За конференцията


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

От името на програмния и организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в международната научно-практическа конференция „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В КОНТЕКСТА НА РЕЛАЦИЯТА ИНДУСТРИЯ 4.0 – ОБЩЕСТВО 5.0“, организирана от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Конференцията ще се проведе на 21 и 22 октомври 2022 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн.

Тематични направления
1. Производство и потребление в контекста на кръговата икономика
2. Общество 5.0 и социални аспекти на кръговата икономика
3. Зелена сделка, устойчиво развитие и икономически растеж
4. Иновации, конкурентоспособност и Индустрия 4.0


Работните езици на конференцията са български, английски и руски.


Крайният срок за изпращане на доклада е удължен до 12 септември 2022 г.

Покана за конференцията може да изтеглите в: PDF формат


DEAR COLLEAGUES AND PARTNERS,

On behalf of the Program and Organizing Committee we are pleased to invite you and the members of the academic staff to participate in the international scientific and practical conference "THE CIRCULAR ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP INDUSTRY 4.0 - SOCIETY 5.0" organized by D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

The Conference will be held on 21-22 October 2022 in hybrid form - at D. A. Academy of Economics - Svishtov and online.

Thematic Areas
1. Production and Consumption in the Context of the Circular Economy
2. Society 5.0 and Social Aspects of the Circular Economy
3. Green Deal, Sustainable Development and Economic Growth
4. Innovation, Competitiveness and Industry 4.0


Conference languages are Bulgarian, English, and Russian.


The deadline for sending the article is extended to September, 12th 2022

Download e-version of the conference invitation in: PDF