Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и умения в областта на финансовото и данъчно законодателство, борсите и борсовото посредничество; търговията с ценни книжа, валутите и валутните сделки, корпоративните финанси и транзакции. Специално внимание се отделя на концепциите, техниките и методите за финансиране и корпоративното управление и контрол; на електронното банкиране; банковото кредитиране; сделките с ценни книжа; видовете компенсаторни инструменти и облигации; международните преводи и брокерските услуги; печалбата като възнаграждение на риска.

Програми:
  • Финансов мениджмънт
  • Банков мениджмънт
  • Финансов мениджмънт в туризма
  • Финансов мениджмънт в застраховането
  • Финансов мениджмънт в здравеопазването
  • Финансов мениджмънт в международния бизнес
  • Финансов мениджмънт, данъчен и митнически контрол
  • Финансов и данъчно-осигурителен контрол