доц. д-р Ваня Григорова

доц. д-р Ваня Григорова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Член на редакционен съвет