Проект - "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087

13.02.2018 г. Важно съобщение

Университетът в Крайова, съвместно със Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин, осъществяват трансграничен проект "Шанс за развитие" в периода: май 2017 г. – април 2019 г.
 Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж (Румъния), област Видин и област Велико Търново (България). Основен приоритет в изпълнението на проекта е ефективното включване в пазара на труда както на студенти, така и на вече завършили висше образование лица.

Включени дейности:
 • Професионално обучение на целевите групи в следните области: оптика и оптометрия, лъчелечение, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, предприемачество, английски език, румънски език, български език, информатика, географски информационни системи;
 • Дейности, свързани с придобиване на предприемачески умения, умения за обучение, комуникационни умения и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти.
 • Създаване на румънско-български център за кариерно развитие и набиране на персонал;
 • Организиране на тематични срещи между работодатели и лица, търсещи работа;
 • Работни посещения на студенти в реална работна среда в България и Румъния.

Изисквания към целевите групи на проекта:
 • обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор”;
 • завършили висше образование със степен бакалавър, магистър и ОНС „Доктор”;
 • търсещи работа и
 • безработни лица (съгласно националното законодателство).

ВАЖНО! Всички лица от горе-изброените целеви групи трябва задължително да имат адрес на местоживеене в област Велико Търново
Документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

Заявления за участие се подават на следния адрес:
5250 Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, Офис на проекта
Лица за контакт: Мариела Стоянова и Александрина Александрова
Тел. за връзка: 0631/66-364; 0888 138 638
Срок за подаване на заявленията: 12 март 2018 г.
 
26.01.2018 г. Важно съобщение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

 

Теми за работа

Дата

Час

Ментор

Група

Място

Кариерно ориентиране чрез стажантски програми, конкурси и стипендии

 1. Информиране за стажантски програми, конкурси и стипендии
 2. Мотивация за участие в стажантски програми, конкурси и стипендии
 3. Поведение по време на стажантски програми, конкурси и стипендии

26.02.2018

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

Офис на проекта

26.02.2018

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

27.02.2018

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

27.02.2018

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

Ключовите компетентности, като база за успешно кариерно развитие

 1. Запознаване с ключовите компетентности
 2. Значение на ключовите компетентности за: реализация на пазара на труда; успешна мобилност в рамките на европейската общност; адаптация към динамично променящия се свят; успешна изява и социално благополучие; повишаване качеството на живот; понижаване риска от социално изключване
 3. Подходи за развитие на ключови компетентности

26.03.2018

16:00  ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

26.03.2018

17:00  ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

27.03.2018

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

27.03.2018

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3


TARGET GROUP MEMBERS' THEMATIC MEETINGS SCHEDULE
Career orientation - internships, competitions and scholarships
26.02.2018 – 27.02.2018

 

 1. Information on internships, competitions and scholarships.
 2. Applicants’ motivation to participate in internship programs, competitions and scholarships.
 3. Appropriate behaviour during internships, competitions and scholarships.

The key competencies – a basis for successful career development
26.03.2018 - 27.03.2018

 1. Introduction to key competencies.
 2. The key competencies relevance for labour market realization; successful mobility within the European community; adaptation to the dynamically changing world; successful appearance and social well-being; improving quality of life; reducing social exclusion risk.
 3. Key competencies development approaches.
15.12.2017 г. Важно съобщение


ТЕМАТИЧНА СРЕЩА С ЦЕЛЕВА ГРУПА
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА CV И МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 

На 11 и 12 декември 2017 г. екипът по проекта подготви и реализира теоретико-приложно обучение, посветено на изготвянето на професионална автобиография и мотивационно писмо. Разпределени в четири подгрупи, участници присъстваха на дискусии и лични презентации, свързани с основните елементи на CV и спецификите на оформяне на мотивационно писмо. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

 

 

Доц. Захариева проведе обучението в следните аспекти:

 1. Изясняване същността и значението на мотивационното писмо (Cover letter). Акцент беше поставен върху:

- насочеността към позицията, за която се кандидатства;

- обосновка на личната квалификация;

- източника на информация за вакантната длъжност;

- изтъкване на личните умения, които ще се оценят от гледна точка мисията на компанията;

- важността на стила, езика на написаното;

- поднасянето на благодарности;

- предоставяне на информация за контакт.

 

 

 1. На обучаемите бе поставена практическа задача, свързана със структуриране на мотивационно писмо, съобразено с избрана професионална позиция. На дискусия и анализи бяха подложени:

а) поздрав – достатъчно уважителен и персонален към мениджъра на компанията;

б) въведение – кратка информация за желаната позиция, придобито образование, опит, умения;

в) основна част – обосновка на интереса към обявената позиция, съответствие на квалификацията с изискванията за нейното заемане, специфични способности;

г) заключителна част;

д) подпис.

 

 

 

 1. Открояване на различни видове резюме (като алтернатива на Автобиография, CV) – преглед на примерни варианти. Участниците от целевата група бяха запознати с хронологичен формат; функционален формат; комбиниран формат; формат „достижения“; целеви формат; международно резюме CV; портфолио; резюме по европейски (Europass CV) и други стандарти.

 

 1. Като задание на представителите от целевата група беше поставено да подготвят своето резюме, съобразено с избрана позиция за професионална реализация.

Като заключение, обучаемите достигнаха до извода, че прецизно изготвеното резюме (CV, автобиография) и мотивационно писмо са в основата на успешното кандидатстване и заемане на желаната професионална реализация.

 

04.12.2017 г. Важно съобщение

 

 

„Как да разработим инвидивуален план за кариерно развитие“ проведе като обучение с целевата група  екипът на проекта в Са „д. а. ценов“

 

В изпълнение на ангажиментите по дейности от проект „Шанс за развитие“, екипът от експерти обсъди и разработи график за тематични срещи с целевата група. Първото теоретико-приложно обучение бе проведено на 16 и 17 октомври 2017 г. в четири различни часа, поради разпределение на целевата група на 4 подгрупи, с оглед по-лесно и ефективно прилагане на индивидуален подход към всеки участник. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

 

Теоретичната част бе структурирана в три направления:

 • Стъпки за планиране на кариерата.
 • Описание на трудовата история и дефиниране на целите.
 • Разработване на индивидуален план за развитие.

Основната цел на срещата бе участниците да бъдат провокирани да помислят и опишат: каква е позицията им в настоящия момент, каква позиция предпочитат в бъдещ момент, как тя може да се постигне, какви действия са необходими.

Всеки представител на целевата група имаше време и възможност да демонстрира в приложен план:

 • Основната цел – какво иска да постигне като професионална позиция. За целта се описва основното поле на интереси; как се определя професионално (какви знания, умения и компетентности притежава към момента); какви са мотивите за заемане на желаната позиция; дали настоящата позиция отговаря на желаното професионално реализиране.
 • Детайлизиране на основната цел на отделни стъпки – дефиниране на конкретни, измерими, постижими, реални, релевантни и обвързани с времето подцели; детерминиране на конкретни средства за постигане на подцелите; очертаване на потенциални заплахи/бариери пред постигане на подцелите и средствата за тяхното преодоляване.
 • Оценка на прогреса и определяне на крайни срокове – анализиране на възможен инструментариум за измерване на напредъка; разработване на график за развитие на кариерата; отчитане на важни умения, удостоверения, сертификати, необходими за кариерно развитие; съобразяване с динамичния характер за плана за развитие, поради динамични промени в пазара на труда.

След индивидуално презентиране на разработените планове за кариерно развитие, с помощта на ментора, взаимни дискусии и становища, участниците получиха полезен опит и препоръки, свързани с планиране на бъдещото им професионално израстване в желаната кариера.

 

Основите изводи, до които достигнаха участниците в тематичната среща, могат да се обобщят по следния начин:

Първо. При поставяне на основната цел за кариерно развитие трябва да се изхожда от личността – идеята трябва да се усеща от лицето като близка до неговата същност, да бъде реална и постижима в контекста на неговите знания, умения, опит и компетенции.

Второ. Не бива да се подценяват основните пречки за постигане на целта – колкото по-обхватно се опишат бариерите, толкова по-вероятно е евентуалното тяхно преодоляване или елиминиране.

Трето. Акумулиране на достатъчен информационен ресурс за желаната професионална реализация – информацията е полезно знание и от нея зависи вземането на адекватно решение. Тя подпомага оформянето на мотивирано желание и осъзната необходимост точно от избраната позиция.

Четвърто. Спазването на срокове е от съществена значимост при разработването на кариерния план. Точността и прецизността при разчет на времето е важна стъпка за постигане на набелязаната цел.
 

04.12.2017 г. Важно съобщение
 

16.4.2.087 “Шанс за развитие”, e-MS код: ROBG-176

Втората темачитна среща с целевата група
по проекта в Са „д. а. ценов“ за 2017 г.
е посветена на интервюто за работа

Вследствие приетия график за тематични срещи с целевата група по проект „Шанс за развитие“, на 20 и 21 ноември 2017 г. бе проведено второ теоретико-приложно обучение. Разпределените в четири подгрупи участници присъстваха в четири различни часа на дискусии и лични презентации, свързани с участието в интервю за работа. Ментор на обучаемите бе доц. д-р Галина Захариева – експерт по проекта.

Теоретичната част бе структурирана в четири направления:

 • Видове интервюта за подбор на човешки ресурси.
 • Примерни въпроси и отговори по време на интервю за работа.
 • Поведение по време на интервю за работа.
 • Външен вид при явяване на интервю за работа.

Основната цел на срещата бе участниците да бъдат запознати с основните видове интервю; да помислят и очертаят: какво поведение следва да се спазва, какви отговори са полезни с оглед селектирането им като възможен успешен кандидат.

Доц. Захариева синтезира обучението в теоретичен план в следните разрези:

 1. Изясняване същността на:

а) предварителното интервю – което цели установяване на предварителната мотивираност и заинтересованост на кандидата да бъде назначен точно на тази позиция;б) работното интервю – което цели допълване на информацията в други аспекти на селективния процес и определяне готовността на кандидата за заемане на специфичното вакантно място. На анализ бяха подложени следните основни видове интервю: структурирано, полуструктурирано, неструктурирано, стандартно, панелно, групово, стрес интервю, формално, неформално.

 

 1. Като ролеви игри бяха поставени следните примерни въпроси при интервю за работа:
 • Кои са най-силните Ви страни?
 • Кои са Вашите най-големи слабости?
 • Разкажете за себе си!
 • Защо трябва да Ви наемем?
 • Какво възнаграждение очаквате?
 • Защо напуснахте последната си работа?
 • Защо желаете настоящата позиция?
 • Как се справяте със стреса и напрежението?
 • Опишете трудна за Вас ситуация и как бихте я преодолели?
 • Какви са вашите цели за бъдещето?

Всички участници се обединиха около следните полезни съвети при евентуално поставяне на изброените по-горе въпроси:

а) изтъкване на онези личностни качества, които отличават лицето от останалите кандидати и подкрепят съответствието с поставените изисквания за заемане на вакантната позиция;

б) независимо от насочеността на въпроса – вниманието да се концентрира предимно върху положителни черти и много бегло да се засягат слабости като служител;

в) информацията, която лицето предоставя за себе си да е дозирана – нито прекалено много, нито прекалено малко;

г) да се убеди работодателят, че точно това лице е подходящо за точно тази позиция;

д) правилната ориентация за възнаграждението, което се полага за съответната позиция, свидетелства пред работодателя за добра осведоменост и отстояване на позиции;

е) предоставянето на информация за напускане на предходнозаеманата позиция да е  умерено – по-скоро да се акцентира върху очакванията за бъдещето;

ж) да се демонстрира пълна и ясна представа за настоящата компания и позицията, за която се кандидатства понастоящем;

з) относно стреса и напрежението да се дискутира внимателно, по възможност да се отклоняват отговори;

и) относно трудните ситуации – може да се даде конкретен пример и с това отговорът да бъде изчерпан;

й) по отношение на бъдещите лични цели, следва да се търси отговор, който отговаря на общата мисия, стратегия и цели на компанията.

 

 

 1. Всеки представител на целевата група имаше време и възможност да демонстрира в приложен план:
 • Ръкостискане  – при първа среща с интервюиращия.
 • Поза – по време на интервюто.
 • Поглед – през времето на интервюиране.
 • Жестове – при дискусиите.
 1. На дискусия бяха подложени:
 • Дрехи
 • Обувки
 • Прическа
 • Грим
 • Аксесоари
 • Парфюм
 • Хигиена и др.

След индивидуално представяне на всеки участник в проекта по отделните дискутирани аспекти, основите изводи, до които се достигна, могат да се обобщят по следния начин:

Първо. Познаването на различните видове интервю позволява предварителна подготовка на кандидата и увереност при покана за среща с представител на работодател.

Второ. Подготовката по примерни основни въпроси, позволява на кандидата предварително да подготви отговори, които да го представят в най-подходяща светлина.

Трето. Подходящото поведение и външен вид по време на интервю са свидетелство за социален статус, интелигентност, тактичност и съпричастност към дейността на компанията.

 
04.12.2017 г. Важно съобщение

В периода 27-29 ноември 2017 г. членове на целевата група по проект „Шанс за развитие“, съвместно с представители на проектния екип, осъществиха учебна визита в град Крайова, Румъния като част от дейностите, предвидени по двугодишния проект.
На 27.11.2017 г. групата посети предприятието Elpreco. To е най-големият производител на сглобяеми бетонни елементи в района на Олтения. Представители на компанията посрещнаха групата и с кратка презентация запознаха участниците с историята на нейното създаване и развитието й през годините. Представена бе организационната структура и гамата от произвеждани продукти. След обстоен инструктаж по безопасност и осигуряването на предпазни средства, целевата група и членове на проектния екип от българска и румънска страна посетиха три производствени цеха. Това даде възможност на участниците да се запознаят със средствата, машините и технологията на производство на различни продукти, предлагани от фирмата на пазара. Във всеки от посетените цехове представител на фирмата разказа за спецификата на работа и производство.На 28 ноември 2017 г. от 10 ч. в зала 228 групата участва в конференция на тема: "География, икономика и туризъм в трансграничния регион“, организирана от Университета в Крайова, в рамките на проекта „Шанс за развитие“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Работната програма на конференцията включваше представяне на научни разработки по теми, насочени към устойчивото развитие и повишаване степента на ангажираност в трансграничната зона Румъния-България. Осъществи се дискусия посветена на възможностите за развитие на икономиката в региона, националните и европейските програми за финансиране, географския потенциал и климатичните условия като фактори, влияещи върху сезонността в туризма. На конференцията членовете на проектния екип от СА „Д. А. Ценов“ доц. д-р Галина Захариева и изследовател, д-р Александрина Александрова представиха свои научноизследователски разработки по посочената проблематика.През същия ден се осъществи и планираната визита в завода на компанията – производител на автомобили Ford в Крайова. По време на учебната визита целевата група се запозна с организацията на производство и работа, настоящия обем на производство, произвежданите модели коли, производствената база и технология. По време на визитата членовете на целевата група получиха информация относно плановете на компанията, свързани с предстоящи инвестиции в производствени линии, разширяване на гамата на произвежданите автомобили и увеличаване обема на производство, респективно броя на заетите в компанията лица.
 
05.10.2017 г. Важно съобщение
До целевите групи 
Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087 публикуваме списъци на целевата група по групи и ментори както и тематичен план за работа с целевите групи.

 

СПИСЪК НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ


ГРУПА 1  с ментор доц. д-р Т. Филипова

1

Билгя Сезгин Мустафа

2

Исмаил Зюнеб Гафуров

3

Кенан Мустафов Исмаилов

4

Мехмед Калчев Калчев

5

Мустафа Керимов Алиев

6

Несрин Шезаиева Шабанова

7

Орхан Ашкънов Мехмедов

8

Селзан Севгин Ибрахим

9

Семра Мюмюн Ферад

10

Севджан Севгин Шабан

11

Тансу Джанан Сали

12

Тунай Зюнеб Гафуров

13

Юксел Севрединов Ибрямов

ГРУПА 2 с ментор доц. д-р А. Радулова

1

Алдин Ведатов Азисов

2

Боряна Георгиева Димитрова

3

Добрин Юлиянов Тодоров

4

Хайрие Еролова Силистралиева

5

Илиян Пламенов Пътев

6

Иван Стоянов Глухаров

7

Камелия Цветославова Митова

8

Моника Евгениева Николова

9

Ралица Александрова Войкова – Пешева

10

Росица Павлова Андреева

11

Селвис Севгин Ибрахим

12

Владислав Иванов Георгиев

13

Венета Тодорова Любенова

ГРУПА 3 с ментор доц. д-р Т. Филипова

1

Аделина Бориславова Владимирова

2

Ана Стойкова Петкова

3

Борислав Димитров Минчев

4

Даниела Цветанова Симеонова

5

Димитър Димитров Димитров

6

Камелия Здравкова Колева

7

Станимир Николов Станев

8

Тихомира Валентинова Борисова

9

Цветослава Янкова Панова

10

Веселин Цанков Узунтонев

11

Веско Христов Мънков

12

Йорданка Тошкова Паришева

13

Гергана Димитрова Бауренска

14

Ивана Пламенова Димова

ГРУПА 4 с ментор доц. д-р Г. Захариева

1

Анелия Стефчова Йозова

2

Богомила Георгиева Шабова

3

Борислав Емилов Боянов

4

Борислава Захариева Славова

5

Диана Лъчезарова Ефтимова

6

Кристина Георгиева Георгиева

7

Нина Валериева Костадинова

8

Петя Валентинова Йорданова

9

Силвия Иванова Петкова

10

Теодор Милков Тодоров

11

Венцислав Величков Йозов

12

Искра Бончева БоневаТематичен план за работа с целевата група

Теми за работа

Дата

Час

Ментор

Група

Място

Разработване на индивидуален план за кариерно развитие

 1. Стъпки за планиране на кариерата
 2. Описание на трудовата история и дефиниране на цели на кариерата
 3. Разработване индивидуален на план за развитие на кариерата

16.10.2017

16:00 ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

 

 

 

 

Офис на проекта

16.10.2017

17:00 ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

17.10.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

17.10.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

Интервю за работа

 1. Видове интервюта за подбор на човешки ресурси
 2. Най-често задавани въпроси и възможни отговори
 3. Поведение по време на интервюто
 4. Външният вид при явяване на интервю за работа

20.11.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

20.11.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

21.11.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

21.11.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

Подготовка на документи за кандидатстване за работа

 1. Автобиография (CV) – съдържание и оформление
 2. Мотивационно писмо
 3. Други документи, необходими при кандидатстване за работа

11.12.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Анелия Радулова

2

11.12.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Галина Захариева

4

12.12.2017

16:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

1

12.12.2017

17:00  ч.

Доц. д-р Теодора Филипова

3

 

21.09.2017 г. Важно съобщение

Екипът по проект "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087 организира пресконференция за представяне на основните цели, дейности и очакваните резултати от реализирането на проекта, която ще се състои на 27 септември 2017 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала „Булстрад”, до Кандидатстудентския център.

Молим всички студенти, докторанти и безработни лица, подали заявление за участие в целевата група по проекта да се явят в 10:45 ч. в залата за предварителна регистрация. След пресконференцията ще се проведе и работна среща с целевата група, на която ще бъде предоставена подробна информация относно предвидените дейности  по проекта и възможностите за участие на всеки един от Вас в тези дейности. 
При необходимост, за допълнителна информация, можете да се свържете с нас на тел. 0631/66 364.

05.06.2017 г. Важно съобщение

Обявление относно набиране на целеви групи

Университетът в Крайова, съвместно със Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин, осъществяват трансграничен проект "Шанс за развитие" в периода:  май 2017 г. – април 2019 г.

Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. В хода на изпълнение на проекта, приоритет е включването на пазара на труда както на студенти, така и на вече завършили висше образование лица.

Включени дейности:

 • Професионално обучение на целевите групи в следните области: оптика и оптометрия, лъчелечение, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, предприемачество, английски език, румънски език, български език, информатика, географски информационни системи;
 • Дейности, свързани с придобиване на предприемачески умения, умения за обучение, комуникационни умения и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти.
 • Създаване на румънско-български център за кариерно развитие и набиране на персонал;
 • Организиране на тематични срещи между работодатели и лица, търсещи работа;
 • Работни посещения на студенти в реална работна среда в България и Румъния.Изисквания към целевите групи на проекта:

 • обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор”;
 • завършили висше образование със степен бакалавър, магистър и ОНС „Доктор”;
 • търсещи работа и
 • безработни лица (съгласно националното законодателство).

ВАЖНО! Всички лица от горе-изброените целеви групи трябва задължително да имат адрес на местоживеене в област Велико Търново 
Документи за кандидатстване можете да изтеглите от ТУК
Заявления за участие се подават на следния адрес:
5250 Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, Офис на проекта 
Лица за контакт: Мариела Стоянова и Татяна Друмева
Тел. за връзка: 0631/66-364; 0882552507

Срок за подаване на заявленията: 31 юли 2017 г.