гл. ас. д-р Милен Атанасов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Главен асистент
Звено Финансово управление и контрол, и ОП
Длъжност Главен координатор / управление на академична собственост