ОКС "Бакалавър" Прием 2017 Кандидатствай Online
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър" Прием Март 2017
Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

Уважаеми кандидат-студенти,
уведомяваме Ви, че конкурсните изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и „Чужди езици“ за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец февруари ще се проведат на 25 февруари 2017 г. /събота/ от 13:00 ч. в Ректората на СА „Д. А. Ценов“. 
Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред Ректората.
Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта, а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.
 
Още »

Уважаеми студенти!
Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и катедра „Финанси“ при УНСС
организират и най-любезно Ви канят да вземете участие в

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИНАНСИАДА2017“

          Тематични направления:

1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа

2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 –2020 г.

3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

    За повече информация: ТУК

Крайни срокове:

10 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg

31 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад и презентация на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg

 

Адрес за справки:

5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
http://finance1952.com/Finansiada2017/  

 

 

Още »

СТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
“Изследовател“ към Институт за научни изследвания

Основни задължения
Провеждане на научно-приложни изследвания, изготвяне на анализи, подготовка и участия в научни проекти и създаване/публикуване на научна продукция.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. На събеседването ще бъдат поканени само кандидатите, преминали успешно подбора по документи.

Изисквания към кандидатите:

 • висше образование ОКС „Магистър“ и присъдена образователна и научна степен „Доктор“;
 • компютърна грамотност (OS Windows, Microsoft Office и др.);
 • комуникативност и умение за работа в екип;
 • умения за работа в динамична среда;
 • коректност, лоялност, дискретност, организираност и умение за планиране;
 • отлично владеене на английски език (говоримо и писмено); владеенето на втори чужд език е предимство;
 • опит при работа по проекти.

Необходими документи:

 • заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване;
 • мотивационно писмо;
 • лична карта – за справка;
 • автобиография (CV европейски формат) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • копие от диплома за присъдена ОНС „Доктор“;
 • копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.);
 • писмени препоръки, свързани с трудовата дейност и професионална квалификация, по желание на кандидата;
 • документ, който удостоверява трудовия или служебен стаж;
 • актуална снимка.

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 10 март 2017 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.

Всеки кандидат подава документите лично.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Още »

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
обявява
Тринадесетия национален конкурс
 
  МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г.
„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
  на тема 
„Икономическото неравенство в 21 век“
 
 Съорганизатор и Генерален спонсор за 2017 г.:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ“
 
 
Участници в конкурса могат да бъдат:
 •  ученици в средните училища, без ограничения на специалността;
 • студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети;
 • докторанти и асистенти в български и европейски университети;
 • млади предприемачи до 29 годишна възраст.
- Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка;
- Докладите трябва да бъдат написани на български език;
-  Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 
- В текста да не се посочва името на автора.
- Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, e-mail;
 • име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.
- Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 
-Докладите се изпращат:
в 2 (два) екземпляра на хартиен носител по пощата и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg
 
Разработките се изпращат: до 11 май 2017 г. на адрес:
 
гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  
За конкурса „Млад икономист-2017г.”,
За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: +359 87 701 1710;
e-mail: unieconom@abv.bg
 
Награди  за участието в конкурса:
 • първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории участници  получават парична награда;
 • второ, носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност;
 • трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;
 • четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 
- Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2017-2018г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски ”, който е съорганизатор и генерален спонсор на конкурса.
 
- Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2017г.”  ще се състои на 10 юни 2017 г.,  събота, по повод 11 юни - Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул." Г. С. Раковски" 108, зала 4.
- Неполучените на 10.06.2017г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.
 
Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/
 
Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,  предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и решение по конкурсната тема, това е Вашият шанс да го споделите!
 
*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.
 
Организационен комитет:
Проф. д-р Татяна Хубенова
Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса„Млад икономист 2017”
 
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов
Зам. председател на УС на СИБ,  гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2017”
Още »

Информация за работодателя
Име: Deutsche Post DHL Niederlassung Mannheim
Лице за контакт: Peter Riese und Werner Schmidt
 
Адрес:
68309 Mannheim; Turbinenstr. 21
Държава: Германия
 
Сектор: Logistig
 
Информация за работното място
Наименование на позицията: Пощальон, Разносвач-сортировач на писма
Описание на длъжността/Отговорности: Сортиране на писма, разнасяне на писма от къща на къща, придвижване с велосипед
 
Брой свободни работни места: 20
 
Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Основни/широки общи програми
Професионална квалификация: Студенти, в момента обучаващи се в български висши училища. Възможно е студентите да бъдат задочна форма на обучение и/или последен курс.
 
Опит: Не
 
Езиковия умения: Немски - 2 - Много добре
 
Други:
Много добър немски език;
Атлетични, издръжливи, физически здрави
 
Заплащане и условия на заетост
 
Заплата:
12,02 евро/час – нето
 
Месторабота:
Манхайм, Хайделберг и Умгебунг
 
Начална дата за започване:
01.6.2017 г.
 
Период на договора /срочен, постоянен/:
временен/ срочен
 
Работно време:
пълно работно време
 
Бр. работни часове на седмица:
38,5 работни часове/седмица
 
Работа на смени и почивни дни:
1 почивен ден на седмица
 
Настаняване:
Работодателят помага при търсенето и намирането на квартира. Пример: стая в района струва между 300-400 евро/месец на човек.
 
Храна:
Не се осигурява
 
Пътни разходи до страната:
Пътуването до Германия се заплаща от кандидатите.
 
Други:
Начална дата за започване: от м. юни до м. октомври; най-малко 8 седмици
 
Начин за кандидатстване
 
Документи, изисквани от работодателя:
1/ Автобиография на немски език;
2/ Уверение за студент, подпечатано от висшето учебно заведение. В случай на одобрение – превод на уверението на немски език от заклет преводач.
 
Език, на който да бъдат представени документите: Немски език
 
Къде да се изпращат документите:
 
До EURES асистенти: Д. Цанкова и Д. Лазарова
Моля, посочете референтен номер на офертата: 49837
 
E-mail за изпращане на документите:
 
 
Крайна дата за кандидатстване: 15.3.2017 г.
Още »

Над 200 ученици от страната мериха знания в национално състезание по икономика в Стопанска академия

Поредното национално ученическо състезание по икономика, което организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, предизвика 210 ученици от 22 училища в страната. В 19-то издание на средношколската надпревара, което се проведе в пет направления, участваха ученици от Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Дупница, Козлодуй, Левски, Полски Тръмбеш, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра, София, Стара Загора, Търговище и Хайредин.

Участниците в състезанието и придружаващите ги 36 учители приветства с „Добре дошли в Стопанска академия” гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Националното ученическо състезание откри зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. От името на академичното ръководство той пожела успех на средношколците като подчерта, че независимо от крайното класиране, в тези състезания никога няма губещи. „Всеки ученик си тръгва не само със сертификат, който му дава правото да бъде приет за студент по първа желана специалност и форма на обучение, но тук печелите много нови знания, практически умения и възможност за изява, печелите и нови безценни приятелства, които ще бъдат доказани във времето”, заяви доц. Нинов.

19-то издание на националното ученическо състезание по икономика се проведе в направленията „Управление на проекти”, „Митнически и данъчен контрол”, „Маркетингът в действие”, „Мениджмънт академия”, „Млад агропредприемач”. Приветствия към участниците отправиха и ръководителите на петте катедри-организатори в съответните направления: проф. д-р Маргарита Богданова – катедра „Стратегическо планиране”; проф. д-р Георги Иванов –ръководител катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” и зам.-ректор „Акредитация и управление на качеството”; доц. д-р Тодор Кръстевич – ръководител катедра „Маркетинг” и зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност”; доц. д-р Цветан Дилков – катедра „Мениджмънт”; доц. д-р Марина Николова – катедра „Аграрна икономика”. Те споделиха какви предизвикателства отправят катедрите към участниците във всяко направление и пожелаха на учениците, потопени във вълшебната атмосфера на Стопанска академия да покажат своите знания, креативност, задълбочено мислене, творческо вдъхновение, новаторски идеи, дръзки и смели решения.

Във всяко направление отборите бяха сформирани на случаен принцип с ученици от 11 и 12 класове от различни училища, а в помощ на средношколците отново бяха близо 50 ментори в лицето на най-изявените студенти от съответните специалности. Презентациите на отборите оценяваха журита, в състава на които бяха академични преподаватели и представители на практиката.

В направление „Управление на проекти” участваха 65 ученици от 12 училища, разпределени в 11 екипа. В рамките на състезанието средношколците разработваха проектно предложение по Националната програма за младежта (НПМ) 2016-2020 г., управлявана от Министерството на младежта и спорта (ММС). Екипите имаха възможност да избират една от шестте тематични области на програмата: „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”; „Развитие и признаване на младежката работа”; „Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора”; „Активизиране на младите хора в малките населени места”; „Младежко предприемачество”; „Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС”. Участниците трябваше да дефинират целевата група на проекта, да опишат нейните проблеми и очакваните ползи, които младите хора биха имали след изпълнението на проекта, както и влиянието му върху местната общност. Екипите следваше да посочат цели на проекта, дейности с очаквани резултати, индикатори и необходими ресурси, мерки за информация и публичност, устойчивост на резултатите и мултиплициране на ефекта от проекта.

Оценяването на екипните разработки се извърши по действащите критерии, по които ММС оценява проекти по Националната програма за младежта 2016-2020 г. Катедра „Стратегическо планиране” награди участниците в състезанието по управление на проекти, като отличи отбора-победител и присъди още 10 специални награди. Екипите презентираха своите разработки пред две паралелно работещи журита в отделни аудитории. Освен представители на 6 общински администрации и две банкови институции, в състава на журитата за първи път имаше представители на министерство в лицето на експертите от ММС Мадлен Митева и Петър Младенов от дирекция „Младежки политики”. Първото място завоюва екип №1 с ментор Христо Топалов – IV курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране”. В състава на отбора бяха Деси Димитрова и Илиан Георгиев от СУ „Възраждане” – Русе, Мустафа Мустафов от ПГИИ „Джон Атанасов” – Търговище, Милица Кирилова от СУ „В. Воденичарски” – с. Хайредин, Михаела Михайлова от СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш, Ивелин Иванов от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Състезателите от направление „Митнически и данъчен контрол” бяха поставени в реална среда и се превъплатиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В първото задание те трябваше да извършат проверка на една вносна операция – фирмата-вносител доставя 3 вида натурални сокове от Чили с контейнер през пристанище Варна- Запад. Преглеждайки представените документи (международна фактура, коносамент и сертификат EUR.1) те трябваше да установят правилното оформяне на подадената от вносителя митническа декларация. На участниците в състезанието бяха предоставени и резултатите от извършена фактическа проверка на контейнера относно вида и количеството на внасяните стоки. Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирмата-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Като краен резултат шестте участващи екипа оформяха акт за установяване на митническо нарушения и описваха какви санкции трябва да бъдат наложени на фирмата-вносител. В ролята си пък на данъчни контрольори, средношколците трябваше въз основа на предоставена им информация относно дейността на фирма „Х”, да опишат какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на декларирани разходи от фирмата за предоставени й транспортни услуги от друга фирма.

Журито, председателствано от доц. д-р Росица Колева – декан на факултет „Стопанска отчетност”, класира на първо място екип №3 с ментор Апостол Шейтанов – IV курс, спец. СФК. В състава на отбора-победител бяха Жаклина Илиева и Крум Марков от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора и Галена Димитрова от ПГ по икономика – Разград. Освен за 1, 2, 3 място, беше присъдена и специална награда за креативност от Националната организация на митническите агенти (НОМА).

„Маркетингът в действие” предизвика за участие 56 ученици от 12 средни училища. Екипите работиха върху казус, който изискваше от тях да приложат комбинация от аналитични умения и креативност, за да предложат концептуално решение на комплексен маркетингов проблем. Средношколците представиха резултатите от работата си пред журита, работещи паралелно е две аудитории, които имаха нелеката задача да излъчат най-добре представилите се участници. Първото жури, председателствано от доц. д-р Тодор Кръстевич, отличи екип №3 с ментор Георги Василев – IV курс, спец. „Маркетинг”. Отборът-победител бе в състав Томислав Димитров и Доника Петкова от Tърговска гимназия – Стара Загора, Преслав Тодоров и Борислава Паунова от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” – Велико Търново. Второто жури, председателствано от доц. д-р Маруся Смокова – преподавател в катедра „Маркетинг” и директор на Центъра за международна дейност, отличи екип №10 с ментор Наталия Йорданова – IV курс, спец. „Маркетинг” и член на Marketing Academy Club при Стопанска академия. Завоювалият наградата отбор бе съставен от Росица Куманова и Габриела Желязкова от Tърговска гимназия – Стара Загора, Мирела Савова от Професионална гимназия по туризъм – Велико Търново и Самуил Илиев от Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман” – Разград.

В направление „Мениджмънт академия”, където се състезаваха 36 средношколци от 13 града, разпределени в 6 екипа, казусът беше свързан с мотивацията в управленските отношения. Заданието насочваше вниманието към отношенията между ръководителя и служителите, съобразно факта, че всеки един в организацията е индивидуална личност със свои потребности и цели, с които ръководството би трябвало да се съобрази. Това изискваше намиране на най-подходящия подход за мотивиране на всеки един от служителите и максимално сближаване на личните и организационни цели. Състезателите трябваше да направят психологически профил за всеки един от служителите с неговите потребности и да решат какъв подход биха избрали с цел активиране на потенциала и максимална мотивация за постигане на по-добри резултати. Журито, председателствано от ръководителя на катедрата, присъди наградата за най-добро представяне на екип №3 с ментор докторант Георги Русинов. Организаторът на направлението – гл. ас. д-р Елена Йорданова, връчи на гради на всеки от отбора-победител: Елена Ковачева от СУ „Адам Мицкевич” – София; Йоланда Матеева от ПГ „Проф.д-р Асен Златаров” – Видин; Валентина Вапцарова от Tърговска гимназия – Стара Загора; Иван Крушин от Профилирана гимназия „Христо Ботев” – Дупница; Габриела Георгиева от ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра; Биляна Ангелова от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов.

В направление „Млад агропредприемач” участваха 26 състезатели в 5 отбора, сформирани от 7 училища. Предизвикателството пред екипите бе да формулират предприемаческа идея за развитие на бизнес в агросектора при условиe, че са наследили имот в даден селски район, състоящ се от къща, селскостопански двор и земеделска земя. В заданието бе посочен и размерът на разполагаемите в началото собствени парични средства. За генериране на предприемаческата идея, екипите трябваше да приложат метода на „Шестте мислещи шапки”. Същността на този метод е в използването на шест типа мислене и всеки участник от екипа бе отличен с различен цвят шапка. Участникът с бяла шапка е ученият, с жълтата е оптимистът, с черната – критикът, със зелената – творецът, с червената – емоционалният човек, а със синята – ръководителят. След като всеки от екипа е осмислил решението на поставения проблем чрез значението на съответната шапка, мненията се обобщават. Достига се до единно решение, което съдържа научни аргументи, положителни и отрицателни страни, креативност и лична интуиция. Изискванията към участниците включваха генериране на идея с дефинирана цел, посочване на дейностите за нейното постигане и очакваните резултати. Жури с председател доц. д-р Марина Николова и гост Пепо Петров – председател на Фондация за околна среда и земеделие, и представител на Българска асоциация биопродукти, присъди награди за 1, 2, 3 място и специални отличия за „Най-иновативна идея” и „Най-зелена предприемаческа идея”. Победител в направлението стана екип „Agrolife” с ментор Силвия Йорданова – III курс, спец. „Аграрна икономика”. Първото място завоюваха Десислава Цветанова, Габриела Стоилова и Славея Линкова от ПДТГ – Свищов, Кристиан Кирилов и Николай Деликостов от ПМГ „Баба Тонка“ – Русе.

В рамките на ученическото състезание, по традиция се проведе и национална учебно-методическа работна среща с гостуващите учители. Срещата беше под надслов „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование” и в нея участваха зам.-ректорът доц. Нинов, ръководители на катедрите-домакини в различните направления и директорът на центровете за следдипломно, факултативно и професионално обучение при Стопанска академия.

Срещата започна с връчване на специалната награда от национален конкурс за ученическо есе „Моята крачка към по-доброто утре”, организиран от АЦККВО. Наградата доц. Нинов връчи на Християна Данаилова Раева от 12 клас на СУ „Йордан Йовков”– гр. Тутракан.

В рамките на работната среща пред учителите бяха представени специалностите за ОКС „бакалавър” и магистърските програми, водените от съответните катедри. Обсъждани бяха възможности за сътрудничество между средните училища и Стопанска академия.

ДРУГИ НАГРАДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

„Управление на проекти”

1. Специална награда на ръководител катедра „Стратегическо планиране” – Екип №5 с ментор Детелина Генчева – IV курс, спец. „Публична администрация”:

Милена Петкова, СУ „Възраждане” - Русе

Антон Андреев, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Роберт Димитров, Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Василиевич Курчатов” - Козлодуй

Кристиян Георгиев, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Йоан Йозов, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” - Свищов

Кристияна-Михаела Иванова , Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов

2. Специална награда на Министерство на младежта и спорта – Eкип №11 с ментор докторант Борислава Славова

Виктория Великова, СУ „Възраждане” - Русе

Еда Ахмедова, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Татяна Цветанова, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Манол Апостолов, СУ „Цанко Церковски” - Полски Тръмбеш

Мартин Попов, СУ „Цветан Радославов” – Свищов

3.  Специална награда на Общинска банка АД – Финансов център Свищов – Екип №9 с ментор Ралица Икова – III курс, спец. ПА

Росица Павлова, СУ „Възраждане” - Русе

Ахсен Кадирова, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Тоника Иванова, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Михаела Иванова, СУ „Цанко Церковски” - Полски Тръмбеш

Симона Спасова, ПГИ „Робер Шуман” - Разград

Виктор Братоев, СУ „Цветан Радославов” - Свищов

4. Специална награда на „Алианц България Холдинг“ АД – клон Свищов – Екип №3 с ментор Людмила Петрова – IV курс, спец. ПА

Добромира Димитрова, СУ „Възраждане” - Русе

Айсун Хюсеин, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Иван Йорданов, ПГТ „Д-р Васил Берон” - В. Търново

Кирил Димов, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Елина Симеонова, СУ „Николай Катранов” - Свищов

Звезделина Иванова, ПГЛПС - Свищов

5. Специална награда на Община Свищов – екип №8 с ментор Дияна Георгиева – III курс, спец. ПА

Вероника Василева, СУ „Възраждане” - Русе

Хюлия Ахмедова, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Михаил Величков, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Ванеса Цветанова, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Милена Минчева, ПГИ „Робер Шуман” - Разград

Юлияна Цветанова, СУ „Цветан Радославов” - Свищов

6. Специална награда на Община Белене – Екип №4 с ментор Кристина Велева – IV курс, спец. ПА

Мартин Атанасов, СУ „Възраждане” - Русе

Дуржан Хюсеин, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Страхимир Анков, Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Василиевич Курчатов” - Козлодуй

Валери Петров, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Маргарита Йорданова, СУ „Николай Катранов” - Свищов

Теодора Тодорова, ПГЛПС - Свищов

7. Специална награда на Община Никопол – Екип №2 с ментор Даниел Михайлов – III курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране”

Александра Йорданова, СУ „Възраждане” - Русе

Габриела Георгиев, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Арзу Феимова, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Ивалина Борисова, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Моника Попова, СУ „Николай Катранов” - Свищов

Любомира Любенова, ПГЛПС - Свищов

8. Специална награда на Община Полски Тръмбеш – Екип №6 с ментор Аксиния Аспарухова – IV курс, спец. ПА

Свилен Тодоров, СУ „Възраждане” - Русе

Николай Боянов, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Айджан Смаил, TГ „Княз Симеон Търновски” - Стара Загора

Христина Василева, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Андреа Илиева, ПГИ „Робер Шуман” - Разград

Виктория Чалъкова, СУ „Цветан Радославов” - Свищов

9. Специална награда на Община Оряхово – Екип №7 с ментор Деница Петкова – IV курс, спец. ПА

Гизем Сейдалиева, СУ „Възраждане” - Русе

Арзу Юсеинова, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Таня Спасова, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Нарцис Методиев, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Денислава Димитрова, ПГИ „Робер Шуман” - Разград

Йоана Иванова, СУ „Цветан Радославов” - Свищов

10. Специална награда на Община Раковски – Екип №10 с ментор Александър Борисов – III курс, спец. ПА

Клаудия Димитрова, СУ „Възраждане” - Русе

Селвер Исмаилова, ПГИИ „Джон Атанасов” - Търговище

Анна –Мария Вачова, СУ „В. Воденичарски” - с. Хайредин

Кристиян Йорданов, СУ „Цанко Церковски” - Полски Тръмбеш

Антония Тодорова, ПГЛПС - Свищов

АтиджеХасанова, ПГИИ „Джон Атанасов” – Търговище

„Митнически и данъчен контрол”

II място: Екип №2 с ментор Мария Христова – IV курс, спец. СФК:

Станислава Русанова и Антония Димитрова ТГ – Стара Загора

Афизе Мустафа от ПГИ – Разград

III място: Екип №6 с ментор Антоан Величков – IV курс, спец. СФК:

Памела Тонева от ТГ – Стара Загора

Вилислава Иванова от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов

Селен Зенгин от ПГИ – Разград

Специална награда на НОМА: Екип №1 с ментор Анита Димитрова – IV курс, спец. СФК:

Стефани Мийкова и Петър Дойнов от ТГ – Стара Загора

Абибе Мустафа от ПГИ – Разград

„Млад агропредприемач”

II място: Екип „Биофермери” с ментор Паола Петрова – III курс, спец. „Аграрна икономика”:

Симеон Райчев и Иван Недев от ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра

Мерджан Шабанова, Галя Методиева, Клара Велкова и Мирослав Ботев от ПГСС „Н. Й. Вапцаров” – Левски

III място: Екип „Биопредприемачи” с ментор Гергана Тонова – IV курс, спец. „Аграрна икономика”:

Лилия Костова, Анелия Красимирова и Иван Иванов от СУ „В. Воденичарски” – с. Хайредин

Даниела Димитрова и Димитър Василев от СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш

Специална награда „Най-зелена предприемаческа идея” – Екип „Bestagro” с ментор докторант Георги Димитров: Преслава Бориславова, Йоанна Борисова и Юлиана Цветкова от СУ „Крум Попов” – Левски

Милан Чангалов и Станислава Каменова от СУ „В. Воденичарски” – с. Хайредин

Специална награда „Най-иновативна идея” – Екип „Хайредин” с ментор Димитър Димитров – III курс, спец. „Аграрна икономика”: Виктория Иванова, Христина Христова, Ева Евгениева, Христо Христов и Мирослав Лаков от СУ „В. Воденичарски” – с. Хайредин.

Още »

Алумни клуб МИО с покана за обучения и бал на 18.03.2017

Алумни клуб МИО отправя покана за участие в традиционната си среща, която ще се състои на 18 март 2017 година (събота) в Свищов. На нея ще отбележим 6 години от основаването на Клуба с няколко мероприятия:

 • Симулация на Assessment centre (център за оценка на кандидати за масов подбор);
 • Провеждане на „работни“ интервюта;
 • Дискусия на тема „Собствен бизнес срещу кариерно развитие в корпоративна среда - плюсове и минуси“;
 • Отчетно събрание;
 • Пролетен бал на Алумни клуба.

Поканени са всички настоящи студенти, както и възпитаници (бакалаври и магистри) на специалности към катедра „Международни икономически отношения“.

Акцентът тази година е „размяната на визитки“ между завършилите МИО – създаване на нови контакти, споделяне на работни места и позиции, съвместни инициативи, „лов на таланти“ и обмен на ценна „кариерна“ информация.

Студентите в редовно или задочно обучение, специалност "МИО", или в магистърски програми към специалността, трябва да се регистрират тук: ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ

Членовете на Алумни клуба и техните придружители трябва да се регистрират тук: ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АЛУМНИ ЧЛЕНОВЕ И ПРИДРУЖИТЕЛИ

Срок за регистрация: до 5 март 2017 година, включително.

Пълната програма и участниците вижте на страницата ни alumnimio.club

Още »

Уважаеми колеги!
От 01.03.2017 год. до 10.03.2017 год. в отдел „Студентска политика” (позициониран между офисите на Общинска банка АД и Медийния център към АЦККВО) ще се приемат документи за следните видове стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 год.:

- стипендии по успех и доход;
- стипендии по успех;
- стипендии с предимство, независимо от успеха и дохода.

Подробна информация за правилата за кандидатстване и отпускане на стипендии, както и пълен списък на изискуемите  документи ще намерите ТУК.

Още »

Уважаеми кандидат-студенти, публикувани са резултатите от първо класиране за ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение, завършили икономическа специалност след ОКС „бакалавър“/“магистър“.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни

Още »

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
имат удоволствието да поканят учениците от 11-ти и 12-ти клас на средните училища
в Република България да вземат участие в организираното на 10 март 2017 г. (петък)

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
в направления:

·      Счетоводство
·      Иновативни решения в търговията
·      Стартиране на малък бизнес

За повече информация:  ТУК

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):
 6 март 2017 г., включително (понеделник).

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Контакти:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Емануил Чакъров № 2
тел. (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg
гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

(тел. 0887 63 00 33)

 

 

Още »

Катедра „Стратегическо планиране“ организира
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ

на тема:
АЗ, БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ - 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
ME, BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION - TEN YEARS LATER

Каним всички студенти от СА „Д. А. Ценов“, както и от други висши училища, да участват със свои есета в обем до 4 стандартни страници и да представят виждането си по темата.

Презентация на есетата пред жури ще се проведе на 21.03.2017 г., от 14:00 часа, в 4 аудитория.

Работни езици: български и английски език.

Желаещите да участват следва да изпратят есе, отговарящо на Техническите изисквания, в срок до 16.03.2017 г. на електронна поща sp@uni-svishtov.bg

 

За повече подробности и информация:
Катедра „Стратегическо планиране”, Йорданка Ефремова – инспектор катедра
Телефон: (0631) 66 296

Още »

Уважаеми студенти!
Катедра „Счетоводна отчетност“ и Студентски съвет при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов организират и най-любезно Ви канят да вземете участие в студентска научна сесия на тема: „Счетоводството в управлението на предприятията“, която ще се проведе на 30 март 2017 г. от 10:30 ч. в Ректората на СА „Димитър А. Ценов“, аудитория № 10.

По време на сесията всеки участник ще разполага с време да представи доклада си чрез презентация.

Всеки участник, представил доклад на сесията ще получи сертификат за участие.

ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

 • Максималният брой страници е 8 (осем), в които се включват заглавна страница, въведение, изложение (вкл. формули, таблици, фигури), заключение и използвана литература.
 • Докладите да бъдат изготвени съобразно приложения макет:
 • Краен срок за изпращане на докладите 24 март 2017 г.
 • Макет на доклада може да изтеглите от ТУК

ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:

 • Максималният брой слайдове е 15 (петнадесет), в които се включват графики, таблици и фигури.
 • Презентациите се изготвят в свободен стил.
 • Краен срок за изпращане на презентациите 29 март 2017 г.

Моля, изпратете доклада и презентацията на адрес:
kso@uni-svishtov.bg, като ги наименувате със собственото и фамилно име на автора, разделени с долна черта (пример: Ivan_Ivanov).

За допълнителна информация и съдействие отправяйте своите въпроси към членовете на преподавателския състав и докторантите в катедра „Счетоводна отчетност“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

 

Още »

7-ма международна конференция на ASECU Youth и лятно училище
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСТОРИЯТА. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящИЯ се свят

 20-27 август 2017 г.
Каландра–Посиди, Халкидики (Гърция)

Уважаеми преподаватели и студенти,
Катедра „Икономика“ при Солунския университет „Аристотел“ (Солун, Гърция), съвместно с Македонския университет (Солун, Гърция), организира Седмата международна конференция на ASECU Youth и лятно училище на тема: „Завръщането на историята. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящия се свят“. Събитието ще се проведе в периода от 20 до 27 август 2017 г. в къмпинг Каландра–Посиди (Халкидики, Гърция). Всяка страна–участник се представлява от екип, включващ един преподавател и двама студенти. Разходите по пребиваването на участниците (в т.ч. настаняване, изхранване, транспорт от Солун до къмпинга и обратно, екскурзии) се покриват от организаторите.

В рамките на програмата на събитието се предвиждат три типа дейности:

· Младежка конференция. Работният език на конференцията е английски. Докладите на участващите студенти ще се публикуват в сборник. Петте най-добри доклада ще бъдат представени на Годишната научна конференция на ASECU през 2018 г.

· Лятно училище. В програмата на лятното училище се предвиждат лекции, които ще се водят от преподавателите от всяка страна–участник. Преподавателите изнасят лекции по избрана от тях тематика, кореспондираща с общата тема на събитието. За участието в лятното училище се присъждат ЕСТК кредити.

· Други дейности. Като част от събитието ще се организират уъркшопове, дискусии и редица културни, спортни и рекреационни дейности.

Събитието предоставя на участниците уникалната възможност за обогатяване на знанията и уменията, за осъществяване на междукултурен обмен и максимализиране на образователните и социалните преживявания.

Важни дати и крайни срокове за студенти:

1 април 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.

15 април 2017 г.: Получаване на потвърждение за участие.

31 май 2017 г.: Изпращане на доклад за участия в конференция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.

15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.
 

Важни дати и крайни срокове за преподаватели:

31 май 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и тема на лекция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.

15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.

Формуляри и допълнителни ресурси:

Покана
Заявка за участие (студент / преподавател)
Формуляр за резюме
Уебсайт: http://www.asecu.gr/index_en.html

Още »

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че, считано от 10 февруари 2017 г., на всички студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и служители на Стопанска академия „Д. А. Ценов" е осигурен пълен безплатен интернет достъп до една от най-реномираните пълнотекстови електронни библиотеки в света – JSTOR. Абонаментът включва достъп до три колекции с икономическа насоченост (Business I, Business II и Business III). Съдържанието на библиотеката е достъпно на територията на Академията (в т.ч. стационарно компютърно оборудване в кабинети, звена, компютърни зали, академична библиотека, учебни бази и безжична мрежа).

Директният достъп до ресурсите се предоставя чрез следния уеб адрес:  http://www.jstor.org.

Още »

Академичната общност поздрави учителите и възпитаниците на търговската гимназия по повод патронния празник на училището

132 години от създаването си навърши Първата държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”, Свищов. В продължение на два дни учители, ученици и гости на едно от най-елитните училища в България честваха патронния празник с различни прояви.

„Народното образование и разпространението на светлината са единственото средство за благото и величието на България” – с тази мисъл през 1885 година Димитър Хадживасилев прави своето дарение и поставя началото на икономическото образование у нас. Дарението му от 240 хил. лева за създаване на държавно училище, в което да се преподава политическа икономия, е благородно дело, което намира своето достойно продължение и в наши дни.

Тържественото честване на празника започна с ритуал по вдигане знамената на Р България, ЕС и гимназията, след което бяха положени цветя пред бюста на Дарителя във внушителната сграда на училището. Директорът Румяна Иванова благодари на възпитаниците, учителите и служителите на търговската гимназия за тяхната всеотдайност. Тя отдаде заслужено признание на всички гости и лоялни партньори през годините, сред които е и Стопанска академия. Сред официалните гости бяха кметът на община Свищов Генчо Генчев, зам.-ректорът на Академията по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов, представители на различни организации. Доц. Нинов честити празника с пожеланието ПДТГ „Димитър Хадживасилев” да продължава да бъде авторитетно училище с гаранции за висок професионализъм, отговарящо на потребностите на младите хора за тяхната реализация. Доц. Нинов отправи покана към всички зрелостници да надградят солидните основи на своето образование в Стопанска академия и поднесе поздравителен адрес от името на ректора – доц. д-р Иван Марчевски и академичната общност в Свищов.

Сред двудневните прояви, посветени на 132-та годишнина на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, бяха откриване на експозиция „УТФ-мост към бизнеса”, баскетболен турнир за „Купата на Дарителя”, волейболна среща с алумни ПДТГ. По традиция, представители на гимназията изразиха благодарност и почит към Дарителя с поклонение пред гроба на Димитър Хадживасилев в гробищния парк Белу в гр.Букурещ, Румъния.

Още »

Ученическо състезание „Проектиране дизайн на уеб сайт” проведе Стопанска академия за средношколци в Плевен

Ученическо състезание „Проектиране дизайн на уеб сайт” проведе Стопанска академия за средношколци от Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Професор Асен Златаров” в гр. Плевен. Специалното издание на състезанието бе организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Бизнес информатика”. Гостите от свищовското висше училище бяха посрещнати в гимназията от пом.-директора Венелин Вътков и учители. Участниците в състезанието приветства доц. д-р Веселин Попов – ръководител на катедра „Бизнес информатика”.

Казусът, с който организаторите предизвикаха средношколците, изискваше проектиране дизайна на уеб сайт на планински хотел. В помощ на учениците бяха представени добрите практики за проектиране на уеб сайтове от подобен вид. Ментори на участващите отбори бяха асистенти и  докторанти от катедра „Бизнес информатика”. За решаване на казуса, средношколците използваха компютри и софтуерни приложения за обработка на изображения и презентация.

В края на състезанието отборите представиха своите проекти пред присъстващите учители от гимназията и жури в състав: доц. д-р Веселин Попов, Венелин Вътков и Боруш Сагунов. На първо място беше отличен екип „Креатив вижън” – Веселин Ангелов, Георги Цочев и Веселин Янков с ментор ас. д-р Искрен Таиров. Специално отличие за уеб сайт с креативен дизайн журито присъдено на екип „Делта солюшънс” – Пламен Дамянов, Кольо Маринов и Георги Павлов с ментор Теодор Тачев. Отличието за уеб сайт с най-добра функционалност организаторите връчиха на екип „Ню софт” – Павлин Кърчев, Мирослав Кожухарски и Пламен Петков с ментор ас. Асен Божиков.

По време на посещението на екипа от Стопанска академия  в плевенската професионална гимназия бяха набелязани бъдещи съвместни инициативи. По предложение на домакините, предстои катедра „Бизнес информатика” да проведе лекции пред учениците по теми, свързани с технологиите за разработване на уеб приложения. Друга инициатива, предложена от училището, е провеждането и на следващо състезание за плевенските средношколци.

Още »

Преподавател от Стопанска академия е сред най-добрите спортисти на община Свищов

Преподавателят от Стопанска академия – ас. д-р Иван Ангелов е сред 10-те най-добри спортисти на община Свищов за 2016 г. Младият преподавател от катедра „Международни икономически отношения” е състезател по кикбокс на СК „БОЛГ” – Свищов с треньор Мартин Минков. На церемонията по награждаване на най-добрите спортисти, която се състоя в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”, стана ясно, че номинациите са направени от 11 спортни клуба в общината. Ас. д-р Иван Ангелов е номиниран за завоюваната през 2016 г. вицешампионска титла на държавно първенство в категория до 69 кг. при мъжете.

Иван Ангелов завършва специалност МИО през 2011 г. и магистърска степен по програма „Международен бизнес и мениджмънт” през 2012 г., а от 2013 до 2016 г. е докторант към катедра МИО. Изборът на специалността за обучението си той обяснява с афинитета му към чуждите езици и култури. Още по време на следването си успява да натрупа знания в интересни за него области, като международни инвестиции, търговия и политика. Посещава Европейския парламент в Брюксел и се запознава с дейността и функциите на Европейската комисия. Наред с участията си като студент в редица научни форуми в страната и чужбина, Иван Ангелов продължава да тренира активно любимия си спорт, който е стартирал през 2007 г. По време на следването си участва в републикански състезания и национални студентски първенства, от които има завоювани три бронзови, два сребърни и един златен медал. През 2014 г. става златен медалист в Националната спортна универсиада, организирана от Асоциация за университетски спортове, в НСА – гр. София.

„Този спорт ми помогна да изградя дисциплинираност в работата си, да спазвам крайни срокове, да си поставям нови и все по-високи цели, и да не се отказвам, когато срещам трудности и препятствия. Динамичната среда и интензивното ми участие в различните активитети, по време на обучението ми в специалност МИО, ми помогнаха да се изградя като личност, да вярвам в знанията и уменията си, и да посрещам професионалните и лични предизвикателства в живота уверено, с „високо вдигнат гард” и желание за победа”. Това сподели младият академичен преподавател след церемонията по награждаване на най-добрите спортисти.

Наградата на ас. д-р Иван Ангелов връчи Камен Пенев – бивш състезател по борба, заслужил майстор на спорта и почетен гражданин на Свищов. По покана от общинското ръководство, сред официалните гости на церемонията бе доц. д-р Николай Нинов, зам.-ректор по студентска политика и институционални комуникации на Стопанска академия.

Титлата „Спортист на годината на община Свищов” за втора поредна година бе присъдена на Тихомир Иванов – състезател по скок височина (СК „Свилоза” - Свищов), класирал се на 10 място на Олимпийските игри в Рио де Жанейро и 5 място на Европейското първенство в Амстердам.

 

Още »

Френският институт в България обявява конкурс за участие във форум на тема „Градът и човешките права“, който ще се проведе във Франция от 2 до 10 юли 2017 г. Конкурсът е насочен към български граждани на възраст от 20 до 26 години, владеещи френски език минимум на ниво B1, които са активни в областта на приобщаването на малцинствата в града (т.е. имат асоциативен, хуманитарен, политически, граждански или синдикален ангажимент.)

Документите за кандидатстване се изпращат преди 1 март 2017 г. на следния имейл адрес: svetoslav.milanov@institutfrancais.bg.

Избраният кандидат ще бъде награден с пътуване и престой на форума в Париж от 2 до 10 юли 2017 г.

За повече информация : вж. Покана

 

Още »

80 ГОДИНИ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” (Запис на БНТ)

80 ГОДИНИ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ (Запис на БНТ – Русе от честване на кръглата годишнина: Тържествено общо събрание по повод 80-годишнината на свищовското висше училище; Честване на патронния празник на Стопанска академия – 8 ноември с тържествено шествие и поклонение пред гроба на Дарителя в двора на манастир „Св. св. Петър и Павел”; Международна научна конференция на тема „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”, посветена на 80-годишнината от основаването на СА„Д. А. Ценов”; Тържествен концерт „80 години Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”)

Още »

Преподавател от Стопанска академия е избран за член на УС на Съюза на икономистите в България

Гл. ас. д-р Милен Митков от катедра „Застраховане и социално дело” в Стопанска академия е поредният преподавател от свищовското висше училище, който стана част от Управителния съвет на Съюза на икономистите в България. Съгласно устава на организацията, УС се състои от 13 физически лица и младият свищовски преподавател беше избран за член на управителното тяло на отчетно-изборна конференция на СИБ. Новият УС избра за свой председател проф. Татяна Хубенова – Делисивкова от Икономическия институт на БАН. Сред тримата зам.-председатели отново е избран проф. д-р ик. н. Нено Павлов – два мандата ректор на Стопанска академия.

Още като студент, Милен Митков е активен участник в национални конференции, кръгли маси и семинари, организирани от СИБ за българските студенти. Две последователни години е победител в конкурса „Млад икономист”, в който участва като докторант с разработки, посветени на електронната търговия и на зелената икономика. Провокирания интерес и последвалите научни постижения в областта на застрахователните и финансови науки, Милен Митков обяснява с качественото обучение, което е получил от своите преподаватели в Стопанска академия. Той се дипломира в бакалавърска степен по спец. „Застраховане и социално дело”, а след това завършва три магистърски програми – „Стопански и финансов контрол”, „Застраховане”, „Банков мениджмънт”. Докторската си степен придобива по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”. Според Митков, неслучайно през последните години възпитаници на Стопанска академия редовно печелят призови места в националния конкурс „Млад икономист”, защото именно в Свищов са създадени първите научни школи в областта на различни икономически науки и обучението на студентите е на много високо ниво.

След избирането му за член на УС на СИБ, гл. ас. д-р Милен Митков припомни, че между сдружението и свищовското висше училище има дългогодишно сътрудничество при обучението на младите икономисти. Като генерален спонсор на десетото юбилейно издание на конкурса „Млад икономист”, Стопанска академия подари на всички класирани на призовите места едноседмичен обучителен семинар в Свищов.

Съюзът на икономистите в България е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел – наследник и продължител на дейността на първото Българско икономическо дружество, учредено на 11 юни 1895 г. Със Свищов и Стопанска академия е свързано и името на почетния председател на СИБ – проф. д-р Делчо Порязов, избиран за ръководител на катедра „Финанси и кредит”, декан на финансовия факултет, зам.-ректор и ректор на СА „Д. А. Ценов”, зам.-министър на финансите през 80-те години. Предходният председател на СИБ – покойният вече проф. Кръстьо Петков, бе носител на почетното звание „доктор хонорис кауза” на Стопанска академия. Сред настоящите членове на Съюза на икономистите в България са и други академични преподаватели от Свищов. 

Още »

Първият кандидат-студент в Стопанска академия подаде документи още в първия ден от старта на КСК 2017

Първият кандидат-студент в Стопанска академия е 28-годишната Ирина Панова от Плевен. Тя подаде документи още в първия ден на кандидатстудентска кампания (КСК) 2017, която стартира на 5-и януари. Ирина ще участва в класирането с конкурсен изпит по „Икономическа география на България”, на който е избрала да се яви през м. март. Като първа желана специалност е посочила „Застраховане и социално дело” в задочна форма на обучение. Средното си образование Ирина завършва в ПГ по облекло и текстил в Плевен и в момента работи в шивашка фирма. От известно време обмисля възможността да продължи образованието си и по препоръка на свои приятели избира свищовското висше училище. За придобиване на специалност в областта на икономиката, Ирина се е насочила към застраховането, финансите и маркетинга. При подаване на документите, тя сподели, че е ползвала информация за специалностите в Стопанска академия и от сайта на висшето училище www.uni-svishtov.bg.

За академичната 2017/2018 учебна година, приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” е по 17 перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър”, в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (редовно и задочно) по държавна поръчка и в платена форма на обучение. Възможностите за кандидатстване са: с оценка от държавен зрелостен изпит (включително и този по професионална квалификация), положен в периода 2008-2017 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, руски или испански език); с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Бизнес статистика и анализи”, „Маркетинг”, „Управление на проекти”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”.

За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, свищовската Алма матер организира всеки месец изпитни сесии. Ежемесечните сесии се провеждат само в СА „Д. А. Ценов” - Свищов, по график от м. януари до м. август включително. Кандидат-студентите могат да положат повече от един конкурсен изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.

Предстои детайлна информация за условията за прием и етапите в КСК 2017 да бъде представена на специална пресконференция в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Още »

Фонд „Научни изследвания” отправя покана за участие в конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Австрия. Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма.

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области.
Общ бюджет на конкурса – 350000 лв.
Минимална сума за всеки отделен проект – 18000 лв.
Максимарна сума за всеки отделен проект – 28000 лв.
Срок за изпълнение на проекта – две години
Допустими кандидати – Акредитирани висши училища и Научни организации

Срок за подаване на проектните предложения – 17 часа на 28.02.2017 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания” на хартиен (1 екземпляр на български език и 1 на английски с оригинални подписи и печати) и на електронен носител.

Допълнителна информация относно  конкурса: https://www.fni.bg/?q=node/580

Още »

Благотворителна кампания „Тази година усмивките ги подаряваме НИЕ” реализира Студентски съвет при Стопанска академия

Благотворителна кампания под надслов „Тази година усмивките ги подаряваме НИЕ” реализира Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Тазгодишната инициатива беше насочена в подкрепа на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Павликени. За свищовските студенти е традиция да организират дарителски кампании с цел подпомагане на социални домове в навечерието на Коледа и тази година те отново участваха активно в осигуряването на важни за децата придобивки.

След предварително проведени разговори с ръководството на Центъра в гр. Павликени, Студентски съвет информира, че настанените там деца са около 30, на възраст от 9 до 20 години и се нуждаят от дрехи, обувки, ботуши, бельо, пъзели, играчки, принадлежности за лична хигиена, перилни и миещи препарати. В продължилата близо два месеца кампания се включиха много студенти, преподаватели и служители на Академията, и граждани на Свищов. С помощта на всички откликнали на студентския призив, бяха събрани голямо количество от обявените необходими неща, хавлии, олекотени завивки, спално бельо, хранителни продукти и много лакомства. Със средства на Студентски съвет са закупени и нови комплекти лично спално бельо за децата.

Дни преди Коледните празници събраните дарения бяха предоставени в Центъра с транспорт, осигурен от Академията и предадени на директора на дома – Ексения Михайлова от зам.-председателя на Студентски съвет – Цветелин Борисов и председателя на социално-битовата комисия – Борислав Боянов. Двамата докторанти от Студентския съвет присъстваха и на Коледно тържество с участието на настанените в Центъра деца и младежи.

 

Още »

С тържествени церемонии в Стопанска академия се дипломира випуск 2016

Абсолвентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от випуск 2016, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по всичките 17 специалности към четирите факултета на висшето училище, получиха своите дипломи. В тържествена атмосфера, облечени с академични тоги и шапки, в аулата на родната Алма матер дипломантите официално финализираха 4-годишния си курс на обучение, изпълнен с десетки изпити, множество тестове, казуси и незабравими моменти. В присъствието на своите родители, близки и приятели, абсолвентите получиха заслужено признание за положения труд през годините.

На тържествените церемонии по дипломиране на бакалаврите от випуск 2016 поздравително слово от името на ректора доц. д-р Иван Марчевски и на академичното ръководство, поднесе зам.-ректорът по учебна дейност, проф. д-р Марияна Божинова. Тя увери абсолвентите, че дипломата, която получават, им открива много възможности за успешна професионална кариера в сферата на икономиката, администрацията и управлението на фирмено, общинско, държавно ниво в страната и в чужбина. „Дипломата на Стопанска академия е международно призната и е със висока стойност”, заяви проф. Божинова, но призова абсолвентите да останат в България и тук да търсят своята професионална реализация, защото страната ни има нужда от тях.

В подкрепа на това, че свищовските възпитаници са високо ценени от работодателите, проф. Божинова подчерта, че според рейтинговата система на МОН за българските висши училища, Стопанска академия заема второ място в професионално направление „Икономика” по критерия „престиж сред работодателите”, оставяйки след себе си други 24 висши училища, обучаващи студенти в това направление. Заслужено признание към преподавателския състав, обучавал дипломантите през изминалия 4-годишен период, зам.-ректорът отдаде като посочи, че по други важни критериите от рейтинговата система на МОН – „теоретична подготовка”, „практическа подготовка” и „удовлетвореност от учебния процес”, свищовската академия е на първо място сред всички български висши училища, обучаващи в направление „Икономика”. Проф. Божинова пожела на абсолвентите успешна реализация в професия, която да обичат, и която да ги зарежда с оптимизъм, любознателност, креативност и целеустременост. Тя изрази благодарност и адмирации към родителите на завършващите студенти за помощта и подкрепата, които са им оказвали през годините, и за доверието, което са гласували на свищовското висше училище.

Приветствия към дипломантите по време на осемте тържествени церемонии поднесоха деканите на факултетите и ръководителите на съответните катедри.

Деканите изпълниха и ритуала по полагане на Галилеевата клетва, чрез който абсолвентите с ръка на сърцето тържествено обещаха: да пазят името на Стопанска академия; да защитят достойно професионалната си подготовка; да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верни на своя народ, да допринасат с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни граждани на Отечеството си.

Стопанска академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света.

След полагане на клетвата, в чест на абсолвентите прозвуча „Многая лета” и бяха връчени дипломите. Отличниците на випуска получиха своите дипломи и грамоти от зам.-ректора и от деканите на съответните факултети. Връчването на дипломите бе съпътствано с представяне на всяка една от специалностите относно целта на обучението, осигурените фундаментални и специализирани знания, сферите на кариерна реализация.

В рамките на церемониите, представители на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността презентираха Алумни асоциацията на Стопанска академия, която дава възможност на завършилите студенти да поддържат връзка с родната Алма матер.

Тържествените церемонии по дипломирането на випускниците завършиха с ритуалното хвърляне на академичните барети пред сградата на Ректората и множество снимки на дипломантите. 

 

 

Още »

Уважаеми колеги,
В актуализирания списък на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2016 г., утвърден на 15.12.2016 г. е и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов, която ще предлага на заети или безработни лица обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през програмния период 2014 - 2020 година.

Още »

Свищовски студент получи националния приз „Студент на годината” 2016 в професионално направление „Стопански науки”

Марин Маринов – четвъртокурсник в Стопанска академия, спец. „Индустриална бизнес икономика” получи националния приз „Студент на годината” 2016 в професионално направление „Стопански науки” в 10-то издание на конкурса, организиран от Националното представителство на студентските съвети в Република България. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти, удостоявайки учащи от всички области на висшето образование. За да участват в националния конкурс, студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво. Жури, съставено от водещи експерти от всички области на образованието, определят общо 12 награди в първа сфера на конкурса в съответните области на образование, награда за най-добър чуждестранен студент в България, Докторант на годината 2016 и Студент на годината 2016.

Марин Маринов е от с. Преславен, обл. Стара Загора. Средното си образование завършва в Търговската гимназия в Стара Загора със спец. „Предприемачество и мениджмънт” и като студент в Стопанска академия продължава да развива интересите и дейностите си в тази сфера. По негова инициатива, през 2015 г. е учреден студентски клуб по интереси „Предприемачество и иновации”, на който е председател. Мисията на клуба е да осигури условия за трансфер на знания между отделните курсове на специалността, насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите, задълбочаване на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и представители на бизнеса.

По време на цялото си обучение в Стопанска академия, Марин Маринов е активен студент с участия в множество различни инициативи на местно, национално и международно ниво. Сред проявите, в които свищовският студент е участвал са: студентски семинар от серията Paving Youths’ Ways на тема „Предприемачеството: бизнес и/или кауза?” в гр. Банкя, организиран от Институт за икономическа политика, съвместно с фондация Hanns Seidel Stiftung; бизнес консултант в инициативата „Иновационен лагер – 2015”, част от Световната седмица по предприемачество; Първа национална конференция „България през 20-те години на XXI век. Аспекти за стратегическо развитие”, организирана от Сдружение „Институт Перспективи”, от м. май 2016 г. е редовен член на Сдружението, което работи в посока развитие на младежкия потенциал; младежки обмен в Кемеш, Унгария на тема „Selfie Yourself”, финансиран по програма Еразъм+ с участието на младежи от 10 държави; мобилност за младежки работници в гр. Смолян на тема „The skill to action!”, финансирана по програма Еразъм+.

Марин Маринов е активен участник в научни форуми, обучителни курсове и проекти, има публикации в различни сборници с доклади. Награждаван е от Студентският съвет при Стопанска академия за активна студентска и обществено-полезна дейност. През м. септември 2016 г. завършва клас I на Национална младежка академия 2016, организирана от Национален младежки форум. Целта на обучението е, чрез неформалното образование, да се развият и усъвършенстват лидерските и комуникационните умения на младежи, които са водени от обединени идеи, концепции и желание за позитивна промяна в обществото. Завършил е курс на обучение за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специализация „Икономическа педагогика” и в момента се подготвя за държавен квалификационен изпит.

Мечтата на Марин Маринов е в бъдеще да се развива в сферата на формалното и неформалното образование. Причината за множеството си участия, четвъртокурсникът обяснява с желанието да усъвършенства личните си качества, придобиване на допълнителни знания и опит в различните области на икономиката. „В една динамична среда човек трябва да може бързо и умело да се адаптира към промените, трябва да надгражда своите знания и умения през целия си живот”, заявява свищовския студент при кандидатстването за националния приз „Студент на годината” 2016. Присъдената му награда, Марин Маринов получи на официална церемония за връчване на годишните награди, сред гостите на която бяха министърът на образованието Миглена Кунева и Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука.

Още »


Уважаеми колеги,

Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в:

НАЦИОНАЛЕН ФОТО-КОНКУРС

„Аз и Стопанска академия“

 

1. Условия и изисквания на конкурса:

В конкурса могат да се включат следните категории участници:

§  Първа категория: ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в страната;

§  Втора категория: настоящи студенти в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;

§  Трета категория: бивши студенти (алумни) на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Снимките трябва да отговарят на следните изисквания:

§  да присъства символ, сграда, лого или друг знак, свързан със Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов;

§  да пресъздават по атрактивен начин връзката на участника и Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов;   

§  да са във формат .JPG с максимален размер 2 МВ

Вашите снимки може да направите навсякъде, по всяко време, по всеки повод и във всякакво настроение.

2. Важни срокове:

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите снимки на електронен адрес: edu.marketing@uni-svishtov.bg в срок от 11.11.2016 г. до 01.03.2017 г. включително.

Събралите най-много гласове снимки и техните автори ще бъдат обявени на официалния сайт на Стопанска академия през месец март 2017 г.

3. Процедури за кандидатстване и оценка:

§  Изпращането на снимките е само онлайн като прикачени файлове на e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg;

§  В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва „За фотоконкурса“;

§  В текста на писмото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се посочват:

-          За ученици: имена на автора, наименование на средното училище и клас, населено място, телефон за връзка;

-          За настоящи студенти: имена на автора, форма на обучение, специалност, курс, група, телефон за връзка;

-          За алумни: имена на автора, завършена специалност и випуск, телефон за връзка.

§   Изпратените снимки ще бъдат публикувани във FB страницата на АЦККВО (https://www.facebook.com/ackkvo), където всеки чрез харесване ще има възможност да даде своя глас за онези от тях, които са го впечатлили, както и да лобира за тях чрез споделяне.

По желание към снимките може да се добави и кратък текст за по-детайлно представяне на сюжета им.

Жури в състав представители на АЦККВО и преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов ще следи за правилното изпълнение на горните условия.

ВАЖНО! Всички ученици, изпратили снимки, ще получат сертификати за участие в конкурса, а класираните на призовите места в трите категории участници ще бъдат наградени на официална церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов през м. март 2017 г.

Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров” № 2

тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg

Още »