Визитка
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за същността, принципите, планирането, организацията и контрола на маркетинговата дейност на фирмата. Засягат се проблеми както на оперативно-тактическото, така и на стратегическото маркетингово планиране. Специално внимание се отделя на поведението на пазарните субекти; набирането, оценката и анализа на информация от и за пазара; маркетинговите инструменти, както и на процеса на маркетинговата дейност.

Програми:
  • Търговски маркетинг
  • Мениджмънт и маркетинг
  • Маркетингов мениджмънт
  • Маркетинг и реклама