Милен Динков

гл. ас. д-р Милен Динков

Заемани към момента длъжности:
Звено Финансово управление и контрол, и ОП
Длъжност Организатор СФУК
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Главен асистент