Какво целят действията по „Жан Моне“?

Жан Моне“ е частта от програмата „Еразъм+“, посветена на изучаването на ЕС във висшето образование по света.

Действията по „Жан Моне“ имат за цел изграждане на контакти между университетски преподаватели, научни сътрудници и създатели на европейски политики.

Акцентът пада върху изучаването и изследванията на европейската интеграция и разбиранията за мястото на Европа в глобализирания свят, насърчаването на активно европейско гражданство и диалог между хората и културите.

Ключовите дейности включват курсове, научни изследвания, конференции, мрежови дейности и публикации в областта на изследванията в ЕС.

Какви са очакваните резултати?

За участниците, пряко или непряко:

• повишаване на заетостта и по-добри перспективи за кариера на младите завършили висше образование, чрез включване или засилване на европейското измерение в техните изследвания;

• повишен интерес към разбирането и участие в Европейския съюз, водещо до по-активно гражданство;

• подкрепа на млади изследователи (т.е. докторанти през последните пет години) и професори, които искат да провеждат изследвания и преподаване по теми свързани ЕС;

• увеличаване на възможностите за академичния състав по отношение на професионалното и кариерното им развитие.

За участващите организации:

• увеличаване капацитета на преподаване и изследване на въпроси свързани с ЕС;

• увеличено разпределение на финансови ресурси за преподаване и изследвания на теми върху ЕС в рамките на институцията;

• по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организацията; готови да интегрират добри практики и нови теми на ЕС в дидактични програми и инициативи, отворени за взаимодействие с други организации.

Кой може да участва?

Възможностите са достъпни за висшите учебни заведения по целия свят. Освен това, някои дейности са отворени за организации, действащи в тематичната област на Европейския съюз, и асоциации на преподаватели и изследователи, специализиращи в проучвания на Европейския съюз.

Действията по „Жан Моне“ се организират от висшите учебни заведения и за тях се кандидатства чрез тези учебни заведения.