ВЕСТНИЦИ

  • ЕЖЕДНЕВНИЦИ

1. 24 часа

  • ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ

1. Аз Буки
2. Дунавско дело
3. Държавен вестник
4. Капитал

СПИСАНИЯ

1. Актив
2. Библиотека
3. Вътрешен одитор
4. Доклади на БАН
5. Земеделие плюс
6. Икономика
7. Икономическа мисъл
8. Икономически изследвания
9. Икономически и социални алтернативи
10. Логистика     
11. Медицински мениджмънт и здравна политика
12. Мениджър
13. Новото данъчно законодателство
14. Социално осигуряване – 2024 г.
15. Трудови отношения – 2024 г.
16. Стратегии на образователната и научната политика
17. Счетоводство, данъци и право
18. Списание на БАН
19. Счетоводство 2024 г.
20. Известия. Списание на ИУ - Варна   
21. Бизнес управление
22. Народностопански архив
23. Алманах научни изследвания
24. Годишен алманах научни изследвания на докторанти
25. Годишник. Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов