СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО”

Специалност „Застраховане и социално дело” подготвя специалисти с висша икономическа квалификация, които придобиват задълбочени познания в областта на застрахователните и осигурителните отношения - анализ на макро- и микроикономическата среда за функциониране на застрахователните, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, Националния осигурителен институт и неговите поделения, Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения и системата за социално подпомагане и услуги. Те придобиват умения и компетенции за работа в екип, добра комуникативност и усвояват модел на мислене и поведение, способстващи тяхната практическа, ръководна и научноизследователска дейност.

Изучаването на проблематиката на икономиката и организацията на труда във връзка с проявлението на институционализираните форми на социално-осигурителна защита предлага почти неограничени възможности за успешна реализация и професионално израстване на завършилите специалността като приложни специалисти по социални дейности, служители по социално осигуряване и подпомагане, посредници,  специалисти с аналитични и контролни функции, икономисти, аналитични стопански специалисти и ръководители в:
Системата на Национален осигурителен институт:

 • Финансов контрольор;
 • Контрольор пенсии;
 • Ревизор;
 • Експерт социално осигуряване;
 • Инспектор пенсионен;
 • Инспектор социално-осигурителни рискове;
 • Инспектор осигурителен иск;
 • Икономист социално осигуряване;
 • Специалист социално осигуряване;
 • Сътрудник пенсии;
 • Сътрудник социално-осигурителен иск.

Системата на Национална агенция по приходите:

 • Финансов контрольор;
 • Ревизор;
 • Експерт социално осигуряване;
 • Експерт здравно осигуряване;
 • Специалист контрол приходи.

Системата на Агенция по социално подпомагане:

 • Икономист социални грижи и подпомагане;
 • Специалист социален случай (подпомагане в натура);
 • Специалист социален случай (парично подпомагане);
 • Сътрудник социални помощи;
 • Сътрудник социален случай (подпомагане в натура);
 • Сътрудник социален случай (парично подпомагане).

Системата на Агенция по заетоста:

 • Експерт професионално ориентиране;
 • Експерт трудова заетост;
 • Експерт трудово посредничество и професионално ориентиране;
 • Посредник информиране и намиране на работа;
 • Трудов посредник.

Системата на Национална здравноосигурителна каса и здравеопазването:

 • Финансов контрольор;
 • Ревизор;
 • Експерт здравно осигуряване;
 • Инспектор осигурителен иск.

Частни пенсионно- и здравно-застрахователни дружества:

 • Инспектор осигурителен иск;
 • Експерт социално осигуряване;
 • Експерт здравно застраховане;
 • Оценител осигуровка;
 • Агент осигуряване.

Специализирани държавни надзорни и регулаторни органи (Комисия по финансов надзор):

 • Експерт социално осигуряване;
 • Експерт здравно осигуряване;
 • Инспектор осигурителен иск.

Общинска администрация:

 • Икономист доходи и жизнен стандарт;
 • Икономист социални грижи и подпомагане;
 • Специалист социални дейности (в община);
 • Сътрудник социални дейности (в община).

Фирми и предприятия:

 • Експерт индустриални отношения;
 • Икономист индустриални отношения;
 • Икономист управление на персонала;
 • Специалист Труд и работна заплата;
 • Специалист управление на човешките ресурси;
 • Специалист социални дейности (в предприятие);
 • Сътрудник социални дейности (в предприятие).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА:

 • Управител на застрахователно дружество;
 • Управител на клон на застрахователна институция;
 • Експерт, застраховане
 • Регионален представител на застрахователно дружество;
 • Регионален застрахователен координатор;
 • Актюер;
 • Специалист, застрахователна дейност;
 • Застрахователен инспектор;
 • Риск мениджър;
 • Оценител на щети;
 • Оценител на искове.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

 • Застрахователен брокер;
 • Помощник, брокер;
 • Застрахователен агент.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

 • Експерт в дирекция „Застрахователен надзор“;
 • Експерт в дирекция „Осигурителен надзор“.