Обучението е насочено към въпросите на валутното законодателство, данъчното облагане на физическите и на юридическите лица, обектите, обхвата и формите на осъществявания данъчен и митнически контрол. Разглеждат се и въпросите,свързани с финансовата отчетност и финансовия анализ във фирмите.Подготвят се специалисти за системата на данъчната и митническа администрация, валутни инспектори и касиери както и за данъчно обслужване на фирми и еднолични търговци.