ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0026-С01

„Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, 
Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, гр. Свищов стартира изпълнението на проект с наименование „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.009-0026-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обща стойност на проекта - 543 171.24 лв.
Размер на Европейско финансиране от ЕСФ 85% - 461 695.56 лв.
Размер на национално съфинансиране 15% - 81 475.68 лв..

Обща цел на проекта:
Развитие на капацитета на изследователите от СA „Д. А. Ценов“ за постигане на високи резултати в научноизследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението.

Специфични цели:
1. Подобряване на квалификацията, професионалните знания, умения, ценности и поведенчески модели на изследователите в Академията;
2. Укрепване на потенциала на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, за
провеждане на научни изследвания и тяхното популяризиране;
3. Подобряване привлекателността на научните изследвания чрез стимулиране интереса на учащите към научна кариера.

Продължителност: 11.04.2017 г. – 31.12.2018 г.

Целева група: 100, в т.ч.:
- 24 докторанти,
- 16 студенти,
- 7 постдокторанти,
- 7 млади учени,
- 46 преподаватели

Основни проектни дейности:
1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания
2. Популяризиране на науката и научните изследвания
3. Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката
4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти
5. Развитие на мрежи между български и чуждестранни изследователи
6. Създаване на благоприятна среда за провеждане на научни изследвания
7. Разпространение на научните резултати
8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и списания
9. Осигуряване на достъп до бази данни
10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация
11. Подпомагане организирането и провеждането на обучения
12. Провеждане на обучения по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост
13. Организация и управление на проекта
14. Информация и комуникация

Планирани резултати:
1. Осъществени 20 изследователски мобилности
2. Подготвени, организирани и проведени 23 курса, обхващащи цялата целева група
3. Създадени устойчиви мрежови международни контакти
4. Институционализирано докторантско училище
5. Издаден годишен монографичен алманах, проведени два научни форума
6. Осигурен достъп до бази от данни и до облачни услуги
7. Извършено теренно проучване с участие на 22 души
8. Популяризирани научни изследвания


 Обяви и съобщения по проекта
 Събития

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.