегическо планиране“

Още »


Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии за връчване на дипломите на завършилите ОКС "магистър", явили се на защита през м. Октомври 2014 ще се състоят в периода 27.04 - 30.04.2015 г.

Графикът може да видите ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Каним Ви да присъствате на събитието Geeks on Wheels провеждано от Microsoft.
На 23.04.2015 г. в ауд. 7 от 10.30 часа студентите-партньори на Microsoft ще представят за Вас темите:

 • Office 365 – концепция за офис в облака
 • Уеб програмиране и облачните технологии
 • Учене през целия живот, кариерно развитие и предприемачество

Geeks Wheels е поредица от събития провеждани от Microsoft, насочени към младежите, които обичат технологиите, искат да знаят всичко ново за тях и търсят професионално развитие в ИТ сферата.

Още »


Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии за връчване на дипломите на завършилите ОКС "магистър", явили се на защита през м. Октомври 2014 ще се състоят в периода 27.04-30.04.2015 г.

До дни ще бъде публикуван подробен график.

Още »

Великденска благотворителна кампания организираха за пореден път свищовските студенти

Студентският съвет  при Стопанска академия „Д. А. Ценов”  и през 2015 г. продължи традицията на инициатор на благотворителни кампании.  Стартиралата през м. март 2015 г. кампания, посветена на великденските празници, организаторите посветиха да подарят усмивка на децата от Дома за деца с неравностойно положение „Слънчице” в с. Горски Сеновец, област  Велико Търново.

В нея се включиха  и изразиха своята съпричастност студентите и академичната общност на Стопанска академия, дарили от сърце дрехи, играчки и други необходими принадлежности.  На 09.04.2015 г., в навечерието на великденските празници, представители на Студентския съвет при Академията посетиха  Дома за деца в неравностойно положение в с. Горски Сеновец и зарадваха децата със събраните дрехи, играчки и лакомства. Децата получиха още и универсално устройство – принтер, скенер и копир, гофретници, перилни препарати, битова химия и принадлежности за лична хигиена.  

Великденската благотворителна кампания - 2015 показа за пореден път, че  щедростта и добрите дела на академичната общност са гаранция за успеха на всяка благородна инициатива. Студентски съвет при Стопанска академия „Д. А. Ценов” изказва благодарността си към участниците в кампанията и към Академичното ръководство за подкрепата и помощта за реализирането й.

 

 

Още »

Тридневен интерактивен форум „Бизнесът в действие” се проведе в СА „Димитър А. Ценов”

За поредна година AIESEC Свищов бе организатор на интерактивния форум „Бизнесът в действие”, който се проведе  на 3, 4 и 5 април 2015 г.  в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Целите на тридневния форум бяха изграждане на платформа на моста между студентите и топ компаниите  в България, обогатяване на практическите знания на студентите чрез решаване на бизнес казуси, скъсяване на дистанцията, поставяне на правилни очаквания между бизнеса и студентите и изграждането на визия на бъдещите лидери на България. Зам.-председателят на AIESEC Свищов Симеон Спасов  изрази благодарността си към академичното ръководство и представителите на местното самоуправление в град Свищов.

Форумът бе официално открит от зам.-ректора на Стопанска академия проф. д-р Любен Кирев и от кмета на община Свищов г-н Станислав Благов. Проф. д-р Любен Кирев в приветственото си слово изрази задоволството си от факта, че Стопанска академия е сред малкото висши училища в страната, в които се провеждат бизнес форуми, което е доказателство, че качественото образование е неразривно свързано с икономическата практика. Зам.-ректорът поздрави локалната секция на AIESEC и отбеляза, че възпитаниците на Академията са важна част от академичната общност и движеща сила във висшето училище за повишаване качеството на обучението. Той отправи пожелание и в бъдеще студентите да са поддръжници за реализирането на икономически практики и за утвърждаването на Свищовската Алма матер. В поздравлението си кметът на община Свищов сподели, че всяко събитие, организирано от студентите на Академията и от Стопанска академия е събитие и празник на град Свищов,  и жителите на общината. Като възпитаник на висшето училище, той дефинира Стопанска академия „Д. А. Ценов” като институция на образованието със свое национално и европейско измерение и пожела на участниците във форума да бъдат смели в начинанията си и още по-смели в мечтите си, защото сбъднали се, те се надсмиват над трудностите.

Модераторът на събитието – Александър Иванов, бивш айсекър, възпитаник на Академията и преподавател в „Заедно в час” подчерта, че един човек може да нарича Алма матер, само висшето училище, което е завършил.  Според него  събитието е специално, първо защото  академичната общност са хората, даряващи младите умове със знания и даващи т.нар. „ноу-хау”, от друга страна, на форума присъстват младите хора, които ще решават съдби, а от трета страна стоят фирмите и всички компании, които извършват промяната и са генератори на бизнеса. Връщайки се назад, той изтъкна, че обучението в Академията много  е помогнало и за начина, по който разсъждава днес. Александър Иванов сподели, че гледайки заряда и емоциите в залата за него е удоволствие и обяви началото на форума  „Бизнесът в действие” за открит и програмата за трите дни.

Гост-лектори на форума бяха Любомира Велчева, национален директор на програмата „Международна награда на херцога на Единбург“ в България, Надка Русева от Епо Нова в гр.Русе, Ангел Георгиев като  представител на Софтуерния университет, Пламен Пенков от Societe Generale Експресбанк, Радостина Бойчева като представителка на ABLE и Заедно в час, Даниел Михайлов като представител на  AIESEK – Свищов и фирма Сартен, гр. Плевен. 

Вторият ден при решаването на казусите, студентите получиха подробни разяснения от представители на фирмите и от преподаватели от Академията. Участниците  бяха разделени на екипи и заедно търсеха най-подходящото решение на казусите. През целия ден представители от фирмите-партньори – г-н Пламен Пенков от Societe Generale Експресбанк – гр. Свищов и г-жа Надка Русева от Епо Нова – гр. Русе, и доц. д-р Силвия Костова за казуса на Стопанска Академия подкрепяха участниците с ценни съвети и информация.

Третият ден започна отново с решаване на казуси и студентите имаха възможността да направят последни промени по решенията и да изготвят своите презентации, които по-късно представиха пред компаниите. Всички компании имаха добри отзиви относно представянето на участниците, техните умения и ентусиазъм, както и от организацията на събитието като цяло.

Студентите имаха възможността да видят презентацията и на Димитър Янев, бивш възпитаник на Стопанска Академия и бивш член на AIESEK - Свищов. Той разказа за невероятните си преживявания по време на доброволческия си стаж в Уганда, Африка и как това го е променило и му е помогнало да израстне като човек. Г-н Янев отправи призив към участниците да не пропускат възможността да отидат на стаж и им разкри как това може да им помогне за бъдещото им развитие.

Форумът „Бизнесът в действие” бе закрит с  раздаване на сертификати на участниците като Александър Иванов ги запозна с професионалните стажове в чужбина, които AIESEK  предлага и как те могат да бъдат полезни за студентите.

Още »

Своеобразен рекорд по брой участници в пролетното издание на традиционната студентска научна сесия

Петото поредно издание на Студентската научна сесия в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” предостави възможност на възпитаниците на висшето училище да представят публично резултатите от своите научни изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението. Традиционният форум бе открит от зам.-ректора  по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова в присъствието на деканите на четирите факултета-организатори – „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова, „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов, „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Виолета Краева, „Производствен и търговски бизнес” – проф. д-р Анета Денева, ръководителите на катедри, преподаватели, докторанти и студенти. В приветствието си към участниците и академичната общност, проф. Т. Димитрова отбеляза, че всяко следващо издание на форума се радва на нарастващ интерес – този път, заявен от 279 участника. Споделяйки, че икономическата наука е бездна, по-дълбока и от океана, тя поздрави студентите за желанието, мотивацията и любознателността, с които изследват проблемите на икономиката и им пожела достойно представяне. Участниците в студентската научна сесия бяха разпределени в девет презентационни секции в направленията, обявени от факултет „Финанси“, факултет „Стопанска отчетност“, факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и  факултет „Производствен и търговски бизнес“, по които са представили научните си разработки.

За студентите от факултет „Финанси” предизвикателство  бе темата „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Участниците в направленията „Публичните финанси в контекста на  финансовата рамка 2014-2020”, „Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи” и „Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” аргументираха авторските си тези пред оценяващ екип в състав проф. д-р Теодора Димитрова – председател,  доц. д-р Анелия Радулова, доц. д-р Николай Нинов и ас. Марияна Павлова – модератор. Студентите, представили научни изследвания в областите на „Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж”, „Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения” и „Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020” бяха оценени от екип с председател доц. д-р Румен Ерусалимов, доц. д-р Александър Ганчев, ас. Иван Маринов и ас. Георги Ангелов – модератор.

Проблемите и предизвикателствата пред стопанската отчетност стимулираха студентите от факултет „Стопанска отчетност”  да представят свои икономически изследвания в направление „Счетоводството като информационна и контролна система”, където бяха оценявани от екип в състав доц. д-р Станислав Александров – председател, доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, доц. д-р Иван Андреев и модератор ас. д-р Ралица Данчева, както и в направления „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания” пред екип с председател доц. д-р Росица Колева, доц. д-р Красимира Славева, доц. д-р Силвия Костова, доц. д-р Любомир Иванов и модератор – гл. ас. д-р Момчил Антов.

Факултет „Мениджмънт и маркетинг” фокусира вниманието на студентите към темата „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”. В направленията „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението” и „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”, студентските разработки бяха оценявани от екип в състав: проф. д-р Маргарита Богданова – председател,  проф. д-р Мария Андреева, доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Ирена Емилова, доц.  д-р Христо Сирашки, ас. д-р Юлиян Господинов и модератори – гл.ас. д-р Галин Стефанов и ас. д-р Милен Динков. Изследванията, посветени на „Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация” и „Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса” бяха представени пред оценяващ екип с председател проф. д-р Никола Янков, доц. д-р Пенка Горанова, доц. д-р Веселин Попов, доц. д-р Петя Емилова и модератори – гл. ас. д-р Ваня Григорова и ас. д-р Кремена Маринова.

Студентите от факултет „Производствен и търговски бизнес“ изследваха предизвикателствата и перспективите пред бизнеса в контекста на програма „България 2020“. Научните изследвания в направления  „Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020" и „Предизвикателствата пред националния аграрен сектор” бяха презентирани пред оценяващ екип в състав проф. д-р Любчо Варамезов - председател, доц. д-р Виолета Блажева, доц. д-р Искра Пантелеева и модератор гл. ас. д-р Емил Николов. Разработките в направление „Перспективи за развитие на търговския бизнес” авторите презентираха пред доц. д-р Светослав Илийчовски – председател, доц. д-р Теодора Филипова и ас. Пламен Кънев – модератор. Перспективите за развитие на туристическия бизнес бяха представени от свищовските студенти пред доц. д-р Симеонка Петрова – председател, доц. д-р Ася Пенчева и гл. ас. д-р Любка Илиева – модератор.

След приключване на секционните презентации, проведени в рамките на работния ден, оценяващите екипи споделиха отличните си впечатления от подготовката и изявата на свищовските възпитаници. На всички студенти, представили своите научни разработки председателите на комисиите връчиха сертификат за участие, а отличените на първите три места получиха грамота и предметна награда от деканите на факултетите-организатори.

Информация за наградените участници по факултети:

ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“

 1. I. Направления „Публичните финанси в контекста на  финансовата рамка 2014-2020”, „Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи” и „Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”:

1 място Николай Цветомиров Николов – III курс, спец. „Финанси“

2 място Беатрис Венциславова Любенова – ІІ курс, спец.  „Финанси”, Гергана Димитрова Георгиева – III курс, спец. „Финанси“

3 място Даяна Желязкова Шутиноска – III курс, спец. „Финанси“ Силвия Блажева Петрова  - III курс, спец. „Финанси“

 1. II. Направления „Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж”, „Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения” и „Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020”:

1 място Георги Анатолиев Георгиев – III курс, спец. „Финанси“

2 място Христо Стефанов Христов – I курс, МП „Финансов мениджмънт”

3 място Джунейт Адинянов Мустафов – III курс, спец. „Финанси“ Алихюсеин Алиев – III курс, спец. „Финанси“

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“

 1. I. Направление „Счетоводството, като информационна и контролна система”:

1 място Марий Весков Стоянов – І курс, МП СОНП 2 място Петя Тодорова Георгиева – І курс, МП СОНП 3 място Николета Красимирова Костова – III курс, спец. „Счетоводство и контрол

 1. II. Направления „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания”:

1 място Пламена Трифонова Трифонова – ІІ курс, спец. „Статистика и иконометрия”

2 място Красимира Борянова Байкова – ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол”

3 място Дияна Добромирова Танева – ІІІ курс, „Статистика и иконометрия” Александър Руменов Ръбин – ІІІ курс, спец. „Стопански и финансов контрол”

ФАКУЛТЕТ „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ“

 1. I. Направления „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението” и „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”:

1 място Даниела Владимирова Тодорова – ІV курс, спец. „Екомениджмънт”

2 място Полина Любенова Вътова – ІІІ курс, спец. „Екомениджмънт” Даяна Желязкова Шутиноска – ІІІ курс, спец. „Финанси”

3 място Виктория Тихомирова Цоцова – ІV курс, спец. „Стопанско управление”

 1. II. Направления „Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация” и „Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса”:

1 място Полина Красимирова Пейчева – ІV курс, спец. Маркетинг 2 място Добринка Георгиева Георгиева – ІІІ курс, спец. „Бизнес информатика” 3 място Антонио Румянов Първанов – ІІ курс, спец. „Бизнес информатика

ФАКУЛТЕТ „ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“

 1. I. Направления „Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020" и „Предизвикателствата пред националния аграрен сектор”:

1 място Евелин Евгениев Христов – IV курс, спец. „Аграрна икономика”

2 място Станислав Димитров Сейков – IV курс, спец. „Икономика на индустрията”

3 място Милен Мирков Гаврилов – IV курс, спец. „Икономика на индустрията” Пламен Христов Вачков – IV курс, спец. „Икономика на индустрията”

 1. II. Направление „Перспективи за развитие на търговския бизнес”:

1 място Гюлфен Ремзи Мехмедова – ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията” Фредерик Алексиев Радев – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма”

2 място Тони Иванова Янева – ІІ курс, спец. „Икономика на търговията” Ина Ивайлова Йорданова – ІІ курс, спец. „Икономика на търговията”

3 място Ивелин Валентинов Митев – І курс, спец. „Икономика на търговията”

 1. III. Направление „Перспективи за развитие на туристическия бизнес”:

1 място Мирослав Димитров Харизанов – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма” Деница Иванова Буюклиева – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма”

2 място Венелин Емилов Ангелов – ІV курс, спец. „Икономика на туризма”

3 място Ралица Благомирова Андреева – ІV курс, спец. „Икономика на туризма”

Още »

Призови отличия за свищовските докторанти

Докторанти от катедра „Финанси и кредит“ към СА „Д.А.Ценов“ завоюваха призови места с авангардни разработки на национален конкурс за научно творчество, организиран от Бургаския свободен университет. Докт. Калоян Петков, докт. Галя Георгиева, докт. Живко Тодоров и докт. Никола Илиев взеха участие в организирания за XVI поредна година „Конкурс за научно творчество“ при БСУ – гр. Бургас.

Във форума, проведен на 26.03.2015 г., участваха над 100 участника от 9 университета, които представиха свои научни идеи в областта на икономическите, юридическите, хуманитарните и техническите науки. Съгласно регламента на конкурса, участниците се състезаваха в три направления. Свищовските докторанти се включиха в направление, включващо областите „Финанси и счетоводна отчетност”, „Маркетинг и мениджмънт”, „Международни икономически отношения“, „Техники и технологии”, „Информатика” и „Възобновяеми енергийни източници”.

Доц. д-р Сава Димов, който е възпитаник на СА „Д. А. Ценов“, в качеството си на научно жури изрази възхищение и даде за пример научната работа на представителите на Свищовската финансова школа. В потвърждение на оставените впечатления журито реши да присъди две от призовите места на докт. Калоян Петков (за разработка на тема „Сравнение на фундаменталната стойност на SOFIX с други водещи Източно-европейски индекси“) и докт. Никола Илиев (за разработка на тема „Активен портфейлен мениджмънт – теория и практика“), завоювали съответно трето и второ място. Поощрителна награда бе връчена на докт. Живко Тодоров (за разработка на тема „Монетарните решения на централните банки – адекватен отговор или генератор на нереален растеж на финансовите инструменти“), а наградата на Студентски съвет за цялостно представяне получи докт. Никола Илиев. Наградите бяха връчени лично от Ректора на БСУ - проф. дпн Галя Христозова, която също адмирира научната работа на докторантите в СА „Д.А.Ценов“.

Още »

СА „Димитър А. Ценов” – единственото висше училище-участник в 55-годишния юбилей на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич

На 1 април 2015 година, в читалище „Братя Миладинови-1914” в град Петрич, се проведе тържественото събрание-концерт по случай навършването на 55 години от основаването на местната Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”. Сред официалните гости, поканени на празника на професионалното училище, освен временно изпълняващият длъжността началник на РИО – Благоевград г-н Васил Павлов, кмета на Община Петрич г-н Вельо Илиев и зам. кмета по хуманитарни дейности г-н Николай Георгиев, беше и директора на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” - Свищов – доц. Николай Нинов. Юбилеят беше уважен още от директори на училища в община Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Присъстваха много родители, бивши учители и ученици.           Точно в 10.30 часа под маршовите звуците на „Тих бял Дунав”, последвани от химна на РБългария и химна на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич, в който се пее:

„Едно училище на хълма ме вика с твоя глас, любов! Едно училище – надежда едно училище – крило. И как хубаво, Златаров, че открих на този връх. В това училище прастаро живее светлия ти дух. Бъди честит, бъди възторжен, ти, който идваш, идваш тук! Назад е просто невъзможно, защото ставаш, ставаш друг. По-искрен, по-добър, човечен – сърцето ти, превърнал в зов. Бъди  Златаровец  и вечен бъди светилниче – любов!”

бяха внесени училищните знамена и беше поставено началото на тържественото събрание-концерт.

„Вие сте най-доброто, което може да има едно училище. Голямо, благодаря! ”, с тези думи се обърна директорът на елитното школо в Петрич инж. Светла Данаилова към всички присъстващи. В своята встъпителна реч, тя запозна присъстващите с историята, настоящето и очерта визията за бъдещото развитие на управляваното от нея професионално училище. Последва обръщение на временно изпълняващият длъжността началник на РИО – Благоевград г-н Васко Павлов. Той се обърна към колектива на училището с най-добри пожелания за успехи, каквито петричката гимназия, е показвала през годините си на съществуване. „А те не са никак малко за училище от такъв тип на професионално обучение”, изтъкна от името на екипа на образователния инспекторат, той. ”Съвременният образ, който има ПГИТ се дължи на всички вас –ученици, учители. Признателност към доказаните професионалисти, които работят в училище, и на вас ученици, без които не можем”. На свой ред кметът на община Петрич – г-н Вельо Илиев в трогателна реч заяви: „Пожелавам за 55 годишния юбилей преди всичко здраве, професионални успехи, на които се радва и в момента училището, а на вас ученици да го помните винаги, защото то ще остави завинаги у вас незабравими спомени. Те ще са сред най-хубавите ви, повярвайте!” Градоначалникът подари на ръководството в лицето на директора инж. Данаилова, изящна картина на известен петрички художник.

Веднага след него, думата беше дадена на представителя на Свищовската Алма матер – доц. Нинов, който поднесе поздравителен адрес от името на Ръководството на Висшето училище и изнесе кратка поздравителна реч, в която подчерта необходимостта от поддържане и развиване на бъдещи активни партньорски отношения между двете образователни институции. Запознавайки присъстващите с възможностите за обучение и отбелязвайки основната мисия, която следва Стопанска академия – „Качество, доверие, инвестиции в човека”, директорът на АЦККВО, отправи покана към випуска, чието дипломиране предстои през тази година, да се влее в редиците на Свищовското висше икономическо училище. Поканата бе приета изключително радушно от публиката. Под радостните аплодисменти, представителя на СА „Димитър А. Ценов”, която между впрочем се оказа единственото висше учебно заведение в страната, уважило юбилея на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич, поднесе поздравителния адрес, красив букет с цветя и връчи на директорката инж. Светла Данаилова, комплект с научна икономическа литература – дарение от името на СА „Димитър А. Ценов” – Свищов. Последваха поздравителни адреси по случай празника – от министъра на образованието, председателя на Съюза на българските учители, както и редица публични институции и частни фирми.

Специално за годишнината на професионалната гимназия, беше представен филма „55 години вяра, труд и всеотдайност”, в кадри от който беше акцентирано на отличните партньорски отношения между Стопанска академия и ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич и бяха демонстрирани завоюваните успехи на възпитаниците на петричката гимназия в провелото се на 7 и 8 февруари 2014 година в гр. Свищов, второ издание на  Нацонално ученическо състезание по управление на проекти. За да поздравят професионалната гимназия, на сцената се изявиха още: ансамбъл „Гайтан” с ръководител Йордан Николов, който е бивш възпитаник на училището; солови изпълнители; танцов състав за модерни танци и рецитатори. Събитието бе отразено от редица местни и регионални медии, а материали за него бяха публикувани в социалните мрежи, интернет сайтове и радио и телевизионни предавания.

За повече информация виж: http://www.blagoevgrad.utre.bg/2015/04/02/310629-pgit_prof_d_r_asen_zlatarov_otbelyaza_55_godini http://www.radiobella.com/news/item/3451-55-години-пгит-проф-д-р-асен-златаров-град-петрич.html

Още »


Уважаеми колеги,
Днес бяха публикувани 1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2015 г. Програмата се провежда успешно за четвърта поредна година при изключителен интерес, както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация.

В Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. могат да участват всички студенти, които са в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина с непрекъснати студентски права без значение от степента, формата на обучението или курса.

Програмата е с фокус върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и професионална ориентация на студентите. Стажовете ще се проведат в периода 1 юли – 30 септември 2015 г.

Предлагат се стажове в 42 професионални направления като най-търсените от страна на администрацията с най-много стажантски позиции са Икономика (486), Администрация и управление (188), Право (185), Архитектура, строителство и геодезия (153) и  Социални дейности (68).

Условията на програмата са публикувани на Портала за студентски стажове в държавната администрация в раздел Информация за програмата:http://staj.government.bg.

Процедурата за кандидатстване и подбор е изцяло онлайн и се осъществява на портала. Крайният срок за кандидатстване е 29 април 2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Стартира кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2014/2015 г. по проект „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
От 01.04.2015 г. до 28.04.2015 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии за успех и специални стипендии на хартиен носител във Висшите училища е 30.04.2015 г.
Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване” http://eurostipendii.mon.bg/

Образец на удостоверение за кандидатстване за специална стипендия  ТУК.

Още »

Стопанска академия удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” председателя на СИБ проф. дфн Кръстьо Петков

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” проф. дфн Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България. На официална церемония в Свищовското висше училище, научната и обществена дейност на проф. Петков пред академичната общност представи зам.-ректорът по обучение и научни изследвания – проф. д-р Любен Кирев.

Кръстьо Петков е български учен и политик, чиято професионална кариера стартира в секция „Социология” на Научноизследователския институт по труда в София през 1968 г., веднага след завършване на висшето му образование. По-късно е бил университетски преподавател, директор на Института по социология на БАН, основател и първи председател на КНСБ, народен представител. Понастоящем проф. дфн Кръстьо Петков е председател на УС на Съюза на икономистите в България. Автор е на над 500 публикации. Сред признанията за неговата дейност в международен план е награждаването му с един от най-високите белгийски ордени „Командир на короната” от краля на Белгия.

Мотивите за решението на Академичния съвет за удостояване на проф. Петков с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска академия, по време на тържествената церемония представи ректорът проф. д-р Величко Адамов. Част от мотивите са свързани с особените заслуги на проф. Петков към икономическата общност в България, утвърждаване авторитета на Стопанска академия в национален и международен мащаб, забележителните му научни постижения в областта на икономическата и социалната теория.

Преди да връчи почетните символи на новия Доктор Хонорис кауза –  дипломи в рамка, медал и плакет, ректорът подчерта, че освен виден учен проф. Петков е и приятел на Стопанска академия.     

По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Кръстьо Петков благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му „висока чест и признание” чрез удостояването му със званието „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска  академия.

Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе бе на тема „Моите учители и партньори в науката и политиката (Седем истории с продължение)”.

С тази лекция, по нестандартен начин проф. Петков представи своите „учители” в живота и в науката, сред които са известни икономисти, високообразовани преподаватели, изследователи и политици с национална и международна известност. „Човекът, пред когото се прекланям е Махатма Ганди” – каза проф. Кръстьо Петков и завърши академичното си слово цитирайки неговата фраза „Истината е Господ”.

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия. Проф. Петков посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище.

Още »

„Национални дни на кариерата” 2015 отново срещна свищовските студенти с бизнеса

„Национални дни на кариерата 2015 - Добра Кариера, Добър Живот” за поредна година срещна „лице в лице” студентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с бизнеса. Най-големият форум за студентски стаж и кариера в страната се проведе за осми път в Свищовското висше училище. Форумът даде възможност на над 1500 студенти да посетят щандовете на участващите 26 фирми и институции от страната, представящи бизнеса и държавната администрация.

Националните дни на кариерата откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова, която приветства от името на академичното ръководство организаторите и участниците. Тя подчерта, че това е форум, целящ по-добри възможности за реализация и развитие на младите и образовани хора в страната ни. Проф. Димитрова благодари на JobTiger за дългогодишното и ползотворно партньорство в името на „бъдещето на България”. Адмирирайки участието на представените фирми, зам.-ректорът заяви, че те са на територията на Висшето училище, обучило 150 000 успешно реализирани възпитаници как чрез доброто управление на парите да управляват света. „Вие се намирате в един оазис, който изобилства от добре подготвени кадри в областта на финансите, застраховането и социалното осигуряване, приложната макроикономика, счетоводството, стопанския и финансов контрол, статистиката и иконометрията, маркетинга, планирането, стопанското управление, екомениджмънта, бизнес информатиката, търговията, туризма, аграрната икономика, индустриалната бизнес икономика, публичната администрация, международните отношения” – каза проф. Димитрова. В обръщението си към студентите, тя пожела да намерят професията, която търсят – тази, която ще им донесе най-голямо лично удовлетворение и най-голям успех. По повод големия християнски празник Благовещение, в който бе открит форума, проф. Димитрова пожела на всички присъстващи здраве, усмивки и добронамереност.

Приветствие към участниците и към организаторите на форума отправи кметът на Свищов, Станислав Благов. „Стопанска академия е едно висше училище с утвърдена и засилваща се репутация в икономическото развитие на страната ни” – каза Станислав Благов. Говорейки за високата безработица, той подчерта, че „дните на кариерата” е изключително важен форум и за Свищов. По думите на кмета, и бизнесът, и местната администрация в общината изключително много разчитат на Стопанска академия.

Свищовските студенти и домакините, приветстваха и самите  организатори на националния кариерен форум. Управителят на JobTiger Светлозар Петров сподели, че този форум се провежда защото „бизнесът има нужда от младите хора”, а освен това студентите имат възможност да намерят желаната работна позиция или стажантска програма. Катерина Куртева – асистент „Човешки ресурси” в Нестле България, пожела на студентите успех, да не спират да  търсят това, което искат да намерят и смело да преследват мечтите си.

Сред гостите на откриването на осмото поредно издание на дните на кариерата в Свищов бяха зам.-ректорът проф. д-р Любен Кирев, зам.-кметът Пламен Александров, деканите, ръководители на катедри, директори на академични центрове и звена. Участващите във форума фирми и организации представи директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността към Свищовското висше училище – доц. д-р Николай Нинов. Той подчерта, че с всяка изминала година все повече студенти проявяват интерес към участие в дните на кариерата.

След официалното откриване на националния форум, студентите имаха възможност да посетят обособените щандове на представените фирми и институции, и да се запознаят с предлаганите от тях стажантски програми и работни места. В неформален разговор с консултанти и мениджъри на фирми студентите коментираха конкретните изисквания на работодателите за дадена позиция, а част от тях дори подадоха на място автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване по стажантски програми. За втора поредна година, чрез предоставената от Стопанска академия възможност, и ученици от Държавната търговска гимназия в Свищов посетиха щандовете на представените фирми.

Полезна информация и ценни съвети възпитаниците на Стопанска академия получиха и по време на организираните съпътстващи националния форум презентации, уъркшопи и казуси от участващи във форума компании и организации. Презентацията на Нестле България бе на тема „Нестле се нуждае от младите хора в Алианса на младежта”, а JobTiger представи информация за изготвяне на CV, на мотивационно писмо и как може да бъде „спечелен работодателя”. Хилтън – София участва с презентация на тема „Вашето изключително бъдеще в Хилтън”.

Неправителствената организация „Заедно в час” проведе обучение за презентационни умения, като в рамките на срещата, на студентите бяха поставени и практически задачи, свързани с планиране на презентацията, изготвяне на слайд и анализиране на сценично поведение.  Участници в „Национални дни на кариерата – 2015” в Стопанска академия:

 1. 1. JobTiger
 2. 2. Нестле България АД
 3. 3. UniCredit Bulbank
 4. 4. Агенция по заетостта
 5. 5. EY (Ernst & Young)
 6. 6. ПроКредит Банк (България)
 7. 7. АВВ България
 8. 8. Идеал Стандарт - Видима АД
 9. 9. TELUS International Europe
 10. 10. Център за развитие на човешките ресурси
 11. 11. Societe Generale Expressbank
 12. 12. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”
 13. 13. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
 14. 14. IPSOS
 15. 15. ЗК Лев Инс АД
 16. 16. „Никон М” ООД
 17. 17. Фондация „Заедно в час”
 18. 18. AIESEC Свищов
 19. 19. Хотелска верига „Хилтън” – София
 20. 20. ПОД „Топлина” АД
 21. 21. ЗД „Бул Инс” АД
 22. 22. Хотел „Пламена Палас” – Приморско
 23. 23. Караджъ Турс
 24. 24. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД
 25. 25. Кемапул ЕООД
 26. 26. Боровец – хотел „Самоков”  
Още »

Специализирани „работилници” за студентите от Стопанска академия проведоха организаторите на „Национални дни на кариерата” 2015

Предварителни специализирани „работилници” за студентите от Стопанска академия „Димитър  А. Ценов” проведоха организаторите на „Национални дни на кариерата” 2015 - JobTiger и Nestle България. По традиция, обучението се проведе като предхождаща проява дните на кариерата в Свищов. Гост-лектори бяха управителят на JobTiger Светлозар Петров, Мартин Мънев – специалист „Подбор” в JobTiger и Катерина Куртева – асистент „Човешки ресурси” в Нестле България.

„Възпитаниците на Стопанска академия имат уникален шанс, защото Свищов е сред седемте академични центрове в България, където чрез националния форум студентите имат възможност да се срещнат с консултанти и мениджъри на фирми, предлагащи стажантски програми и работни места” – подчерта директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността към Свищовското висше училище, доц. д-р Николай Нинов. Откривайки срещата, той информира, че форумът „Национални дни на кариерата” се провежда вече 14 години, 12 от които е с генералното спонсорство на Нестле България, а за Стопанска академия е осмо издание.

Ползите, които студентите могат да извлекат за себе си от  най-големия в страната форум за студентски стаж и кариера, изтъкна в обръщението си към свищовските възпитаници Светлозар Петров. По думите му, подготовката и самото участие в дните на кариерата дават  възможност на студентите „да си сверят часовниците” като се запознаят със света на бизнеса и разберат какво търсят фирмите като качества, знания и умения в младите хора. Друг положителен ефект за студентите е, че се избягва стреса от „първата среща с работодател в офис”, т.к. форумът се провежда в позната за студента, неформална обстановка. Управителят на JobTiger информира, че всеки един от шест студенти намират работа или стаж от посещението на щандовете на участващите в националния форум компании. Оценявайки високо дългогодишното сътрудничество със Стопанска академия, Светлозар Петров сподели, че част от екипа на JobTiger са възпитаници на Свищовското висше училище, с които са се срещнали именно в провежданите през годините дни на кариерата.

Уъркшопът на JobTiger бе свързан с предварителната подготовка на студентите за участие в националния форум, както и с полезни съвети при търсене на работа. Говорейки за изготвянето на добре структурирана автобиография и мотивационно писмо, Мартин Мънев заяви, че това са „инструментите”, които представят даден кандидат за работа или стаж и създават първото впечатление у работодателя. Той подчерта, че често кандидатстващия изобщо не стига до среща или интервю с работодателя именно заради недостатъчната или неатрактивна информация в тези два много важни документа. Пред студентите гост-лекторът представи и полезни за тях сайтове с обяви за стажантски програми и работни позиции.

„Нестле се нуждае от младите хора” – заяви пред свищовските студенти Катерина Куртева, асистент „Човешки ресурси” в Нестле България, говорейки за инициативата на компанията „Алианс за младежта”. По повод младежката заетост, тя информира, че безработните младежи до 25 г. в страната ни са 43 000 и представи инициативата на Нестле България да назначи до 2016 г. 150 младежи на работа и 180 стажанти. Катерина Куртева сподели, че самата тя се „запознава” с компанията още като студентка във 2-ри курс именно на в „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот”. Гост-лекторът представи бизнес категориите, в които оперира Нестле и заеманите пазарни дялове. Освен това Куртева информира свищовските студенти какви стажантски програми и работни позиции предлага компанията, къде може да се намери информация за тях и какви знания,  компетенции и качества търси и цени Нестле България в младите хора.

Говорейки за подготовката на студентите при кандидатстване за работа, гост-лекторите подчертаха, че висшето училище е един силен старт за кариерно развитие не само чрез подготовката, която дава като теоретичните знания, но и чрез възможностите, които осигурява за участия на студентите в проекти, научни форуми, студентския обмен, студентски практики и др. 

Още »


Уважаеми колеги,
Обявени са студентски конкурси във връзка с провеждането на Петата международна конференция - Fifth International Conference on Establishment Surveys (ICES-V), която ще се проведе в Женева – Швейцария в периода 20-23 юни 2016 г.

Победителите от двата студентски конкурса ще представят там своите научни разработки.

Повече информация, относно двата конкурса и условията за участие може да намерите на следният адрес: http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/student-contests/

Кандидатите трябва да заявят своето намерение за участие в конкурсите до 30 април 2015 г., като използват за целта онлайн формата за регистрация, която е достъпна на същия интернет адрес.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на имейл: ices-v.contest@bfs.admin.ch.

Още »

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

24 – 25 АПРИЛ 2015 г. (петък и събота)

В състезанието могат да вземат участие ученици от последен и/или предпоследен гимназиален курс, които се обучават в икономическа специалност и техен придружител (по възможност преподавател). Състезанието включва изпълнение на творчески задания в областта на управлението на проекти – генериране на оптимизационни решения за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания; да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения; да презентират и аргументират своите идеи.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по и-мейл): 17 април 2015 г. (петък)

Регистрационният формуляр за участие може да изтеглите от ТУК.

ВАЖНО! Всички участници ще получат сертификати от състезанието, а класираните на първите места ще бъдат наградени на официална церемония в СА „Димитър А. Ценов“.

Допълнителна информация:

·      Престоят на участниците е за сметка на Организаторите.
·      Участниците могат да използват лична мобилна техника при решаване на заданието.

Контактна информация за потвърждаване на участието:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
ас. Иван Маринов (моб. тел. 0884/682568)

Още »

Стопанска академия награди победителите в традиционния годишен национален конкурс за ученическо есе

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ награди победителите в тазгодишното издание на традиционния национален конкурс за ученическо есе, организиран от академичното ръководство и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Право на участие в конкурса имаха ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички икономически училища в България. В надпреварата се допускаха само индивидуални участници, които можеха да изберат тема за своите разработки от предварително определени направления.

Резултатите от конкурса бяха обявени на официална церемония в Стопанска академия по повод награждаване на победителите в 11-то национално ученическо състезание по икономика. Приветствайки участниците, зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие“ проф. д-р Теодора Димитрова информира, че в различните тематични направления на конкурса са участвали 146 есета от цялата страна. На всички тях зам.-ректорът пожела  настъпилата вече пролет да озари живота им, да изпълни с мир, любов и хармония дните им, да възкреси надежди, да им донесе толкова сила и устрем, че да могат да превърнат в реалност всеки свой копнеж.

Ученическите разработки оцени комисия, съставена от академични преподаватели от Стопанската академия. За есе на тема „Предизвикателства пред банковия сектор на България“, I–во място завоюва Петромил Геренски от Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен. На II–ро място се класира Фатме Ибрахим от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, а на III–то място е Мария Димитрова от Търговска гимназия – гр. Бургас.

Като най-добро есе на тема „Възможности за икономически растеж и догонващо развитие на България“, комисията определи разработката на Анатолий Парушев от ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян. II–ро място в това направление зае Еджем Ахмедали от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, а трета награда получи Мария Петрова от ПАГ „Н. Вапцаров“ – гр. Бяла Слатина.

От представените ученически разработки на тема „Перспективи пред българския бизнес“, I–во място бе присъдено на Севинч Мустафа от ПГИ „Алеко Константинов“ – гр. Кърджали. II–ра награда заслужи Нурджан Асан от ФСГ „Васил Левски“ – гр. Добрич, а на III–то място се класира Надя Неделкова от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин.

За есе на тема „Младите хора на пазара на труда в България“, I–во място комисията присъди на Екатерина-Виктория Миронова от НТБГ – гр. София. На II–ро място се класира Белгин Халим от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, трето място зае Венислава Венелинова от ТГ „Васил Априлов – гр. Червен бряг.

Наградите на присъстващите на церемонията участници, класирани на призовите места, връчи проф. Димитрова.

Още »

Над 20 фирми ще участват в „Национални дни на кариерата” 2015 в Свищов

Над 20 фирми ще участват в „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот” 2015 в Стопанска академия „Димитър  А. Ценов”, информира по време на пресконференция доц. д-р Николай Нинов – директор на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Стартът на тазгодишното – осмото за Свищов издание на най-големия форум за студентски стаж и кариера в страната, ще бъде даден на 25-ти март в 10:00.

Национални дни на кариерата се организират от 2002 г.  от JobTiger, а Нестле България e генерален спонсор за 12-та поредна година. По традиция, форумът в Стопанска академия ще бъде придружен от предварителни специализирани „работилници” (уъркшопи) – поясни на пресконференцията управителят на JobTiger Светлозар Петров. По време на тези срещи студентите ще имат възможност да се запознаят в детайли с подготовката на автобиография и мотивационно писмо, както и да получат ценни съвети за поведението си по време на интервю за работа. За улеснение на студентите, ще бъде представена и кратка предварителна информация за фирмите, които участват в „Национални дни на кариерата” 2015 в Стопанска академия. 

Свищов е сред седемте академични центрове в България, където студентите имат възможност да се срещнат с представители на различни фирми и да проучат предлаганите условия за стажове и работни места. Студентите ще могат да посетят и щандовете на JobTiger и Нестле България.

„Като продължение на усилията в подкрепа на развитието на младежите, през 2015 г. Нестле България и партньорите ѝ от JobTiger стартират съвместното провеждане на отворени часове за CV консултации в рамките на инициативата „Alliance for YOUth” („Алианс за младежта”)” – информира на пресконференцията Христина Тошкова,  специалист „Корпоративни връзки” в Нестле България. На щандовете на JobTiger и Нестле ще присъстват специалистите по подбор на персонал в двете компании, които ще провеждат безплатни кариерни консултации на посетителите.  

Коментирайки резултатите от изминалите издания на националния форум, организаторите подчертаха, че един от шестима студенти си намира работа или стаж в желаната компания. Освен това, зад много от щандовете на фирмите-участници в „Национални дни на кариерата” стоят хора, започнали кариерното си развитие именно чрез някои от предишните издания на форума.

На дните на кариерата в Стопанска академия, за втора поредна година са поканени да присъстват и ученици от всички средни училища в Свищов.

Още »

Международна юбилейна научно-практическа конференция на тема:
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”

посветена на 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

Свищов, 24-25 април 2015 г.

Катедра „Стратегическо планиране“ при СА „Д. А. Ценов“ - Свищов организира международна юбилейна научно-практическа конференция, на която ще бъдат обсъдени въпроси в следните тематични направления:

1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
4. Методология на преподаването на планови дисциплини във висшите училища


Конференцията ще стартира работа на 24.04.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Ректората на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател  
Проф. д-р Величко Адамов - Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Членове  
Проф. д-р Любен Кирев - Зам.-ректор „Обучение и научни изследвания”
Проф. д-р Теодора Димитрова - Зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие”
Проф. д-р Виолета Краева - Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Проф. д-р Маргарита Богданова - Ръководител катедра „Стратегическо планиране”
Проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново

КОНТАКТ

Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Стратегическо планиране”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лице за контакти: Веселка Димитрова
Тел.: (0631) 66 296
email: 60splanning@uni-svishtov.bg

Резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510
http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:

Още »


Уважаеми колеги,
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)  и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441;
e-mail: studycenter@fulbright.bg

Компютърен тест център "Фулбрайт" № 8007
администрира тестовете: iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GED
Информация: София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №17, I етаж, стая 14; тел. (02) 980 4985, 981 2215;
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015г.  „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема: „Корпоративна социална отговорност – европейски и  национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail:unieconom@abv.bg ;

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
 • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  по пощата или лично в офиса на СИБ и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес:
 • Награди по конкурса: първо,участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2015г.”  ще се състои на 11 юни 2015г.,  Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 • Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

АНОТАЦИЯ на конкурса.

Още »