Проект - "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087
 

17.04.2019 г. Важно съобщение 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „шанс за развитие“ 
 
В изпълнение на дейностите по проект „Шанс за развитие“ екипът от експерти от СА „Д. А. Ценов“ организира заключително мероприятие – пресконференция за обобщаване на постигнатото до момента и представяне на резултатите. На 17 април 2019 г. в заседателна зала „Ректорат“ се проведе форум, който привлече над 50 участници – ангажирани в проекта и заинтересовани лица от Стопанска академия и от гр. Свищов. Участие в пресконференцията взеха: 
 • доц. д-р Иван Марчевски – Ректор и доц. д-р Тодор Кръстевич – Зам. Ректор на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов; 
 • Mihaela Tinca Udrishtioiu – ръководител и Radu Baluna, финансов мениджър на проекта от Университета в Крайова, Румъния; 
 • доц. д-р Анелия Радулова, доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Искра Пантелеева, д-р Александрина Александрова – от екипа на проекта за Свищовското висше училище;
 • представители на целевата група;
 • гости и стейкхолдъри от Свищов.

Пресконференцията откри и води доц. д-р Анелия Радулова – ръководител на проекта за Стопанска академия. Тя припомни основните пунктове от двугодишния проект „Шанс за развитие“, който се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор №16.4.2.087/e-MS code ROBG-176. Водещ бенефициент по проекта е Университетът в Крайова, Румъния, а партньори от страна на България са  Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и  Фондация за регионално развитие – Видин. Обща стойност на проекта – 648 094,73 евро. Той се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), която е в размер на 550880,52 евро. Общото национално съфинансиране е 84252,31 евро, в т.ч. 66248,10 евро от националния бюджет на Румъния и 18004,21 евро от националния бюджет на България. Собствените средства от партньорите възлизат на 12961,90 евро. Продължителност на проекта: 16.05.2017 до 15.05.2019 г. Основна цел – увеличаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални компетенции и професионалната мобилност на търсещите работа в Долж (Румъния), Видин и Свищов (България).

Доц. Радулова резюмира резултатите от стартиране на проекта до момента. За целта количествено синтезира дейностите, както следва:

 • Целева група – 82 членове (72 студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен и 10 безработни лица, регистрирани в Бюро по труда – Свищов).
 • Изграждане на Румънско-български кариерен център – осъществени контакти с 22-ма работодатели от Област Велико Търново и експерти от Агенция по заетостта (Бюро по труда гр. Свищов). Проведени са 35 тематични обучения, осъществени от експертите от екипа за изпълнение на проекта с представителите на целевата група за: придобиване на ключови умения и компетенции; избор на подходящи стажантски програми и работа; подготовката на документи за кандидатстване – автобиография, мотивационно писмо и пр.; подходящо поведение по време на интервю за работа, кариерен мениджмънт и др.
 • Квалификационен курс по „Предприемачество“ – организирани са четири курса по 100 учебни часа всеки в периодите: март – юни 2018 г. и октомври 2018 г. – февруари 2019 г. В резултат на обученията 57 от членовете на целевата група са с придобита квалификация за част от професия.
 • Учебни посещения на членовете на целевата група в реална работна среда – организирани са 2 учебни визити в Крайова, Румъния с цел обучение в реална работна среда с участието на 74 представители на целевата група. Посетени са 4 предприятия: Elpreco – най-големият производител на сглобяеми бетонни елементи в района на Олтения; Завод на компанията-производител на автомобили Ford; Popeci Utilaj Greu – производител на сложно техническо оборудване и тежкотоварни машини за енергийната, металургичната, минната, дървообработващата, целулозната и хартиена индустрии; Cummins Generator Technologies – производството на електрически генератори и компоненти, извършването на услуги по разрушаване, а също и възстановителни работи. През периода на визитата участие в конференция на тема „Устойчиво развитие и повишаване заетостта в трансграничния регион“ вземат 25 от членовете на целевата група и 3 представители на екипа по изпълнение на проекта.
 • Трудова борса – проведена на 27 март 2019 г. във фоайе на зала „Булстрад“ в Стопанска академия. Участници – 13 представители на местния бизнес и работодатели от Област Велико Търново: Дирекция „Бюро по труда – гр. Свищов; Общинска банка; Уни Кредит Булбанк; Банка ДСК; Райфайзен банк; Обединена българска банка; „Фаво“ АД; „Месокомбинат Свищов“ ООД; „Мебели Теди 95“ ЕООД; „Български бетонни елементи“ ООД; „Инвест строй монтаж“ ЕООД; „Томика Метал“ АД.

Управление на проекта – проведени са 62 работни срещи на екипа по изпълнение на проекта; 10 работни срещи и 1 съвместна работна сесия с участието на представители на екипа за управление от гр. Свищов и екипа на водещия бенефициент – Университетът в Крайова.

 С детайлна презентация, г-жа Михаела Удрищию демонстрира резултатите от проекта за трите партниращи си организации. С количествени обобщения и снимков материал представи постигнатото по всички дейности и изрази своето удовлетворение от успешното финализиране на проекта.

Думата беше предоставена на участниците в целевата група за изразяване на мнения от участието си в „Шанс за развитие“. Желание за представяне на личните си впечатление проявиха: докт. Борислав Боянов и докт. Кристина Георгиева, които благодариха за придобитите знания, умения и компетенции от курса по предприемачество, като изразиха възхищението си от иновативния метод на обучител д-р Александрина Александрова по отношение на преподаване, провокиране на изследователски търсения и оценяване по време на обучението; докт. Диана Ефтимова, която сподели за възможността да се докосне до румънския език, благодарение на организирания курс; докт. Теодор Тодоров, който с положителни емоции си припомни за учебните визити в Крайова, Румъния и посетените предприятия; докт. Петя Йорданова, която обобщи ползите от проведените обучения, свързани с кариерното развитие.

Ректорът на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски поздрави представителите на екипа от Румъния и България, целевата група и всички присъстващи. Изрази своето впечатление, че резултатите от проекта са положителни не само за повишаване квалификацията на обучаемите, но и за постигане на много по-дългосрочни цели, а именно: бъдещо сътрудничество между партниращите си организации в трансграничния регион и реализиране на нови инициативи. Доц. Марчевски изказа своята готовност за подкрепа при следващи проекти и съвместни начинания между двете висши училища.

В рамките на проведеното събитие беше включено и официално връчване на Сертификати от обучение по предприемачество (два курса в периода месец октомври 2018 – месец февруари 2019 г.). Успешно преминалите изпита представители на целевата група придобиха квалификация по код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност код 3450501 „Малък и среден бизнес”, професионално направление код 345 „Стопанско управление“. Документите връчиха обучителите: д-р Александрина Александрова и доц. д-р Искра Пантелеева.

Пресконференцията приключи с организиран кетъринг, за който заслуга имат невероятните ученици от Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Свищов. Те за пореден път доказаха своя опит и иновативни идеи, с които заслужено се борят за дипломиране в професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“.

 

01.04.2019 г. Важно съобщение 

ТРУДОВА БОРСА ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ“ 
ПРИВЛЕЧЕ НАД 100 УЧАСТНИЦИ

 
В изпълнение на дейностите по проект „Шанс за развитие“ (който се реализира съвместно между Университета в Крайова, Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ и Фондация за регионално развитие – Видин) екипът от експерти от Академията организира трудова борса (Job Fair) на 27 март 2019 г. във фоайе зала „Булстрад“. Мероприятието е заложено като дейност №8 на проекта и представлява една от финализиращите инициативи. Успешното му провеждане е вследствие на проведени срещи с целевата група и работодатели, обучения и посещения в реална работна среда. Участниците – работодатели, екип по управление на проекта и експерти, целева група, преподаватели и студенти извън проекта, наброиха над сто лица. При регистрация на посетителите се осигуряваха рекламни материали по проекта.Срещата откри доц. д-р Анелия Радулова – ръководител на проекта за Свищовското висше училище. Тя благодари за отзивчивостта на работодателите, организирали щандове с рекламни материали на дейността си; на участниците в целевата група за присъствието и отговорното отношение към изпълнението на проекта до момента; на експертите от страна на Стопанска академия и от Университета в Крайова, Румъния; на всички заинтересовани страни, посетители на настоящото изложение. Представи целта на проекта, а именно: да се насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност, като припомни, че партниращите си страни са три и са разположени от двете страни на река Дунав. Резюмира постигнатото до момента и обобщи ползите от реализирането на проекта: повишаване пригодността за заетост и професионална реализация чрез развиване на умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, които търсят работа в областите Долж (Румъния), Велико Търново и Видин (България).Благодарение на предходни срещи между експертите и работодатели, както и чрез подкрепа от фирмата-организатор „Дирон“ ООД – Русе, представители на местния бизнес бяха:
 • Дирекция „Бюро по труда – гр. Свищов;
 • Общинска банка;
 • Уни Кредит Булбанк; 
 • Банка ДСК;
 • Райфайзен банк;
 • ОББ;
 • „Фаво“ АД;
 • „Месокомбинат Свищов“ ООД;
 • „Мебели Теди 95“ ЕООД;
 • „Български бетонни елементи“ ООД;
 • „Инвест строй монтаж“ ЕООД;
 • „Томика Метал“ АД;
 • „Тед Иглика“ АД.


Трудовата борса бе посетена от представители на екипа по проекта от Университета в Крайова, Румъния; целевата група от Стопанска академия, която включва обучаващи се в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”, ОНС „доктор”, завършили висше образование в тези степени, активно търсещи работа и регистрирани безработни лица; други студенти от Висшето училище, извън участниците в проекта. Студенти, докторанти и активно търсещи работа лица проявиха интерес към работодателите по отношение на: специфика на дейността; възможности за участие в стажантски програми; наличие на вакантни позиции и изисквания за заемане на съответните длъжности; мероприятия и инициативи между бизнеса и Стопанска академия. Отговорите на конкретни въпроси и наличието на многобройни рекламни материали удовлетвориха както целевата група, така и всички допълнително посетили изложението посетители. 
За прекрасните продукти, включени в кетъринга към мероприятието, се погрижиха талантливите ученици от Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Свищов, обучавани в професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“.


 


 

19.03.2019 г. Важно съобщение 


На 8 март 2019 г. в Заседателна зала-Ректорат на СА „Д. А. Ценов“ се проведе среща с представители на целевата група по проект „Шанс за развитие“ по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор №16.4.2.087/e-MS code ROBG-176.  Срещата бе организирана съвместно от проектните екипи на Стопанска академия и на Университета в Крайова, Румъния.  На срещата официално бяха връчени сертификати на участниците в организирания и проведен в периода  23.10 – 1.11.2018 г. курс по Румънски език, в който се включиха 24 души от целевата група.  Обучението, проведено от преподавателите Georgiana Dila и Mihaela Prioteasa от Университета в Крайова, приключи с финален тест за обучаемите.
 


 

Сертификатите за завършения курс по Румънски език бяха връчени  от мениджъра на проекта Mihaela Tinca Udristioiu, която поздрави участниците за успешно приключилото обучение. На събитието присъстваха пет представители на Университета в Крайова и експертите по проекта от Стопанска академия. Представителите на румънската страна предоставиха и учебници по Румънски език, които да бъдат използвани от целевата група или други заинтересовани да изучават Румънски език.
В рамките на деня бе проведена и работна среща на екипите по проекта от СА „Д. А. Ценов“ и Университета в Крайова. На срещата бяха дискутирани предстоящите по проект „Шанс за развитие“ събития през месеците март и април.

 
18.03.2019 г. Важно съобщение Покана
за участие в трудова борса

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ организира провеждането на трудова борса на 27 март 2019 г. от 11.00 ч. във фоайето на Зала „Булстрад“ в контекста на изпълнение на проектните дейности по Проект „Шанс за развитие“. Каним всички членове на целевата група по проекта, както и всички заинтересовани лица да вземат участие в събитието.

Университетът в Крайова, съвместно със Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин, осъществяват трансграничен проект "Шанс за развитие" в периода: май 2017 г. – април 2019 г. Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж (Румъния), област Видин и област Велико Търново (България). Основен приоритет в изпълнението на проекта е ефективното включване в пазара на труда както на студенти, така и на вече завършили висше образование лица.

 

07.03.2019 г. Важно съобщение 

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ДВА КУРСА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В РАМКИТЕ НА проект „шанс за развитие“

 

 

В изпълнение на дейностите по проект „Шанс за развитие“ екипът от експерти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ организира обучение по Предприемачество на участниците в целевата група. С цел придобиване на теоретични знания, предприемачески умения и професионални компетентности,  бяха сформирани два паралелни курса по 100 часа в периода месец октомври 2018 г. – месец февруари 2019 г. Обучител на група „2018_ROBG_3“ бе д-р Александрина Александрова, изследовател в Института за научни изследвания. Група „2018_ROBG_4“ бе обучавана от проф. д-р Любчо Варамезов и доц. д-р Искра Пантелеева от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“. Предварително бяха разработени и утвърдени учебни графици, които отразяват обща продължителност на курса, съдържание на темите, хорариум, място и час на провеждане.

Тренингът на група „2018_ROBG_3“ стартира на 8 октомври 2018 г. с базови теоретични постановки и приключи на 25 февруари 2019 г. с приложна насоченост.

 

Д-р Александрова разработи и предложи обучение в пет раздела:

 • Икономика на фирмата – с акцент върху разработването на бизнес план и производствена програма; разходи и себестойност на продукцията; цени и ценообразуване; пласмент, продажби и приходи; икономически взаимоотношения с бюджета, с финансовите и осигурителните институции; фирмена култура и поведение.
 • Фирмен мениджмънт – включващ ръководство и лидерство; организация на фирмената дейност и на труда; персонал и капитал на фирмата.
 • Икономика на предприемаческата дейност – с основни теми, насочени към предприемачество в сферата на малкия и среден бизнес; бизнес ориентация и алтернативи за стартиране на собствен бизнес; разработване на стратегия за стартиране на нов бизнес; етапи при разработването на бизнес план; данъчно облагане на предприемаческата дейност.
 • Управление на проекти за малък и среден бизнес – с познавателно значение, свързано с базови концепции в проектното управление; планиране на проект за малък и среден бизнес; структура на работата в проекта; управление на промяната на проект; ефективна комуникация с проектното обкръжение; управление на проектните разходи.
 • Организация на отчетната информация във фирмата – с приложна насоченост към видовете отчетни измерители; националните счетоводни стандарти; статистическата обработка и обобщаването на данни.

В течение на курса от обучаемите се изискваше подготовка на материали, свидетелстващи за придобитите знания и умения, изразяване на собствено мнение и представяне на идейни проекти. Презентирането на собствените предприемачески идеи бе анализирано, дискутирано и оценявано от всички участници, съвместно с д-р Александрова.

 

Тренингът на група „2018_ROBG_4“ стартира на 8 октомври 2018 г. с въвеждане в същността на предприемаческата дейност и приключи на 20 февруари 2019 г. с изследване на практическите аспекти от предприемачеството. Аналогични в съдържателно отношение са темите, подготвени и предложени на група „2018_ROBG_4“, но групирани по различен начин. Проф. д-р Л. Варамезов и доц. д-р И. Пантелеева структурираха обучението в следните разрези:

 • Икономика и организация на малките и средните предприятия - значение на малките и средните предприятия в националната икономика;  капитал и имущество; разходи и себестойност на продукцията; цени и ценообразуване; приходи, печалба, ефективност; организация на производството и труда.
 • Управление на персонала в малките и средните предприятия – същност и значение на персонала в малките и средните предприятия; фигура на предприемача; рекрутиране на персонала в малкото и средното предприятие; оценка на трудовото представяне на персонала; трудови възнаграждения; стимулиране и мотивиране на персонала.
 • Основи на предприемачеството - стартиране на предприемаческа инициатива, предприемачески процес; предприемачески анализ; предприемачески план; предприемаческо управление; финансово-счетоводни аспекти на предприемачеството; данъчни аспекти на предприемачеството; осигурителни аспекти на предприемачеството; управление на проекти.
 • Управление на конкурентоспособността на малките и средните предприятия - въведение в конкуренцията и конкурентоспособността; конкурентни предимства и конкурентни стратегии на бизнеса; технология на управлението на конкурентоспособността на МСП; управление на предприемаческия риск.
 

В края на месец февруари 2019 г. бяха положени изпити, като крайната оценка се оформи от два компонента – теоретична подготовка и практически задания. Финалното оценяването на придобитите знания от група 2018_ROBG_3“ се осъществи на 27 февруари 2019 г. От регистрирани 15 участници в началото на месец октомври 2018 г., с успешно положен изпит и положителна оценка са 12 обучаеми. Изпитът на група 2018_ROBG_4“ се проведе на 22 февруари 2019 г. От 11 регистрирани в началото участници, успешно приключиха обучението 9 представители на целевата група.

 

Центърът за професионално обучение към СА „Д. А. Ценов“ регистрира участниците в курсовете, а след финализирането им предстои подготовката на Сертификати за: Квалификационен курс „Предприемачество“; Част от професия код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност код 3450501 „Малък и среден бизнес”, професионално направление код 345 „Стопанско управление и администрация”.

Кумулативно, общият брой успешно преминали през курс по Предприемачество, в течение срока на проекта, е 57 представители на целевата група (37 участници в периода м. март – м. юни 2018 г и 20 участници от настоящите курсове). Таргетът, заложен в проектното предложение, е 40 обучаеми да бъдат включени в 4 курса по 100 часа. Фактите свидетелстват, че планираното по отношение на тази част от основните дейности на проекта е преизпълнено. 
 

06.03.2019 г. Важно съобщение 

ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОДГРУПИ

ПО КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ –

БАЗА ЗА УСПЕШНОТО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 

 

На 25 и 26 февруари 2019 г. екипът по проекта осъществи теоретико-приложно обучение, посветено на ключовите компетентности. Участници от целеви подгрупи 5, 6 и 7 присъстваха на тренинг, свързан с компетентностния подход (К-подход или CBE-подход). Във фокуса на вниманието са резултатите от обучението, описани от Европейската квалификационна рамка (ЕКР) в три категории – знания, умения и компетентности. Ключовите компетентности са: знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и, на по-късен етап от живота си, да намерят работа и да участват в живота на обществото. Осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Теодора Филипова – експерт по проекта.
 


Доц. Филипова проведе обучение, структурирано в няколко направления:

 1. Видово разнообразие от ключови компетентности:

- социални - нагласи за социално взаимодействие; налична гражданска, психологическа, педагогическа култура; способности за психосоциална адаптация и др.;

- професионални – придобиване на проектировъчно-рефлексивни умения; разрешаване на професионални задачи с висока степен на трудност; прилагане и разработване на иновации в професионалната сфера;

- комуникативни – ниво на езикова култура и езикова грамотност; способност за ефективен диалог и сътрудничество;

- информационни – умения за търсене, обработка и представяне на информация; степен на компютърна грамотност и боравене с продукти на информационните технологии;

- образователни (академични) – умения за самостоятелна познавателна дейност; желание за непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване; склонност към професионален напредък и научноизследователска дейност.

На дискусия бяха подложени конкретни позиции: Общуване на роден език; Общуване на чужд език; Математическа грамотност и основни компетентности в областта на науката и технологиите; Дигиталните компетенции; Умения за учене; Обществени  и граждански компетентности; Инициативност и предприемачество; Културни компетентности.
 

 

 

 1. Изразяване на собствено мнение по отношение значението на ключовите компетентности за:

а) конкурентоспособно стъпване на пазара на труда;

б) предприемане на мобилност в рамките на европейската общност;

в) подпомагане адаптацията към динамично променящия се свят;

г) допринасяне за социално благополучие на хората чрез повишаване на качеството на живот;

д) редуциране риска от социално изключване.

 

 1. Примерни обучения за развитие на ключови компетентности, съобразно Европейската референтна рамка:
 • Подобряване на презентативните умения; иницииране на преговори; разговори с клиенти; поддържане на делова кореспонденция и други.
 • Чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на документ следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения.
 • Работа със специализирана аналитична апаратура или софтуер, когато обучението не е част от договора за доставка или внедряване.
 • Обучение за работа с основни текстообработващи програми, създаване на таблици, бази данни, съхраняване и управление на информация и общуване с електронни средства; работа със специализиран софтуер, когато обучението не е част от договора за внедряването му, когато обучението съответства на нуждите на работодателя, дейността на фирмата и е част от задълженията на обучаващите се.
 • Умения за работа в екип; управление на стреса и времето; мотивационни обучения, свързани с естеството на работата и надграждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип.
 • Управление на промяната; управление на конфликти; процеса на европейска интеграция и структурите на ЕС.
 • Умения за поемане и оценка на риска; подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране, ръководство на проекти; лидерски умения.
 • Неформална комуникация; засилване на познанията в областта на изкуството; мероприятия, свързани с конкретната сфера на дейност на работодателя и част от задълженията на обучавания.

Ключови компетентности могат да се придобият, обогатят или усъвършенстват в: училище (интегрирано с обучението по учебните предмети); във ВУ (учебни дисциплини; учебни практики; ориентационна седмица; мобилност (Еразъм+); Кариерен център); в институции за неформално образование (школи за чуждоезиково обучение; ЦПО и др.); самостоятелно учене (включване в групи за личен опит; общуване); гражданско участие (доброволчество; младежки групи и общности; включване в кампании, проекти и инициативи в общността; работа по проекти).

Като заключение, участниците резюмираха ползите от обучението както следва: постоянното личностно и професионално усъвършенстване е в основата на конкурентно включване на пазара на труда, придобиване на самочувствие при кандидатстване за работа, осмисляне на собствения опит и адаптиране към динамичната среда.

 
11.02.2019 г. Важно съобщение 

ИЗБОРЪТ НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА, КОНКУРС

ИЛИ СТИПЕНДИЯ Е ВЪВ ФОКУСА НА ПОРЕДНОТО ОБУЧЕНИЕ

НА ЦЕЛЕВИ ПОДГРУПИ

 

В изпълнение на ангажиментите по дейности от проект „Шанс за развитие“, екипът от експерти организира теоретико-приложно обучение на подгрупи 5, 6 и 7, проведено на 28 и 29 януари 2019 г. в три различни часа, с оглед по-лесно и ефективно прилагане на индивидуален подход към всеки участник. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Теодора Филипова – експерт по проекта.
 

 

Първата част от тематичната среща бе конструирана в три направления:

 • По какъв начин обучаемите да се информират за стажантски програми, конкурси и стипендии.
 • Защо обучаемите да бъдат мотивирани за участие в стажантски програми, конкурси и стипендии.
 • Какво да бъде поведението на обучаемите по време на стажантски програми, конкурси и стипендии.

Основната цел на срещата бе участниците да бъдат провокирани да проучат и осъзнаят възможностите, които им осигурява участието в мероприятия, подпомагащи първите стъпки към успешно кариерно развитие.
 

 

Във втората част участниците в целевите подгрупи изказаха мнение в дискусия, посветена на: вида заетост, която предпочитат; типа професионална реализация; самооценката за позицията, която отговаря за тях; квалификациите, знанията, постиженията, трудовия опит; познанията, които имат относно пазара на труда; разбирането за успешен стаж или конкурс; значението на стипендия, извън финансовата и материална част.
 

 

В третата част всички участници представиха информация за стаж, конкурс или стипендия и споделиха очаквани резултати.  Обсъдени бяха анонси, сайтове, позиции, изисквания. Основите изводи, до които достигнаха участниците в тематичната среща, могат да се обобщят по следния начин:

Първо. Стажантските програми, конкурсите, стипендиите са една от възможните първи стъпки за подготовка към реалния професионален живот и в този смисъл могат да се причислят към тематиката за подготовката по време на академичното обучение.

Второ. Стажовете, конкурсите, стипендиите могат да изведат на повърхността уменията и способностите на лицата; да предоставят реална представа за изискванията към конкретни професии; да развият контакти за бъдещо професионално реализиране; да осигурят значими навици за трудова дисциплина; да бъдат важен елемент от автобиографията.

 
 23.01.2019 г. Важно съобщение 

Тематичен план за работа с целеви подгрупи 5, 6 и 7

през периода м. януари – м. февруари 2019 г.

 

Теми за работа

Дата

Час

Ментор

Група

Място

Кариерно ориентиране чрез стажантски програми, конкурси и стипендии

1. Информиране за стажантски програми, конкурси и стипендии

2. Мотивация за участие в стажантски програми, конкурси и стипендии

3. Поведение по време на стажантски програми, конкурси и стипендии 

28.01.2019

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

5

 

Офис на проекта

28.01.2019

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

6

29.01.2019

16:00 ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

7

Ключовите компетентности, като база за успешно кариерно развитие

1. Запознаване с ключовите компетентности

2. Значение на ключовите компетентности за: реализация на пазара на труда; успешна мобилност в рамките на европейската общност; адаптация към динамично променящия се свят; успешна изява и социално благополучие; повишаване качеството на живот; понижаване риска от социално изключване

3. Подходи за развитие на ключови компетентности

25.02.2019

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

5

25.02.2019

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

6

26.02.2019

16:00 ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

7

 

TARGET GROUP MEMBERS' THEMATIC MEETINGS SCHEDULE

Career orientation - internships, competitions and scholarships

28.01.2019 – 29.01.2019

 

 1. Information on internships, competitions and scholarships.
 2. Applicants’ motivation to participate in internship programs, competitions and scholarships.
 3. Appropriate behavior during internships, competitions and scholarships.

 

The key competencies – a basis for successful career development

25.02.2019 - 26.02.2019

 1. Introduction to key competencies.
 2. The key competencies relevance for labor market realization; successful mobility within the European community; adaptation to the dynamically changing world; successful appearance and social well-being; improving quality of life; reducing social exclusion risk.
 3. Key competencies development approaches.
 
 21.12.2018 г. Важно съобщение 

Среща между целевата група и представител на бизнеса

На 19.12.2018 г. в СА. „Д. А. Ценов“ по проект „Шанс за развитие“ се проведе среща между представител на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АДг-жа Е. Мехмедова и представители на целевата група. „ПОД Алианц България“ АД предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване. То е учредило и управлява четири пенсионни фонда. Има изградена мрежа с офиси в цялата страна.

Основната цел на срещата бе да се представят възможностите за работа в дружеството, както и основните изисквания към кандидатите. „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД  е част от Алианц България Холдинг, която е първата финансова група в България, предлагаща комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.

На срещата г-жа Е. Мехмедова представи кратка история на дружеството, неговата структура и предмет на дейност. Бяха представени възможностите за работа на позиция осигурителен посредник, както и основните изисквания към кандидатите. Г-жа Мехмедова посочи, че основните качества и умения, които се търсят в кандидатите за работа са инициативност, активност, комуникативност и позитивно мислене; гъвкав подход в търсенето на потенциални клиенти; умения в създаването и провеждането на търговски контакти. Тя разясни също така условията на работа, които дружеството предлага свързани с заплащането, работното време, възможностите за развитие и обучение.

 11.12.2018 г. Важно съобщение 


ТРЕНИНГ НА целевата група
с обучител от стопанската практика

 

На 26 ноември 2018 г. екипът по проекта подготви и реализира практически тренинг, посветен на спецификите на търговското представителство. Обучител на целевата група бе г-н Детелин Гогов – прокурист на „Оптимас ОЕ Сълюшънс“ ЕООД, гр. Горна Оряховица. Предприятието извършва търговия, включително на едро, както и от името на трети лица, на болтове и гайки, асортименти от винтове, метали, пластмаси, технически статии, инструменти и металорежещи машини, и други услуги с добавена стойност. Дружеството е чуждестранно юридическо лице със седалище във Великобритания. Единствен представител за България е компанията Оптимас ОЕ Сълюшънс, чиято прокура е поверена на г-н Гогов.
 


 

Обучаемите бяха запознати с:

- историята на компанията;

- индустриите, за които компанията осигурява продукти – леки и тежкотоварни автомобили, градинарско оборудване, високи технологии, медицина, генератори за енергия, обществен транспорт, селскостопанска техника и др.;

- основните дейности – производство, логистика, инженеринг, управление на качеството;

- основните продукти – външни крепежни елементи, вътрешни крепежни елементи, С-клас компоненти и хардуер, лични предпазни средства, лицензирано производство.

От гледна точка менажирането на дейността в България, г-н Гогов сподели ноу-хау в следните насоки:

 • провеждане на търговски преговори с контрагенти;
 • организиране на доставки от компанията-производител до клиенти във всяка географска точка;
 • следване ценовата политика на компанията-производител и гъвкаво ценообразуване съобразно местните условия;
 • локализиране на основни складове в страната и контрол върху дейността им;
 • спазване на стандартите за качество и значение на сертифицирането с оглед ефективността от дейността.

На обучаемите бе поставена задача за креативност, чрез която да приложат свои практически виждания в следните аспекти: 

 • Собствен бизнес, търговско представителство, франчайзинг, ишлеме, субконтракторство или …. каква форма за развитие на бизнес биха предприели?
 • В каква сфера на дейност прогнозират конкурентоспособност у нас?
 • В какви точки на страната или в чужбина ще бъде ареалът?
 • Как биха финансирали дейността си?
 • Как ще управляват взаимоотношенията с контрагенти?

След представяне на своите идеи, всеки обучаем получи коментари, препоръки, бележки и крайна оценка от г-н Детелин Гогов. Ефектът от проведеното обучение може да се систематизира в следните области: получаване на практически опит от действащ стопански субект; взаимно обсъждане на идеи и верифициране реализируемостта им в практиката; демонстриране значението на теоретичната подготовка за практическо реализиране на дипломиращите се.
 

 08.09.2018 г. Важно съобщение 


СЕРТИФИКАТИ ЗА УСПЕШНО ПРЕМИНАТ КУРС 
ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПОЛУЧИХА УЧАСТНИЦИ 
ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ“

В изпълнение на дейностите по проект „Шанс за развитие“ екипът от експерти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ организира обучение по Предприемачество на участниците в целевата група. С цел придобиване на теоретични знания, предприемачески умения и професионални компетентности,  бяха сформирани два паралелни курса по 100 часа в периода месец март – месец юни 2018 г. Титуляр на група „2018_ROBG_1“ бе д-р Александрина Александрова, изследовател в Института за научни изследвания. Група „2018_ROBG_2“ бе обучавана от проф. д-р Любчо Варамезов и доц. д-р Искра Пантелеева от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“. В края на месец юни 2018 г. бяха положени изпити, като крайната оценка се оформи от два компонента – теоретична подготовка и практически задания.

Центърът за професионално обучение към СА „Д. А. Ценов“ регистрира участниците в курсовете, а след финализирането им подготви Сертификати за: Квалификационен курс „Предприемачество“; Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес; Специалност: Малък и среден бизнес.


На 3 октомври 2018 г. в зала 6 на Ректорат бе организирана среща с целевата група, която откри и води доц. д-р Анелия Радулова – ръководител на проекта за Свищовското висше училище. Тя благодари за отговорното отношение на обучаеми и обучаващи по време на проведените занятия и преминатите тестове. Изрази положителните си впечатления от участниците в целевата група по отделни дейности и мероприятия до момента. Официално връчи Сертификатите на 37 студенти, докторанти и други участници в проекта. Всички те попълниха анкета за удовлетвореността от обученията.
Експертите по проекта запознаха аудиторията с предстоящи в близко бъдеще дейности, като:
Първо. След 08.10.2018 г. започват нови два курса по Предприемачество, в които вече се записват тези представители на целевата група, които не успяха да участват до момента. За целта формуляри и други необходими документи се оформят и обработват от доц. д-р Теодора Филипова.
Второ. След 20.10.2018 г. на целевата група се предлага участие в курс по Румънски език, за който веднага бе проявен интерес от над 20 участници.

 06.06.2018 г. Важно съобщение 

 

ДИСКУСИЯ ОТНОСНО интервю за работа

С НОВАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ“

 

На 14 и 15 май 2018 г. бе проведено второ обучение от разработения тематичен план с новоселектираната целева група. Участниците, в съответствие с разпределението на подгрупи, присъстваха в три различни часа на дискусии и изразяваха лични мнения, свързани с участието в интервю за работа. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

 

           

Доц. Захариева презентира основни моменти и методи от процеса на подбор на кадри. Бяха анализирани главните алтернативи за осигуряване на бизнес дейността с човешки ресурси – ротация, издигане в йерархията, приличане на външни кандидати и пр. Акцент беше поставен върху интервюто, като често използван похват за избор на персонал. За целта се проследиха следните стъпки: роля на предварителното интервю, тестването, обсъждащата проверка и същинското интервю. На участниците беше представена същността на следните видове интервю: структурирано; полуструктурирано; неструктурирано; стандартно; панелно; групово; стрес  интервю.

 

 

 

Под формата на симулации, участниците бяха провокирани да представят своето виждане по следните въпроси:

 • Кои са най-силните Ви страни?
 • Кои са Вашите най-големи слабости?
 • Разкажете за себе си!
 • Защо трябва да Ви наемем?
 • Какво възнаграждение очаквате?
 • Защо напуснахте последната си работа?
 • Защо желаете настоящата позиция?
 • Как се справяте със стреса и напрежението?
 • Опишете трудна за Вас ситуация и как бихте я преодолели?
 • Какви са вашите цели за бъдещето?

От страна на ментора бяха отправени следните препоръки към обучаемите:

а) да се изтъкват личностни качества, които са конкурентно предимство пред останалите кандидати;

б) да се акцентира предимно върху положителните черти;

в) да се представя строго дозирана информацията;

г) по убедителен начин да се направи обосновка пред работодателя, че точно това лице е подходящо за точно тази позиция;

д) да се демонстрира осведоменост по отношение съответната позиция и дейността на предприятието като цяло;

е) да се акцентира върху очакванията за бъдещето и да се избягват подробности на напускане на предходна позиция;

ж) да се избягват отговори, свързани със стреса и напрежението;

з) да се обвързват бъдещите цели на лицето с мисията, стратегията и целите на компанията.
 

 

 

Не по-маловажни са съветите и за поведението по време на интервю. Доц. Захариева подложи на обсъждане и предизвика участниците на демонстрация относно:

 • Ръкостискане  – при първа среща с интервюиращия.
 • Поза – по време на интервюто.
 • Поглед – през времето на интервюиране.
 • Жестове – при дискусиите.
 • Външен вид – дрехи, обувки, прическа, грим, аксесоари, парфюм, хигиена и др.

Целта, която бе поставена с организиране на обучението, бе изпълнена, за което свидетелстват основите изводи, до които достигнаха самите участници:

Първо. С оглед достатъчна предварителна подготовка и самоувереност при кандидатстване за вакантна позиция, следва да се познават видовете интервю и алтернативите за структуриране на въпросите.

Второ. Предварителният опит с подготовка по най-често задавани въпроси позволява кандидатът да се подготви, да потърси съвети и препоръки от други лица.

Трето. Подходящото поведение и външен вид по време на интервю са атестат за социален статус, интелигентност, тактичност и съпричастност към дейността на компанията.

 

 05.06.2018 г. Важно съобщение 

В периода 30 – 31 май 2018 г. се осъществи учебна визита на целевата група от гр. Свищов по проект „Шанс за развитие“ в град Крайова, Румъния. В рамките на двата дни се проведоха две посещения в реална работна среда в производствени предприятия на територията на града.
На 30 май 2018 г. участниците в проекта имаха възможността да посетят фирма Попечи Утилаж Греу (Popeci Utilaj Greu), която произвежда сложно техническо оборудване и тежкотоварни машини за енергийната, металургичната, минната, дървообработващата, целулозната и хартиена индустрии. Производителят изнася 90% от производството на централата в Крайова, като сред основните му контрагенти са Сименс, Еърбъс, АББ, Форд, Дачия и др. В рамките на визитата членовете на целевата група имаха възможността да разгледат производствените цехове на фирмата, използваните машини и съоръжения, както и организацията на работата. След обиколката в специална заседателна зала беше направена обстойна презентация за фирмата, продуктовата линия и нейните основни клиенти.

 

На 31 май 2018 г. целевата група посети второ предприятие в гр. Крайова - Къминс Дженерейтър Текнолъджис (Cummins Generator Technologies), чийто предмет на дейност е производството на електрически генератори и компоненти, извършването на услуги по разрушаване, а също и възстановителни работи. След обстоен инструктаж по безопасност и осигуряването на специални предпазни облекла и обувки, членовете на целевата група разгледаха производствените помещения на фирмата. По време на визитата им бе предоставена възможността да наблюдават производствения процес и да се запознаят с операциите, извършвани от хора и машини. Бе направена и презентация на един от основните генератори, който фирмата използва за задоволяване на собствените си енергийни потребности.На същата дата се проведе и пресконференция, организирана от екипа за изпълнение на водещия партньор на проекта „Шанс за развитие“ – Университета в Крайова. На нея бяха представени извършените до момента дейности и постигнатите резултати. Участие в пресконференцията взеха доц. д-р Анелия Радулова и доц. д-р Галина Захариева - експерти по проекта от страна на СА „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, както и представители на целевата група. По време на пресконференцията на доц. Радулова бе предоставена думата за обръщение към участниците и представяне на основни акценти, свързани с изпълнението на проектните дейности и постигнатите до момента резултати от българския партньор – Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
 

 

 17.05.2018 г. Важно съобщение 

На 17 май 2018 г. от 11:30 ч. в заседателна зала „Ректорат“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов се проведе информационно събитие (пресконференция) за отчитане напредъка по изпълнение на проект "Шанс за развитие", финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор №16.4.2.087/e-MS code ROBG-176.
Общата стойност на проекта възлиза на 648 094,73 евро: 550880,52 евро от Европейския фонд за регионално развитие, 84252,31 евро от националния бюджет на Румъния и България и12961,90 евро собствените средства от партньорите в проекта. Продължителността на проекта е две години от 16.05.2017 г. до 15.05.2019 г. Водещ бенефициент е Университетът в Крайова, Румъния, а партньори от страна на България са Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин.
На събитието присъстваха членове на целевата група, ръководителят и финансовият мениджър на проекта от Университетът в Крайова, екипът за изпълнение на проекта от Академията, представители на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, Бюро по труда – гр. Свищов и бизнес организации.С кратка встъпителна презентация, ръководителят на проекта – г-жа Михаела Удрищию, представи синтезирана информация относно напредъка по изпълнение проект "Шанс за развитие", чиято основна цел е увеличаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални компетенции и подпомагане на професионалната мобилност на търсещите работа посредством осигуряване на по-добра комуникация между работодателите и лицата, които търсят работа в областите Долж (Румъния), Видин и Велико Търново (България).
По време на пресконференцията, експертите от екипа за управление на проекта в Стопанска академия разясниха основните акценти и постигнатите до момента резултати от изпълнението на проектните дейности.
Доц. Д-р Анелия Радулова представи детайлна информация относно структурата и състава на целевата група, която към момента наброява 82-ма човека, от които: 72 студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен и 10 безработни лица, регистрирани в Бюро по труда – Свищов. Членовете на целевата група са селектирани в съответствие с ограничителните параметри, заложени в проекта като поради изявения интерес от страна на студенти и безработни лица, процедурата за подбор е проведена двукратно. С целевата група са проведени две организационно-опознавателни срещи – на 27 септември 2017 г. и на 27 март 2018 г.
Относно развитието на професионалните компетенции на членовете на целевата група и повишаването на пригодността им за пълноценно реализиране на трудовия пазар думата се предостави на доц. д-р Галина Захариева. Тя говори за проведените обучителни срещи на тема: „Насоки за разработване на индивидуален план за кариерно развитие“, „ Как да напишем CV, мотивационно писмо? Как да се подготвим за интервю за работа?“ „Как ключовите компетентности подпомагат успешното кариерно развитие?“, „Кариерно ориентиране чрез стажантски програми, конкурси и стипендии“. За периода от стартирането на проекта до момента са проведени 33 обучителни срещи, като с цел повишаване ефективността на обучение и възможност за индивидуален подход към всеки участник, членовете на целевата група са разпределени в подгрупи от по 10-12 човека. Участниците са разработили свои индивидуални планове кариерно развитие, мотивационни писма и CV.
В контекста на изпълнение на проектните дейности са осъществени учебни визити във водещи предприятия в град Крайова, Румъния, чиято цел е да осигурят възможност за повишаване на практическите умения и пригодността за заетост на крайните бенефициенти. Д-р Александрина Александрова представи резултатите от реализираното в периода 27-28.11.2017 г. посещение. Четиридесет представители на целевата група са посетили две предприятия: Elpreco - най-големият производител на сглобяеми бетонни елементи в района на Олтения и завода на компанията – производител на автомобили Ford в Крайова. По време на срещите, на членовете на целевата група е предоставена възможността да наблюдават етапите и спецификата на работния процес, да разговарят със специалисти от различни сфери и да получат информация относно плановете на компаниите, свързани с предстоящи инвестиции в производствени линии, разширяване на гамата на произвежданите продукти и възможностите за реализация. В рамките на визитата, членове на екипа за управление на проекта са участвали с презентации и индивидуални научни разработки в конференция на тема: "География, икономика и туризъм в трансграничния регион“, организирана от водещия бенефициент - Университетът в Крайова.За представяне на идеята за създаване на Румънско-български кариерен център и постигнатите до момента резултати, думата се предостави на доц. д-р Теодора Филипова. В посока утвърждаването на Румънско-българския кариерен център в качеството му на инструмент за опосредстване двустранния процес по търсене и наемане на работа на безработните младежи от целевите региони, членовете на екипа провеждат регулярни срещи с работодатели, заинтересовани от разширяване на двустранния процес по оптимизиране на трудовия пазар в регионите, обхванати от проекта. Проведени са 14 срещи с представители на бизнеса, сред които: „Български бетонни елементи“ ООД – Свищов, „Винпром Свищов“ АД, „Фаво“ АД, представители на местната власт, неправителствения сектор и Бюро по труда в гр. Свищов. По време на срещите, членовете на екипа презентират проекта, предвидените дейности и очаквани резултати. В резултат на проведените срещи, значителна част от представителите на бизнеса, заявяват своята готовност за участие в съвместни инициативи като: посещения в реална работна среда, срещи с представители на целевата група и участие в предстоящия job fair.
Доц. д-р Искра Пантелеева, обучител по проекта, представи детайлна информация относно организирането и провеждането на специализирани курсове по „Предприемачество“ за получаване на сертификат за част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”. Към момента са стартирали два курса от по 100 часа, в които се обучават 38 представители на целевата група. През месец септември предстои стартирането на още 2 курса.
Публичността на дейностите по реализиране на проекта се осъществява посредством публикуване на обзорни материали и съобщения в web-страницата на СА „Д. А. Ценов“, уебсайта и официалната Facebook страница на проекта.
Управлението на проекта е функцията от изпълнението на ясно разписаните задължения на 3-ма експерти, провеждане на регулярни срещи за планиране изпълнението на проектните дейности и докладване на изпълнението на индивидуалните ангажименти. За периода са проведени 31 срещи на екипа и 5 съвместни срещи с екипа на водещия партньор – Университета в Крайова. За уточняване на основни параметри по изпълнение на проекта е проведена една консултативна работна среща със Секретариата за управление на Програма Интеррег Румъния-България.
 15.05.2018 г. Важно съобщение 

На 17 май 2018 г. (четвъртък) от 11:30 ч. в заседателна зала „Ректорат” ще се проведе пресконференция по проект за трансгранично сътрудничество „Шанс за развитие”, e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087.

 
10.05.2018 г. Важно съобщение 

НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ –
ОБУЧЕНИЕ С НОВАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА

На 23 и 24 април 2018 г. екипът на проект „Шанс за развитие“ проведе обучение с новосформираната целева група (подгрупи 5, 6 и 7). Темата на обучението беше „Разработване на индивидуален план за кариерно развитие“. В три различни часа се приложи индивидуален подход към участниците в подгрупите. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

Теоретичната част бе структурирана в три направления:

 • Стъпки за планиране на кариерата.
 • Описание на трудовата история и дефиниране на цели на кариерата.
 • Разработване на индивидуален план за развитие на кариерата.

Доц. Захариева представи плана за развитие на кариерата като полезен инструмент за всеки, който желае да постигне прогрес в израстването си. За целта следва да се направи равносметка по следните пунктове: каква е настоящата позиция на лицето; какво желае да постигне в бъдеще;  какви действия трябва да се предприемат.
Всеки представител на целевата група беше провокиран да демонстрира в практико-приложен план:

 • Определяне на основната цел – какво е основното поле на интереси (описание на кариерата с няколко думи); самооценка за професионалното ниво на лицето; каква е настоящата позиция (работещ, учащ, безработен …); предпочитания за бъдещата кариерна позиция.
 • Разбиване на целта на малки стъпки – дефиниране на конкретни, измерими, постижими, реални, релевантни и обвързани с времето подцели; детерминиране на конкретни средства за постигане на подцелите; очертаване на потенциални заплахи/бариери пред постигане на подцелите и средствата за тяхното преодоляване.
 • Преценка на прогреса и определяне на крайни срокове – избор на възможни методи и инструменти за измерване на напредъка; разработване на график за развитие на кариерата; отчитане на важни умения, удостоверения, сертификати, награди и др., необходими за кариерно развитие; съобразяване с динамичния характер за плана за развитие, поради динамични промени в пазара на труда.

След дискутиране на всички необходими пунктове, на участниците в проекта беше възложено да помислят за разработване на индивидуални планове за развитие на кариерата, които да се изпратят електронно на ментора.

Основите изводи, до които достигнаха участниците в тематичната среща, могат да се обобщят по следния начин:

Първо. Кариерното развитие е непрестанен процес на учене, себепознаване, проучване на възможности за работа, определяне на цели и вземане на решения, който се разгръща в рамките на целия живот на човека. Доброто кариерно планиране може да доведе до успешна кариера.

Второ. Удовлетвореността от работата може да се окаже ключов фактор, който помага лицето да се чувства значимо и полезно. Всеки трябва да е в състояние да намери баланса между ролите, които изпълнява в работата и в личния си живот.

Трето. Вземането на решения относно кариерата е динамичен и непрекъснат процес, където се преплитат познаването на самите себе си, своите ценности, интереси, темперамент, финансови нужди, влиянието на миналия опит, новата информация и промените в жизнената ситуация и среда, в която се намираме. Това изисква постоянно преосмисляне на вече взети решения, като основа за бъдещи такива.

05.04.2018 г. Важно съобщение

Тематичен план за работа с целеви подгрупи 5, 6 и 7

през периода м. април – м. юни 2018 г.

 

Теми за работа

Дата

Час

Ментор

Група

Място

Разработване на индивидуален план за кариерно развитие

 1. Стъпки за планиране на кариерата
 2. Описание на трудовата история и дефиниране на цели на кариерата
 3. Разработване индивидуален на план за развитие на кариерата

23.04.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офис на проекта

23.04.2018

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

6

24.04.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

7

Интервю за работа

 1. Видове интервюта за подбор на човешки ресурси
 2. Най-често задавани въпроси и възможни отговори
 3. Поведение по време на интервюто
 4. Външният вид при явяване на интервю за работа

14.05.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

5

14.05.2018

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

6

15.05.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

7

Подготовка на документи за кандидатстване за работа

 1. Автобиография (CV) – съдържание и оформление
 2. Мотивационно писмо
 3. Други документи, необходими при кандидатстване за работа

25.06.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

5

25.06.2018

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

6

26.06.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

7

 
03.04.2018 г. Важно съобщение

ЗАПОЗНАВАНЕ НОВАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА

НА ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ“ С ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

Успешното изпълнение на проектните дейности от началото на договорния период до сега предизвика интерес и множество запитвания относно възможността за включването в целевата група  по проект „Шанс за развитие", Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор №16.4.2.087/e-MS code ROBG-176. След проведена втора допълнителна селекция бяха привлечени 30 участници, разпределени в 3 групи, с ментор – експерт от екипа за управление на проекта като по този начин целевите подгрупи към проекта вече наброяват 7.

На 27 март 2018 г. от 17.30 ч. в аудитория 7 на СА „Д. А. Ценов“ се проведе първа организационна среща с новите участници. Мероприятието бе с основна цел: представяне и ефективно изпълнение на предвидените проектни дейности до края на периода.

 

Доц. Анелия Радулова – Експерт „Целеви групи“, води срещата и поднесе детайлна презентация за запознаване на аудиторията с предстоящите ангажименти. Представи експертите „Изпълнение на дейности“ – доц. Галина Захариева и доц. Теодора Филипова, както и обучителите по „Предприемачество“ – проф. д-р Любчо Варамезов, доц. д-р Искра Пантелеева, д-р Александрина Александрова.

 

 

Всички проектни дейности, както и очакваните резултати от тяхното осъществяване бяха детайлно презентирани пред целевата група:

 • професионално обучение на целевите групи в следствие разработване на периодичен тематичен план;
 • придобиване на предприемачески умения, комуникационни умения и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти;
 • създаване на румънско-български център за кариерно развитие и набиране на персонал;
 • организиране на тематични срещи между работодатели и лица, търсещи работа;
 • работни посещения на студенти в реална работна среда в България и Румъния.

 

 

Интерес от страна на новите участници предизвикаха: предстоящата учебна визита в Румъния след два месеца, предвижданият курс по румънски език и курсовете по „Предприемачество“ през есента на 2018 г.

В края на срещата експерти и участници обобщиха ползите от осъществяването на дейностите в следните аспекти: повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа; придобиване на опит както у нас, така и в професионална среда в чужбина; конкурентно включване на пазара на труда.

 
29.03.2018 г. Важно съобщение

КАК КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПОДПОМАГАТ УСПЕШНОТО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ – обучение от тематичния план на целевата група

 

 

На 26 и 27 март 2018 г. екипът по проекта подготви и реализира теоретико-приложно обучение, посветено на ключовите компетентности. Разпределени в четири подгрупи, участници присъстваха на дискусии и лични мнения, свързани с компетентностния подход (К-подход или CBE-подход). Компетентността, като личностна характеристики на специалиста, която определя готовността му да използват своя потенциал за осъществяване на ефективна дейност в конкретна професионална или обществена област; като доказана способност за използване на знания, умения и личностни, социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуации и в професионално и личностно развитие. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Теодора Филипова – експерт по проекта.

 

Доц. Филипова проведе обучението в следните аспекти:

 1. В качеството на ключови компетентности могат да се откроят:

- социални - способност за социално взаимодействие, гражданска, психологическа, педагогическа култура, умения за психосоциална адаптация и др.;

- професионални - свързани с проектировъчно-рефлексивни умения, готовност за разрешаване на професионални задачи с висока степен на трудност, умения за прилагане и разработване на иновации в професионалната сфера;

- комуникативни - езикова култура, езикова грамотност и способност за продуктивен диалог и сътрудничество;

- информационни - за търсене, обработка и представяне на информация, компютърна грамотност и боравене с продукти на информационните технологии;

- образователни (академични) – способност за самостоятелна познавателна дейност, желание за непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване, за професионален напредък и научно-изследователска дейност.

По-конкретно, на анализ бяха подложени конкретните позиции в Европейската квалификационна рамка (ЕКР): Общуване на роден език; Общуване на чужд език; Математическа грамотност и основни компетентности в областта на науката и технологиите; Дигиталните компетенции; Умения за учене; Обществени  и граждански компетентности; Инициативност и предприемачество; Културни компетентности.

 

 

 

 1. На обучаемите бе поставена възможност да изразят своето мнение по отношение значението на ключовите компетентности за:

а) улесняване реализацията на пазара на труда;

б) съдействие за успешната мобилност в рамките на европейската общност;

в) улесняване адаптацията към динамично променящия се свят;

г) осигуряване успешна изява и социално благополучие на хората чрез повишаване на качеството на живот;

д) намаляване риска от социално изключване.
 

 

 

 1. Предложени бяха примерни обучения за развитие на ключови компетентности, съобразно Европейската референтна рамка:
 • Подобряване на презентативните умения; водене на преговори; разговори с клиент; водене на делова кореспонденция и други.
 • Чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на документ следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения. Видът на изучавания език следва да се съобрази с нуждите на работодателя и да има отношение към ежедневните задължения на обучаемите.
 • Работа със специализирана аналитична апаратура или софтуер, когато обучението не е част от договора за доставка или внедряване.
 • Обучение за работа с основни текстообработващи програми, създаване на таблици, бази данни, съхраняване и управление на информация и общуване с електронни средства; работа със специализиран софтуер, когато обучението не е част от договора за внедряването му, когато обучението съответства на нуждите на работодателя, дейността на фирмата и е част от задълженията на обучаващите се.
 • Умения за работа в екип; управление на стреса и времето; мотивационни обучения, свързани с естеството на работата и надграждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип.
 • Управление на промяната; управление на конфликти; процеса на европейска интеграция и структурите на ЕС.
 • Умения за поемане и оценка на риска; подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране, ръководство на проекти; лидерски умения.
 • Неформална комуникация; засилване на познанията в областта на изкуството; други подобни, но само свързани с конкретната сфера на дейност на работодателя и част от задълженията на обучавания, освен ако са част от изискванията за заемане на длъжността.

Ключови компетентности могат да се придобият, обогатят или усъвършенстват в: училище (интегрирано с обучението по учебните предмети); във ВУ (учебни дисциплини; учебни практики; ориентационна седмица; мобилност (Еразъм+); Кариерен център); в институции за неформално образование (школи за чуждоезиково обучение; ЦПО и др.); самостоятелно учене (включване в групи за личен опит; общуване); гражданско участие (доброволчество; младежки групи и общности; включване в кампании, проекти и инициативи в общността; работа по проекти).

Като заключение, обучаемите достигнаха до извода, че постоянното личностно и професионално усъвършенстване е в основата на конкурентно включване на пазара на труда, придобиване на самочувствие при кандидатстване за работа, осмисляне на собствения опит и адаптиране към динамичната среда.

 

20.03.2018 г. Важно съобщение

експерти и целева група от крайова, румъния, осъществиха учебна визита в свищов по проект „шанс за развитие“

 

 

В изпълнение на трансграничен проект „Шанс за развитие“ (реализиран съвместно между Университета в Крайова, Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ и Фондация за регионално развитие – Видин) екипът от експерти от  Свищовското висше училище посрещна и организира обучения и работни срещи на представители от Румъния в периода 7 – 9 март 2018 г. С цел придобиване на практически опит, предприемачески умения и професионални компетентности, целевата група започна с посещение в реална бизнес среда. На 7 март 2018 г., благодарение отзивчивостта на мениджърския екип на „Български бетонни елементи“ ООД – Свищов - г-н Илиян Тасев и г-н Стефан Стефанов, студенти и преподаватели от Крайова се запознаха с дейността на предприятието на място.

 

 

Обиколката в дружеството-производител на стоманобетонни траверси осигури на гостите възможността да се запознаят с производствения процес в рамките на завода, да проследят фазите на производство на отделните продукти – траверси за железопътни линии и метро, както и бетонни електрически стълбове. Мениджърският екип на предприятието неотлъчно следва гостите по време на обиколката като едновременно даваха разяснения относно производствения процес, поточните линии и режимът на работа.

 

 

На 8 март 2018 г., съгласно предварително разработена програма, денят започна с визита във „Винпром Свищов“ АД. Главният технолог г-н Тихомир Петров и италианският консултант г-н Федерико Ричи стартираха изключително атрактивното и интересно за присъстващите гости обучение по „пътя на гроздето“, което премина през целия производствен процес с разяснения и акценти върху всяка фаза от него – от получаването на гроздето в предприятието, през ферментацията, съхранението – до бутилирането на готовия продукт.  Освен със спецификата в производството на отделните видове вина, гостите се запознаха и с различните вина, които „Винпром Свищов“ предлага – от тези за масово разпространение в търговската мрежа до лимитираните серии, произвеждани в едва 1300 бутилки.

 

 

 

В рамките на културната програма се осъществиха две паралелни посещения:

 • целевата група се запозна с живота и творчеството на Алеко Константинов, чрез посещение в Къща-музей;

 • Румънските експерти – представители на екипа за управление на проекта от Университета в Крайова разгледаха Академичния музей на Стопанска академия.

 

            На 8-ми март в рамките на учебната визита се проведе работна среща между представителите на екипа за управление на проекта в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и екипът за управление на водещия партньор – Университетът в Крайова. По време на срещата се дискутираха въпроси, свързани с изпълнението на проекта, провеждането на курсовете по „Предприемачество“ и румънски език, организация на предстоящи събития – учебни визити в Румъния, конференции и др.

Празничната осмо-мартенска вечер логично бе осигурена с дегустация на продукти от „Винпром Свищов“.  По инициатива на изпълнителния директор г-н В. Георгиев, главният технолог г-н Тихомир Петров организира атрактивна презентация на три от традиционните за предприятието вина.

 

 

На 9 март 2018 г. екипът от Стопанска академия и румънските гости обобщиха ползите от проектните дейности и учебната визита в следните аспекти:

 • обмяната на практически опит между двете държави подпомага обучението и професионалната реализация чрез извличане на добри практики;
 • трансграничното сътрудничество е в основата на реализирането на подходящи съвместни инициативи и в прогресия – развитие на съответния регион;
релацията „образование – наука – практика“ е важен акцент при организиране на подобни проекти и ключов елемент за осигуряване на прехода от обучение към кариерно развитие.
16.03.2018 г. Важно съобщение

 

В отговор на изключителния интерес и множество запитвания относно възможността за участие като част от целевата група  по проект „Шанс за развитие", Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор №16.4.2.087/e-MS code ROBG-176 се проведе процедура по допълнителен подбор на кандидати. Крайният срок за подаване на документи беше 12.03.2018 г. На база получените апликационни формуляри, експертният екип за управление на проекта селектира новите участници в целевата група.
С оглед ефективното изпълнение на предвидените проектни дейности, включващи мотивационни срещи с целевата група, провеждане на обучения целящи подготовката на участниците от целевата група за активното им включване на пазара на труда, учебни визити в Румъния и участие в обучителен курс по „Предприемачество“, класираните участници са групирани в 3 групи с ментор – експерт от екипа за управление на проекта.

ГРУПА 5 с ментор доц. д-р А. Радулова


Имена

1

Венцислав Василев Очков

2

Михаела Пламенова Ляскова

3

Петър Невенов Бонев

4

Деница Ивелинова Желева

5

Кристиян Любомиров Димитров

6

Емил Георгиев Кръстев

7

Венелин Недков Иванов

8

Христо Стоянов Стоянов

9

Еленка Борисова Пенева

10

Веселин Цветелинов Цанов


ГРУПА 6 с ментор доц. д-р Г. Захариева


Имена

1

Джейда Бахриева Джалилова

2

Виолина Тодорова Кирилова

3

Йоанна Владимирова Борисова

4

Клара Руменова Велкова

5

Илина Георгиева Царска

6

Калин Николаев Тодоров

7

Юлия Илиева Филипова

8

Силвена Вескова Йончева

9

Рамона Серьожева Станева

10

Николай Насков Георгиев


ГРУПА 7  с ментор доц. д-р Т. Филипова

   

Имена

1

Цветомир Ангелов Цветанов

2

Цветомил Калинов Иванов

3

Христина Маринова Маринова

4

Михаела Николаева Минчева

5

Никита Валериев Йорданов

6

Жеко Иванов Господинов

7

Светослав Антонов Василев

8

Марияна Данчева Асенова

9

Юлияна Божкова Камбошева

10

Тодор Цветанов Стойчев

 
14.03.2018 г. Важно съобщение
 

СРЕЩА с целевата група на проекта

ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗБОР НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА, КОНКУРС ИЛИ СТИПЕНДИЯ

 

В изпълнение на ангажиментите по дейности от проект „Шанс за развитие“, екипът от експерти организира теоретико-приложно обучение, проведено на 26 и 27 февруари 2018 г. в четири различни часа, поради разпределение на целевата група на 4 подгрупи, с оглед по-лесно и ефективно прилагане на индивидуален подход към всеки участник. Ментор на обучаемите е доц. д-р Теодора Филипова – експерт по проекта.

Теоретичната част е структурирана в три направления:

 • Информиране за стажантски програми, конкурси и стипендии
 • Мотивация за участие в стажантски програми, конкурси и стипендии
 • Поведение по време на стажантски програми, конкурси и стипендии

Основната цел на срещите е членовете на целевата група по проекта бъдат провокирани да проучат и осъзнаят възможностите, които им осигурява участието в мероприятия, подпомагащи първите стъпки към успешно кариерно развитие.

В хода на провеждане на срещите, менторът провокира участниците от целевата група да отговорят на следните въпроси: каква заетост предпочитат; какъв тип професионална реализация; каква позиция е подходяща за тях, според самооценка; какви са основните им квалификации, знания, ноу-хау, постижения, трудов опит; какви познания имат относно пазара на труда; какво разбират под успешен стаж или конкурс; какво би им осигурила една стипендия, извън финансовата и материална част.

 

Всички участници проучиха възможности за стаж, конкурс или стипендия и споделиха своите предпочитания. На анализ бяха подложени обяви, сайтове, позиции, изисквания за кандидатстване и др. Основите изводи, до които достигнаха участниците в тематичната среща, могат да се обобщят по следния начин:

Първо. Стажантските програми, конкурсите, стипендиите са изключително важни за студентите, които се подготвят за реалния трудов живот и в този смисъл би трябвало да бъдат разглеждани като неразделна част от академичното обучение.

Второ. Стажовете, конкурсите, стипендиите подлагат на изпитание умения и интереси; дават реална представа какво е нужно за задържане на работа; развиват мрежа от професионални контакти за бъдещи възможности; осигуряват ценен трудов опит и обогатяват и придават добавена стойност в автобиографията.
 

13.02.2018 г. Важно съобщение

Университетът в Крайова, съвместно със Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин, осъществяват трансграничен проект "Шанс за развитие" в периода: май 2017 г. – април 2019 г.
 Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж (Румъния), област Видин и област Велико Търново (България). Основен приоритет в изпълнението на проекта е ефективното включване в пазара на труда както на студенти, така и на вече завършили висше образование лица.

Включени дейности:
 • Професионално обучение на целевите групи в следните области: оптика и оптометрия, лъчелечение, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, предприемачество, английски език, румънски език, български език, информатика, географски информационни системи;
 • Дейности, свързани с придобиване на предприемачески умения, умения за обучение, комуникационни умения и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти.
 • Създаване на румънско-български център за кариерно развитие и набиране на персонал;
 • Организиране на тематични срещи между работодатели и лица, търсещи работа;
 • Работни посещения на студенти в реална работна среда в България и Румъния.

Изисквания към целевите групи на проекта:
 • обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор”;
 • завършили висше образование със степен бакалавър, магистър и ОНС „Доктор”;
 • търсещи работа и
 • безработни лица (съгласно националното законодателство).

ВАЖНО! Всички лица от горе-изброените целеви групи трябва задължително да имат адрес на местоживеене в област Велико Търново
Документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

Заявления за участие се подават на следния адрес:
5250 Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, Офис на проекта
Лица за контакт: Мариела Стоянова и Александрина Александрова
Тел. за връзка: 0631/66-364; 0888 138 638
Срок за подаване на заявленията: 12 март 2018 г.
 
26.01.2018 г. Важно съобщение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

 
 
 

Теми за работа

Дата

Час

Ментор

Група

Място

Кариерно ориентиране чрез стажантски програми, конкурси и стипендии

 1. Информиране за стажантски програми, конкурси и стипендии
 2. Мотивация за участие в стажантски програми, конкурси и стипендии
 3. Поведение по време на стажантски програми, конкурси и стипендии

26.02.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

Офис на проекта

26.02.2018

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

27.02.2018

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

27.02.2018

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

Ключовите компетентности, като база за успешно кариерно развитие

 1. Запознаване с ключовите компетентности
 2. Значение на ключовите компетентности за: реализация на пазара на труда; успешна мобилност в рамките на европейската общност; адаптация към динамично променящия се свят; успешна изява и социално благополучие; повишаване качеството на живот; понижаване риска от социално изключване
 3. Подходи за развитие на ключови компетентности

26.03.2018

16:00  ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

26.03.2018

17:00  ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

27.03.2018

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

27.03.2018

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

 


TARGET GROUP MEMBERS' THEMATIC MEETINGS SCHEDULE
Career orientation - internships, competitions and scholarships
26.02.2018 – 27.02.2018

 

 

 
 1. Information on internships, competitions and scholarships.
 2. Applicants’ motivation to participate in internship programs, competitions and scholarships.
 3. Appropriate behaviour during internships, competitions and scholarships.
 

The key competencies – a basis for successful career development
26.03.2018 - 27.03.2018

 
 1. Introduction to key competencies.
 2. The key competencies relevance for labour market realization; successful mobility within the European community; adaptation to the dynamically changing world; successful appearance and social well-being; improving quality of life; reducing social exclusion risk.
 3. Key competencies development approaches.
 
15.12.2017 г. Важно съобщение
 


ТЕМАТИЧНА СРЕЩА С ЦЕЛЕВА ГРУПА
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА CV И МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 

 

На 11 и 12 декември 2017 г. екипът по проекта подготви и реализира теоретико-приложно обучение, посветено на изготвянето на професионална автобиография и мотивационно писмо. Разпределени в четири подгрупи, участници присъстваха на дискусии и лични презентации, свързани с основните елементи на CV и спецификите на оформяне на мотивационно писмо. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

 

 

 

 

 

 

Доц. Захариева проведе обучението в следните аспекти:

 
 1. Изясняване същността и значението на мотивационното писмо (Cover letter). Акцент беше поставен върху:
 

- насочеността към позицията, за която се кандидатства;

 

- обосновка на личната квалификация;

 

- източника на информация за вакантната длъжност;

 

- изтъкване на личните умения, които ще се оценят от гледна точка мисията на компанията;

 

- важността на стила, езика на написаното;

 

- поднасянето на благодарности;

 

- предоставяне на информация за контакт.

 

 

 

 

 

 
 1. На обучаемите бе поставена практическа задача, свързана със структуриране на мотивационно писмо, съобразено с избрана професионална позиция. На дискусия и анализи бяха подложени:
 

а) поздрав – достатъчно уважителен и персонален към мениджъра на компанията;

 

б) въведение – кратка информация за желаната позиция, придобито образование, опит, умения;

 

в) основна част – обосновка на интереса към обявената позиция, съответствие на квалификацията с изискванията за нейното заемане, специфични способности;

 

г) заключителна част;

 

д) подпис.

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Открояване на различни видове резюме (като алтернатива на Автобиография, CV) – преглед на примерни варианти. Участниците от целевата група бяха запознати с хронологичен формат; функционален формат; комбиниран формат; формат „достижения“; целеви формат; международно резюме CV; портфолио; резюме по европейски (Europass CV) и други стандарти.
 

 

 

 
 1. Като задание на представителите от целевата група беше поставено да подготвят своето резюме, съобразено с избрана позиция за професионална реализация.
 

Като заключение, обучаемите достигнаха до извода, че прецизно изготвеното резюме (CV, автобиография) и мотивационно писмо са в основата на успешното кандидатстване и заемане на желаната професионална реализация.

 

 

 
04.12.2017 г. Важно съобщение
 

 

 

 

 

„Как да разработим инвидивуален план за кариерно развитие“ проведе като обучение с целевата група  екипът на проекта в Са „д. а. ценов“

 

 

В изпълнение на ангажиментите по дейности от проект „Шанс за развитие“, екипът от експерти обсъди и разработи график за тематични срещи с целевата група. Първото теоретико-приложно обучение бе проведено на 16 и 17 октомври 2017 г. в четири различни часа, поради разпределение на целевата група на 4 подгрупи, с оглед по-лесно и ефективно прилагане на индивидуален подход към всеки участник. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

 

 

 

 

Теоретичната част бе структурирана в три направления:

 
 • Стъпки за планиране на кариерата.
 • Описание на трудовата история и дефиниране на целите.
 • Разработване на индивидуален план за развитие.
 

Основната цел на срещата бе участниците да бъдат провокирани да помислят и опишат: каква е позицията им в настоящия момент, каква позиция предпочитат в бъдещ момент, как тя може да се постигне, какви действия са необходими.

 

 

Всеки представител на целевата група имаше време и възможност да демонстрира в приложен план:

 
 • Основната цел – какво иска да постигне като професионална позиция. За целта се описва основното поле на интереси; как се определя професионално (какви знания, умения и компетентности притежава към момента); какви са мотивите за заемане на желаната позиция; дали настоящата позиция отговаря на желаното професионално реализиране.
 • Детайлизиране на основната цел на отделни стъпки – дефиниране на конкретни, измерими, постижими, реални, релевантни и обвързани с времето подцели; детерминиране на конкретни средства за постигане на подцелите; очертаване на потенциални заплахи/бариери пред постигане на подцелите и средствата за тяхното преодоляване.
 • Оценка на прогреса и определяне на крайни срокове – анализиране на възможен инструментариум за измерване на напредъка; разработване на график за развитие на кариерата; отчитане на важни умения, удостоверения, сертификати, необходими за кариерно развитие; съобразяване с динамичния характер за плана за развитие, поради динамични промени в пазара на труда.
 

След индивидуално презентиране на разработените планове за кариерно развитие, с помощта на ментора, взаимни дискусии и становища, участниците получиха полезен опит и препоръки, свързани с планиране на бъдещото им професионално израстване в желаната кариера.

 

 

 

 

Основите изводи, до които достигнаха участниците в тематичната среща, могат да се обобщят по следния начин:

 

Първо. При поставяне на основната цел за кариерно развитие трябва да се изхожда от личността – идеята трябва да се усеща от лицето като близка до неговата същност, да бъде реална и постижима в контекста на неговите знания, умения, опит и компетенции.

 

Второ. Не бива да се подценяват основните пречки за постигане на целта – колкото по-обхватно се опишат бариерите, толкова по-вероятно е евентуалното тяхно преодоляване или елиминиране.

 

Трето. Акумулиране на достатъчен информационен ресурс за желаната професионална реализация – информацията е полезно знание и от нея зависи вземането на адекватно решение. Тя подпомага оформянето на мотивирано желание и осъзната необходимост точно от избраната позиция.

 

Четвърто. Спазването на срокове е от съществена значимост при разработването на кариерния план. Точността и прецизността при разчет на времето е важна стъпка за постигане на набелязаната цел.
 

 
04.12.2017 г. Важно съобщение
 
 

16.4.2.087 “Шанс за развитие”, e-MS код: ROBG-176

Втората темачитна среща с целевата група
по проекта в Са „д. а. ценов“ за 2017 г.
е посветена на интервюто за работа

Вследствие приетия график за тематични срещи с целевата група по проект „Шанс за развитие“, на 20 и 21 ноември 2017 г. бе проведено второ теоретико-приложно обучение. Разпределените в четири подгрупи участници присъстваха в четири различни часа на дискусии и лични презентации, свързани с участието в интервю за работа. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

Теоретичната част бе структурирана в четири направления:

 • Видове интервюта за подбор на човешки ресурси.
 • Примерни въпроси и отговори по време на интервю за работа.
 • Поведение по време на интервю за работа.
 • Външен вид при явяване на интервю за работа.

Основната цел на срещата бе участниците да бъдат запознати с основните видове интервю; да помислят и очертаят: какво поведение следва да се спазва, какви отговори са полезни с оглед селектирането им като възможен успешен кандидат.

Доц. Захариева синтезира обучението в теоретичен план в следните разрези:

 1. Изясняване същността на:

а) предварителното интервю – което цели установяване на предварителната мотивираност и заинтересованост на кандидата да бъде назначен точно на тази позиция;б) работното интервю – което цели допълване на информацията в други аспекти на селективния процес и определяне готовността на кандидата за заемане на специфичното вакантно място. На анализ бяха подложени следните основни видове интервю: структурирано, полуструктурирано, неструктурирано, стандартно, панелно, групово, стрес интервю, формално, неформално.

 

 1. Като ролеви игри бяха поставени следните примерни въпроси при интервю за работа:
 • Кои са най-силните Ви страни?
 • Кои са Вашите най-големи слабости?
 • Разкажете за себе си!
 • Защо трябва да Ви наемем?
 • Какво възнаграждение очаквате?
 • Защо напуснахте последната си работа?
 • Защо желаете настоящата позиция?
 • Как се справяте със стреса и напрежението?
 • Опишете трудна за Вас ситуация и как бихте я преодолели?
 • Какви са вашите цели за бъдещето?

Всички участници се обединиха около следните полезни съвети при евентуално поставяне на изброените по-горе въпроси:

а) изтъкване на онези личностни качества, които отличават лицето от останалите кандидати и подкрепят съответствието с поставените изисквания за заемане на вакантната позиция;

б) независимо от насочеността на въпроса – вниманието да се концентрира предимно върху положителни черти и много бегло да се засягат слабости като служител;

в) информацията, която лицето предоставя за себе си да е дозирана – нито прекалено много, нито прекалено малко;

г) да се убеди работодателят, че точно това лице е подходящо за точно тази позиция;

д) правилната ориентация за възнаграждението, което се полага за съответната позиция, свидетелства пред работодателя за добра осведоменост и отстояване на позиции;

е) предоставянето на информация за напускане на предходнозаеманата позиция да е  умерено – по-скоро да се акцентира върху очакванията за бъдещето;

ж) да се демонстрира пълна и ясна представа за настоящата компания и позицията, за която се кандидатства понастоящем;

з) относно стреса и напрежението да се дискутира внимателно, по възможност да се отклоняват отговори;

и) относно трудните ситуации – може да се даде конкретен пример и с това отговорът да бъде изчерпан;

й) по отношение на бъдещите лични цели, следва да се търси отговор, който отговаря на общата мисия, стратегия и цели на компанията.

 

 

 1. Всеки представител на целевата група имаше време и възможност да демонстрира в приложен план:
 • Ръкостискане  – при първа среща с интервюиращия.
 • Поза – по време на интервюто.
 • Поглед – през времето на интервюиране.
 • Жестове – при дискусиите.
 1. На дискусия бяха подложени:
 • Дрехи
 • Обувки
 • Прическа
 • Грим
 • Аксесоари
 • Парфюм
 • Хигиена и др.

След индивидуално представяне на всеки участник в проекта по отделните дискутирани аспекти, основите изводи, до които се достигна, могат да се обобщят по следния начин:

Първо. Познаването на различните видове интервю позволява предварителна подготовка на кандидата и увереност при покана за среща с представител на работодател.

Второ. Подготовката по примерни основни въпроси, позволява на кандидата предварително да подготви отговори, които да го представят в най-подходяща светлина.

Трето. Подходящото поведение и външен вид по време на интервю са свидетелство за социален статус, интелигентност, тактичност и съпричастност към дейността на компанията.

 
 
04.12.2017 г. Важно съобщение
 

В периода 27-29 ноември 2017 г. членове на целевата група по проект „Шанс за развитие“, съвместно с представители на проектния екип, осъществиха учебна визита в град Крайова, Румъния като част от дейностите, предвидени по двугодишния проект.
На 27.11.2017 г. групата посети предприятието Elpreco. To е най-големият производител на сглобяеми бетонни елементи в района на Олтения. Представители на компанията посрещнаха групата и с кратка презентация запознаха участниците с историята на нейното създаване и развитието й през годините. Представена бе организационната структура и гамата от произвеждани продукти. След обстоен инструктаж по безопасност и осигуряването на предпазни средства, целевата група и членове на проектния екип от българска и румънска страна посетиха три производствени цеха. Това даде възможност на участниците да се запознаят със средствата, машините и технологията на производство на различни продукти, предлагани от фирмата на пазара. Във всеки от посетените цехове представител на фирмата разказа за спецификата на работа и производство.На 28 ноември 2017 г. от 10 ч. в зала 228 групата участва в конференция на тема: "География, икономика и туризъм в трансграничния регион“, организирана от Университета в Крайова, в рамките на проекта „Шанс за развитие“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Работната програма на конференцията включваше представяне на научни разработки по теми, насочени към устойчивото развитие и повишаване степента на ангажираност в трансграничната зона Румъния-България. Осъществи се дискусия посветена на възможностите за развитие на икономиката в региона, националните и европейските програми за финансиране, географския потенциал и климатичните условия като фактори, влияещи върху сезонността в туризма. На конференцията членовете на проектния екип от СА „Д. А. Ценов“ доц. д-р Галина Захариева и изследовател, д-р Александрина Александрова представиха свои научноизследователски разработки по посочената проблематика.През същия ден се осъществи и планираната визита в завода на компанията – производител на автомобили Ford в Крайова. По време на учебната визита целевата група се запозна с организацията на производство и работа, настоящия обем на производство, произвежданите модели коли, производствената база и технология. По време на визитата членовете на целевата група получиха информация относно плановете на компанията, свързани с предстоящи инвестиции в производствени линии, разширяване на гамата на произвежданите автомобили и увеличаване обема на производство, респективно броя на заетите в компанията лица.
 
 
05.10.2017 г. Важно съобщение
 
До целевите групи 
Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087 публикуваме списъци на целевата група по групи и ментори както и тематичен план за работа с целевите групи.
 

 

 

СПИСЪК НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

 

ГРУПА 1  с ментор доц. д-р Т. Филипова

1

Билгя Сезгин Мустафа

2

Исмаил Зюнеб Гафуров

3

Кенан Мустафов Исмаилов

4

Мехмед Калчев Калчев

5

Мустафа Керимов Алиев

6

Несрин Шезаиева Шабанова

7

Орхан Ашкънов Мехмедов

8

Селзан Севгин Ибрахим

9

Семра Мюмюн Ферад

10

Севджан Севгин Шабан

11

Тансу Джанан Сали

12

Тунай Зюнеб Гафуров

13

Юксел Севрединов Ибрямов

 

ГРУПА 2 с ментор доц. д-р А. Радулова

1

Алдин Ведатов Азисов

2

Боряна Георгиева Димитрова

3

Добрин Юлиянов Тодоров

4

Хайрие Еролова Силистралиева

5

Илиян Пламенов Пътев

6

Иван Стоянов Глухаров

7

Камелия Цветославова Митова

8

Моника Евгениева Николова

9

Ралица Александрова Войкова – Пешева

10

Росица Павлова Андреева

11

Селвис Севгин Ибрахим

12

Владислав Иванов Георгиев

13

Венета Тодорова Любенова

 

ГРУПА 3 с ментор доц. д-р Т. Филипова

1

Аделина Бориславова Владимирова

2

Ана Стойкова Петкова

3

Борислав Димитров Минчев

4

Даниела Цветанова Симеонова

5

Димитър Димитров Димитров

6

Камелия Здравкова Колева

7

Станимир Николов Станев

8

Тихомира Валентинова Борисова

9

Цветослава Янкова Панова

10

Веселин Цанков Узунтонев

11

Веско Христов Мънков

12

Йорданка Тошкова Паришева

13

Гергана Димитрова Бауренска

14

Ивана Пламенова Димова

 

ГРУПА 4 с ментор доц. д-р Г. Захариева

1

Анелия Стефчова Йозова

2

Богомила Георгиева Шабова

3

Борислав Емилов Боянов

4

Борислава Захариева Славова

5

Диана Лъчезарова Ефтимова

6

Кристина Георгиева Георгиева

7

Нина Валериева Костадинова

8

Петя Валентинова Йорданова

9

Силвия Иванова Петкова

10

Теодор Милков Тодоров

11

Венцислав Величков Йозов

12

Искра Бончева Бонева

 Тематичен план за работа с целевата група

 

Теми за работа

Дата

Час

Ментор

Група

Място

Разработване на индивидуален план за кариерно развитие

 1. Стъпки за планиране на кариерата
 2. Описание на трудовата история и дефиниране на цели на кариерата
 3. Разработване индивидуален на план за развитие на кариерата

16.10.2017

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

 

 

 

 

Офис на проекта

16.10.2017

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

17.10.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

17.10.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

Интервю за работа

 1. Видове интервюта за подбор на човешки ресурси
 2. Най-често задавани въпроси и възможни отговори
 3. Поведение по време на интервюто
 4. Външният вид при явяване на интервю за работа

20.11.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

20.11.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

21.11.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

21.11.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

Подготовка на документи за кандидатстване за работа

 1. Автобиография (CV) – съдържание и оформление
 2. Мотивационно писмо
 3. Други документи, необходими при кандидатстване за работа

11.12.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

11.12.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

12.12.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

12.12.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

 

 

 
21.09.2017 г. Важно съобщение
 

Екипът по проект "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087 организира пресконференция за представяне на основните цели, дейности и очакваните резултати от реализирането на проекта, която ще се състои на 27 септември 2017 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала „Булстрад”, до Кандидатстудентския център.

 

Молим всички студенти, докторанти и безработни лица, подали заявление за участие в целевата група по проекта да се явят в 10:45 ч. в залата за предварителна регистрация. След пресконференцията ще се проведе и работна среща с целевата група, на която ще бъде предоставена подробна информация относно предвидените дейности  по проекта и възможностите за участие на всеки един от Вас в тези дейности. 
При необходимост, за допълнителна информация, можете да се свържете с нас на тел. 0631/66 364.

 

 
05.06.2017 г. Важно съобщение
 

Обявление относно набиране на целеви групи

 

Университетът в Крайова, съвместно със Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин, осъществяват трансграничен проект "Шанс за развитие" в периода:  май 2017 г. – април 2019 г.

 

Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. В хода на изпълнение на проекта, приоритет е включването на пазара на труда както на студенти, така и на вече завършили висше образование лица.

 

Включени дейности:

 
 • Професионално обучение на целевите групи в следните области: оптика и оптометрия, лъчелечение, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, предприемачество, английски език, румънски език, български език, информатика, географски информационни системи;
 • Дейности, свързани с придобиване на предприемачески умения, умения за обучение, комуникационни умения и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти.
 • Създаване на румънско-български център за кариерно развитие и набиране на персонал;
 • Организиране на тематични срещи между работодатели и лица, търсещи работа;
 • Работни посещения на студенти в реална работна среда в България и Румъния.
 Изисквания към целевите групи на проекта:

 
 • обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор”;
 • завършили висше образование със степен бакалавър, магистър и ОНС „Доктор”;
 • търсещи работа и
 • безработни лица (съгласно националното законодателство).
 

ВАЖНО! Всички лица от горе-изброените целеви групи трябва задължително да имат адрес на местоживеене в област Велико Търново 
Документи за кандидатстване можете да изтеглите от ТУК
Заявления за участие се подават на следния адрес:
5250 Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, Офис на проекта 
Лица за контакт: Мариела Стоянова и Татяна Друмева
Тел. за връзка: 0631/66-364; 0882552507

 

Срок за подаване на заявленията: 31 юли 2017 г.