Съюзът на учените в България (СУБ) е учреден през месец октомври 1944 г. Той обединява учени от различни научни направления, в различна възраст, с различни политически убеждения. През годините на съществуването си, Съюзът отстоява своите позиции на независима, неправителствена, нестопанска, неполитическа, професионално-творческа организация на учените.

 

Съюзът на учените в България – клон Свищов е основно звено на Съюза на учените в България (СУБ), което е създадено на 17 октомври 1951 г.

 

Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на националната политика за развитието на науката и висшето образование. СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната творческа и професионална дейност. 

 

Членуването в СУБ е доброволно. Членовете  могат да бъдат физически или юридически лица. Член на СУБ може да бъде всеки български гражданин или чужденец, който има научна степен и/или научно звание, или притежава висше образование и извършва или е извършвал до пенсионирането си научно-изследователска и/или преподавателска дейност.

 

Всеки член на СУБ е длъжен:

 • да работи за постигане целите на Съюза;
 • да спазва Устава;
 • да извършва научноизследователска и/или преподавателска дейност;
 • да спазва законите и етичните изисквания към учения;
 • да плаща всяка година членския внос;
 • да изпълнява съвестно задълженията си в органите, където е избран.

Писмени молби за членство се подават до СУБ – клон Свищов с приложени:

 1. творческа автобиография;
 2. библиографска справка за основните трудове;
 3. копие от две научни публикации;
 4. писмени препоръки от двама редовни членове на СУБ;
 5. регистрационна форма - Заявление; Регистрационна карта

Изискванията по т. 3 и т. 4 не се отнасят за учените, които са хабилитирани или имат научни степени.

Утвърждаването на кандидат-членовете за редовни членове се извършва на заседание на Управителния съвет на СУБ.

 

Членуването в СУБ  предоставя на учените следните привилегии:

 • Престиж от включването в авторитетна научна организация, имаща национално и международно признание.
 • Възможност за научни контакти с видни и утвърдени специалисти в различни области на науката в страната и чужбина и участие в научни прояви, организирани от Съюза и неговите звена.
 • Възможност за обсъждане на научни проблеми, проблеми на науката и образованието, закони и поднормативни актове и др. с подходяща аудитория от заинтересовани учени и преподаватели, представители на законодателната и изпълнителната власт.
 • Възможност за участие в конкурс за високи научни постижения.
 • Възможност за финансова помощ при организиране на колективна научна проява с участието на Съюза и неговите звена.
 • Предпечатна подготовка и възможност за отпечатване на научни материали, програми за конференции, автореферати и др. в Печатната база на Съюза на преференциални цени.
 • Възможност за преференциално абониране за сп. „Наука” и публикуване на научни материали в него.
 • Получаване на препоръки за приемане в чуждестранни научни организации, както и на предложения за участие в конкурси на български и чуждестранни организации.
 • Възможност за безплатно използване на информационни материали, библиотечен фонд и материална база на СУБ.
 • Възможност за получаване на информация за актуални конкурси, финансиращи програми и институции, предстоящи научни прояви, търсене на партньорства и т.н..
 • Възможност за получаване на социална помощ при тежко материално положение, безработица и боледуване.
 • Почивка в МДУ „Фредерик Жолио-Кюри” и в други почивни станции и балнеолечебни курорти, с които СУБ има договореност, както и използване на възможностите за конгресен туризъм, които предоставя СУБ.

 

Състав на Бюрото на Съюза на учените в България – клон Свищов:

Доц. д-р Красимира Славева – председател

Доц. д-р Христо Сирашки – зам.-председател

Проф. д-р Атанас Атанасов

Гл. ас. д-р Зоя Иванова – секретар

Гл. ас. д-р Любка Илиева

 

Контрольор:

Доц. д-р Пепа Стойкова