Семестриални такси
за обучение в ОКС „Магистър”, за учебната 2024/2025 година

  • Редовно платено обучение в професионално направление 3.8. Икономика, с продължителност два семестъра: 1100 лв. за семестър.
  • Редовно платено обучение в професионално направление 3.7. Администрация и управление, с продължителност два семестъра: 1000 лв. за семестър.
  • Дистанционно платено обучение за студенти записали се в магистърска програма от специалност, в която е придобита ОКС "бакалавър" с продължителност два семестъра: 900 лв. за семестър.
  • Дистанционно платено обучение за студенти записали се в магистърска програма от специалност, различна от специалността, в която е придобита ОКС "бакалавър" с продължителност два семестъра: 1000 лв. за първия семестър, 900 лв. за втория семестър.
  • Дистанционно платено обучение с продължителност четири семестъра: 900 лв. за семестър.
  • Редовно и дистанционно обучение в магистърски програми на чужд език (за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС, чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО) с продължителност два или четири семестъра: 800 €  за семестър.
  • Редовно и дистанционно обучение в магистърски програми на български език за чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО с продължителност два или четири семестъра: 650 € за семестър.
  • Редовно обучение в магистърски програми на чужд език за чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО с продължителност два или четири семестъра: 800 € за семестър.
  • Дистанционно обучение в магистърски програми на чужд език за чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО с продължителност два или четири семестъра: 800 € за семестър.
  • Дистанционно обучение на чужд език за чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО в специалности/магистърски програми, сертифицирани от ЕК или други сертифициращи организация: 1000 € за семестър.

Заплащането на семестриалните такси е уредено в ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СА „Д. А. ЦЕНОВ” в 
Чл. 26. (1) Студентите в редовна и задочна форма на обучение заплащат пълния размер на дължимата семестриална такса.
(2) Студентите заплащат семестриална такса и се записват за следващ семестър до 10 работни дни от началото на семестъра.
(4) Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски*. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.
(4) При неспазване на сроковете по ал. 2 и ал. 3 се начислява законна лихва върху сумата на неплатените такси за забава на плащането.
(6) При отписване по собствено желание на студента семестриалната такса не се връща.
* От възможността за разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, могат да се възползват всички студенти в платена форма на обучение.

Таксите могат да се заплатят по един от следните начини:
1. Онлайн, през личното студентско досие с банкова карта. (Препоръчително - заплащането се отразява незабавно в досието на студента.)
2. Във Фронт офис „Обслужване на студенти“, чрез ПОС терминал с банкова карта.
3. С банков превод по сметката на СА “Д. А. Ценов” – Свищов (изисква време за обработка, плащането се отразява в досието на студента след няколко дни):

IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД - Свищов
ВАЖНО: Във вносната бележка/платежното нареждане трябва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента: имена, ЕГН и факултетен номер.