•  Цели на проекта:
 • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
 •  Изисквания:
 • Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
 • Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
 • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
 • Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

   Дейности:
 • Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики
 • Проучване и анализ на състоянието
 • Разработване на методика, материали и програми
 • Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики
 • Провеждане на обучение за функционални експерти
 • Провеждане на обучение за функционални експерти
 • Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики
 • Реализация на информационни кампании сред обучаващи организации
 • Набиране на обучаващи организации
 • Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели
 • Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда
 • Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики
 • Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики
 • Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики

   Участници:
 • „Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;
 • „Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;
 • „Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;
 • „Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;
 • „Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;
 • „Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН.