Синдикатът на работещите в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”- Свищов е член на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ. НБС “ВОН – КНСБ” е изграден и функционира на професионален и териториален принцип и обхваща синдикалните организации от висши училища и научни институти в страната. Синдикатът е сдружение на работниците и служителите по смисъла на действащото законодателство и с оглед целите и съдържанието на чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Съгласно Кодекса на труда, действащото законодателство и договореностите на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Синдикатът на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните органи и пред работодателя по въпросите на трудовите и осигурителните отношения и на жизненото равнище.

Ръководен орган на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов” е Синдикалният комитет. При своето управление той се придържа към следните основни принципи:

  • Доброволност на членството в Синдикалната организация на всеки работещ в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, а също така на пенсионери и безработни, които са членували в Синдиката;
  • Демократичност, откритост и информираност на членовете на Синдикалната организация за решенията и действията на Синдикалния комитет;
  • Осигуряване на условия за плурализъм на идеи, становища, предложения и свобода на дискусии;
  • Спазване на мандатния принцип за всички изборни длъжности;
  • Толерантност и преговори с работодателя с цел поддържане на социален мир и търсене на консенсус по съответните проблеми.

Синдикалният комитет осъществява своята дейност в интерес на членовете на Синдикалната организация. Той ги представлява при отстояване на техните права:

  • Защита на правото на свободен труд и професионална реализация, повишаване на квалификацията и преквалификация;
  • Подобряване на условията на труд и защита правото на здравословни и безопасни условия на работа, осигуряване на оптимален режим на труд и отдих;
  • Защита на правото на социално осигуряване и социално подпомагане, осигуровки и обезщетения при незаконосъобразни действия на работодателя;
  • Гарантиране правото на свободно договаряне с работодателя по всички въпроси, касаещи трудовоправните и социалните отношения;
  • Осигуряване на своевременна трудовоправна консултация и защита на синдикалните членове от противозаконни действия.

Синдикален комитет:
•   Доц. д-р Маргарита Шопова – Председател на Синдикалната организация
•    Доц. д-р Любка Илиева – Зам. председател на Синдикалния комитет
•    Гл. ас. д-р Зоя Иванова – Оперативен секретар
•    Гл. ас. д-р Милен Динков – Секретар „Академичен състав“
•    Ралица Сирашка – Секретар „Неакадемичен състав“

Комисия за социална подкрепа към Синдикалния комитет:
•    Доц. д-р Любка Илиева – Председател
•    Гл. ас. д-р Милен Динков
•    Ралица Сирашка

Контролен съвет:
•    Доц. д-р Пепа Стойкова – Председател
•    Доц. д-р Ирена Емилова
•    Антоанета Христова

СПИСЪК на търговските обекти, с които има сключен договор за сътрудничество със Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ към НБС „ВОН“ – КНСБ 

СПИСЪК на членовете на Делегатското събрание при Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов при НБС „ВОН“ – КНСБ

ПРАВИЛА за социална подкрепа на Синдиката на работещите в СА „Д.А. Ценов”, Свищов към НБС „ВОН” – КНСБ

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за социална подкрепа

Устав на НБС “ВОН” – КНСБ


Контакти:
Офис на Синдиката: Сградата срещу гаражите, западен вход, етаж 2
телефон за връзка: 0631/66-380
е-mail: knsb@uni-svishtov.bg

Приемно време на членовете на Синдикалния комитет:
Доц. д-р Маргарита Шопова - сряда, 13:00-14:00 ч.
Доц. д-р Любка Илиева - понеделник, 14:00-15:00 ч.
Гл. ас. д-р Зоя Иванова - четвъртък, 14:00-15:00 ч.
Гл. ас. д-р Милен Динков - вторник, 12:00-13:00 ч.
Ралица Сирашка - сряда, 16:00-17:00 ч.