ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0004-C0001
Договор ESF-1110-04-01001

„Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов
чрез квалификация и мотивация”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
 

Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
Процедура BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
Договор ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, ЦПО, гр. Свищов стартира изпълнението на проект с наименование „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1110-04-01001Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 108 194,15 лева, която покрива 100% от проектния бюджет.

Обща цел (цели) на проекта:

 1. Създаване на предпоставки за повишаване на икономическата активност, интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на уязвими групи и неактивни лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов.
 2. Прилагане на принципите за учене през целия живот, в съответствие със стратегическите документи на ЕС и принос към процеса по изграждане на икономика, базирана на знанието.

Специфична цел (цели):

 1. Подпомагане активното включване на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение за професионална квалификация по част от професии „Продавач-консултант”, „Офис-секретар” и „Оператор на компютър”.
 2. Подобряване възможностите за интеграция на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение по чужд език.
 3. Подпомагане процеса на интеграция на безработните лица от община Свищов на трудовия пазар чрез провеждане на мотивационни обучения и разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване.

Продължителност: 10 месеца

Целева група: 60 безработни лица, регистрирани в Дирекция „БТ” гр. Свищов, от община Свищов, попадащи в категориите на уязвими групи и неактивни безработни лица.

Основни проектни дейности:

 1. Мениджмънт на проекта.
 2. Подбор на представители на целевата група за участие в проектните дейности.
 3. Мотивационно обучение на одобрените представители на целевата група.
 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия.
 5. Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК: 2 Общуване на чужди езици.
 6. Информация и публичност.

Планирани резултати:

 1. Лица, включени в обучение – 60.
 2. Лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетентности – 60.
 3. Лица, включени в обучение за професионална квалификация – 60.
 4. Лица, успешно завършили обучение за ключови компетентности – 50.
 5. Лица, успешно завършили обучение за професионална квалификация – 50.
 6. Лица, преминали мотивационно обучение – 60.
 7. Лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване – 60.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", ЦПО - Свищов носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта

 • Доцент д-р Пенка Шишманова - ръководител на проекта
 • Татяна Друмева - координатор проект
 • Доцент д-р Йордан Василев – експерт – обучения
 • Асист. Евелина Парашкевова – експерт – планиране и управление на бюджета
 • Снежана Колчева – счетоводител

Информация за приключване изпълнението на проекта

Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
Процедура BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
Договор ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, ЦПО, гр. Свищов успешно приключи изпълнението на проект с наименование „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1110-04-01001
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 108 194,15 лева. Продължителността на проектните дейности е 10 месеца. Целевата група е от 60 безработни лица, регистрирани в Дирекция „БТ” гр. Свищов, от община Свищов, попадащи в категориите на уязвимитe групи и неактивните безработни лица.
Общите цели на проекта са:

 1. Създаване на предпоставки за повишаване на икономическата активност, интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на уязвими групи и неактивни лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов.
 2. Прилагане на принципите за учене през целия живот в съответствие със стратегическите документи на ЕС и принос към процеса по изграждане на икономика, базирана на знанието.

Специфичните цели са:

 1. Подпомагане активното включване на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение за професионална квалификация по част от професии „Продавач-консултант”, „Офис-секретар” и „Оператор на компютър”.
 2. Подобряване възможностите за интеграция на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение по чужд език.
 3. Подпомагане процеса на интеграция на безработните лица от община Свищов на трудовия пазар чрез провеждане на мотивационни обучения и разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване.

На 16.04.2014 г. беше проведена заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проекта:

 1. Лица, включени в обучение – 60.
 2. Лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетентности – 60.
 3. Лица, включени в обучение за професионална квалификация – 60.
 4. Лица, успешно завършили обучение за ключови компетентности – 60.
 5. Лица, успешно завършили обучение за професионална квалификация – 60.
 6. Лица, преминали мотивационно обучение – 60.
 7. Лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване – 60.

Проектът допринася за повишаване икономическата активност и успешното интегриране на безработните лица от община Свищов на трудовия пазар.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 16.04.2014 г. от 10,00 часа, в зала № 18 на учебна база „Проф. Д. Бъров”, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ЦПО ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект BG051PO001-1.1.10-0004-C0001, Договор ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”.

Изпълнение на проектните дейности през м. април 2014 г.

През месец април 2014 г. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, Център за професионално обучение - гр. Свищов продължиизпълнението на проектните дейности по проект ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”. 
Съгласно План-графика на дейностите, текущо се изпълняваше дейност 1. Мениджмънт на проекта.
По дейност 5. Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК:2 Общуване на чужди езици приключи обучението по Английски език А1 (3 групи) и Английски език А2 (1 група). На 08.04.2014 г. беше проведен сертификационен изпит. На официална церемония, проведена на 14.04.2014 г., на целевата група бяха връчени Сертификати за придобити чуждоезикови компетенции, в съответствие с Постановление на МС № 251 от 21.10.2009 г. 
По дейност 6. Информация и публичност за популяризиране резултатите от изпълнението на проектните дейности бяха изработени 1000 броя информационни брошури и 400 листовки. Продължиха да се визуализират всички събития, като допълнително се използваше и сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ЦПО: http://training.eacademy.bg
На 16.04.2014 г. беше проведена заключителна пресконференция, на която бяха отчетени индикаторите по Договор ESF-1110-04-01001.

Изпълнение на проектните дейности през м. март 2014 г.

През месец март 2014 г. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, Център за професионално обучение - гр. Свищов продължаваизпълнението на проектните дейности по проект ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”. 
Съгласно План-графика на дейностите:
Дейност 1. Мениджмънт на проектаПродължава изпълнението.
Дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия. Приключи успешно.
Дейност 5. Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК:2 Общуване на чужди езици. Продължава обучението по Английски език А1 – 3 групи и Английски език А2 – 1 група, съгласно учебния график и учебните програми. Подготвени са за изплащане стипендиите и транспортните разходи за месец март 2014 г. Стартира подготовката за провеждане на сертификационен изпит (08.04.2014 г.) за ниво А1 или А2 по КК:2 Английски език.
Дейност 6. Информация и публичност. Визуализират се всички събития, свързани с изпълнението на проектните дейности, като се използва сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ЦПО: http://training.eacademy.bg. Изготвен е макет на листовка и брошура за популяризиране резултатите от изпълнението на проекта и дейността на Центъра за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов.

Изпълнение на проектните дейности през м. февруари 2014 г.

През месец февруари 2014 г. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, Център за професионално обучение - гр. Свищов продължава изпълнението на проектните дейности по проект ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”. 
По дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия приключи присъственото обучение в дневна форма и на останалите две групи, обучаващи се по част от професии „Офис-секретар”и „Продавач-консултант” с хорариум по 300 учебни часа всяка. Изплатени са стипендиите за месец януари 2014 г. Подготвени за изплащане са стипендиите за месец февруари до 12.02.2014 г. (за професионално обучение) и транспортните разходи за месец януари 2014 г. на цялата целева група от 60 обучаеми.
По дейност 5. Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК:2 Общуване на чужди езици от 17.02.2014 г. стартира обучението по Английски език А1 – 3 групи и Английски език А2 – 1 група.
Съгласно План-графика на дейностите, текущо се изпълняват дейност 1. Мениджмънт на проекта и  дейност 6. Информация и публичност. Визуализират се всички събития, свързани с изпълнението на проектните дейности, като допълнително се използва и сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ЦПО: http://training.eacademy.bg

Изпълнение на проектните дейности през м. януари 2014 г.

През месец януари 2014 г. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, Център за професионално обучение - гр. Свищов продължава изпълнението на проектните дейности по проект ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”. 
По дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия приключи присъственото обучение в дневна форма на две от групите, обучаващи се по част от професия „Оператор на компютър” с хорариум 204 учебни часа. Продължава обучението по част от професия „Офис-секретар” и „Продавач-консултант” с хорариуми от по 300 учебни часа. Учебният процес се обезпечава с помощни средства. На обучаемите са изплатени транспортни разходи за месец ноември 2013 г., подготвено е и изплащането на транспортните разходи за месец декември 2013 г. и стипендиите за месец януари 2014 г. 
Стартира изпълнението на дейност 5. Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК:2 Общуване на чужди езици. Проведен е тест за определяне входящото езиково ниво на целевата група по английски език. Със заповед на ръководителя на проекта са формирани 4 групи по 15 обучаеми, в т.ч. 3 групи за чуждоезиково обучение по английски език А1 и 1 група за чуждоезиково обучение по английски език А2. Изготвени и одобрени са учебните планове.
Съгласно План-графика на дейностите, текущо се изпълняват дейност 1. Мениджмънт на проекта и  дейност 6. Информация и публичност. Визуализират се всички събития, свързани с изпълнението на проектните дейности, като допълнително се използва и сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ЦПО: http://training.eacademy.bg

Изпълнение на проектните дейности през м. декември 2013 г.

През месец декември 2013 г. Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Център за професионално обучение - гр. Свищов продължава изпълнението на проектните дейности по проект ESF-1110-04-01001 "Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация".
Продължава изпълнението на дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия "Оператор на компютър" (хорариум 204 учебни часа), Офис-секретар" (хорариум 300 учебни часа) и "Продавач-консултант" (хорариум 300 учебни часа). Учебният процес се обезпечава с допълнителни помощни средства. На обучаемите са изплатени стипендии за месец декември 2013 г., подготвено е и изплащането на транспортните разходи за месец ноември 2013 г.
Стартира подготовката по изпълнение и на дейност 5. Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК:2 Общуване на чужди езици. Одобрените обучители от Стопанска академия "Д. А. Ценов", катедра "Чуждоезиково обучение" са разпределени като лектори на четири групи – трима за английски език А1 и един за английски език А2. В етап на изготвяне е и тест за определяне входящото езиково ниво на целевата група. 
Съгласно План-графика на дейностите, текущо се изпълняват дейност 1. Мениджмънт на проекта и дейност 6. Информация и публичност. Визуализират се всички събития, свързани с изпълнението на проектните дейности, като допълнително се използва и сайта на Стопанска академия "Д. А. Ценов", ЦПО: http://training.eacademy.bg

Работа по проекта в рамките на м. октомври и м. ноември 2013 г.

През месеците октомври и ноември 2013 г. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, Център за професионално обучение - гр. Свищов продължава изпълнението на проектните дейности по проект ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”. 
Към края на месец октомври 2013 г. успешно приключиха Дейност 2. Подбор на представители на целевата група за участие в проектните дейности (втори подбор) и Дейност 3. Мотивационно обучение на одобрените представители на целевата група (анализ на удовлетвореността). 
От 08.10.2013 г. стартира дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия „Оператор на компютър” (хорариум 204 учебни часа), Офис-секретар” (хорариум 300 учебни часа) и „Продавач-консултант” (хорариум 300 учебни часа). Учебният процес се провежда в дневна форма, 3 пъти седмично, в учебна база „Проф. Д. Бъров” и с лектори-обучители от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Всички обучаеми са застраховани в Общинска застрахователна компания – Свищов. Учебният процес се обезпечава и с допълнителни помощни средства. На обучаемите са изплатени транспортни разходи за месец септември и октомври 2013 г. и стипендии за месец октомври и ноември 2013 г. Изпълнението на дейност 4. продължава и през м. ноември 2013 г.
Съгласно План-графика на дейностите, текущо се изпълняват дейност 1. Мениджмънт на проекта и  дейност 6. Информация и публичност. Направена е публикация за напредъка на проекта във в-к „Борба” и в-к „Дунавско дело”. На обучаемите са раздадени рекламни материали с логото на ЕС. Визуализират се всички събития, свързани с изпълнението на проектните дейности, като допълнително се използва и сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ЦПО: http://training.eacademy.bg 
От планираните резултати, към края на м. ноември 2013 г., успешно са постигнати:

 1. Лица, включени в обучение – 60.
 2. Лица, преминали мотивационно обучение – 60.
 3. Лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване – 60.
 4. Лица, включени в обучение за професионална квалификация – 60.

Работа по проекта в рамките на м. август и м. септември 2013 г.

През месец август и месец септември 2013 г. продължи работата по изпълнение на дейност 1. Мениджмънт на проекта и  дейност 6.Информация и публичност, свързана с популяризиране на възможностите за професионално обучение и обучение по ключова компетентност и съпътстващото им мотивационно обучение сред уязвимите групи на пазара на труда, регистрирани като безработни лица. За визуализиране на различни събития, свързани с изпълнението на проектните дейности, допълнително се използва и сайта training.eacademy.bg 
Стартираха и успешно приключиха:

 • дейност 2. Подбор на представители на целевата група за участие в проектните дейности - в партньорство с ДБТ гр. Свищов и при спазване на Процедурата за подбор на представители на целевата група по приоритетна ос 1 на ОП „РЧР” беше избрана целева група от 60 безработни лица, попадащи сред уязвимите групи на пазара на труда и други неактивни лица;
 • дейност 3. Мотивационно обучение на одобрените представители на целевата група – след избор на изпълнител, беше проведено мотивационно обучение на целевата група от фирма „Никанор” ООД гр. София, като обучаемите получиха сертификати за преминато обучение по мотивация и изработиха 60 индивидуални плана за професионално развитие и усъвършенстване. Беше направен и анализ за удовлетвореността от проведеното мотивационно обучение.
  В изпълнение на дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия беше завършена подготовката за предстоящото стартиране на професионалното обучение по част от професия „Оператор на компютър”, Офис-секретар” и „Продавач-консултант”. Изготвена и одобрена е съпътстващата учебния процес документация, уточнени са лекторите-обучители, целевата група е зачислена за обучение и регистрирана в Интегрираната информационна система на НАПОО.
  По дейност 5. Обучение за придобиване на ключови компетентности се извърши предварително проучване на необходимостта от закупуване на допълнителна литература, свързана с предстоящото чуждоезиково обучение по ключова компетентност 2: Английски език А1 и А2.
  Предстои стартиране на дейност 4. Учебният процес по професионално обучение ще се провежда в 4 групи, в дневна форма, 3 пъти седмично, в учебна база „Проф. Д. Бъров” с лектори-обучители от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. На целевата група ще се изплаща стипендия по 8 лв. за учебен ден, а на пътуващите до и от гр. Свищов и направените транспортни разходи.

Работа по проекта в рамките на м. юли 2013 г.

Стартира етап по подготовка изпълнението на дейностите:
Дейност 1. Мениджмънт на проекта. 
Дейност 2. Подбор на представител на целевата група за участие в проектните дейности.
Дейност 3. Мотивационно обучение на одобрените представители на целевата група. 
Дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия.
Дейност 5.Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК:2 Общуване на чужди езици. Дейност 6. Информация и публичност.
Екипът за управление на проекта проведе първа работна среща, на която бяха одобрени графика за изпълнение на дейностите; вътрешните правила за работа на екипа по управление, и обучителния план по дейности 1, 3, 4 и 5 и стартира дейности 2 и 6 във връзка с извършване на подбор на целевата група съвместно с Дирекция "БТ" гр. Свищов.
Предстои да се проведе и първата за проекта пресконференция, на която медиите ще бъдат запознати с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, както и с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.