Проект - "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087

Стопанска академия „Д. А. Ценов” Свищов изпълнява  проект „Шанс за развитие", по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор №16.4.2.087/e-MS code ROBG-176. 
Приоритетна ос №4: Квалифициран и приобщаващ регион
Специфична цел 4.1: Да се насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност
Водещ бенефициент: Университет в Крайова
Партньори: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов и  Фондация за регионално развитие - Видин

Обща стойност на проекта: 648 094,73 евро. 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Eвропейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в размер на 550880,52 евро; Общо национално съфинансиране – 84252,31 евро, в т.ч. от националния бюджет на Румъния – 66248,10 евро, от националния бюджет на България – 18004,21 евро; собствени средства от партньорите – 12961,90 евро.

Продължителност на проекта: 24 месеца – 16.05.2017 – 15.05.2019 г.
Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодателите и лицата, които търсят работа в областите Долж (Румъния), Видин и Велико Търново (България).

Основна цел: Увеличаване пригодността за заетост и професионалната мобилност на търсещите работа в Долж (Румъния), Видин и Свищов (България).

Целевата група включва младежи от районите на изпълнение на проекта, обучаващи се в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”; завършили висше образование в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и придобили ОНС „Доктор”, активно търсещи работа и регистрирани безработни лица (съгласно националното законодателство).

Дейности по проекта:
Дейност 1. Подготовка на проекта
Дейност 2. Информираност и публичност
Дейност 3. Подбор на целевите групи
Дейност 4. Изграждане на Румънско-български кариерен център
Дейност 5. Професионални обучения
Дейност 6. Учебни практически посещения на целевите групи в социално икономически организации в Румъния и България
Дейност 7. Разработване на интернет страница по проекта за осъществяване на комуникация между работодатели и търсещи работа лица
Дейност 8. Организиране на трудова борса/изложение
Дейност 9. Конференции на тема устойчиво развитие и повишаване заетостта в трансграничния регион
Дейност 10. Управление на проекта

Очаквани резултати:
14 инициативи (12 обучения, 1 интернет страница, 2 трудови борси), 400 участници в местни инициативи за съвместна работа и заетост, 300 участници в съвместни програми за образование и обучение.
Изпълнението на дейностите по проекта осигурява възможност на бенефициентите за увеличаване степента на пригодност за заетост чрез придобиване на професионални компетенции, съответстващи на изискванията на пазара на труда. 
Крайните бенефициенти ще получат качествено професионално обучение от университетски преподаватели от Румъния и България в следните области: оптика и оптометрия, радиотерапия, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, ИТ, чужди езици, управление на проекти, предприемачество, човешки ресурси, комуникация. 
Посещенията в реална работна среда ще осигурят възможност за повишаване на практическите умения и пригодността за заетост на крайните бенефициенти. За студентите от Физическия факултет на Университета в Крайова са предвидени учебни посещения в АЕЦ "Козлодуй", като заключителна част от обучителния процес.
В рамките на проекта ще бъде създаден Румънско-български кариерен център, чието функциониране ще опосредства двустранния процес по търсене и наемане на работа на безработните младежи от целевите региони.

Презентация от пресконференция на 17 май 2018 г. ТУК

 Съобщения по проект "Шанс за развитие"