Размерът на таксите за участие е посочен в таблицата по-долу.
 
  Присъствено Онлайн
Участници от Стопанска академия* 40 лв. само присъствено
Външни участници от страната 80 лв. 40 лв.
*Студентите от Стопанска академия са освободени от такса за участие

Таксата е на участник. В таксата за присъствено участие се включва 1 брой сборник с доклади от конференцията (на хартиен носител), конферентни материали, участие в кафе-паузи и официален коктейл. Онлайн участниците ще получат достъп до електронния вариант на сборника с доклади.

Банковата сметка за привеждане на таксата за участие е следната:
Централна кооперативна банка АД
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC - CECBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов"


Като основание за плащане да се посочат:
  • за международна научно-практическа конференция CERIS
  • имена на участника и организация
Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

Забележка: Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява.

 

Conference fees
  • Onsite - 40 EUR
  • Online - 20 EUR
The fee is per participant. The participation fee covers conference proceedings (on paper), conference materials, mid-session refreshments and conference cocktail party. Online participants will be provided an access to the electronic version of the conference proceedings.

Bank account details
Central Cooperative Bank AD
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG59 CECB 9790 3439 0313 01
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics


As a reason for payment, please specify:
  • Transfer details: Fee for the international scientific conference CERIS
  • Depositor: Participant’s full name
Invoices will be issued using the data which have been entered in the application form/payment order and no later than 5 days after the payment.

Note: If only the name of the participant is indicated in the payment order, the invoice will be issued to the participant and not to the institution he/she represents.