ОКС "Бакалавър" Прием 2017 Кандидатствай Online
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър" Прием Октомври 2017
Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

Удостоиха Стопанска академия с юбилеен плакет по повод 140 години от освобождението на Свищов

Национална конференция на тема „Десантът на река Дунав и освобождението на град Свищов през руско-турската война” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Форумът, посветен на 140-годишнината от освобождението на първия български град, бе организиран от Община Свищов, съвместно с Национална военна академия „Г. С. Раковски” – София.

При откриване на конференцията, кметът на общината Генчо Генчев заяви, че датата 27 юни 1877 г. е паметна за Свищов, защото тогава руските войски под ръководството на генерал-майор Михаил Драгомиров форсират река Дунав и разгромяват турския лагер, разположен край устието на р. Текир дере. „Този десант се оказва един от най-успешните във военната история на света, но и съдбовен за нашия град и страната ни. Свищов става първия свободен град от турско владичество и от свищовския бряг започва победоносния поход към дългоочакваната свобода на България”, каза кметът. Той благодари на Стопанска академия, като любезен домакин на националния форум и връчи на ректора юбилеен плакет, с който Общината удостоява висшето училище по повод 140 години от освобождението на Свищов.

В приветствието си към участниците в конференцията, доц. д-р Иван Марчевски подчерта значението на форсирането на река Дунав край Свищов от преди 140 години като припомни, че всичко, което по-късно се е случило при битките край Плевен, Шипка, София, Стара Загора е зависело от успеха на десанта край Свищов. Ректорът изрази надежда, че в рамките на форума ще бъде оценено и изтъкнато значението на тази военно-техническа операция, и пожела успех на участниците в конференцията.

Приветствие от името на началника на Военната академия поднесе зам.-ректорът по учебна дейност – полковник доц. д-р Димитър Ташков. Той подчерта, че заявените за конференцията доклади и научни изследвания от компетентни изследователи на българската военна история са гаранция за осветляването и обективната интерпретация на този важен момент от освободителната война, какъвто е десанта на Дунав край Свищов. В националния форум бяха представени девет доклада, подготвени от Военната академия и един от Исторически музей – Свищов. Ивелин Иванов, ученик от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство представи своя мултимедийна презентация, с която печели първо място в националния конкурс „Не се гаси туй що не гасне”.

Още »

Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че Стопанска академия "Д. А. Ценов", Община Свищов и Ротари клуб Свищов организират публична лекция на тема "Българите в Украйна:история и съвремие" (средата на XVIII век - начало на XXI век) с лектор г-н Антон Киссе (депутат от Украинската Рада).

Лекцията ще се състои на 26 юни 2017 г. (понеделник), от 15.00 часа в ауд. 10 (Акад. Иван Стефанов), Ректорат.

Още »

Стопанска академия награди най-добрите общински администрации по прилагане на СФУК

Тържествена церемония по обявяване на резултатите и награждаване на победителите в Годишен национален конкурс 2017 г. „Най-добра администрация“ по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините се проведе в Сентръл парк хотел София. Третото поредно издание на конкурса „Най-добра администрация“ се провежда по силата на притежавана от Стопанска академия търговска марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България и даваща й право да организира събития под това наименование. На събитието присъстваха кметове, заместник-кметове, секретари на общини и общински служители, представители на администрацията на Министерски съвет, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Институт по публична администрация, Фондация за реформа в местното самоуправление, преподаватели от Стопанска академия и други висши училища, студенти, медии и гости.

Тържествената церемония по награждаване на победителите в тазгодишното издание на конкурса, като имиджово събитие с обществена значимост, е финансирано от Фондация „Ценов“. То бе заключителен етап на изследване, проведено в рамките на Договор № 4-2017/23.03.2017 г. за реализиране на проект № 5-2017 г. „Системите за финансово управление и контрол в общините – 10 години след приемането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор“, финансиран в рамките на държавната субсидия по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН.

Проф. д-р Маргарита Богданова - ръководител катедра „Стратегическо планиране“ при Стопанска академия и водещ на събитието, акцентира върху факта, че организациите от публичния сектор са най-големият работодател в страната. Само в администрацията на Министерския съвет, министерствата и прилежащите им агенции, общинските и областните управи са заети 138 000 души. Ако към тях се прибавят учителите, лекарите в държавните и общински здравни заведения, служителите в културните и социални заведения и други, броят им нараства на над 530 000 души. Проф. Богданова подчерта, че е трудно, дори невъзможно, да се изследват всички администрации, с протичащите в тях функции и процеси, за да се определи най-добрата. Затова всяка година организаторите на конкурса определят различен обект и предмет на проучване. През 2015 и 2016 г. във фокуса на проучванията за най-добра администрация бяха поставени областните администрации с всички техни функции и отговорности. През 2017 г. за обект бяха определени общинските администрации, а като предмет на проучването – прилагането на Системите за финансово управление и контрол.

Форумът откри проф. д-р Георги Иванов, заместник-ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и член на Сметната палата на Република България. Приветствие към участниците отправи и Павел Иванов - Изпълнителен директор на Института по публична администрация. Проф. д-р Борислав Борисов, ръководител на проектния екип и председател на националното жури по присъждане на наградите за най-добра общинска администрация за 2017 г., представи резюме на обобщаващия доклад от проведеното проучване на тема „Прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините“.

В своето изложение проф. Борисов посочи, че моделът за предварителен контрол, наречен COSO на името на Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission има над 30-годишна история и се припознава като основно средство за осъществяване на вътрешен контрол в организациите от публичния сектор у нас от 2000 г., когато беше въведено изискването за разработване и прилагане на СФУК в тези организации. Неговите елементи бяха по-подробно разяснени и уточнени в новите нормативни документи за вътрешния контрол от 2006 г. – Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит в публичния сектор и редица подзаконови нормативни актове. Може да се каже, че въвеждането на СФУК е регламентирано преди 17 години, а прилагането на моделът COSO и въвеждането на СФУК в сегашния им вид у нас има вече десетгодишна история. Проф. Борисов поясни, че направеното проучване е било насочено към търсене на отговор на въпросите какво се случи за тези десет години, имат ли всички организации от публичния сектор свои СФУК, съществува ли т. нар. „тон на върха“ и разбиране за тяхното значение за прозрачно, законосъобразно, целесъобразно и ефективно управление, къде се прилагат реално и къде формално, достатъчно всеобхватни ли са или има области, в които те не действат и т.н.

Ежегодно организациите от публичния сектор се самооценяват по отношение състоянието на СФУК по въпросник, публикуван от Министерство на финансите. „Той почти не се е променял през последните 5-6 години, но това едва ли е, защото е съвършен. Напротив, въпросникът допуска много неясноти, не задава точни и конкретни въпроси, някои от въпросите се преповтарят, а важни области на СФУК остават незасегнати”, подчерта председателят на националното жури. Въпреки, че е структуриран по петте елемента на предварителния контрол, в него липсват такива важни въпроси като какъв е обхватът на СФУК и дали те се разпростират върху всички структури, програми, дейности и процеси така, както изисква законът, за връзката между цели и бюджети, за резултата от прилагането на СФУК, за броя на регистрираните случаи на несъответствия на стандартизираните процедури и др.

„Ясно е, че при такъв несъвършен въпросник, то и Консолидираният доклад на МФ, който отразява обобщената информация и самооценката на ръководителите за постигнатото ниво на адекватност и ефективност на вътрешния контрол, ще бъде неадекватен на действителната ситуация. Всичко това, както и вече 10-годишния ни опит в разработването и прилагането на СФУК в различни организации, ни провокира да проведем едно проучване, което да бъде по-конкретно и целенасочено, за да ни покаже действителното състояние на СФУК. Решихме тази година именно адекватността и ефективността на СФУК в общините да бъде критерият, по който ще определим най-добрите от тях в годишния конкурс, провеждан за трети път под марката „Най-добра администрация“, притежание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, каза още проф. Борисов.

Проучването е проведено на два етапа. В първия са проведени дълбочинни интервюта в периода ноември 2016 – януари 2017 г. по предварително структуриран въпросник. Интервютата са направени чрез посещения на място от студенти от специалност „Публична администрация“ в рамките на семестриалните им задачи по дисциплината „Системи за управление и контрол в публичния сектор“. На база на дълбочинните интервюта е разработена електронна анкетна карта, изпратена до всички 265 общини в страната. Броят на респондентите, попълнили анкетната карта и заявили желание за участие в конкурса, е 55. Анкетното проучване е осъществено през периода март – май 2017 г. Като цяло, изводите в доклада се базират на над 120 изследвани общински администрации, което ги прави достоверни и обосновани.

След представянето на доклада, церемонията продължи с връчване на награди на общинските администрации, отличени с най-добри резултати в прилагането на СФУК. Проф. Борисов сподели, че първоначалната идея е била да се определи една най-добра администрация, тъй като такова е наименованието на самия конкурс, но запознаването с емпиричните данни и анализите е показало на екипа, че има няколко общини, всяка от които по своему е постигнала нещо добро в определена област на СФУК и може да послужи като пример за останалите. Поради тези причини е взето решение да се присъдят награди (почетни плакети и грамоти, както и статуетка „Победа“ за показалата най-добри резултати община) в пет категории.

Награда за процесно ориентирана община по прилагане на СФУК получи община Костинброд. Като най-иновативна община по прилагане на СФУК бе отличена община Луковит. Награда за най-прозрачна община по прилагане на СФУК получи община Добрич. С награда за целево ориентирана община по прилагане на СФУК бе отличена Столична община. Първо място в прилагане на СФУК в общините журито присъди на община Смолян.

Организаторите на Годишния национален конкурс 2017 г. „Най-добра администрация“ по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините изразиха благодарност за участието в конкурса на представителите на общините, на всички участници в тържествената церемонията по награждаване на победителите, на колегите от екипа на проекта, извършил проучването, както и на медиите за проявения интерес към събитието и обективното му отразяване.

Още »

Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

IПо Дейност 1 „Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности“:

1.        Експерт "Подбор на кандидати" 2.        Експерт "Мобилност"

IIПо Дейност 5 „Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания“:

1.        Експерт "Изграждане на научни мрежи" 2.        Сътрудник "Научна мрежа"

IIIПо Дейност 6 „Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания“:

1.        Експерт "Ментори"

IVПо Дейност 7 „Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“:

1.     Експерт "Алманах, докторанти и студенти" 2.     Сътрудник "Подготовка на алманах" 3.     Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти" 4.     Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти" 5.     Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за докторанти" 6.     Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за студенти"

VПо Дейност 11 „Подпомагане на организирането и провеждането на обучения“:

1.        Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти" 2.        Обучител курс "Обучение на научни ръководители на студенти"

За повече информация вижте в секция "Обяви и съобщения" на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Още »

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

В качеството си на одобрен Доставчик на обучения срещу ваучери, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов, ЦПО уведомява желаещите, че от 19.06.2017 година стартира приема на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Всички заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование могат да подават заявления по електронен път на сайта на Агенцията по заетостта или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда“ в страната.

Съгласно Постановление 280/2015 г., желаещите да участват в проекта могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност (общуване на чужди езици – КК: 2 или дигитална компетентност – КК: 4) с ваучери в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов, като безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

За повече информация относно лицензираните професии/част от професии и обучения по чужди езици и дигитална компетентност, по които ще се провеждат обучения срещу ваучери в присъствена форма в Центъра за професионално обучение:

https://www.uni-svishtov.bg/?page=cpo; Рубрика „Прием“/Направления/Професионално обучение срещу ваучери/Квалификация по професии/част от професии и обучение по ключови компетентности срещу ваучери

или на адрес: 5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Учебна база „Проф. Бъров“, 2-ри етаж
тел. 0882552521 – доц. д-р Христо Сирашки; h.sirashki@uni-svishtov.bg
тел. 0882552507 – Татяна Друмева; cpo@uni-svishtov.bg

Още »

Свищовски студенти за поредна година завоюваха призови места в националния конкурс „Млад икономист”

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за пореден път са сред призьорите на националния конкурс „Млад икономист”, организиран от Съюза на икономистите в България. Тазгодишното, тринадесето издание на конкурса, който се провежда под надслов „Гласът на младите за силна икономика”, бе на тема „Икономическото неравенство в 21 век“. Участващите в конкурса ученици, студенти и докторанти имаха възможност да представят своите идеи, становища или решения относно икономическото неравенство чрез индивидуална или екипна разработка. Победителите в конкурса получиха своите награди на тържествена церемония в София, посветена на Деня на икономиста.

Възпитаници на Стопанска академия активно участват и печелят награди в ежегодните издания на своеобразната надпревара сред младите икономисти на България. Тази година, двама свищовски студенти, които участват за първи път в конкурса, завоюваха призови места. В категория „Студенти” на второ място се класира Беатрис Любенова – 4 курс, специалност „Финанси”, а в категория „Докторанти” втора награда получи Йордан Йорданов – докторант към катедра „Застраховане и социално дело”.

В рамките на церемонията бе обявена и специалната награда от учредената по инициатива на преподаватели от катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия, фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. Председателят на фондацията, проф. д-р Андрей Захариев връчи парична премия от 200 лв. на отличената с Четвърта специална награда студентка Юлия Неделчева от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, участвала в конкурса в категория „Студенти”. При награждаването, проф. Захариев подчерта силната историческа връзка между академията в Свищов и Софийския университет, изразена в градивната роля на Димитър Апостолов Ценов като един от изпълнителите на завещанието на братята Евлоги и Христо Георгиеви при учредяване на Алма матер в столицата София.

Двамата наградени в националния конкурс свищовски възпитаници са изявени и отлични студенти. Беатрис Любенова завършва своето обучение в ОКС „бакалавър” с успех Отличен 6.00, предстои й държавен изпит преди дипломирането. През годините на следване е участвала в различни научни форуми, национална студентска конференция, международно студентско състезание за финансови аналитици и други прояви, в които е отличавана с призови награди. Йордан Йорданов е докторант в докторска програма Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело), към катедра „Застраховане и социално дело“ с научен ръководител доц. д-р Николай Нинов. Дисертационният труд на наградения докторант е на тема „Социално-икономически измерения на пенсионната система и плащанията при старост в условията на демографско стареене и обедняване на населението в България”. Йордан Йорданов е в процес на стартиране на процедура за придобиване на ОНС „доктор” по икономика.

Още »

Най-активните туристи получиха награди от БТС за 80-годишнината на СТД „Академик” – Свищов

Стопанска академия отличи Николай Нейков за 20-годишната му дейност, свързана с туризма

Студентското туристическо дружество „Академик”, което е основано на 3 юни 1937 г. (само няколко месеца след откриване на висшето училище в Свищов), получи за 80-годишнината си най-високата награда на Българския туристически съюз. За дългогодишно активно поддържане на туристическата дейност сред студенти, преподаватели, служители на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, както и сред гражданите на Алековия Свищов, второто в страната ни студентско туристическо дружество бе отличено за трети път с медал „Алеко” от Управителния съвет на БТС. Честването на 80-годишнината на СТД „Академик” – Свищов се състоя в местността Узана в Габровския Балкан, където се събраха около 100 членове на дружеството от различни поколения и различни краища на България. Обзорен преглед на историята на дружеството направи настоящият му председател гл. ас. д-р Симеон Момчев. Приветствия поднесоха представители на БТС и ректорът на Стопанска академия. От името на академичното ръководство, доц. д-р Иван Марчевски награди с почетния знак на Стопанска академия секретаря на СТД „Академик” от 1997 г. – ст. преподавател Николай Нейков за 20-годишната му дейност, свързана с туризма и прославяне името на свищовското висше училище не само в цялата страна, но и по много краища на Европа.

В рамките на церемонията бе връчен плакет от УС на БТС и редица поздравителни адреси от сродни организации. С най-високото си отличие – медал „Алеко”, БТС удостои още Иван Марчевски – член на Управителния съвет на СТД „Академик” за активно участие в походи и в организационния живот на дружеството, и Николай Нейков – главен организатор и водач в болшинството прояви у нас и в чужбина.

Значка „Отличник на БТС” получиха 7 души: Кирил Стоянов - водач на пешеходни походи с изкачвания в Словения, Гърция и Румъния; Росен Петров - активен участник в проявите (в актива му са Монблан и Гросглокнер, Негою); Елена Илиева - активен участник в болшинството от проявите (върхове в Словения, Румъния и Гърция); Веселин Паперов - активен участник, водач на групи; Женя Паперова - активен участник в трудните пешеходни прояви; Николай Иванов - активен участник (Триглав, Арарат и др.); Пламен Петров - активен участник, водач на групи у нас и в чужбина. С грамоти за активна туристическа дейност на БТС и на СТД „Академик” бяха отличени и други членове на дружеството.

След награждаванията се проведоха спортни състезания, в които участваха туристи от различни поколения – от най-малкия участник в честването до най-възрастния. Лошото време на попречи на дългогодишните приятели от различни краища на България да се забавляват с добре познатите на всички игри като дълъг скок от място, бягане в чували, дърпане на въже и построяване на палатки, като по този начин те показаха физическа активност и умения за работа с туристически инвентар.

По традиция, след състезанията празненството продължи край лагерните огньове с китари и походни туристически песни. На следващия ден, в чест на 80-годишнината на СТД „Академик” – Свищов, масово бе изкачен близкия доминиращ връх Исполин, висок 1523 м. По повод кръглата годишнина, предстои през м. юни членове на дружеството да изкачат 10те планински първенци на България, а след това да покорят и най-високите върхове на Румъния и Словения.

Още »

Академични преподаватели и студенти от Свищов изследват българското Придунавие

Научноизследователски проект „Модел за социално-икономическо развитие на българското Придунавие“ реализират академични преподаватели и студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Проектният екип с ръководител доц. д-р Росица Колева – декан на факултет „Стопанска отчетност”, обединява представители на катедрите „Контрол и анализ на стопанската дейност”, „Маркетинг”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Застраховане и социално дело”, „Финанси и кредит”. Обект на изследването са граничещите с река Дунав български селища и техните общини, а целта на проекта е създаване на рамка за стратегическо мислене и за целенасочване към следващия етап от реализацията на Европейска Стратегия за регион Дунав (Дунавската стратегия). Според проектния екип, българското Придунавие може да се превърне в стратегическа зона, във „фронт” и мост за трансгранична интеграция между България и Румъния след получаване на знание за неговия потенциал и организирането му чрез създаване на подходящи концептуални инструменти – визии, стратегии, планове и др.

Част от планираните по проекта дейности вече са реализирани. Изследователи от свищовското висше училище участваха с експозета и презентации по тематиката на проекта в международна конференция „Глобализация, иновации и развитие. Тенденции и перспективи“. Форумът, който се проведе в румънския град Александрия, бе организиран от университет Валахия, Търговище, факултет по наука и технологии, а Стопанска академия бе съорганизатор. Двудневната конференция даде възможност за обмяна на мнения и становища по научни въпроси, практически проблеми, добри практики и опит. Освен представените научни виждания и разработки, на конференцията бяха дискутирани възможности за създаване на устойчиви и дългосрочни контакти между учени и специалисти от страните-участнички.

Свищовски студенти и техни колеги от румънския университет участваха в международен симпозиум в гр. Александрия, посветен на проблемите на икономиката, селското стопанство, туризма, търговията, публичната администрация. Студенти от 3 и 4 курс, в специалностите. „Финанси”, „Бизнес информатика”, „Стопански и финансов контрол”, „Икономика на туризма”, МИО, „Публична администрация”, „Аграрна икономика” представиха 17 доклада, разработени от 19 души. Тричленно жури, в състава, на което бе и свищовският проф. Красимир Шишманов – преподавател в катедра Бизнес информатика, определи четирите най-добри студентски презентации от българска и от румънска страна. На първо място от свищовските възпитаници се класира Шевкет Шевкет – 4 курс, спец. „Икономика на туризма”. Изследване развитието на българското Придунавие е друга дейност от планираните по проекта, която ще продължи до м. октомври. Дейността е насочена към концептуализиране създаването на изследователски център за изследване на българското Придунавие и предвижда систематизирано теренно проучване развитието на дунавските общини от студенти, изследователи и млади учени от Стопанска академия. За целта ще бъде организирана Дунавска проучвателна експедиция с два лъча: Свищов-Запад и Свищов-Изток. 

Още »

Здравейте, колеги!
„Идеал Стандарт – Видима” АД и тази година дава възможност на 20 студента да се включат в лятната програма.
До 20 юни 2017 се набират документи на студенти за участие в Стажантска програма 2017.

Повече информация можете да получите ТУК

Още »

Свищовски професор е удостоен със званието „Professor Honorificus” на чуждестранен университет

Проф. д-р Никола Янков, преподавател към катедра „Маркетинг” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е удостоен със званието „Professor Honorificus” на университета „Валахия”, Румъния. В рамките на честването на 25-годишнината от основаването на висшето училище в румънския град Търговище (старата столица на Валахия) се проведе тържествено заседание на Университетския Сенат. Президентът на Сената оповести решението на специална комисия за присъждане на почетното звание на шест професори – трима от чужбина (Испания, България (СА „Д. Ценов”) и Молдова) и трима от университета „Валахия”. Подчертано бе, че предложенията за удостояване със званието „Professor Honorificus” са направени за лица, които работят за развитие на университета и на отношенията с него.

За всеки почетен професор беше прочетено Лаудацио, а удостоените със званието произнесоха слово. В академичното представяне на проф. Никола Янков бе подчертано, че в професионалния си живот свищовският преподавател участва в научни изследвания, обучение и образование, управление на академични институции, в обществени дейности извън академичните граници. Сред темите на научните му интереси и изследвания са проблеми в областта на развитието на бизнеса и регионалните системи, процесите на тяхната футуризация, холистично маркетингово развитие и маркетингов процес, интегриране на системни мрежи – вертикални, хоризонтални, диагонални и др. Занимава се с проблемите на Дунавска България и р. Дунав. Изнася лекции по маркетинг, стратегиране, предприемачество и др. В областта на научните изследвания има публикувани над 100 монографии, учебници, научни статии и доклади. Специализирал е в САЩ, Великобритания, Ирландия, Япония и в други страни. Правил е презентации и е изнасял доклади на научни конференции във Великобритания, САЩ, Румъния, Русия, Япония, Сърбия, Франция, Украйна. Има съвместни публикации с учени от САЩ, Великобритания и Румъния, публикувани в издания с импакт-фактор. Проф. Янков е работил като главен редактор, съ-редактор, член и рецензент на научни списания в Стопанска академия („Бизнес управление”, „Диалог”) и в Румъния (сп. Амфитеатру Економик – издание на Академията за икономически изследвания в Букурещ). Участвал е като координатор по проекти и експерт по няколко национални и европейски проекти. В годините от 1996 до 2014 проф. Никола Янков ръководи Института за научни изследвания към свищовското висше училище, а като заместник-ректор е участвал в началото на 90-те години в процеса на трансформиране на Висшия финансово стопански институт в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

На официалната церемония по удостояването му с почетното звание в университета „Валахия”, за да изрази уважение към домакините, свищовският професор произнесе словото си на румънски език. Проф. Янков благодари за оказаното му признание и подчерта ролята на институциите за висше образование в създаването на трансгранични мрежи за развитие на по-периферийни европейски региони, като обърна по-специално внимание на Долнодунавския макрорегион, който обхваща териториите на България и Румъния.

След завръщането си в Свищов проф. Янков сподели, че церемонията в университета „Валахия” се е превърнала в „панорама на идеи” за бъдещето на университетите, за преструктуриране на учебно-обучителния процес, за тяхното място в развитието на модернизиращи се общества. Той припомни, че създаденият през 1992 г. университет в румънския град Търговище, понастоящем има 10 факултета, сред които икономически, богословски, литературен и технологически, ориентиран в модерни области като инженеринг за биотехнологии и за възобновяема енергия. Университетът има ултрамодерен кампус и научно-изследователски център.

Стопанска академия поддържа дългогодишни активни връзки с университет „Валахия” и проф. Янков е основен двигател на тези взаимоотношения. По специален проект в Свищов се обучиха над 40 докторанти от румънското висше училище. Неотдавна 12-членна делегация от университет „Валахия”, водена от неговия ректор доц. д-р Калин Орос, заедно с двама заместник-ректори, посети Стопанска академия и проведе многоаспектна дискусия с нейното ръководство. Особено активни са отношенията на свищовската академията с най-близкостоящото звено на университет „Валахия” – Факултета за наука и инженеринг в гр. Александрия, който в момента е една бурно развиваща се структура благодарение на активното участие на неговия декан – доц. д-р Йоана Панагорец. В обособения кампус, разположен върху голяма и компактна територия на бивша казарма, се изграждат Деканат, модерни аудитории и общежития, хотел за гостуващи преподаватели, параклис в стила на старите румънски църкви. В друга зона на кампуса американска фирма строи производствено предприятие – модерна шестетажна сграда, в което студентите от факултета ще работят и ще практикуват.

 

Още »

Преподаватели и докторанти от катедра „Аграрна икономика“ гостуваха на изложение на био производители

По покана на председателя на Българска асоциация „Биопродукти“ – Албена Симеонова, преподаватели и докторанти от катедра „Аграрна икономика“ при Стопанска академия гостуваха на изложение на био производители. В стопанството на Албена Симеонова и Любомир Любенов – земеделски производител на зърнени култури в с. Любеново, общ. Никопол се състоя демонстрация на конвенционални и биоторове, специализирана земеделска техника и лозов посадъчен материал с дегустация на микровинифицирани вина от високо устойчиви сортове. Катедра „Аграрна икономика“ поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения с Българска асоциация „Биопродукти“. В резултат на подписан меморандум за сътрудничество са осъществени редица съвместни мероприятия в и извън СА „Д. А. Ценов“.

Събитието, което се състоя върху производствените площи от лозови биомасиви край никополското село, откри Албена Симеонова, която запозна присъстващите с дейността на своето стопанство, както и с прилаганите технологии и внедряването на иновативни такива. Тя акцентира върху факта, че е възможно да се осъществява агроекологично растениевъдство без вредни пестициди, съдържащи неоникотиноиди (вредни за пчелите и околната среда) и като пример посочи съседен масив със слънчоглед, където борбата с хоботника и теления червей е изведена без ползването на такива. За съжаление, подчерта Симеонова, единствено в България и Румъния все още е разрешено тяхното използване.

Стефан Василев – представител на AgroForestConsulting, създател на биолозовите масиви, представи румънския комбинат СICH, лидер в производството на качествени високотехнологични торове – гранулирани и водоразтворими продукти с листно прилагане/фертигация. Той подчерта, че 30-40% от дейността на румънската компания е свързана с иновационни технологии, биологично наторяване на трайни насаждения и монокултури. Василев представи специализирани трактори за трайни насаждения, нискообемна пулверизаторна пръскачка и тороразпръскващ агрегат.

Представител на компанията „VCR-Vivai Cooperativi Rauscedo“, производител от световен мащаб на лозов посадъчен материал, запозна присъстващите с нови хибридни високоустойчиви сортове, резистентни на болести (мана, оидиум) и ниски температури (до – 24о).

Пред погледа на всички участници бе демонстрирано практическото приложение на биологични торове и земеделска техника върху лозови масиви и пролетни култури – слънчоглед, биологична пшеница и биологичен грах. За гостите на събитието, пепинерията „VCR-Vivai Cooperativi Rauscedo“, предложи дегустация от микровинифицирани вина, а организаторите осигуриха здравословна биохрана.

Преподавателите и докторантите от катедра „Аграрна икономика“ си тръгнаха удоволетворени от събитието, от ползотворните разговори с различни земеделски производители, с представители на фирмите. По традиция, от организаторите бяха подготвени специални материали от фирмите участници и сувенирни разфасовки на демонстрираните биоторове. По думите на ръководителя на катедрата – доц. д-р Марина Николова, всяко подобно мероприятие обогатява връзката между теоретичните знания и практическата подготовка на обучаваните студенти в специалност „Аграрна икономика“. Това дава възможност на преподавателите да подготвят съвременни професионалисти в съответствие с конкретните потребности на агробизнеса и изискванията на пазара на труда. „Разгледаната проблематика и акцентите на събитието потвърждават актуалността на учебното съдържание на дисциплините: „Екологично устойчиво развитие на агрофирмата“, „Аграрна екология“, „Аграрен мениджмънт“, „Аграрно предприемачество“ и др.,  чрез включването на теми, свързани с приоритетите за устойчиво развитие на земеделието, управлението на иновативни стопанства и предприемачески инициативи с грижа към околната среда и към хората“, коментира още доц. Николова. 

 

Още »

Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов обявява подбор на целеви групи по проект за трансгранично сътрудничество Румъния- България V-A: Шанс за развитие”, e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087

Изисквания към целевите групи на проекта:

 • обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор”;
 • завършили висше образование със степен бакалавър, магистър и ОНС „Доктор”;
 • търсещи работа и
 • безработни лица (съгласно националното законодателство)

ВАЖНО! Всички лица от горе-изброените целеви групи трябва задължително да имат адрес на местоживеене в област Велико Търново

За повече подробности вижте ТУК

Още »

Специалисти от софтуерна компания ще обучават свищовските студенти-информатици

В изпълнение на своята стратегия за развитие на обучение, съобразено с текущите потребности на икономиката и за активно и многостранно взаимодействие с бизнеса, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ сключи Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с „Прайм Холдинг“ АД (www.primeholding.com).

Като бързо развиваща се компания в областта на информационните технологии „Прайм Холдинг“ има около 250 софтуерни разработчици и към момента е реализирала повече от 500 успешни проекта в Европа, Азия и САЩ. В България софтуерната компания управлява офиси в шест града, като един от офисите беше специално позициониран на територията на свищовската академия.

Основните задачи, набелязани в подписаното споразумение за сътрудничеството, са мероприятия по осигуряване на адекватно на съвременните потребности на бизнеса обучение, съвместно съставяне на учебни планове, разработване на учебни материали, практическо обучение на студенти от специалност „Бизнес информатика“ с най-модерния приложен инструментариум в реална работна среда, участие на студенти в стажантски програми и др. Сътрудничеството стартира със стажантска програма за студенти от IV курс на специалност „Бизнес информатика“. Бъдещите икономисти-информатици бяха посрещнати от регионалния мениджър за Северна България – Илиян Атанасов, който ги запозна с идеите, целите и задачите на холдинга, с някои от успешно реализираните от тях проектите, както и със специалистите, които ще ги обучават.

Под надзора на своите ментори студентите ще бъдат включени в работата по реални проекти. Ще се обучават, ще бъдат стимулирани да прилагат на практика наученото в академичните зали, да развиват своя потенциал и креативност. В зависимост от техните качества и показани резултати ще им бъде осигурена възможност и за бъдеща професионална реализация в рамките на холдинга.

Втората дейност, планирана да стартира през м. септември тази година, е участие на специалисти от „Прайм Холдинг“ в практическото обучение на студенти от II, III и IV курс на специалност „Бизнес информатика“. Предвидено е специалисти на холдинга да водят между 30 и 50% от семинарните занятия по учебните дисциплини „Бази от данни“, „Обектно ориентирано програмиране“, „Приложно програмиране“ и „Програмиране в среда на уеб”. Това ще позволи работата на студентите по практически задачи и проекти да бъде водена от доказали се в ИТ разработките специалисти.

 

Още »

Връзката между висшето образование и бизнеса реализират в дългосрочен съвместен проект Стопанска академия и Булстрад

В Свищов се дипломира първият випуск на Булстрад Академия

Съвместен дългосрочен проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, озаглавен „Булстрад Академия“, дава възможност за поредица организирани квалификационни обучения за служители от застрахователния бранш. Въз основа на сключен меморандум за стратегическо партньорство между двете институции, в Стопанска академия се проведе обучение по Застрахователен мениджмънт (Организация и управление на застраховането) на 19 служители от структурите на Булстрад и Булстрад Живот в градовете София, Велико Търново, Бургас, Монтана, Пазарджик, Русе, Плевен, Враца, Шумен, Петрич, Сливен, Хасково, Пловдив, Варна и Стара Загора. Първото квалификационно обучение бе за придобиване на нови професионални компетентности по професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело”.

 

Водещи лектори от страна на свищовската академия бяха ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” доц. д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков. Гост-лектори от Булстрад бяха изпълнителните директори Иво Груев и Пламен Шинов, Евгения Кало-Колова – директор на дирекция „Правна” и член на разширения Управителен съвет, Иван Иванов – член на УС. Обучението се проведе със съдействието на Центъра за професионално обучение при Стопанска академия, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Първият випуск на Булстрад Академия получи своите дипломи на официална церемония в реновираната зала на Студентския дом на културата в Стопанска академия, ремонтирана и оборудвана с най-модерна презентационна и аудиовизуална техника със средства на висшето училище и с финансовата подкрепа на двете застрахователни дружества. Обновената зала, наименована „Зала Булстрад”, бе тържествено открита непосредствено преди церемонията по дипломиране на първия випуск. Ритуалното прерязване на трикольорната лента изпълниха ректорът на Стопанска академия и главните изпълнителни директори на Булстрад Виена Иншурънс Груп и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп.

 

В приветствието си към дипломантите, ректорът доц. д-р Иван Марчевски подчерта, че за първи път в България се реализира толкова ясно декларирана и изпълнена със съдържание връзка между една утвърдена на пазара компания с десетилетни традиции, която е синоним на застраховането, и висшето училище, което е синоним на икономическото образование в България. „За нас това начинание е изключително важно, защото показва на нашите студенти, че Стопанска академия е призната от застрахователния бизнес, че хората които работят тази благородна професия вярват на това, което ние даваме и са готови да поверят в наши ръце хората, които генерират финансовите им резултати, за да помагаме в тяхното обучение“, каза доц. Марчевски. Той поясни, че в реновираната зала Булстрад, която е символ на съвместната инициатива, ще се провеждат церемонии по дипломиране на свищовски студенти-застрахователи и на обучаваните специалисти от застрахователния бизнес.

 

Главният изп. директор на Булстрад – Недялко Чандъров благодари на Стопанска академия за това, че е откликнала за дългосрочно партньорство с компанията и пояси, че целта на Булстрад Академия е през нея да преминат хора, които имат желание да се развиват ежедневно и да придобиват повече икономически и управленски знания в областта на застраховането. Той честити на първите дипломанти и благодари на обучителите. Приветствие към първия випуск отправи и главният изп. директор на Булстрад Живот – Светла Несторова. Тя припомни, че именно в Свищов е основана застрахователната школа в България. По думите й, Стопанска академия е място, исторически свързано със застраховането, носещо аромата и атмосферата на застрахователния бранш. „Свищов е абсолютното естествено място, където ние да дадем едно много силно централно послание за цялото ни общество, посланието за връзката между академичното и практическото, между теоретичните образователни институции, които подготвят хората за реализацията им и бизнеса, където тази реализация на практика се случва. За мен това е знаково партньорство, което би следвало да даде своя отзвук не само за тук присъстващите, но и за останалите институции, защото това, което липсва в обществото ни сега, но за което има много сериозни исторически корени, е връзката между бизнеса и Академията“, заяви Светла Несторова.

 

В приветствието си към дипломантите, Иван Иванов – член на УС на Булстрад представи инициативата, като поясни, че основната концепция, заложена в Булстрад Академия, е идеята да се обедини теоретичното познание с практическия опит в сферата на застраховането и всичко това да бъде поднесено по изключително подходящ и полезен за съответната аудитория начин. Той подчерта, че това е само началото на едно дългосрочно и устойчиво партньорство, и сподели, че вече са планирани прояви до края на настоящата и през следващата година. Иван Иванов благодари на ръководствата на Стопанска академия и на Булстрад, и на обучителите от двете институции.

 

Облечени в академични тоги и под звуците на фанфари, дипломантите от първия випуск на Булстрад Академия получиха своите свидетелства на сцената на реновираната зала. Ректорът на Стопанска академия връчи дипломите на отличниците на випуска Клементина Куцарова и Любомир Андреев, а другите дипломанти получиха свидетелствата си от главните изпълнителни директори на застрахователното дружество. 

Още »

Уважаеми колеги!
Библиотека „Акад. Н. Михов” информира потребителите на информационни ресурси, че с активното съдействие на Българския информационен консорциум е осигурен пробен достъп до:
 
1. Euromonitor International - до 20.06.2017 г.
 
2. Аудио-визуални колекции  от „Alexander Street Press“ – до 31.07.2017 г.
 
3. Emerald eJournal Collections – до 17.07.2017 г.
 
Линкове към всички образователни ресурси, за които е осигурен достъп, могат да бъдат открити ТУК
 
Още »

Международен конкурс за студентско есе „МОЯТ ПРИНОС ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДО 2030 Г.“ по Проект № 13-2017 „Младежта, университетите и бизнесът – ключови партньори в постигане на Глобалните цели за устойчивото развитие“, финансиран от държавната субсидия за научна дейност, присъща на Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов, България.

Тематични направления:

1) Коя от 17-те Цели за устойчиво развитие, приети от ООН през 2015 г., смятате за най-важна за реализиране на идеята "Светът, в който искаме да живеем до 2030 г."? Аргументирайте своя избор.

2) Коя от Целите за устойчиво развитие е най-пренебрегната от гледна точка на реализиране на идеята на „Светът, в който искаме да живеем до 2030 г.? Аргументирайте своя избор.

3) Ако бихте могли да изберете една от Целите за устойчиво развитие, която да формира основата на курс в университета, коя би била и защо? Посочете какво бихте искали да научите в този курс.

4) Какви творчески идеи може да формулирате за постигане на една от Целите за устойчиво развитие? Този въпрос ви приканва да бъдете креативни и да мислите за различните начини, по които може да бъде постигната тази цел.

5) В града, в който се обучавате, коя от Целите за устойчиво развитие може да допринесе най-много за неговото устойчиво бъдеще? Обяснете защо.

Участие в конкурса
В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други свързани с темата направления.

Правила на конкурса:
1. Обем на есето до 3600 знака или 2 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5 lines).
2. В срок до 30 август 2017 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: sdg_sv_essay@uni-svishtov.bg
3. Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка.
4. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и от чуждестранни университети, участващи в проекта.
5. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.

Официални езици: български, английски, руски и испански. 

Още »

Виенски университет, катедра Славистика,
Институт за Дунавския регион и Централна Европа, Виена
организират
 
XXIII АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ
1-20 август, 2017, Благоевград и Варна

За поредна година се предоставя възможност на 15 студенти от български университети и на 15 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.

Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите.

Условия за кандидатстване: 
Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които владеят писмено и говоримо български език.

Необходими документи:
 • CV Europass- на български език.
 • Мотивационно писмо за участие в 23 Австрийско-български летен колеж – на български език. 
 • Уверение, че сте студент или докторант – на български език. 

Кандидатурите си може да изпращате до 30 юни на e-mail: sommerkolleg@yahoo.com
Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева
 

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване в чуждестранни висши училища извън ЕС и ЕИП (програма „Еразъм+“, КД 107) през зимен семестър на академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас);
 • докладна записка на пряк ръководител (с изходящ номер от ДАО);
 • декларация по ЗЗЛД (по образец);
 • споразумение за мобилност (образец MA for teaching - SI - KA107.docx)

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи (електронно и на хартиен носител): 30 юни 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация за университетите, за които може да кандидатствате,
вижте
тук.

За повече информация относно регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Аграрна икономика“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, със съдействието на: Община Свищов, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ организират на 06 октомври 2017 г.:

 • кръгла маса „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“
 • изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“

Повече информация относно събитията можете да намерите ТУК.

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Математика и статистика“, Национален статистически институт и Министерство на земеделието и храните – Агростатистика организират  научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“. Конференцията е посветена на предстоящото честване на 80 години от началото на обучението по статистика в Стопанска академия  и ще се проведе на 20.10.2017 г. в гр. Свищов.

Повече информация относно конференцията можете да намерите ТУК.

Още »

Уважаеми студенти,
Във връзка с отбелязване на тридесетгодишнината на Програма „Еразъм+“, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява конкурс за снимка и видео на тема:  "Какви са плюсовете на моя Еразъм?"

Повече информация може да намерите на уебстраницата на конкурса в интернет и във Фейсбук.

Крайният срок за кандидатстване е 10.07.2017 г.

Желаем ви успех!

 

Екипът на Центъра за международна дейност/ Еразъм+ офис

Още »

Уважаеми колеги,
В актуализирания списък на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2016 г., утвърден на 15.12.2016 г. е и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов, която ще предлага на заети или безработни лица обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през програмния период 2014 - 2020 година.

Още »