ДНП 04/60 издаване на рецензирано българско научно списание „Народностопански архив” 

След успешно подготвена документация за кандидатстване по национален конкурс „Българска научна периодика – 2014” на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката са одобрени и финансирани през издателската 2015 г. едно от водещите научни периодични издания на СА „Д. А. Ценов” – списание „Народностопански архив”. Общата стойност на финансовата подкрепа за изданието е 5 500 лв., с които се обезпечават всички разходи по отпечатване на 4 бр. годишно във формат на български и английски езици.

Подготвените от Редакционния съвети на списание „Народностопански архив” с главен редактор проф. д-р Андрей Захариев е и едно от двете финансово подкрепени научни периодични издания с икономически профил в България за издателската 2015 г. сред общо 86 одобрени за финансиране проектни предложения на висши училища, институти на БАН и издателства. Списанието, с проектна подкрепа на СА „Д. А. Ценов”, е достъпно за читатели в Уеб-среда чрез самостоятелен сайт на български и английски език.

Списание „Народностопански архив” е първото академично икономическо списание в България. То е било и продължава да бъде сред водещите икономически научни периодични  издания в страната, което отстоява  високия си авторитет.  Списанието е и първото в СА „Д. А. Ценов” с публикуван специализиран годишен обзорен брой на английски език (от 2008 г.). От 2013 г. списанието излиза двуезично (на български и английски езици) в регулярност от 4 кн. годишно с 5 бр. статии във всяко издание (общо 20 статии годишно).

Списанието е  включено от 2010 г. в Central and Eastern European Online Library, а от 2012 г. е международно реферирано в EBSCO Publ.

 

Редакционен съвет
1. Проф. д-р Андрей Захариев – Главен редактор 
2. Проф. д-р Георги Иванов - Зам. главен редактор 
3. Проф. д-р Любен Кирев 
4. Доц. д-р Искра Пантелеева 
5. Доц. д-р Стоян Проданов 
6. Доц. д-р Пламен Петков Йорданов 
7. Доц. д-р Румен Лазаров 
8. Доц. д-р Венцислав Василев

Деяна Веселинова - технически секретар Тел.:(++359) 631 66 251, 631 66 309 
е-mail: nsarhiv@uni-svishtov.bg