Съдържанието на доклада трябва да се оформи като документ на Microsoft Word (.docx файл). Максималният обем трябва да е до 8 страници, включително графики, диаграми, таблици и библиография.

 макет на доклад


Максималният брой доклади, с които може да участва един автор са два – един самостоятелен и един в съавторство. Представените разработки не трябва да са публикувани до момента.

Готовите доклади се изпращат като прикачен файл на електронна поща ceris2022@uni-svishtov.bg най-късно до 1 септември 2022 г. Наименованието на файла трябва да спазва следната конвенция:
  • числото, отговарящо на тематичното направление;
  • долна черта;
  • собствено и фамилно име на автора/авторите на латиница, разделени с долна черта.
Примери: 1_Dimitar_Petrov.docx, 4_Ivan_Ivanov_Georgi_Georgiev.docx

Докладите, приети за публикуване, ще получат DOI номер. Сборникът с докладите от конференцията ще бъде регистриран в националния референтен списък на НАЦИД и индексиран в базите данни Google Scholar, CEEOL(Central and Eastern European Online Library) и BPOS(Bulgarian Portal for Open Science).


Редакционен съвет
Доц. д-р Искра Пантелеева, председател
Проф. д-р Анета Денева
Проф. д-р Любчо Варамезов
Доц. д-р Галина Чиприянова
Доц. д-р Евелина Парашкевова
Доц. д-р Ирена Емилова
Доц. д-р Красимира Славева
Доц. д-р Крум Крумов
Доц. д-р Марина Николова
Доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова
Доц. д-р Пламен Петков
Доц. д-р Теодора Филипова
Доц. д-р Тодор Кръстевич

Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията. Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.

The content of the article should be formatted as a Microsoft Word document (.docx file) . Maximum number of pages should be up to 8, including graphs, charts, tables and bibliography.

 Article Template


An author is allowed to submit up to 2 papers: one solo and one co-authored. All of the submitted papers should not have been published so far.

Camera-ready papers should be sent as attachment to email ceris2022@uni-svishtov.bg no later than September, 1st 2022. The name of the file should use the following naming convention:
  • number of the thematic area;
  • underscore;
  • name and surname of the author/authors, split by underscore.
Examples: 1_Dimitar_Petrov.docx, 4_Ivan_Ivanov_Georgi_Georgiev.docx

Articles accepted for publication will get a DOI number. The conference proceedings will be registered in the national reference list of National Reference List of contemporary Bulgarian scientific publications and indexed in databases Google Scholar, CEEOL(Central and Eastern European Online Library) and BPOS(Bulgarian Portal for Open Science).


Editorial Board
Assoc. Prof. Iskra Panteleeva, PhD, Chairman
Prof. Aneta Deneva, Ph.D.
Prof. Lyubcho Varamezov, Ph.D.
Assoc. Prof. Galina Chipriyanova, Ph.D.
Assoc. Prof. Evelina Parashkevova, Ph.D.
Assoc. Prof. Irena Emilova, Ph.D.
Assoc. Prof. Krasimira Slaveva, Ph.D.
Assoc. Prof. Krum Krumov, Ph. D.
Assoc. Prof. Marina Nikolova, Ph.D.
Assoc. Prof. Marusya Smokova, Ph.D.
Assoc. Prof. Plamen Petkov, Ph.D.
Assoc. Prof. Teodora Filipova, Ph.D.
Assoc. Prof. Todor Krastevich, Ph.D.

The Organizing Committee reserves the right not to publish works that do not meet the specified requirements or the thematic areas of the conference. The authors take full responsibility for the correctness of the article's contents.