Обща информация:
Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот” и е с обща продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.). В рамките на този период ще бъдат обхванати три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.
Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката, а партньори в изпълнението са всички 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
Проектът „Студентски стипендии – фаза 1” цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.
Пълна и подробна информация за всички проектни дейности, указания и графици се публикуват своевременно на интернет страница на проекта (http://eurostipendii.mon.bg), на интернет страницата на МОН, във фейсбук групата на проекта и по висши училища.

Видове стипендии:
В рамките на проекта ще бъдат предоставяни два вида стипендии:
1. Стипендии за стимулиране на обучението в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, ще могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направленияпо смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в приложение 2 към Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.). Целта на тези стипендии е да се стимулира обучение на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната. 
2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, ще могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Целта на тези стипендии е да стимулират студентите да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност.
По Компонент "Стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области" ще бъдат предоставени 151 500 месечни стипендии по 120 лв. за студентите в редовна форма на обучение, обучаващи се в приоритетни професионални направления.
По Компонент "Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта" ще бъдат отпуснати 30 300 еднократни семестриални стипендии по 300 лв. на студенти в редовна форма на обучение, обучаващи се в специалности от всички професионални направления.
Общият бюджет на проекта е 26 000 000 лв.
Стипендиите, отпускани по линия на проекта, ще могат да се получават независимо от това дали студентите получават стипендии и награди, финансирани със средства от държавния бюджет. В този смисъл проектът не дублира, а допълва и подобрява съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии, награди и помощи на студентите.

Общи цели на проекта:
По отношение на потребността от разширяване на обхвата на образователната услуга, посредством възможностите на оперативната програма, се цели системата от студентски стипендии да получи допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно и насочено към приоритетните области на икономиката.
По отношение на потребностите, свързани със съдържанието на образователния продукт, чрез система от стипендии се цели стимулиране на обучението в области от висшето образование, определени като приоритетни за страната.

Специфични цели на проекта:
- Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от Европейския социален фонд.
- Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
- Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.
- Създаване на условия за повишаване привлекателността на специалности, по които се усеща дефицит на пазара на труда.

Условия и ред за получаване на стипендиите:
Стипендии за успех ще се получават само от студентите в приоритетните професионални направления единствено въз основа на успеха от обучението.
Студентите от всички професионални направления ще могат да получават стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
Конкретните условия и ред за предоставяне на стипендии по проекта са определени в утвърдена от министъра на образованието и науката Инструкция. Тя съдържа детайлни правила за кандидатстване (изисквания към студентите, начин на подаване на документите, потвърждаване от висшите училища и т.н.), правилата за класиране, начинът за изплащане на стипендиите и отчитане на средствата и др. Пълният текст на Инструкцията е публикуван в секцията „Условия”.
Имайки предвид спецификата на обучение във всяко висше училище, допълнителните условия за представяне на стипендии за постижения в науката ще се определят самостоятелно от съответното висше училище. 

Допустима целева група:
Допустима целева група са само студенти с минимален среден успех от предходните два семестъра (за стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области) и за предходния един семестър (за стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта) - Добър (4,00).

Кандидатстване:
Студентите кандидатстват чрез специално създаден за проекта софтуер чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. В секцията „Онлайн кандидатстване” може да бъде намерена „стъпка по стъпка” детайлна информация за процеса на кандидатстване.

Устойчиво развитие:
Проектът насърчава социалното включване и сближаване. Достъп до стипендии имат всички социални групи, като не се извършва дискриминация по социален признак. Проектът насърчава проспериращата, основана на знанието и конкурентна икономика. Предоставянето на студентски стипендии ще направи висшето образование по-привлекателно, ще насърчи студентите към по-качествена подготовка и активно участие в образователния процес.

Равни възможности и недопускане на дискриминация:
Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности. Висшите училища създават условия за всички студенти, включително тези в неравностойно положение, да се състезават при еднакви условия. Проектът създава условия за превенция на дискриминация. Проектът третира еднакво студентите от малцинствени групи, мигрантите и лица в неравностойно положение.

Равенство между половете и превенция срещу дискриминация:
Проектът прилага принципа за равенство между половете. Няма квоти при разпределянето на стипендиите между мъжете и жените.

Добавена стойност:
Студентите са стимулирани да се развиват в професии, произвеждащи високотехнологични продукти – инвестиция в икономика, основана на знанието.

Настоящият проект е първа фаза по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне: BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008-2010 г., BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди" 2010-2012 г. и  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии" 2012-2015 г., изпълнявани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.