Програмен комитет
Председател:
Проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
 
Членове:
Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюз на икономистите в България
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов, Съюз на икономистите в България
Проф. д.н. Борислав Борисов
Проф. д.н. Божидар Божинов
Проф. д-р Атанас Атанасов
Проф. д-р Андрей Захариев
Проф. д-р Красимир Шишманов
Проф. д-р Маргарита Богданова
Доц. д-р Петя Емилова
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Доц. д-р Светослав Илийчовски

 
Организационен комитет
Председател:
Доц. д-р Любомир Иванов, заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите" на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
 
Членове:
Доц. д-р Валентин Милинов
Доц. д-р Маргарита Шопова
Доц. д-р Пламен Йорданов
Доц. д-р Пепа Стойкова
Гл. ас. д-р Зоя Иванова
Гл. ас. д-р Асен Божиков
Гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова
Гл. ас. д-р Евгени Овчинников
Ас. д-р Ивайло Костов
Ас. д-р Александрина Александрова

Program Committee
Chairman:
Prof. Mariyana Bozhinova, PhD, Rector of D. A. Tsenov Academy of Economics
 
Members:
Prof. Tatyana Hubenova-Delisivkova, PhD, Chairman of the Union of Economists in Bulgaria
Prof. Neno Pavlov, Dsc, Union of Economists in Bulgaria
Prof. Borislav Borisov, DSc
Prof. Bojidar Bojinov, DSc
Prof. Atanas Atanasov, PhD
Prof. Andrey Zahariev, PhD
Prof. Krasimir Shishmanov, PhD
Prof. Margarita Bogdanova, PhD
Assoc. Prof. Petya Emilova, PhD
Assoc. Prof. Rumen Erusalimov, PhD
Assoc. Prof. Svetoslav Iliychovski, PhD

 
Organizing Committee
Chairman
Assoc. Prof. Lyubomir Ivanov, PhD, Vice-rector of D. A. Tsenov Academy of Economics
 
Members:
Assoc. Prof. Valentin Milinov, PhD
Assoc. Prof. Margarita Shopova, PhD
Assoc. Prof. Plamen Yordanov, PhD
Assoc. Prof. Pepa Stoykova, PhD
Head Assist. Zoya Ivanova, PhD
Head Assist. Asen Bozhikov, PhD
Head Assist. Kremena Marinova-Kostova, PhD
Head Assist. Evgeni Ovchinnikov, PhD
Assist. Ivaylo Kostov, PhD
Assist. Aleksandrina Aleksandrova, PhD