доц. д-р Петранка Мидова

доц. д-р Петранка Мидова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Член на редакционен съвет