ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0019
„Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
 

Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Процедура BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
Договор BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, гр. Свищов стартира изпълнението на проект с наименование „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07-0019. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 152 358,84 лева, която покрива 100% от проектния бюджет.
Обща цел на проекта:

 1. Модернизиране на образователния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов” за повишаване пригодността за заетост на студентите в съответствие със социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти.

Специфична цели:

 1. Подобряване качеството на предоставяните образователни услуги в Стопанска академия „Д А. Ценов” в съответствие с потребностите на бизнеса.
 2. Изграждане на устойчиви връзки между Стопанска академия и бизнеса за пълноценно функциониране на триъгълника на знанието: висше училище – научни изследвания – бизнес.

Продължителност: 18 месеца
Целева група: 5 956, в т.ч.
- студенти – 5789; 
- преподаватели от водещи катедри на СА – 167.
Основни проектни дейности:

 1. Анализ на приоритетни специалности в Стопанска академия в контекста на конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.
 2. Създаване на връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища от една страна и представители на работодателски организации, работодатели и др.
 3. Провеждане на майсторски класове и семинарни занятия на студентите с представители на бизнеса.
 4. Посещения на студентите в реална работна среда.
 5. Актуализиране на учебни програми във водещи специалности в СА.
 6. Апробиране на актуализираните учебни програми в академична среда и въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване.
 7. Разработване на стратегия за развитие на специалностите в СА в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.
 8. Визуализация и публичност на проекта.
 9. Управление на проекта.

Планирани резултати:

 1.  Изготвен и публикуван анализ на приоритетни специалности в Стопанска академия в контекста на конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво – 100.
 2. Проведени дискусии между представители на катедрите, факултетските ръководства, Академичното ръководство, студентите и представители на бизнеса – 19.
 3. Отпечатан Сборник с материали от проведените дискусии – 100.
 4. Брой студенти, участвали в дискусиите – 369.
 5. Брой представители на бизнес-средите – 103.
 6. Брой преподаватели, участвали в дискусиите – 123.
 7. Брой подписани договори за партньорство между Факултетите и представители на водещи предприятия и финансови институции – 4.
 8. Брой подписани договори за партньорство между СА и представители на водещи предприятия и финансови институции – 4.
 9. Брой проведени майсторски класове и семинарни занятия от водещи специалисти от бизнес – 57.
 10. Брой студенти, участвали в майсторските класове – 280.
 11. Брой студенти, участвали в семинарите, водени от специалисти от практиката – 1014.
 12. Брой посещения на студенти в реална работна среда – 23.
 13. Брой студенти, участвали в организираните посещения – 374.
 14. Брой посетени организации – 35.
 15. Брой разработени базисни компетентностни модели – 30.
 16. Брой актуализирани учебни програми в съответствие с потребностите на бизнеса в образователна степен „Бакалавър” – 54.
 17. Брой актуализирани учебни програми в съответствие с потребностите на бизнеса в образователна степен „Магистър” – 16.
 18. Брой апробирани учебни програми в образователна степен „Бакалавър” – 21.
 19. Брой преподаватели, ангажирани с апробирането на актуализираните учебни програми – 56.
 20. Брой студенти, обхванати от актуализираните учебни програми в образователна степен „Бакалавър” – 2308 студенти редовно обучение и 1374 студенти задочно обучение.
 21. Приета Стратегия за развитие на специалностите в СА в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.

 • Професор д-р Любен Кирев - ръководител на проекта
 • Доцент д-р Анелия Радулова – координатор проект
 • Татяна Друмева - технически сътрудник
 • Маргарита Стоянова – счетоводител
 

София, ул. Алабин 16-20, http://www.bia-bg.com/danev@bia-bg.com

София, ул. Владайска № 29, ет. 1, офис 8, http://www.azpb.org/chemargo@abv.bg

 • БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
 • АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ „ДУНАВ”
 • Белене, ул. 23-та, ет. 7, http://bg.adodunav.org/mayor@ruse-bg.eu